T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Hợp chất sau có đồng phân hình học ? A 2-metylbut-2-en B 2-clo-but-1-en *C 2,3-điclobut-2-en D 2,3-đimetylpent-2-en CH − CCl = CCl − CH3 $ có đồng phân hình học hai C gắn với nối đơi liên kết với hai CH3 nhóm ngun tử khác Cl CH = CH − CH − CH − CH = CH ## Cho chất sau: CH = CH − CH = CH − CH − CH ; CH − C(CH ) = CH − CH CH = CH − CH − CH = CH ; ; CH − CH − CH = CH − CH − CH ; CH − C(CH ) = CH − CH − CH ; CH − CH − C(CH ) = C(C H ) − CH(CH ) ; Số chất có đồng phân hình học CH − CH = CH − CH ; A B C *D CH = CH − CH = CH − CH − CH $ Các chất có đồng phân hình học CH − CH − CH = CH − CH − CH3 ; CH − CH − C(CH3 ) = C(C H ) − CH(CH ) ; CH − CH = CH − CH ; # Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau ? Br2 A Phản ứng cộng với anken đối xứng B Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng C Phản ứng trùng hợp anken *D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng $ Quy tắc Maccopnhicop áp dụng vào phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng, ưu tiên cộng X vào C bậc cao # Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo quy tắc Maccopnhicop sản phẩm sau sản phẩm ? CH − CH − CHBr − CH Br A CH − CH − CHBr − CH *B CH Br − CH − CH − CH Br C CH − CH − CH − CH Br D $ Quy tắc Maccopnhicop áp dụng vào phản ứng cộng HX vào anken bất đối xứng, ưu tiên cộng X vào C bậc cao # Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm anken thu thu ancol X gồm CH = CH A CH = CH − CH3 CH = CH B CH − CH = CH − CH CH3 − CH = CH − CH3 C CH = CH − CH − CH3 *D B C CH3 − CHOH − CH − CH CH 3CH OH $ B thu anken Ch − CHOH − CH − CH C thu anken CH OH − CH − CH − CH C3 H # Hợp chất X có CTPT hữu Vậy X , X tác dụng với dung dịch HBr thu sản phẩm A propen B propan C isopropen *D xiclopropan $ xiclopan cộng mở vòng HBr cho sản phẩm C3 H # Hai chất X, Y mạch hở có CTPT Y C H8 tác dụng với nước brom X, A Hai anken xicloankan vòng cạnh B Hai anken xicloankan vòng cạnh C Hai anken hai ankan *D Hai anken đồng đẳng C3 H $ X, Y mạch hở => loại xiclo; dễ thấy C H8 ; anken # Trùng hợp eten, sản phẩm thu có cấu tạo (−CH = CH −)n A (−CH − CH −) n *B (−CH = CH −) n C (−CH − CH −) n D (−CH − CH −) n $ Trùng hợp eten polime (P.E) C2 H5 OH # Điều chế etilen phòng thí nghiệm từ SO oxit H 2SO ,( đặc, 170oC) thường lẫn CO2 ; Chất dùng để làm etilen A dd brom dư *B dd NaOH dư Na CO3 C dd dư KMnO D dd loãng dư SO CO2 $ NaOH phản ứng vơi ; khơng phản ứng với etilen # Sản phẩm đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol chất ? A 3-Metylbut-1-en B 2-Metylbut-1en C 3-Metylbut-2-en *D 2-Metylbut-2-en $ Theo quy tắc zaixep ưu tiên tách H C bậc cao bên cạnh ## Hợp chất 2-metylbut-2-en sản phẩm phản ứng tách từ chất chất sau ? A 2-brom-2-metylbutan B 2-metylbutan-2- ol C 3-metylbutan-2-ol *D Tất e tan ol (CH ) BrCCH CH + KOH  →(CH ) C = CH − CH $ H SO4 d (CH ) C(OH)CH CH   →(CH )2 C = CH − CH H 2SO d CH3 CH(OH)CH(CH )   → CH CH = CH − CH KMnO # Oxi hoá etilen dung dịch MnO *A C2 H (OH) ; K CO3 B ; H2O ; C2 H OH MnO ; ; KOH C2 H (OH) D KOH MnO ; C thu sản phẩm K CO3 ; MnO ; 3CH = CH + 2KMnO + 4H O → 3CH OH − CH OH + 2MnO + 2KOH $ # Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankin B ankan C ankađien *D anken M Z = M X + 28 = 2M X $ M X = 28 => X : C2 H n=> => Anken # Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có liên kết σ CTPT X C2 H A C4 HG B C3 H *C C5 H10 D C3 H $ có liên kết σ C-H liên kết σ C-C Br2 # 2,8 gam anken X làm màu vừa đủ dung dịch chứa gam thu ancol X có tên Hiđrat hóa X A etilen B but-2-en C hex-2-en D 2,3-đimetylbut-2-en M= $ 2,8 = 56 0, 05 C H8 => ; Hiđrat hóa X thu ancol => CH3 − CH = CH − CH3 # Cho 8960 ml (đktc) anken X qua dung dịch brom dư Sau phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng 22,4 gam Biết X có đồng phân hình học CTCT X CH = CH − CH − CH3 A CH3 − CH = CH − CH *B CH = CH − CH − CH − CH C (CH ) C = CH D MX = n X = 0, $ 22, = 56 0, => CH3 − CH = CH − CH C H8 => ; X có đồng phân hình học => # Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm anken vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam CTPT anken C2 H A C4 H8 C3 H B C4 H8 C H8 C C5 H10 *D A B M= 7, = 51,3 0,15 $ => Có chất có M< 51,3 chất M> 51,3 # Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp eten, propen, but-2-en cần dùng vừa đủ b lít oxi CO2 (ở đktc) thu 2,4 mol 2,4 mol nước Giá trị b A 92,4 lít B 94,2 lít *C 80,64 lít D 24,9 lít n O2 = $ Bảo tồn oxi: 2, 4.2 + 2, = 3, => V= 80,64 lit CH # Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2 H ; CO2 thu 0,15 mol H2O 0,2 mol Giá trị V *A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 1,68 n C2 H = n CH4 = n CO2 − n H2O = 0, 05 $ lit mol; bảo toàn C => 0,15 − 0, 05 = 0, 05 CH # Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗm hợp gồm CO2 B 0,01 0,09 C 0,08 0,02 D 0,02 0,08 n ankan = n H2 O − n CO2 = 0, 09 $ => A C4 H8 # Số đồng phân *C D C2 H thu 0,14 mol Số mol ankan anken hỗn hợp *A 0,09 0,01 B ; => V=22,4 H2O 0,23 mol A C4 H10 n X = 0,1 => CH = CH − CH − CH3 $ xiclopropan CH3 − CH = CH − CH (cis − tran) ; CH = C(CH ) − CH ; ; xiclobutan; metyl C5 H10 # Hợp chất có số đồng phân anken A B *C D CH = CH − CH − CH − CH $ CH3 − CH = CH − CH − CH (cis − tran) ; CH3 − CH = C(CH3 ) − CH3 CH = CH − CH(CH ) − CH ; ; CH3 − CH − C(CH ) = CH ; C5 H10 # Hợp chất mạch hở có số đồng phân cấu tạo A *B C D CH = CH − CH − CH − CH $ CH − CH = CH − CH − CH3 ; CH3 − CH = C(CH3 ) − CH3 CH3 − CH − C(CH ) = CH ; C5 H10 ## Hợp chất A B có số đồng phân cấu tạo CH = CH − CH(CH ) − CH ; ; C *D 10 CH = CH − CH − CH − CH $ CH3 − CH = C(CH3 ) − CH3 CH − CH = CH − CH − CH3 ; CH = CH − CH(CH ) − CH ; ; CH − CH − C(CH ) = CH ; ; xiclopentan; metyl xiclobutan; etyl xiclopropan; 1,1- đimetyl xiclopropan; 1,2- đimetyl xiclo propan # Hidrat hóa anken tạo thành hai ancol Hai anken A 2-metylpropen but-1-en B propen but-2-en *C eten but-2-en D eten but-1-en $ Anken có cấu tạo đối xứng => C ... đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol chất ? A 3-Metylbut-1-en B 2-Metylbut-1en C 3-Metylbut-2-en *D 2-Metylbut-2-en $ Theo quy tắc zaixep ưu tiên tách H C bậc cao bên cạnh ## Hợp chất 2-metylbut-2-en sản... xiclopropan; 1, 1- đimetyl xiclopropan; 1, 2- đimetyl xiclo propan # Hidrat hóa anken tạo thành hai ancol Hai anken A 2-metylpropen but-1-en B propen but-2-en *C eten but-2-en D eten but-1-en $ Anken có... liên kết σ C-H liên kết σ C-C Br2 # 2,8 gam anken X làm màu vừa đủ dung dịch chứa gam thu ancol X có tên Hiđrat hóa X A etilen B but-2-en C hex-2-en D 2, 3- imetylbut-2-en M= $ 2,8 = 56 0, 05 C
- Xem thêm -

Xem thêm: T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu , T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay