T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... N ) n => CTPT ( mà M X = 123 → n=1 → D # Polime X chứa 28,4%C, 4,8%H, lại Cl khối lượng Cơng thức phân tử X (C2 HCl3 ) n A (C2 H 3Cl ) n *B (CHCl ) n C (C3 H 4Cl2 ) n D $ %Cl=10 0-3 8, 4-4 ,8=56,8... 4,8 56,8 : : 12 35,5 = : :1 (C2 H 3Cl )n => CTPT ## Dạng tơ nilon phổ biến nilon-6 có 63,68%C; 12,38%N; 9,80%H; 14,4%O Công thức thực nghiệm nilon-6 C6 H 9O2 N A C6 H11ON *B C6 H 9ON C C6 H11O2... H 22 A C16 H 24 B C12 H18 *C C12 H 22 D Cx H y $ Đặt CTPT A Mà 150
- Xem thêm -

Xem thêm: T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu , T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay