T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu

10 6 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Anilin phenol pứ với A dd HCl B dd NaOH *C dd Br2 D dd NaCl $ Anilin phenol phản ứng với Br2 tạo kết tủa trắng # Dãy gồm chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh A anilin, metyl amin, amoniac B amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit C anilin, aminiac, natri hidroxit *D metyl amin , amoniac, natri axetat $ Metyl amin, amoniac, natri axetat bazơ muối axit yếu bazơ mạnh nên chuyển quỳ tím thành màu xanh # Có chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng : A dd phenolphtalein *B dd Br2 C dd NaOH D Quỳ tím $ thuyết => B : benzen không làm màu dd Br2 ; anilin tạo kết tủa với dd Br2 , striren làm màu dd Br2 # Cho chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p – crezol Trong chất , số chất pứ với NaOH : A B *C D $ Etyl axetat, axit acrylic, phenol, phenyl amoni clorua, p-crezol # Nhận định sau không ? A amin có khả nhận proton *B Tính bazơ amin mạnh NH3 C Metyl amin có tính bazơ mạnh anilin D CT TQ amino , mạnh hở : Cn H 2n  2 2k $ Các bazơ chứa gốc hút e (vd C6 H5 ) có tính bazơ yếu NH3 # Dung dịch metyl amin không tác dụng với chất sau đây? A dd HCl *B dd Br2 / CCl C dd FeCL3 D HNO2 $ Metyl amin không tác dụng với dd Br2 / CCl4 # Để tách riêng hh khí CH CH3 NH ta dùng : A HCl *B HCl, NaOH C NaOH , HCl D HNO2 $ Cho hỗn hợp khí vào dung dịch HCl CH3 NH bị giữ lại phản ứng với HCl => thu CH CH3 NH  HCl � CH3 NH3 Cl Sau cho NaOH vào muối CH3 NH3Cl ta thu CH3 NH CH NH 3Cl  NaOH � CH NH  NaCl  H O # Để phân biệt dd : CH3 NH , C6 H OH , CH3 COOH , CH3CHO dùng A quỳ tím , dd Br2 B Quỳ tím , AgNO3 / NH C dd Br2 , phenolphtalein *D Quỳ tím, Na kim loại $ Quỳ tím Na kim loại phân biệt dung dịch C6 H OH CH 3CHO khơng làm đổi màu quỳ tím tác dụng với Na giải phóng H ( dung dịch có nước) # Cho anilin tác dụng với chất sau: dd Br2 , H , CH I , dd HCl , dd NaOH , HNO2 Số pứ xảy : A B *C.5 D Br2 ; H ; CH3 I , dd HCl, HNO $ Anilin tác dụng với chất: # Cho chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3 NH2 ; (3) (CH )2 NH ; (4) C6 H NH ; (5) (C6 H5 ) NH Thứ tự tăng dần tính bazơ chất : A (4) < (5) < (1) < (2) < (3) B (1) < (4) < (5) < (2) < (3) *C (5) < (4) < (1) < (2) < (3) D (1) < (5) < (2) < (3) < (4) $ Các chất chứa nhiều nhóm hút e (C6 H5 ) tính bazơ yếu Các chất chứa nhiều nhóm đẩy e (CH3 ) tính bazơ mạnh Tính bazơ amin bậc lớn bậc bậc Từ ta có thứ tự (5) < (4) < (1) < (2) < (3) # Để chứng minh glyxin C2 H O2 N amino axit , cân cho pứ với A NaOH B HC C CH3OH / HCl *D HCl NaOH $ Glyxin tác dụng với HCl NaOH tạo muối chứng tỏ glyxin chứa nhóm -COOH - NH => glyxin aminoaxit # Ứng với CT C3 H O2 N có đồng phân amino axit ? *A B C D $ CH3CH(NH )COOH ; H NCH2 CH COOH # Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm : A CH3 NH B C6 H5 ONa C H N  CH  CH(NH )  COOH *D H NCH COOH $ H NCH COOH chứa nhóm  NH nhóm -COOH nên khơng làm đổi màu quỳ tím # Chất X có CT C3 H O N X tác dụng với NaOH , HCl làm màu dd Br2 CT X là: *A CH  CHCOONH B CH3CH(NH )COOH C H NCH2 CH COOH D CH3CH CH NO $ X vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl => X aminoaxit muối amoni axit cacboxylic X tác dụng với Br2 => X có chứa liên kết pi mạch cacbon => đáp án A # Dung dịch chất sau khơng làm chuyển màu quỳ tím ? A H N(CH ) CH(NH )COOH B CH3CH(OH)COOH *C H NCH2 CH COOH D C6 H NH3Cl $ H NCH2 CH COOH chứa nhóm  NH nhóm -COOH nên khơng làm đổi màu quỳ tím # Axit glutamic (HCOO(CH ) CH(NH )COOH) chất A Chỉ có tính axit B có tính bazơ *C Lưỡng tính D trung tính $ (HCOO(CH )2 CH(NH )COOH) có nhóm  NH nhóm -COOH nên chất lưỡng tính # Cho loại hợp chất : amino axit(X) , muối amoni axit cacboxylic(Y) , amin(Z), este amino axit(T) , dãy gồm hợp chất phản ứng với NaOH dd HCl : A X, Y,Z , T *B X,Y,T C X,Y,Z D Y,Z,T $ Amino axit có nhóm  NH nhóm -COOH; muối amoni axit cacboxylic có nhóm NH  -COO-; este có nhóm -COO- nên tác dụng với NaOH HCl # Trong chất sau chất có liên kết peptit? A alanin *B Protein C Xenlulozo D Glucozo $ Protein thực chất peptit nên chứa liên kết peptit # Hợp chất sau Amino axit A H NCH COOH *B CH3CH CONH C CH3 NHCH COOH D HOOCCH CH(NH )COOH $ CH3CH2 CONH không chứa nhóm -COOH nên khơng phải Amino axit # Có chất: butylamin, anilin amoniac Thứ tự tăng dần lực bazơ A NH3 < C6 H NH < C4 H NH *B C6 H NH < NH3 < C4 H NH C C4 H9 NH < NH3 < C6 H5 NH D C4 H9 NH < C6 H NH < NH3 $ Nhóm hút e (C6 H5 ) làm giảm tính bazơ, nhóm đẩy e ( CH ) làm tăng tính bazơ # Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu CO2 nước theo tỉ lệ số mol tương ứng : Công thức cấu tạo X A CH3  NH  CH3 *B CH3  NH  C2 H C CH3  CH  CH  NH D C2 H5  NH  C2 H5 $ Công thức tổng quát amin no đơn chức mạch hở Cn H 2n 3 N có tỷ lệ n C : n H  :  1:  n  2n  3 => n=3 => B # Tỉ lệ thể tích CO2 : H O đốt cháy hoàn toàn đồng đẳng X glixin : (phản ứng cháy sinh N ) X tác dụng với glixin cho sản phẩm đipeptit Công thức cấu tạo X là: A CH3CH(NH )COOH *B NH CH2 CH COOH C C2 H5 CH(NH )COOH D A B $ n C : n H  :14  : ; X đồng đẳng glyxin => CTTQ Cn H 2n 1 NO2 n  => 2n  => n=3 => NH CH2 CH COOH # Hãy chọn trình tự tiến hành trình tự sau để phân biệt dung dịch chất: CH3 NH , H NCOOH , CH 3COONH , anbumin *A .Dùng quỳ tím, dùng dd HNO3 đặc , dùng dd NaOH B Dùng quỳ tím, dùng Ca(OH) C Dùng Cu(OH) , dùng phenolphtalein, dùng dd NaOH D Dùng quỳ tím, dùng dd CuSO4 , dùng dd NaOH $ Dùng quỳ tím => nhận biết CH3 NH làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, chất lại khơng làm chuyển màu quỳ tím Dùng HNO3 đặc => nhận biết anbumin Dùng NaOH để nhận biết CH 3COONH có khí mùi khai NH3 # Hãy xếp chất sau theo trình tự tính bazơ tăng dần từ trái sang phải: amoniac, anilin, p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, đimetylamin A C6 H5 NH < O NC6 H NH < H3 CC6 H NH < NH3 < CH3 NH < (CH3 ) NH *B O2 NC6 H NH < C6 H5 NH < H3CC6 H NH < NH3 < CH3 NH < (CH3 ) NH C O2 NC6 H NH < H3CC6 H NH < C6 H5 NH < NH3 < CH3 NH < CH3 NH D Tất sai $ Các nhóm hút e (NO ; C6 H ) làm cho tính bazơ yếu hơn; nhóm đẩy e (CH3 ) làm cho tính bazo mạnh => đáp án B # Đốt cháy hết a mol aminoaxit X 2a mol CO2 a/2mol N Aminoaxit có cơng thức cấu tạo là: *A H NCH COOH B H N(CH )2 COOH C H N(CH )3 COOH D H NCH(COOH) $ Số C X 2; số N dễ dàng suy X H NCH COOH n n # Đốt cháy amin X đơn chức no, thu CO2 H O có tỉ lệ số mol CO : H O = 2:3 Amin X có tên gọi là: A Etyl amin B Metyl amin *C Trimetyl amin D Kết khác n C : n H  :  1: $ ; amin có dạng thể có tên gọi Trimetyl amin C n H 2n 3 N n  => 2n  3 => n=3 => X C3 H9 N => X có # C7 H9 N có số đồng phân chứa nhân thơm A *B C D $ C6 H CH NH ; (o, m, p)H NC6 H CH ; C6 H5 NHCH # A hợp chất hữu chứa C,H,O,N Đốt cháy mol A mol CO2 ; 2,5 mol H O ; 0,5 mol N Đồng thời phải dùng 2,25 mol O2 A có CT phân tử: *A C2 H5 NO B C3 H5 NO C C6 H5 NO2 D C3 H NO $ A có dạng Cx H y Oz N t có x=2; y=2,5.2=5; t=o,5.2=1; z=2.2+2,5-2,25.2=2 => A C2 H5 NO # Để trung hòa hết 3,1 g amin đơn chức cần dùng 100ml dd HCl 1M, amin là; *A CH N B C2 H7 N C C3 H3 N D C3 H9 N M a  $ 3,1  31 0,1 => Amin CH5 N # Có dd sau: H N  CH  CH  COOH ; CH3  CH  COOH ; CH3  (CH )3  NH Để phân biệt dd cần dùng thuốc thử là: A dd NaOH B dd HCl *C Quỳ tím D phenolphtalein $ Cho quỳ tím vào dung dịch Dung dịch làm quỳ hóa đỏ => CH  CH  COOH Dung dịch làm quỳ hóa xanh => CH3  (CH )3  NH Dung dịch không làm chuyển màu quỳ tím H N  CH  CH  COOH # Một este có CT C3 H O2 N , biết este điều chế từ amino axit X rượu metylic Công thức cấu tạo amino axit X là: A CH3  CH  COOH *B H N  CH  COOH C NH  CH  CH  COOH D CH3  CH(NH )  COOH (CH N)COOCH => H N  CH  COOH $ Este có dạng # Hợp chất X có cơXng thức C3 H O N tác dụng với NaOH , H 2SO làm màu dd Br2 nên công thức cấu tạo hợp lí hợp chất là: A CH3  CH(NH )  COOH B CH (NH )  CH  COOH *C CH  CH  COONH CH  CH  COONH D $ X tác dụng với NaOH , H 2SO4 => X aminoaxit muối amoni axit cacboxylic; X làm màu dung dịch Brom => X chứa liên kết pi mạch cacbon => X CH  CH  COONH # Số đồng phân amin có cơng thức phân tử C2 H N *A B C D $ CH 3CH NH ; CH3 NHCH # Cho phản ứng: H N  CH  COOH  HCl � H3 N   CH  COOH Cl H N  CH  COOH  NaOH � H N  CH  COONa  H O Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic *A có tính chất lưỡng tính B có tính axit C có tính bazơ D vừa có tính oxi hố, vừa có tính khử $ Hai phản ứng chứng tỏ axit aminoaxetic vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl => lưỡng tính # Anilin ( C6 H5 NH ) có phản ứng với dung dịch A NaOH B Na CO3 C NaCl *D HCl $ C6 H NH  HCl � C6 H NH Cl # Cho dãy chất: C6 H5 OH (phenol), C6 H NH (anilin), H NCH COOH , CH3CH COOH , CH 3CH CH NH Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B *C D C6 H NH ; H NCH COOH ; H NCH COOH $ # Chất sau không coa khả tham gia phản ứng trùng ngưng : A CH3CH(NH )COOH *B HCOOCH CH CH NH C CH3CH(OH)COOH D HOCH  CH OH $ Chất tham gia phản ứng trùng ngưng có nhóm chức nguyên tử linh động tách khỏi phân tử HCOOCH CH2 CH NH có nhóm chức thỏa mãn  NH nên tham gia phản ứng trùng ngưng # Những chất sau lưỡng tính : A NaHCO3 B H N  CH  COOH C CH3 COONH *D Cả A, B, C  $ Cả chất có khả nhận nhường H nên lưỡng tính # Cho quỳ tím vào dung dịch hợp chất đây, dung dịch làm quỳ tím hố đỏ : (1) H NCH COOH   (2) Cl NH3  CH COOH (3) H N  CH  COONa (4) H N(CH ) CH(NH )  COOH (5) HOOC(CH ) CH(NH )  COOH *A (2), (5) B (1), (4) C (1), (5) D (2)   $ Các chất Cl NH3  CH COOH HOOC(CH ) CH(NH )  COOH có tính axit nên làm quỳ tím hóa đỏ # Chất amin bậc ? A H N  CH  NH B (CH3 )2 CH  NH *C CH3  NH  CH3 D (CH3 )3 N $ Bậc amin số nguyên tử H NH3 bị thay nhóm khác # Để chứng minh tính lưỡng tính H NCH COOH (X) , ta cho X tác dụng với *A HCl, NaOH B Na CO3 , HCl C HNO3 , CH3COOH D NaOH, NH3 $ Để chứng minh H NCH COOH có tính lưỡng tính người ta cho tác dụng với NaOH HCl # Cho chất: (1) amoniac; (2) metylamin; (3) anilin; (4) dimetylamin Tính bazơ tăng dần theo thứ tự sau đây? A (1) < (3) < (2) < (4) *B (3) < (1) < (2) < (4) C (1) < (2) < (3) < (4) D (3) < (1) < (4) < (2) $ Các nhóm hút e (NO ; C6 H ) làm cho tính bazơ yếu hơn; nhóm đẩy e (CH3 ) làm cho tính bazo mạnh => đáp án B # Axit amino axetic không tác dụng với chất : A CaCO3 B H 2SO4 loãng *C KCl D CH3 OH $ H NCH COOH khơng tác dụng với KCl # Aminoaxit có khả tham gia phản ứng este hóa : A Aminoaxit chất lưỡng tính *B Aminoaxit chứa nhóm chức – COOH C Aminoaxit chứa nhóm chức  NH D Tất sai $ Aminoaxit chứa nhóm chức -COOH nên tham gia phản ứng este hóa với ancol tạo este # Khi thủy phân đến protein thu chất : A  -Gucozơ  -Glucozơ B Axit C Amin *D  -Aminoaxit $ Protein đại phân tử cấu tạo từ đơn phân aminoaxit ... chứng minh glyxin C2 H O2 N amino axit , cân cho pứ với A NaOH B HC C CH3OH / HCl *D HCl NaOH $ Glyxin tác dụng với HCl NaOH tạo muối chứng tỏ glyxin chứa nhóm -COOH - NH => glyxin aminoaxit #... tác dụng với KCl # Aminoaxit có khả tham gia phản ứng este hóa : A Aminoaxit chất lưỡng tính *B Aminoaxit chứa nhóm chức – COOH C Aminoaxit chứa nhóm chức  NH D Tất sai $ Aminoaxit chứa nhóm... hơn; nhóm đẩy e (CH3 ) làm cho tính bazo mạnh => đáp án B # Đốt cháy hết a mol aminoaxit X 2a mol CO2 a/2mol N Aminoaxit có cơng thức cấu tạo là: *A H NCH COOH B H N(CH )2 COOH C H N(CH )3 COOH
- Xem thêm -

Xem thêm: T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu , T050009 ly thuyet ve amin, aminoaxit 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay