T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... số bé ## Tên gọi hợp chất hữu X có CTCT: *A 5-etyl-3,3,5-trimetyloctan B 2, 4- ietyl-2, 4- imetylheptan C 4-etyl-4,6,6-trimetyloctan D 4, 6- ietyl-4, 6- imetylheptan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh... cháy $ Phản ứng đặc trưng ankan phản ứng ## Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC: A 3-isopropylheptan 3(2-metyletyl)heptan B 2-metyl-3-butylpentan *C 3-etyl-2-metylheptan D 4-isopropylheptan $ Tên gọi... trí cho tổng số bé ## Tên gọi chất hữu X có CTCT: A 2-metyl-2, 4- ietylhexan *B 3,3,5-trimetylheptan C 5-etyl-3, 3- imetylheptan D 2, 4- ietyl-2-metylhexan $ Tên gọi = số vị trí + tên nhánh + tên
- Xem thêm -

Xem thêm: T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu , T030005 ly thuyet trong tam ve ankan 01 hieu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay