T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

AgNO3 / NH3 # Nhóm mà tất chất tác dụng với dd C2 H A là: C2 H5 OH , , glucozơ C3 H (OH)3 B CH3 CHO , glucozơ, C2 H C C2 H , C2 H , C2 H *D Glucozơ, CH3 CHO , CH3 CHO $ Glucozo, AgNO3 / NH tác dụng với C2 H tạo Ag AgNO3 / NH3 phản ứng với tạo kết tủa AgCCAg # Thực phản ứng tráng bạc phân biệt cặp dung dịch sau đây? A Glucozơ saccarozơ B Axit fomic ancol etylic C Saccarozơ fructozơ *D Tất $ A có Glucozo tráng bạc B có axit fomic tráng bạc C có fructozo tráng bạc # Trong phân tử gluxit ln có: *A Nhóm chức ancol B Nhóm chức anđehit C Nhóm chức axit D Nhóm chức xeton $ Trong gluxit ln có nhóm ancol nhóm khác (anđehit xeton) # Saccarozơ tác dụng với chất sau đây? H / Ni, t ο Cu(OH) [Ag(NH ) ]OH CH COOH (1) ; (2) ; (3 ; (4) Hãy chọn đáp án đáp án sau: A (1), (2) *B (2), (4) C (2), (3) D (1), (4) H 2SO ( đặc) Cu(OH) $ Saccarozo phản ứng với tạo phức màu xanh lam CH COOH Saccarozo phản ứng với H 2SO ( đặc) tạo este # Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna A, B, C là: CH COOH A C2 H5 OH CH3 CHO , , C6 H12 O6 *B (glucozơ), C6 H12 O6 C CH = CH − CH = CH C2 H5 OH , CH COOH (glucozơ), CH3CHO D , CH COOH , C2 H5 OH , H O/ H + $ Xenlulozo HCOOH  → glucozo men ruou th  → C2 H5 OH → CH = CH − CH = CH  → Caosubuna H2O # Nhóm mà tất chất tác dụng với C2 H A (xúc tác; điều kiện thích hợp) CH 3COOCH , , tinh bột CH 3COOCH B Saccarozơ, C2 H *C CH , , benzen C2 H , C2 H4 D Tinh bột, C2 H , C H + H O → CH 3CH OH $ CH + H O → CO + 3H C2 H + H O → CH3 CHO # Đặc điểm sau glucozơ A Có nhóm – OH nguyên tử cacbon kế cận B Có khả tạo este có chứa gốc axit *C Có mạch cacbon phân nhánh D Có phản ứng tráng gương có nhóm – CHO $ Glucozo có mach cacbon khơng phân nhánh # Hàm lượng glucozơ không đổi máu người phần trăm? A 0,0001 B 0,01 *C 0,1 D $ Hàm lượng glucozo máu người 0,1% (SGK) # Có thể nhân biết glucozơ glixerol phản ứng với: Ag O / NH3 *A B Na kim loại Cu(OH) C D Cả A B $ Glucozo tham gia phản ứng tráng bạc glixerol khơng # Cho hợp chất hữu sau: glucozơ, saccarozơ, etanal, tinh bột, glyxerol Có chất không tham gia phản ứng tráng gương? A chất B chất *C chất D chất $ Saccarozo, tinh bột, glixerol # Cho hợp chất hữu sau: glucozơ, saccarozơ, etanal, tinh bột, glyxerol Có chất tham gia phản ứng tráng gương? A chất *B chất C chất D chất $ Glucozo, etanal # Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: C12 H 22 O11 *A (C6 H10 O5 ) n B C6 H12 O6 C C11H 22 O12 D C12 H 22 O11 $ Saccarozo có CTPT # Khi nhỏ dung dịch iot vào miếng chuối xanh cắt, cho màu xanh lam vì: A Trong miếng chuối xanh chứa glucozơ B Trong miếng chuối xanh có diện bazơ *C Trong miếng chuối xanh có diện tinh bột D Tất $ Khi nhỏ dung dịch iot vào miếng chuối xanh cắt, cho màu xanh lam chứng tỏ miếng chuối xanh có diện tinh bột iot làm tinh bột chuyển sang màu xanh # Để nhận biết chất bột màu trắng: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozo, ta tiến hành theo trình tự sau đây: A Hòa tan vào nước, dùng vài giọt dd H2SO4, đun nóng, dùng dd AgNO3, NH3 *B Hòa tan vào nước, dùng iơt C Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng, dùng dd AgNO3 NH3 D Dùng iôt, dùng dd AgNO3 NH3 $ Hòa tan vào nước => có saccarozo tan Dùng iot => có tinh bột bị chuyển sang màu xanh # Công thức sau xenlulozơ? [C6 H 5O (OH) ]n A [C6 H O (OH)3 ]n *B [C6 H O3 (OH)3 ]n C [C6 H 8O (OH) ]n D [C6 H O (OH)3 ]n $ Xenlulozo có cơng thức # Chất sau thuộc loại polisaccarit: A Glucozơ B Saccarozơ *C Xenlulozơ D Fructozơ $ Xenlulozo thuộc loại polisaccarit # Để phân biệt tinh bột xenlulozơ, người ta dùng phản ứng: A Tráng gương *B Phản ứng màu với iốt C Thuỷ phân D Cả A, B, C sai $ Tinh bột phản ứng màu với iot xenlulozo khơng # Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy gốc glucozơ ( C6 H10 O5 )của xenlulozơ có: A nhóm hyđroxyl *B nhóm hyđroxyl C nhóm hyđroxyl D nhóm hyđroxyl [C6 H O (OH)3 ]n $ Xenlulozo => gốc glucozo có nhóm hydroxyl # Dữ kiện thực nghiệm sau dùng để chứng minh cấu tạo glucozơ dạng mạch hở ? *A Khử hoàn tồn glucozơ cho hexan B Glucozơ có phản ứng tráng bạc CH COO − C Glucozơ tạo este chứa gốc axit D Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozo lên men tạo ancol etylic $ Khử hoàn toàn glucozo thu hexan chứng tỏ glucozo tạo từ mạch cacbon hở không phân nhánh # Đồng phân glucozơ : A saccarozo B mantozo C xenlulozo *D Fructozo C6 H12 O $ Glucozo fructozo có CTPT nên đồng phân # Khi thủy phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối : A fructozo *B Glucozơ C saccarozo D Mantozo $ Tinh bột tạo thành từ gốc α -glucozo # Mô tả không với glucozơ? *A Chất rắn, màu trắng, tan nước, có vị B Có mặt hầu hết phận cây, chín C có tên gọi đường nho D Có 0,1 % máu người $ Glucozo chất rắn, khơng màu, tan nước, có vị # Amilozơ tạo thành từ gốc : A α α -fructozơ *B -glucozơ C fructozơ D Glucozơ $ Amilozo tạo thành từ gốc α -glucozơ # Chất sau tham gia phản ứng tráng bạc? A Saccarozơ B Tinh bột *C Glucozơ D Xenlulozơ $ Glucozo có nhóm -CHO nên tham gia phản ứng tráng bạc # Saccarozơ tác dụng với chất: H / Ni, t ο Cu(OH) A ; Cu(OH) (CH3 CO) O / H 2SO4 *B ; đặc, Cu(OH) C tο AgNO3 / NH ; dd H / Ni, t D ο CH3 COOH / H 2SO ; đặc Cu(OH) $ Saccarozo phản ứng với tạo phức màu xanh lam (CH 3CO) O / H 2SO4 Saccarozo phản ứng este hóa với đặc, tο # Đặc điểm giống glucozơ saccarozơ là: A có củ cải đường B tham gia phản ứng tráng bạc Cu(OH) *C hòa tan nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh D Đều sử dụng y học làm « huyết » $ Glucozo Saccarozo có nhiều nhóm -OH liền kề nên phản ứng với Cu(OH) tạo phức màu xanh lam # Tinh bột xenlulozơ khác : A Cơng thức phân tử B Tính tan nước lạnh *C Cấu trúc phân tử D Phản ứng thủy phân $ Tinh bột cấu tạo từ gốc Xenlulozo cấu tạo từ gốc α β -glucozo -glucozo # Glucozơ khơng có tính chất : A T/c nhóm anđehit B T/c nhóm poliol *C tham gia phản ứng thủy phân CH OH / HCl D tác dụng với $ Glucozo monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân # Khi hidro hóa glucozơ fructozơ thu sản phẩm A mantozơ B tinh bột C xenlulozơ *D sorbitol C6 H14 O6 $ Khi hidro hóa glucozo fructozo thu sobitol ( ) CO2 # Cho sơ đồ chuyển hóa: A etylen B andehit axetic *C glucozơ D fructozơ → X → Y → ancol etylic Y anh sang → (C6 H10 O5 ) n 6nCO + 5nH O  diep luc $ + H O/ H (C6 H10 O5 ) n  → nC6 H12 O men ruou C6 H12 O6  → 2CO2 + 2C2 H OH Cu(OH) # Dung dịch hòa tan nhiệt độ phòng tạo kết tủa đỏ với Cu(OH) đun nóng? A Saccarozơ *B Glucozơ C Tinh bột D Chất béo Cu(OH) $ Glucozo có nhóm -OH kề => hòa tan xanh lam nhiệt độ phòng tạo phức màu Cu(OH) Có nhóm -CHO => tạo kết tủa đỏ với đun nóng # Trong chất sau: tinh bột; glucozơ; fructozơ; saccarzơ chất thuộc loại polisaccarit là: A saccarozơ B glucozơ C fructozơ *D tinh bột (C6 H10 O5 ) n $ Tinh bột thuộc loại polisaccarit # Chất thuộc loại đisaccarit A glucozơ *B saccarozơ C xenlulozơ D fructozơ C12 H 22 O11 $ Saccarozo ( ) thuộc loại đisaccarit CO2 # Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí C2 H OH *A CH COOH B C HCOOH CH3CHO D $ men ruou C6 H12 O6  → 2CO + 2C H OH AgNO3 # Chất không phản ứng với NH3 dung dịch , đun nóng tạo thành Ag C6 H12 O6 A (glucozơ) CH COOH *B C HCHO D HCOOH CH COOH $ khơng có nhóm -CHO nên khơng tham gia phản ứng tráng bạc ... tinh bột, glyxerol Có chất không tham gia phản ứng tráng gương? A chất B chất *C chất D chất $ Saccarozo, tinh bột, glixerol # Cho hợp chất hữu sau: glucozơ, saccarozơ, etanal, tinh bột, glyxerol
- Xem thêm -

Xem thêm: T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu , T050008 ly thuyet ve cacbohidrat p2 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay