T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu

5 5 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Mục đích việc phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định *A nguyên tố mặt hợp chất hữu B tỷ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất hữu C công thức phân tử hợp chất hữu D công thức cấu tạo hợp chất hữu $ Mục đích phân tích định tính nguyên tố phản ứng hóa học đặc trưng để nhận biết nguyên tố mặt hợp chất hữu # Để xác định mặt cacbon hidro hợp chất hữu cơ, người ta CO2 chuyển hợp chất hữu thành CO2 biết dùng chất sau để nhận H 2O ? Ca (OH )2 A H 2O CuSO4 khan, dung dịch Ca(OH ) CuSO4 *B Dung dịch , khan Ca (OH ) C Dung dịch Ca (OH )2 D CuSO4 , dung dịch CuCl2 khan, khan Ca (OH ) $ Dùng dung dịch khan CO2 dư để nhận biết CuSO4 tạo kết tủa trắng; dùng CuSO4 để nhận biết mặt nước chuyển xanh lam khơng màu thành dung dịch màu # Mục đích việc phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định A nguyên tố mặt hợp chất hữu *B tỷ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất hữu C công thức phân tử hợp chất hữu D công thức cấu tạo hợp chất hữu $ Phân tích định lượng nhằm xác định tỷ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất hữu Phân tích định lượng xác định công thức đơn giản hợp chất hữu chưa thể biết công thức cấu tạo CO2 # Khi đốt cháy 0,42 gam chất hữu X thu 1,32 gam 0,54 gam H 2O Hợp chất hữu X thành phần gồm nguyên tố? *A C,H B C,H,O C C,O D H,O nC = 0,03; nH = 0, 06 $ Lại 0,03.12+0,06.1=0,42 => hợp chất chứa C H # Hợp chất hữu X chứa vòng benzen cơng thức phân tử trừng với công thức mC : mH : mO = 21: : đơn giản Trong X tỷ lệ khối lượng nguyên tố thức phân tử X Công C6 H 6O A C H 6O B C7 H 8O C C7 H 8O2 *D nC : nH : nO = $ 21 : : = :8: → 12 16 C7 H 8O2 CTPT X # Chất hữu X M=123 khối lượng C,H,O N phân tử theo thứ tự tỷ lệ 72:5:32:14 CTPT X C6 H14O2 N A C6 H 6ON B C6 H12ON C C6 H 5O2 N *D nC : nH : nO : nN $ = 72 32 14 : : : 12 16 14 = : : :1 (C6 H 5O2 N ) n => CTPT ( mà M X = 123 → n=1 → D # Polime X chứa 28,4%C, 4,8%H, lại Cl khối lượng Công thức phân tử X (C2 HCl3 ) n A (C2 H 3Cl ) n *B (CHCl ) n C (C3 H 4Cl2 ) n D $ %Cl=100-38,4-4,8=56,8 (%) nC : nH : nCl n = 38, 4,8 56,8 : : 12 35,5 = : :1 (C2 H 3Cl )n => CTPT ## Dạng tơ nilon phổ biến nilon-6 63,68%C; 12,38%N; 9,80%H; 14,4%O Cơng thức thực nghiệm nilon-6 C6 H 9O2 N A C6 H11ON *B C6 H 9ON C C6 H11O2 N D nC : nH : nO : nN = $ 63, 68 9,8 14, 12,38 : : : 12 16 14 = :11:1:1 => Công thức thực nghiệm C6 H11ON O2 CO2 # Khi đốt lít khí X cần lít thu lít lít đo điều kiện, nhiệt độ, áp suất) CTPT X H 2O (các thể tích khí C4 H10O *A C4 H 8O2 B C4 H10 O2 C C3 H 8O D VO = 4.2 + − 6.2 = $ lít nc : nH : nO = :10 :1 C4 H10O => CTPT ## Một hợp chất hữu A chứa nguyên tố X, Y khối lượng mol M Biết 150
- Xem thêm -

Xem thêm: T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu , T030002 phuong phap lap CTPT cua hop chat huu co 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay