T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu

8 5 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Có dung dịch nhãn: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol Thuốc thử để nhận biết dung dịch là: A Dung dịch AgNO3 / NH B Nước Brom  *C Cu(OH) ; t D Na kim loại $ Dùng Cu(OH)2 nhận biết sau Cho phức màu xanh, đun nóng có kết tủa đỏ gạch => glucozo Cho phức màu xanh đun nóng khơng có kết tủa => glixerol Khơng tạo phức, đun nóng có kết tủa đỏ gạch => fomanđehit Khơng có tượng => etanol # Dung dịch saccarozơ khơng phản ứng với: A Cu(OH) *B Dung dịch AgNO3 / NH C Vôi sữa Ca(OH)   D H O ( H , t ) $ Saccarơ không phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 nhóm -CHO # Để phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột xenlulozơ, dùng chất thuốc thử sau: 1) Nước 2) Dung dịch AgNO3 / NH 3) Dung dịch I2 4) Giấy quỳ A 1, 3, *B 1, 2, C 2, 3, D 1, 2, $ Dùng nước để chia chất thành nhóm Tan gồm glucozơ saccarozơ Không tan gồm tinh bột xenlulozo Dùng dung dịch AgNO3 / NH để phân biệt glucozo saccarozo, chất phản ứng tạo kết tủa glucozo, tượng saccarozo Dùng dung dịch I để phân biệt tinh bột xenlulozo, chất cho I2 vào bị chuyển thành màu xanh tinh bột, khơng có tượng xenlulozo # Cấu tạo mạch hở phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở phân tử fructozơ là: A Phân tử glucozơ có nhóm xeton B Phân tử glucozơ có cấu tạo mạch nhánh C Phân tử glucozơ có nhóm OH *D Phân tử glucozơ có nhóm anđehit $ Glucozo có nhóm anđehit; fructozo có nhóm xeton # Fructozơ không phản ứng với chất sau đây? *A Dung dịch Brom B Dung dịch AgNO3 / NH  C H (Ni, t ) D Cu(OH) $ Fructozo có nhóm -OH nhóm xeton nên không phản ứng với Brom # Phát biểu ứng dụng xenlulozơ không đúng? *A Làm thực phẩm cho người B Dùng để sản xuất số tơ nhân tạo C Dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy D Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic $ Xenlulozo khơng có ứng dụng làm thực phẩm cho người Ứng dụng chủ yếu sản xuất tơ # Thành phần ngun liệu bơng, đay, gai A Mantozơ *B Xenlulozơ C Fructozơ D Tinh bột $ Xenlulozo thành phần sản xuất bơng, đay gai # Các chất: glucozơ ( C6 H12 O6 ), anđehit fomic (HCHO), axit fomic (HCOOH), anđehit axetic ( CH3CHO ) tham gia phản ứng tráng gương thực tế để tráng gương, ruột phích, gương người ta dùng chất chất trên? A CH3CHO B HCHO *C C6 H12 O6 D HCOOH $ Glucozo rẻ không độc nên công nghiệp người ta thường dùng để tráng ruột phích # Tơ sản xuất từ xenlulozơ A Tơ nilon - 6,6 B Tơ capron *C Tơ visco D Tơ tằm $ Tơ visco sản xuất từ xenlulozo # Cho sơ đồ sau: +H2O +C2H2 men r� � u men gi� m Xenluloz���� � X ��� � Y ��� � Z ��� � T Công thức T là: H ,t0 A CH  CHCOOC2 H5 *B CH3 COOCH  CH C CH  CHCOOCH3 D CH3 COOC H $ X: glucozo Y: C2 H5 OH Z: CH3COOH T: CH3 COOCH  CH # Glucozơ khơng có tính chất đây? A Lên men tạo ancol etylic *B Tham gia phản ứng thủy phân C Tính chất ancol đa chức D Tính chất nhóm anđehit $ Glucozo monosaccarit nên không tham gia phản ứng thủy phân # Phản ứng glucozơ với chất sau chứng minh có tính oxi hóa?  *A H (Ni, t ) B CH 3OH / HCl  C Cu(OH) / t D dd AgNO3 / NH3 $ Glucozo tác dụng với hidro tạo sobitol, glucozo thể tính oxi hóa H thể 1 tính khử H � H # Dãy gồm chất tác dụng với Cu(OH) A Fructozơ, xenlulozơ, saccarozơ, ancol etylic B Glucozơ, glixerol, natri axetat, tinh bột *C Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic D Glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat $ Glucozo, glixerol tạo phức với Cu(OH) điều kiện thường Mantozo glucozo phản ứng với đun Cu(OH)2 nóng tạo kết tủa đỏ gạch   Axitaxetic phản ứng với Cu(OH)2 hòa tan kết tủa ( H  OH � H O ) # Có ba dung dịch nhãn: Hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ Thuốc thử để phân biệt chúng A I2 B Vôi sữa C dd AgNO3 / NH3  *D Cu(OH) / t $ Dùng Cu(OH)2 điều kiện thường tạo phức xanh lam, đun nóng có kết tủa đỏ gạch glucozo điều kiện thường tạo phức xanh lam, đun nóng khơng có kết tủa saccarozo Hồ tinh bột khơng có tượng # Phản ứng sau chuyển glucozơ fructozơ thành sản phẩm nhất? A Phản ứng với Cu(OH)2 , đun nóng B Phản ứng với dung dịch Br2  *C Phản ứng với H (Ni, t ) D Phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3 $ Glucozo saccarozo tác dụng với hidro tạo sobitol ( C6 H14 O6 ) # Cacbohiđrat (Gluxit, Saccarit) A Hợp chất đa chức, có công thức chung Cn (H O)m B Hợp chất có nguồn gốc từ thực vật *C Hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m D Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH nhóm cacboxyl $ Cacbohidrat hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m # Phản ứng glucozơ với chất sau khơng chứng minh glucozơ chứa nhóm anđehit?  *A Cu(OH)2 / OH B dd AgNO3 / NH3  C H (Ni, t )  D Cu(OH)2 / t  $ Glucozo phản ứng với Cu(OH)2 / OH điều kiện thường chứng minh glucozo có nhóm -OH kề # Hai chất đồng phân A Glucozơ mantozơ *B Fructozơ glucozơ C Fructozơ mantozơ D Saccarozơ glucozơ $ Fructozơ glucozơ có CTPT C6 H12 O6 nên đồng phân # Saccarozơ glucozơ có A Phản ứng với AgNO3 dung dịch NH , đun nóng B Phản ứng với dung dịch NaCl *C Phản ứng với Cu(OH) nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam D Phản ứng thuỷ phân môi trường axit $ Saccarozo glucozo có nhóm -OH kề nên phản ứng với Cu(OH) nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam # Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ � X � Y � CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CHO CH 3CH OH *B CH3 CH OH CH3CHO C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3 CH OH CH  CH men r� � u [O] [O] $ Glucozo ���� C2 H5 OH ��� CH3CHO ��� CH3 COOH # Chất tham gia phản ứng tráng gương là: A Xenlulozơ B Tinh bột *C Fructozơ D Saccarozơ $ Fructozo mơi trường kiềm chuyển hóa thành glucozo có nhóm -CHO nên tham gia phản ứng tráng gương # Dãy gồm dung dịch tác dụng với Cu(OH) là: A Glucozơ, glixerol, ancol etylic B Glucozơ, andehit fomic, natri axetat *C Glucozơ, glixerol, axit axetic D Glucozơ, glixerol, natri axetat $ Glucozo, glixerol tác dụng với Cu(OH) cho dung dịch màu xanh lam Axit axetic phản ứng với Cu(OH)2 làm tan kết tủa # Để chứng minh phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A Cu(OH) NaOH, đun nóng B AgNO3 dung dịch NH3 , đun nóng *C Cu(OH) nhiệt độ thường D Kim loại Na $ Cu(OH) nhiệt độ thường tạo phức với chất ó nhóm -OH kề # Đun nóng xenlulozơ dung dịch axit vô cơ, thu sản phẩm A saccarozơ *B glucozơ C fructozơ D mantozơ $ Xenlulozo thủy phân glucozo # Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic *B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic  H O/H men ruou men giam � glucozo ���� � C2 H5 OH ���� � CH3 COOH $ Tinh bột ���� # Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ có khả tham gia phản ứng A Hòa tan Cu(OH) B Trùng ngưng C Tráng gương *D Thủy phân $ Tinh bột xenlulozo polisaccarit, saccarozo mantozo disaccarit có khả phản ứng thủy phân tạo monosaccarit # Một chất thủy phân mơi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất *A protit B saccarozơ C tinh bột D xenlulozơ $ Protit không thủy phân glucozo # Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B *C D $ Glucozo, fructozo # Cho chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete axit fomic Số chất tác dụng với Cu(OH) *A B C D $ Glixerol, glucozo, axit fomic # Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ là: A Cu(OH) *B dung dịch brom C [Ag(NH3 )2 ]NO3 D Na $ Glucozo phản ứng với Brom fructozo khơng # Trong chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ Số chất hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường *A B C D $ Axitaxetic, glixerol, glucozo # Cho dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ Số lượng dung dịch tham gia phản ứng tráng gương *A B C D $ Glucozo, andehit axetic, fructozo # Dãy chất sau có phản ứng thuỷ phân môi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ *C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ $ Các monosaccarit ( glucozo, fructozo) không thủy phân môi trường axit # Chất khơng có khả phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH (đun nóng ) giải phóng Ag *A axit axetic B axit fomic C glucozơ D fomandehit $ Axit axetic khơng có nhóm -CHO nên không tham gia phản ứng tráng bạc # Chất X vào dung dịch AgNO3 / NH3 đun nóng, khơng thấy xảy phản ứng tráng gương Chất X chất chất đây? A glucozơ B fructozơ C axetandehit *D saccarozơ $ X không tráng gương => X khơng có nhóm -CHO => X saccarozo # Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A saccarozơ B xenlulozơ *C fructozơ D tinh bột $ Fructozo monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân # Chất lỏng hòa tan xenlulozơ là: A benzen B ete C etanol *D nước Svayde $ Nước Svayde hòa tan xenlulozo (SGK) # Một cacbohiđrat (Z) có phản ứng diễn theo sơ đồ chuyển hóa: Cu(OH) /NaOH t0 � kết tủa đỏ gạch Vậy Z là: Z ������ dd xanh lam �� A Glucozơ *B Saccarozơ C Fructozơ D Tất sai $ Đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch => Z có nhóm -CHO => Z khơng thể Saccarozo # Cho dd sau: CH3 COOH , C2 H (OH) , C3 H (OH)3 , glucozơ, saccarozơ, C2 H 5OH Số lượng dung dịch hồ tan Cu(OH) là: A *B C D $ CH3COOH , C2 H (OH) , C3 H (OH)3 , glucozơ, saccarozơ # Chọn câu nói đúng: *A Xenlulozơ có phân tử khối lớn nhiều so với tinh bột B Xenlulozơ tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ C Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ tinh bột D Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối $ Xenlulozơ có phân tử khối lớn nhiều so với tinh bột số mặt xích xenlulozo thường lớn tinh bột ... chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m D Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH nhóm cacboxyl $ Cacbohidrat hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn (H O)m # Phản ứng glucozơ với chất sau
- Xem thêm -

Xem thêm: T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu , T050007 ly thuyet ve cacbohidrat 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay