T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu

9 6 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# C8hất có CTCT sau: CH3  CH(CH3 )  CH(CH )  CH  CH có tên gọi A 2,2 – đimetylpentan *B 2,3 – đimetylpentan C 2,2,3 – trimetylpentan D 2,2,3 – trimetylbutan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an # Khi thực phản ứng đehiđro hóa hợp chất X có CTPT C5 H12 thu hỗn hợp anken đồng phân cấu tạo Tên X A 2,2-đimetylpentan B 2,2-đimetylpropan *C 2-metylbutan D pentan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an # Cho tên gọi sau: 4-metylhexan (1); n-hexan (2); 3-metyl-4-clohexan (3); 2metylbutan (4); 2-đimetylpropan (5) Tên gọi không *A (1), (3) (5) B (1), (2) (5) C (1), (4) (5) D (1), (3) (4) $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số bé ## Cho câu sau: (a) Hiđrocacbon no hidrocacbon phân tử có liên kết đơn (b) Ankan hidrocacbon no, mạch cacbon khơng vòng (c) Hidrocacbon no hợp chất phân tử có hai nguyên tố cacbon hiđro (d) Ankan có đồng phân mạch cacbon Số câu A B *C D $ Các câu a,b,d # Khi thực phản ứng vôi xút với RCOONa, người ta thu butan R A C3 H7 B C3 H9 *C C4 H D C4 H7 CaO � C4 H10  Na CO3 $ C4 H9 COONa  NaOH ��� # Công thức cấu tạo CH3 CH(CH3 )CH CH CH ứng với tên gọi sau ? *A 2-metylpentan B neopentan C isobutan D 1,1-đimetylbutan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số bé # Phần trăm khối lượng nguyên tố cacbon phân tử ankan thay đổi theo chiều tăng số nguyên tử cacbon dãy đồng đẳng *A tăng dần B giảm dần C không tăng, không giảm D không theo quy luật $ Ankan C n H 2n  ; %C  12n  1 14n  14n  => n tăng %C tăng ## Có phản ứng sau: (a) Nung natri axetat với vôi xút (b) Crackinh butan (c) Cho nhôm cacbua tác dụng với nước (d) Cho C tác dụng với H Số phản ứng dùng để điều chế metan phòng thí nghiệm A *B C D $ Các phản ứng dùng điều chế metan phòng thí nghiệm a c # Ankan X có cơng thức phân tử C5 H12 , tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo Tên X A pentan *B iso-pentan C neo-pentan D 2,2-đimetylpropan $ iso-pentan tác dụng với clo tạo dẫn xuất monoclo # Ankan có CTPT C5 H12 có đồng phân? A B *C D $ C  C  C  C  C ; C  C(C)  C  C ; (CH3 ) C # Khi cho metan tác dụng với clo (có askt) theo tỉ lệ mol 1:2 tạo thành sản phẩm A CH3Cl *B CH Cl C CHCl3 D CCl4 1:2 $ CH  2Cl2 ��� CH Cl2  2HCl # Cho ankan X có CTCT CH3  CH(C H5 )  CH  CH(CH )  CH Tên gọi X theo IUPAC A – etyl – – metylpentan B – etyl – – metylpentan C 3,5 – dimetylhexan *D 2,4 – dimetylhexan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số # Cho phản ứng sau: CH3CH CH CH3 � X + Y X Y A CH3 CH CH  CH ; H B CH  CH ; CH  CH C CH3  CH  CH  CH3 ; H *D tất $ CH3CH CH CH3 cracking đề hidro hóa để tạo sản phẩm # Chọn sản phẩm phản ứng sau: CH  O2 � A CO2 ; H O *B HCHO ; H O C CO2 ; H O D HCHO ; H $ Khi có xúc tác nhiệt độ thích hợp, CH bị oxi hóa khơng hồn tồn tạo HCHO H2O # Cho ankan X có CTPT C6 H14 , biết cho X tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 thu sản phẩm monoclo CTCT X *A 2,3-đimetylbutan B hexan C 2-metylpentan D 2,2- đimetylbutan 1:1 $ (CH3 )2 CH  CH(CH3 )2  Cl2 ��� CH Cl  CH(CH3 )  CH(CH ) (CH3 )  CCl  CH(CH ) # Khi đốt ankan khí clo sinh muội đen chất khí làm đỏ giấy quỳ tím ẩm Những sản phẩm A CO; HCl B CO2 ; H O *C C; HCl D C; H O $ muội đen C; HCl làm quỳ hóa đỏ # Phản ứng đặc trưng ankan phản ứng A cộng B tách *C D đốt cháy $ Phản ứng đặc trưng ankan phản ứng ## Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC: A 3-isopropylheptan 3(2-metyletyl)heptan B 2-metyl-3-butylpentan *C 3-etyl-2-metylheptan D 4-isopropylheptan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số bé ## Tên gọi chất hữu X có CTCT: A 2-metyl-2,4-đietylhexan *B 3,3,5-trimetylheptan C 5-etyl-3,3-đimetylheptan D 2,4-đietyl-2-metylhexan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số bé ## Tên gọi hợp chất hữu X có CTCT: *A 5-etyl-3,3,5-trimetyloctan B 2,4-đietyl-2,4-đimetylheptan C 4-etyl-4,6,6-trimetyloctan D 4,6-đietyl-4,6-đimetylheptan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên mạch + an Chú ý chọn mạch dài nhất, đánh số vị trí cho tổng số bé # Nhận xét sau sai ? A Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi khối lượng riêng ankan tăng dần theo chiều tăng phân tử khối B Các ankan không tan nước tan nhiều dung môi hữu *C Các ankan có khả phản ứng cao D Các ankan nhẹ nước $ Các ankan có phản ứng không cao # Các ankan không tan dung môi ? *A nước B tetraclometan (CCl4 ) C n-hexan D đietyl ete (C2 H5  O  C2 H5 ) $ Ankan không tan nước, tan nhiều dung môi hữu ## Cho biết nhiệt độ sôi chất X 36 oC, chất Y 28oC chất Z 9,4oC Vậy X, Y, Z chất nào: neopentan, isopentan hay n-pentan ? A X neopentan, Y isopentan, Z n-pentan B X n-pentan, Y neopentan, Z isopentan *C X n-pentan, Y isopentan, Z neopentan D X isopentan, Y neopentan, Z n-pentan $ Hai chất có số C chất có nhiều nhánh nhiệt độ sơi thấp ## Có chất sau: etan (1), propan (2), butan (3), isobutan (4) Dãy gồm chất có nhiệt độ sôi tăng dần A 3, 4, 2, *B 1, 2, 4, C 3, 4, 1, D 1, 2, 3, $ Hai chất có số C chất có nhiều nhánh nhiệt độ sôi thấp # Trong thực tế, ankan thường dùng làm nhiên liệu cho động làm chất đốt Tại ankan có ứng dụng ? A Ankan có phản ứng B Ankan có sẵn tự nhiên C Ankan chất nhẹ nước *D Ankan cháy tỏa nhiều nhiệt có nhiều tự nhiên $ Ankan cháy tỏa nhiều nhiệt có nhiều tự nhiên # Ankan X có phần trăm khối lượng cacbon 82,76% Công thức phân tử X A C5 H12 B C4 H8 C C5 H10 *D C4 H10 $ Ankan: C n H 2n  ; %C  12n  0,8276 14n  Giải n=4 => C4 H10 ... số bé ## Tên gọi hợp chất hữu X có CTCT: *A 5-etyl-3,3,5-trimetyloctan B 2, 4- ietyl-2, 4- imetylheptan C 4-etyl-4,6,6-trimetyloctan D 4, 6- ietyl-4, 6- imetylheptan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh... cháy $ Phản ứng đặc trưng ankan phản ứng ## Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC: A 3-isopropylheptan 3(2-metyletyl)heptan B 2-metyl-3-butylpentan *C 3-etyl-2-metylheptan D 4-isopropylheptan $ Tên gọi... trí cho tổng số bé ## Tên gọi chất hữu X có CTCT: A 2-metyl-2, 4- ietylhexan *B 3,3,5-trimetylheptan C 5-etyl-3, 3- imetylheptan D 2, 4- ietyl-2-metylhexan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên
- Xem thêm -

Xem thêm: T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu , T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay