T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

CH = CH − CH − CH − CH = CH ## Cho chất sau: CH3 − C(CH3 ) = CH − CH , CH = CH − CH − CH = CH , CH = CH − CH = CH − CH − CH , CH = CH − CH = CH − CH − CH , CH = CH − CH − CH − CH = CH , Số chất có đồng phân hình học A B *C D CH = CH − CH = CH − CH − CH $ Chỉ có chất có đồng phân hình học C4 H10 ## Trong số chất: cấu tạo C4 H Br , C4 H10 O , C4 H11 N , chất có nhiều đồng phân C4 H10 A C H Br B C4 H10O C C4 H11 N *D $ Hóa trị nguyên tốthế làm tăng số lượng liên kết nguyên tử phân tử C4 H10 có CTCT C H Br có CTCT C4 H10O có CTCT C4 H11 N có CTCT C4 H # Hợp chất A B C *D có số đồng phân cấu tạo CH = CH − CH − CH3 C4 H $ có CH3 − CH = CH − CH3 đồng phân anken CH = C(CH3 ) − CH ; đồng phân mạch vòng xiclobutan metyl xiclopropan # Đồng phân *A hợp chất khác có cơng thức phân tử B đơn chất khác có công thức phân tử C hợp chất giống có cơng thức phân tử ; B hợp chất khác có dạng cơng thức cấu tạo $ Đồng phân lànhững hợp chất khác có cơng thức phân tử # Hai chất đồng phân cấu tạo chúng có *A CTPT tử giống cấu tạo hoá học khác B cấu tạo hoá học khác cấu trúc không gian khác C CTPT khác cấu tạo hố học tương tự D cơng thức cấu tạo giống cấu trúc không gian khác $ Hai chất đồng phân cấu tạo chúng có CTPT tử giống cấu tạo hoá học khác # Đồng phân tượng chất có A cấu tạo khác B tính chất khác *C CTPT cấu tạo khác nên tính chất khác D cấu tạo khác nên tính chất khác $ Đồng phân tượng chất cócùng CTPT cấu tạo khác nên tính chất khác C5 H12 # Số đồng phân *A B C D CH − (CH )3 − CH $ (CH ) CHCH 2CH ; (CH ) C ; C4 H 9Cl # Số đồng phân A B *C D CH (CH )3 Cl CH − CH − CH (Cl ) − CH (CH ) CH − CH 2Cl $ , , (CH )3 C − Cl , C4 H Chú ý gốc - có đồng phân C3 H 5Cl3 ## Số đồng phân A *B C D CH − CH − C (Cl )3 $ CH Cl − CH − CH (Cl ) CH − C (Cl )2 − CH Cl ; CH − CH (Cl ) − CH (Cl ) ; CH Cl − CHCl − CH 2Cl ; ; # Hai chất đồng phân C2 H 5OH *A CH 3OCH , CH 3OCH B CH 3CHO , CH 3CH 2CH 2OH C C2 H 5OH , C4 H10 D C6 H , C2 H O $ Hai chất có CTPT C3 H # X có cơng thức phân tử A *B C D , số đồng phân X C3 H $ có đồng phân anken(propen) đồng phân mạch vòng (xiclopropan) C3 H 8O # Số đồng phân ứng với chất có CTPT A B *C D CH − CH (OH ) − CH CH 3CH CH OH $ ; CH − CH − O − CH ; # Chất sau đồng phân hình học ? A CHCl=CHCl CH − CH = CH − C2 H B CH − CH = CH − CH C (CH )2 − C = CH − CH *D (CH ) − C = CH − CH $ có hai nhóm có đồng phân hình học CH giống liên kết với C nên khơng # Chất sau có đồng phân hình học? CH = CH − CH = CH A *B C CH − CH = CH − CH = CH CH − CH = C (CH ) CH = CH − CH − CH D CH − Ca H = Cb H − CH = CH $ Phân tử có liên kết đơi phân tử Mặt khác, Ca liên CH kết với hai nhóm khác (H −CH = CH khác (H ) C4 H10 C4 H Cl # Số đồng phân A *B C D và CH − (CH )2 − CH C4 H10 $ ) Cb liên kết với hai nhóm có đồng phân CH − (CH ) − CH 2Cl C4 H 9Cl có đồng phân CH − CH (CH 2Cl ) − CH (CH ) CH − CH CH − CHCl − CH − CH ; ; (CH )3 CCl ; C3 H N # Số đồng phân A B *C D CH − CH − CH NH C3 H N $ có đồng phân CH − CHNH − CH ; C4 H # A B C *D có số đồng phân CH = CH − CH − CH3 C4 H $ có đồng phân CH = C(CH ) ; xilobutan; metyl xiclo propan # Chất sau ó nhiều CTCT C2 H 3Cl2 (1) ; (2) A 2, B 1, 2, *C 2, D C2 H O C2 F2 Br2 ; (3) CH − CH = CH − CH (cis − tran) ; CH O2 ; (4) ; CH − CH OH C2 H O $ CH3OCH có đồng phân F2 − C − C − Br2 C2 F2 Br2 có đồng phân F − C(Br) − C(Br) − F C6 H14 # Số lượng đồng phân ứng với CTPT A *B C D CH − (CH ) − CH3 $ CH − CH − CH(CH3 ) − CH − CH ; CH − CH − C(CH )3 CH3 − CH − CH − CH(CH ) − CH ; (CH ) CH − CH(CH ) ; ; C5 H10 # Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử A B D *D CH = CHCH CH CH3 $ CH3 − C(CH3 ) = CH − CH3 CH3 − CH = CH − CH CH (cis − tran) ; CH = C(CH3 ) − CH − CH3 ; CH3 − CH(CH ) − CH = CH ; ; # Hợp chất có đồng phân hình học CH = CH A CH3 − CH = CH − CH *B C CH − CH = CH CH = CH − CHO D CH $ C nối đôi liên kết với hai gốc khác H nên có đồng phân hình học C4 H10O # Số công thức cấu tạo ứng với A B *C D CH3 − CH − CH − CH OH $ mà phân tử chứa nhóm -OH CH OH − CH(CH ) − CH ; CH3 − CHOH − CH − CH ; # Những chất sau đồng phân hình học nhau? (CH3 )3 C − OH ; A (I); (II) B (I); (III) *C (II); (III) D (I); (II); (III) CH − CH = CH − CH $ Hai chất (II) (III) có CTCT phân CH bố khác H khơng gian nên chúng đồng phân hình học C2 H O # Số công thức cấu tạo ứng với phân tử *A B C D CH − O − CH CH 3CH OH $ ; C4 H10 ## Nguyên nhân làm tăng số lượng đồng phân theo thứ tự chất C4 H 9Cl C4 H10O ; C4 H11 N ; ; *A hóa trị khác nguyên tố B độ âm điện khác nguyên tử C cacbon tạo nhiều kiểu liên kết khác D khối lượng phân tử khác $ Hóa trị nguyên tố làm tăng làm tăng số lượng liên kết nguyên tử phân tử ... *C D CH (CH )3 Cl CH − CH − CH (Cl ) − CH (CH ) CH − CH 2Cl $ , , (CH )3 C − Cl , C4 H Chú ý gốc - có đồng phân C3 H 5Cl3 ## Số đồng phân A *B C D CH − CH − C (Cl )3 $ CH Cl − CH − CH (Cl ) CH... học C4 H10O # Số công thức cấu tạo ứng với A B *C D CH3 − CH − CH − CH OH $ mà phân tử chứa nhóm -OH CH OH − CH(CH ) − CH ; CH3 − CHOH − CH − CH ; # Những chất sau đồng phân hình học nhau? (CH3
- Xem thêm -

Xem thêm: T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu , T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay