T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... *C D CH (CH )3 Cl CH − CH − CH (Cl ) − CH (CH ) CH − CH 2Cl $ , , (CH )3 C − Cl , C4 H Chú ý gốc - có đồng phân C3 H 5Cl3 ## Số đồng phân A *B C D CH − CH − C (Cl )3 $ CH Cl − CH − CH (Cl ) CH... học C4 H10O # Số công thức cấu tạo ứng với A B *C D CH3 − CH − CH − CH OH $ mà phân tử chứa nhóm -OH CH OH − CH(CH ) − CH ; CH3 − CHOH − CH − CH ; # Những chất sau đồng phân hình học nhau? (CH3
- Xem thêm -

Xem thêm: T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu , T030004 hien tuong dong dang dong phan p2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay