T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu

13 6 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:45

# Cho công thức Cấu tạo benzen? A (1) (2) B (1) (3) C (2) (3) *D (1); (2) (3) (C6 H ) $ Benzen ba công thức cấu tạo benzen # Dãy đồng đẳng benzen có cơng thức chung A B Cn H 2n + Cn H 2n −6 C *D Cn H 2n −8 Cn H 2n −6 ;n ;n ;n ≥ ≥ ≥ ;n 6 ≥ $ Dãy đồng đẳng benzen có k= 1v+3 ( n≥6 π =4 => Công thức chung: C n H 2n + − 2.4 = Cn H 2n − ) # Công thức tổng quát hidrocacbon *A B Cn H 2n + − 2a , stiren, giá trị n a C D C8 H $ Stiren: thay vào ta n=8; a=5 # Chất có cấu tạo sau có tên gọi gì? A o- xilen *B m- xilen C p- xilen D 1,5 -đimetyl benzen $ Chất có cấu tạo có tên 1,3- đimetyl benzen hay m- xilen # Chất sau khơng thể chứa vòng benzen ? C8 H10 A C6 H *B C8 H8 Cl2 C C9 H12 D $ Chứa vòng benzen => k ≥ (CH3 ) CHC6 H # có tên gọi C6 H8 có k=3 => khơng thể chứa vòng benzen A propylbenzen B n-propylbenzen *C iso-propylbenzen D đimetylbenzen (CH3 )2 CH − $ (CH3 )2 CHC6 H gốc iso propyl => iso-propylbenzen # iso-propylbenzen gọi là: A Toluen B Stiren *C Cumen D Xilen (CH3 )2 CHC6 H $ iso-propylbenzen hay gọi cumen # Ankylbenzen hiđrocacbon có chứa : A vòng benzen B gốc ankyl vòng benzen C gốc ankyl benzen *D gốc ankyl vòng benzen $ Ankylbenzen hiđrocacbon có chứagốc ankyl vòng benzen C6 H5 CH − # Gốc C6 H − gốc A phenyl benzyl có tên gọi B vinyl anlyl C anlyl vinyl *D benzyl phenyl C6 H5 CH − $ C6 H − benzyl phenyl # Điều sau đâu khơng nói vị trí vòng benzen ? A vị trí 1,2 gọi ortho B vị trí 1,4 gọi para C vị trí 1,3 gọi meta *D vị trí 1,5 gọi ortho $ 1,5 gọi meta C9 H12 # Một ankylbenzen X có cơng thức , cấu tạo có tính đối xứng cao Vậy X là: A 1,2,3-trimetylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen *D 1,3,5-trimetylbenzen $ Do X có tính đối xứng cao nên X 1,3,5-trimetylbenzen C12 H18 # Một ankylbenzen X ( *A 1,3,5-trietylbenzen B 1,2,4-trietylbenzen C 1,2,3-trimetylbenzen ) cấu tạo có tính đối xứng cao X là: D 1,2,3,4,5,6-hexaetylbenzen $ Do X có tính đối xứng cao nên vị trí 1,3,5 có dạng đối xứng tâm dạng đối xứng cao C8 H10 # Ứng với cơng thức phân tử có cấu tạo chứa vòng benzen ? A B *C D C6 H5 − C H $ CH3 − C6 H − CH3 (o,m,p) ; C9 H12 ## Ứng với cơng thức có đồng phân có cấu tạo chứa vòng benzen ? A B *C D C6 H5 − CH 2CH 2CH3 $ C6 H5 − CH(CH ) ; CH3 − C6 H − C2 H5 (o,m, p) ; C6 H3 (CH3 )3 (1,2,3;1,2,4;1,3,5) ; C9 H10 ## Số lượng đồng phân chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử A *B C D CH3C6 H 4CH = CH (o,m, p) $ C6 H 5CH = CH − CH3 (cis − tran) ; C6 H5CH − CH = CH ; ; C6 H5 − C(CH ) = CH ## Cho chất: (1) benzen ; (2) toluen; (3) xiclohexan; (4) hexa-1,3,5-trien; (5) xilen; (6) cumen Dãy gồm hiđrocacbon thơm A (1); (2); (3); (4) *B (1); (2); (5; (6) C (2); (3); (5) ; (6) D (1); (5); (6); (4) $ Hidrocacbon thơm hidrocacbon chứa vòng benzen (C3 H )n # X đồng đẳng benzen, có CTĐGN là: Công thức phân tử X là: C3 H A C6 H B C9 H12 *C C12 H16 D $ Đồng đẳng benzen => k=4 => 3n.2 + − 4n =4 # Hoạt tính sinh học benzen, toluen là: *A Gây hại cho sức khỏe B Không gây hại cho sức khỏe => n=3 C Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe D Tùy thuộc vào nhiệt độ gây hại khơng gây hại $ Hoạt tính sinh học benzen, toluen làGây hại cho sức khỏe # Phản ứng sau không xảy Cl A Benzen + (askt) H2 B Benzen + (Ni, p, to) Br2 *C Benzen + (dd) HNO3 D Benzen + H 2SO (đ)/ (đ), to Br2 $ Benzen không phản ứng với dung dịch # Tính chất khơng phải benzen ? A Dễ B Khó cộng C Bền với chất oxi hóa *D Kém bền với chất oxi hóa KMnO $ Benzen bền với chất oxi hóa Cl2 # Cho benzen + C6 H Cl A (askt) ta thu dẫn xuất clo X Vậy X p − C6 H Cl2 B C6 H Cl6 *C m − C6 H Cl2 D askt C6 H + Cl2   → C6 H 6Cl6 $ # Phản ứng chứng minh tính chất no; khơng no benzen *A thế, cộng B cộng, nitro hoá C cháy, cộng D cộng, brom hoá $ Phản ứng chứng minh tính khơng no, phản ứng cộng chứng minh tính chất no # Tính chất khơng phải benzen Br2 (to, Fe) A Tác dụng với HNO3 B Tác dụng với H 2SO (đ) / (đ) KMnO *C Tác dụng với dung dịch Cl D Tác dụng với (as) KMnO $ Benzen không phản ứng với # Benzen + X → etylbenzen Vậy X A axetilen *B etilen C etyl clorua D etan C6 H + CH = CH → C6 H 5CH 2CH $ # Tính chất khơng phải toluen ? Br2 (to, Fe) A Tác dụng với Cl B Tác dụng với (as) KMnO , to C Tác dụng với dung dịch Br2 *D Tác dụng với dung dịch $, Dung dịch Brom không phản ứng với ankyl benzen HNO3 # So với benzen, toluen + dung dịch H 2SO (đ)/ (đ) *A Dễ hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen B Khó hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen C Dễ hơn, tạo o-nitro toluen m-nitrotoluen D Dễ hơn, tạo m-nitrotoluen p-nitrotoluen −CH3 $ Do toluen có nhóm đẩy e vào vòng benzen nên dễ tham gia phản ứng Cl2 # Toluen + (askt) xảy phản ứng A Cộng vào vòng benzen B Thế vào vòng benzen, dễ dàng CH *C Thế nhánh, khó khăn CH D Thế nhánh, dễ dàng CH $ Do có vòng benzen hút e nên khó # mol Toluen + mol Cl → X Chất X C6 H CH Cl *A p − ClC6 H CH B o − ClC6 H CH3 C D B C 1:1 C6 H 5CH3 + Cl2  → C6 H 5CH 2Cl + HCl $ HNO3 # Tiến hành thí nghiệm cho nitrobenzen tác dụng với A Khơng có phản ứng xảy B Phản ứng dễ benzen, ưu tiên vị trí meta *C Phản ứng khó benzen, ưu tiên vị trí meta D Phản ứng khó benzen, ưu tiên vị trí ortho NO $ Do có nhóm hút e nên phản ứng khó benzen H 2SO (đ)/ (đ), nóng ta thấy # Khi vòng benzen có sẵn nhóm -X, nhóm thứ hai ưu tiên vào vị trí ovà p- Vậy -X nhóm ? −Cn H 2n +1 *A −OCH B −CH C ; ; − NH − NO ; ; − NH COOH ; ; − NO D − NH −OH −COOH ; −CHO ; −SO3 H ; $ -X nhóm đẩy e −Cn H 2n +1 ; − NH −OH ; # Khi vòng benzen có sẵn nhóm -X, nhóm thứ hai ưu tiên vào vị trí m- Vậy -X nhóm ? A −Cn H 2n +1 −OCH B −CH − NH −OH ; − NH ; C ; ; − NO ; − NH ; − NO *D ; COOH −COOH ; −CHO −SO3 H ; − NO $ -X nhóm hút e ( có liên kết pi) : *A m-đinitrobenzen B o-đinitrobenzen ; −CHO −SO3 H ; H SO4 d   → t° HNO3 # mol nitrobenzen + mol ; −COOH đX+H O Chất X là: C p-đinitrobenzen D B C − NO $ nhóm hút e => ưu tiên vào vị trí m- C2 H # → X → Y → m-bromnitrobenzen Các chất X Y *A benzen ; nitrobenzen B benzen, brombenzen C nitrobenzen ; benzen D nitrobenzen; brombenzen 3C2 H → C H $ C6 H + HNO3 → C6 H5 NO2 + H 2O C6 H5 NO + Br2 → m − Br − C6 H − NO # Benzen → X → o-bromnitrobenzen Chất X A nitrobenzen *B brombenzen C aminobenzen D o-đibrombenzen C6 H + Br2 → C6 H5 Br + HBr $ C6 H5Br + HNO3 → o − Br − C6 H − NO ; $ Chất sau chứa vòng benzen C10 H16 A C9 H14 BrCl B C8H 6Cl2 *C C7 H12 D $ Có chứa vòng benzen => k ≥ ... (đ)/ (đ) *A Dễ hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen B Khó hơn, tạo o-nitrotoluen p-nitrotoluen C Dễ hơn, tạo o-nitro toluen m-nitrotoluen D Dễ hơn, tạo m-nitrotoluen p-nitrotoluen −CH3 $ Do toluen... là: A 1,2,3-trimetylbenzen B n-propylbenzen C iso-propylbenzen *D 1,3,5-trimetylbenzen $ Do X có tính đối xứng cao nên X 1,3,5-trimetylbenzen C12 H18 # Một ankylbenzen X ( *A 1,3,5-trietylbenzen... a=5 # Chất có cấu tạo sau có tên gọi gì? A o- xilen *B m- xilen C p- xilen D 1,5 - imetyl benzen $ Chất có cấu tạo có tên 1, 3- đimetyl benzen hay m- xilen # Chất sau khơng thể chứa vòng benzen
- Xem thêm -

Xem thêm: T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu , T030009 ly thuyet trong tam ve hydrocacbon thom 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay