T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol chất ? A 3-Metylbut-1-en B 2-Metylbut-1en C 3-Metylbut-2-en *D 2-Metylbut-2-en $ Theo quy tắc zaixep ưu tiên tách H C bậc cao bên cạnh ## Hợp chất 2-metylbut-2-en sản... xiclopropan; 1, 1- đimetyl xiclopropan; 1, 2- đimetyl xiclo propan # Hidrat hóa anken tạo thành hai ancol Hai anken A 2-metylpropen but-1-en B propen but-2-en *C eten but-2-en D eten but-1-en $ Anken có... liên kết σ C-H liên kết σ C-C Br2 # 2,8 gam anken X làm màu vừa đủ dung dịch chứa gam thu ancol X có tên Hiđrat hóa X A etilen B but-2-en C hex-2-en D 2, 3- imetylbut-2-en M= $ 2,8 = 56 0, 05 C
- Xem thêm -

Xem thêm: T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu , T030006 ly thuyet trong tam ve anken 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay