T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu

6 5 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Khẳng định sau ?Liên kết hoá học phân tử hợp chất hữu A liên kết ion B liên kết cho nhận *C liên kết cộng hoá trị D liên kết cộng hoá trị phân cực $ Liên kết hoá học hợp chất hữu thường liên kết cơng hố trị # Trong phân tử hợp chất hữu cơ, ngun tử C khơng liên kết với nguyên tử nguyên tố khác mà liên kết với thành mạch C Các dạng mạch C A không phân nhánh B phân nhánh vòng C vòng khơng phân nhánh *D khơng phân nhánh, phân nhánh vòng $ Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử cacbon liên kết với nguyên tử nguyên tố khác mà liên kết với thành mạch cacbon bao gồm mạch không phân nhánh, mạch phân nhánh mạch vòng ## Trong dạng liên kết: liên kết đơn (tạo cặp e dùng chung)liên kết đôi (tạo hai cặp e dùng chung)liên kết ba (tạo ba cặp e dùng chung)Những liên kết chứa liên kết σ là: A có liên kết đơn B có liên kết đơi C có liên kết ba *D ba dạng liên kết $ Liên kết đơn thuộc loại liên kết σ.Liên kết đôi gồm liên kết σ liên kết  Liên kết ba gồm liên kết σ liên kết  ## Cho khẳng định sau đây: a) Liên kết đơn liên kết tạo cặp e dùng chung b) Liên kết đôi liên kết tạo hai cặp e dùng chung c) Liên kết ba liên kết tạo ba cặp e dùng chung Liên kết chứa liên kết π ? A a, b B a, c *C c, b D a, b, c $ Liên kết đơn gồm liên kết σ Liên kết đôi gồm liên kết π liên kết σ Liên kết ba gồm liên kết π liên kết σ ## Công thức chung dãy đồng đẳng hiđrocacbon mạch hở có chứa nối đơi nối ba phân tử A Cn H n2 *B Cn H n4 C Cn H n 6 D Cn H n8 $ K =3 => Công thức chung tổng quát Cn H n  22.3  Cn H n 4 # Vitamin A có cơng thức phân tử C20 H 30O với vòng cạnh khơng có chứa liên kết ba Số liên kết đôi phân tử vitamin A A B *C D 20.2   30 k   5  1v $ # Licopen có cơng thức phân tử C40 H 56 chất màu đỏ cà chua, chứa liên kết đôi liên kết đơn phân tử Hiđro hóa hồn tồn licopen hiđrocacbon C40 H 82 Vậy cấu tạo phân tử licopen có A vòng; 12 nối đơi B vòng ; nối đơi C vòng; nối đơi *D mạch hở; 13 nối đôi 40.2   56 k  13  13  0v $ # Số lượng liên kết xích ma (σ) liên kết pi (π) phân tử CH  CH  CH  CH A σ 4 *B σ 2 C σ 4 D σ 2 $ σ gồm 3σ C-C 6σ C-H 2 gồm C=C ## Tổng số liên kết xích-ma có phân tử aren có cơng thức Cn H n 6 A 3n - B 2n-6 C n-1 *D 3n-6 $ Liên kết xích ma C-H: 2n-6 C-C: n (do mạch vòng) # Cơng thức tổng quát dẫn xuất điclo mạch hở có chứa liên kết ba phân tử A Cn H n  2Cl2 *B Cn H n  4Cl2 C Cn H nCl2 D Cn H n 6Cl2 Hiđrocacbon có liên kết ba Cn H n  � CTTQ dẫn xuất điclo mạch hở có chứa liên kết ba phân tử Cn H n 4Cl2 ## Công thức tổng quát dẫn xuất điclo không no mạch hở chứa a liên kết  A Cn H n 2 2a Cl2 *B Cn H n  2a Cl2 C Cn H n  22a Cl2 D Cn H n 2 2a Cl2 $ Hiđrocacbon không no, chứa a liên kết π Cn H n 2 2a � CTTQ dẫn xuất điclo không no, mạch hở chứa a liên kết  Cn H n  2a Cl2 # Số liên kết cộng hố trị có hợp chất hữu sau: A B C 13 *D 14 $ Số liên kết cộng hóa trị = liên kết đơn + x liên kết đơi (trong liên kết đơn tính C-H) hiểu đơn giản số lk cộng hóa trị tổng số gạch nối nguyên tử # Theo thuyết CTHH hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo A số oxi hoá thứ tự định *B hoá trị thứ tự định C số oxi hố khơng theo thứ tự định D hố trị khơng theo thứ tự định $ Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hóa trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hóa học Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức thay đổi cấu tạo hóa học, tạo hợp chất khác # Liên kết đôi liên kết hình thành A liên kết σ B liên kết  *C liên kết σ  D Hai liên kết σ $ Liên kết đôi liên kết hình thành từ liên kết σ liên kết  # Nhận định hai chất: CH CH3  CH  CH  CH3 *A đồng đẳng B đồng phân C không đồng đẳng D gống nhau$ Đồng đẳng chất có cấu tạo tính chất tương tự khác hay nhiều nhóm -CH2 # Tìm câu trả lời sai Trong hợp chất hữu A nguyên tử liên kết với theo hóa trị trật tự định *B cacbon có hai hóa trị C nguyên tử C liên kết với tạo thành mạch C dạng thẳng, vòng nhánh D tính chất chất phụ thuọc vào thành phần phân tử cấu tạo hóa học $ Trong hợp chất hữu cacbon có hóa trị ## Tìm câu trả lời sai Liên kết σ bền liên kết  A liên kết σ hình thành xen phủ trục obritan hóa trị *B liên kết  hình thành xen phủ bên obritan s C liên kết  hình thành xen phủ bên obritan hóa trị p D $ Nguyên tử C dử dụng obitan lai hóa để tạo liên kết σ theo kiểu xen phủ trục dùng obitan p để tạo liên kết π theo kiểu xen phủ bên # Các chất sau thuộc dãy đồng đẳng có cơng thức chung Cn H n  A CH , C2 H , C3 H , C4 H10 , C6 H12 *B CH , C3 H , C4 H10 , C5 H12 C C4 H10 , C5 H12 , C6 H12 D $ A sai C2 H , C sai C6 H 12 không thỏa mãn # Cho hiđrocacbon mạch hở X có liên kết xích ma liên kết pi.Công thức phân tử X A C2 H *B C2 H C C2 H D C3 H $ C2H2 có liên kết σ liên kết  C2H4 có liên kết σ liên kết  C2H6 có liên kết  C3H8 có 10 liên kết  # Trong phân tử benzen có bào nhiêu liên kết  ? A B *C D $ k 6.2     3  1v # Cho hợp chất có cơng thức phân tử C4 H n mạch hở, giá trị thích hợp n *A 2, 4, 6, 8, 10 B 4, 6, 8, 10 C 5, 6, 8, 10 D 6, 8, 10 $ Điều kiện: < n ≤ 2.4+2 � ≤ n ≤ 10 Mặt khác, n phải chẵn � n = 2, 4, 6, 8, 10 � Chọn A # Cho X hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C4 H 4O4 Hãy cho biết X có liên  phân tử ? A B *C D 4.2    3 $ ## Cho axit hữu mạch hở có cơng thức tổng quát Cn H n  2 2a b (COOH )b , cho biết chất hữu có bào nhiêu liên kết  ? A a B b *C a+b D a+2b 2(n  b)   (2n   2a) C H O  ab $ Axit n b n  22a 2b ; theo công thức   # Cho X hợp chất có cơng thức phân tử C4 H 7Cla Hợp chất X tồn với giá trị alàA *B C D 1; $ k 4.2   (7  a)  a  2 Điều kiện: k � 0; (3 - a) ước � - a = - a = � a = a = ## Cho chất hữu sau Các chất đồng đẳng A I, II, III B I, IV, V C (II, IV) (III,V) *D I, II, III, IV, V $ Các chất I, II, III, IV, V có vòng no hay nhiều nhóm CH2 � chúng đồng đẳng ## Cho chất sau Có chất đồng đẳng benzen? A *B C D $ Các chất đồng đẳng benzen gồm (2); (3); (4) # Chất sau đồng đẳng benzen ? A 1,2,3 B 2,3 C 2,5 *D 2,3,4 $ Đồng đẳng chất có cấu tạo tính chất tương tự khác hay nhiều nhóm -CH2 # Nếu đặt Cn H n  22 k , k �0 cơng thức phân tử tổng qt hydrocacbon k �0 tổng số A liên kết đôi B liên kết ba liên kết  *D liên kết  vòng $ k tổng số liên kết  vòng hay gọi độ bất bão hòa ## Cấu tạo hóa học …… liên kết nguyên tử phân tử A số lượng B loại *C thứ tự D chất $ Trong hợp chất hữu cơ, nguyên tử liên kết với theo hóa trị theo thứ tự định Thứ tự liên kết gọi cấu tạo hóa học ... 4 D σ 2 $ σ gồm 3σ C-C 6σ C-H 2 gồm C=C ## Tổng số liên kết xích-ma có phân tử aren có cơng thức Cn H n 6 A 3n - B 2n-6 C n-1 *D 3n-6 $ Liên kết xích ma C-H: 2n-6 C-C: n (do mạch vòng) #... chất X tồn với giá trị alàA *B C D 1; $ k 4.2   (7  a)  a  2 Điều kiện: k � 0; (3 - a) ước � - a = - a = � a = a = ## Cho chất hữu sau Các chất đồng đẳng A I, II, III B I, IV, V C (II, IV)... C không đồng đẳng D gống nhau$ Đồng đẳng chất có cấu tạo tính chất tương tự khác hay nhiều nhóm -CH2 # Tìm câu trả lời sai Trong hợp chất hữu A nguyên tử liên kết với theo hóa trị trật tự định
- Xem thêm -

Xem thêm: T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu , T030003 hien tuong dong dang dong phan p1 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay