T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

... chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m D Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH nhóm cacboxyl $ Cacbohidrat hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m # Phản ứng glucozơ với chất sau
- Xem thêm -

Xem thêm: T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu , T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay