T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu

5 1 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:44

# Cho hỗn hợp hai chất etanol t s  78,3�C axit axetic t s  118�C Để tách riêng chất, người ta sử dụng phương pháp sau ? A Chiết *B Chưng cất thường C Lọc kết tinh D Chưng cất áp suất thấp o $ Tăng dần nhiệt đô hỗn hợp, etanol bay 78,3 C , cho ngưng tụ phần ta thu etanol Chất lại bình axit axetic # Dầu mỏ hỗn hợp gồm nhiều hidrocacbon Để sản phẩm xăng, dầu hỏa, mazut nhà máy lọc dầu sử dụng phương pháp tách ? A Chưng cất thường *B Chưng cất phân đoạn C Chưng cất áp suất thấp D Chưng cất lôi nước $ Xăng, dầu hỏa, mazut nhiệt độ sôi khác lớn nên dùng phương pháp chưng cất phân đoạn để tách sản phẩm nhiệt độ sôi khác # Licopen, chất màu đỏ cà chua chín (C40 H 56 ) chưa liên kết đôi liên kết đơn phân tử Khi hidro hóa hồn tồn licopen cho hidrocacbon no (C40 H 82 ) Hãy xác định số nối đôi phân tử licopen? A 10 B 11 C 12 *D 13 $  40.2  56   13 # Chọn khái niệm : hóa học hữu Hóa học hữu ngành khoa học nghiên cứu A hợp chất cacbon B hợp chất cacbon, trừ CO, CO2 *C hợp chất cacbon, trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xianua D hợp chất thể sống $ Hợp chất hữu hợp chất cacbon ( trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xianua) Hóa học hữu nghiên cứu hợp chất hữu ## Đặc điểm chung phân tử hợp chất hữu là: thành phần chủ yếu C H chứa nguyên tố khác Cl, N, O, P liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hóa trị liên kết hóa học chủ yếu liên kết ion dễ bay hơi, khó nóng chảy phản ứng hóa học xảy nhanh Nhóm ý A 2,4,6 B 1,3,5 *C 1,2,3 D 4,5,6 $ sai liên kết hóahó học chủ yếu cộng hóa trị sai dễ cháy sai phản ứng hóa học xảy thường chậm, theo nhiều hướng # Thuộc tính sau hợp chất hữu ? A Không bền nhiệt độ cao B Phản ứng hóa học thường xảy chậm, theo nhiều hướng khác *C Liên kết hóa học hợp chất hữu thường liên kết ion D Dễ bay dễ cháy hợp chất hữu $ Liên kết hóa học hợp chất hữu thường liên kết cộng hóa trị # Khẳng định sau sai nói đặc điểm phản ứng hóa học sau ��� CH 3COOH  CH 3OH �� �CH 3COOCH  H 2O A Phản ứng phản ứng khơng hồn tồn B Để phản ứng xảy cần đun nóng C Để phản ứng xảy cần chất xúc tác *D Nếu lấy mol CH 3COOH tác dụng với mol CH 3OH ta tạo rathu mol CH 3COOCH $ DoO phản ứng hữu thường xảy khơng hồn tồn nên số mol CH 3COOCH thu nhỏ mol # Cho hợp chất hữu sau: CH 3CH Br; CH 3COOCH ; CH 3CH 2OH Tên gọi ba chất theo danh pháp gốc chức A etyl bromua; metyl axetat etanol *B etyl bromua; metyl axetat ancol etylic C etan bromua; metyl axetat ancol etylic D brom metan; metyk axetat ancol etylic $ Tên gốc chức = tên gốc + phần định chức => B # Các phản ứng hợp chất hữu thường A Nnhanh hoàn toàn B Cchậm hồn tồn C Nnhanh thường khơng theo hướng *D Cchậm thường không theo hướng $ Phản ứng hữu thường xảy chậm theo nhiều hướng, thường cần đun nóng xúc tác # Phản ứng sau phản ứng ? *A CH  CH  Br2 � Br  CH  CH  Br askt B C2 H  2Cl2 ��� C2 H 4Cl2  HCl Fe ,t � � C6 H Br  HBr C C6 H  Br2 ��� xt ,t � � C2 H Br  H 2O D C2 H 5OH  HBr ��� $ Phản ứng A phản ứng cộng Brom xt ,t � � CH 3CH 2OCH 2CH  H 2O ## Cho pPhản ứng: 2CH 3CH 2OH ��� Phản ứng thuộc loại phản ứng A cộng *B C tách D oxi hóa -khử $ Phản ứng phản ứng mà nhóm nguyên tử phân tử hợp chất hữu bị thay nhóm nguyên tử khác # Thành phần nguyên tố hợp chất hữu gồm *A thiết phải C, thường H, hay gặp O, N, sau đến P, S B bao gồm C, H nguyên tố khác C bao gồm tất nguyên tố bảng tuần hoàn D thường C, H, hay gặp O, N, sau đến halogen, S, P $ Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xinua ) nên thiết phải C Hợp chất hữu khơng thiết H ví dụ CCl4 ## Cho hỗn hợp ankan kèm nhiệt độ sôi sau: pen tan(36� C ); hep tan(98� C ); oc tan(126� C ); nonan(151� C ) thể tách riêng chất cách sau ? A Chiết *B Chưng cất C Kết tinh D Lọc $ Các ankan nhiệt độ sơi khác � dùng phương pháp chưng cất phân đoạn để tách chất # Các chất sau dẫn xuất hidrocacbon ? A CH 2Cl2 ; Br  CH  CH  Br ; NaCl ; CH Br ; CH 3CH Br B CH 2Cl2 ; Br  CH  CH  Br ; CH Br ; CH  CH  COOH ; CH 3CH 2OH C Br  CH  CH  Br, CH  CH  Br, CH Br, CH 3CH *D HgCl2 , Br  CH  CH  Br, CH  CH  Br, CH Br, CH  CH  Br $ A sai NaCl; C sai CH 3CH ; D sai HgCl2 dẫn xuất hidroccabon # Cặp chất sau hợp chất hữu ? A CO2 , CaCO3 B NaHCO3 , NaCN C CO, CaC2 *D CH 3Cl , C6 H Br $ Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xinua ) # Cặp chất dẫn xuất hidrocacbon ? A C2 H , C4 H B C2 H , C2 H C C2 H , C3 H *D C2 H 4O, C3 H 6O2 $ Dẫn xuất hidrocac bon ngồi C H thêm số nguyên tố khác O, P, N, halogen # Cặp chất hidrocacbon ? A CaC2 , Al4C3 B CO, CO2 *C C2 H , C6 H D HCN, NaCN $ Các chất CaC2 , Al4C3 , CO, CO2 ,HCN, NaCN chất vô ## Cho pPhản ứng: 2CH � C2 H  3H Phản ứng thuộc loại phản ứng A B cộng *C tách D cháy $ Phản ứng thuộc loại phản ứng tách hidro hay phản ứng cracking # Cho chất: CaC2 , CO2 , HCHO, CH 3COOH , C2 H 5OH , NaCN , CaCO3 Số chất hữu số chất cho A B *C D $ Các chất hữu HCHO, CH 3COOH , C2 H 5OH # Hợp chất hữu sau dẫn xuất hidrocacbon ? A B *C D $ Dẫn xuất hidrocac bon ngồi C H thêm số nguyên tố khác O, P, N, halogen ... dụng với mol CH 3OH ta tạo rathu mol CH 3COOCH $ DoO phản ứng hữu thường xảy khơng hồn tồn nên số mol CH 3COOCH thu nhỏ mol # Cho hợp chất hữu sau: CH 3CH Br; CH 3COOCH ; CH 3CH 2OH Tên gọi ba... xuất hidroccabon # Cặp chất sau hợp chất hữu ? A CO2 , CaCO3 B NaHCO3 , NaCN C CO, CaC2 *D CH 3Cl , C6 H Br $ Hợp chất hữu hợp chất cacbon (trừ CO, CO2 , muối cacbonat, xinua ) # Cặp chất dẫn xuất... sau ��� CH 3COOH  CH 3OH �� �CH 3COOCH  H 2O A Phản ứng phản ứng khơng hồn toàn B Để phản ứng xảy cần đun nóng C Để phản ứng xảy cần chất xúc tác *D Nếu lấy mol CH 3COOH tác dụng với mol CH 3OH
- Xem thêm -

Xem thêm: T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu , T030001 mot so van de mo dau ve hoa hoc huu co 01 hieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay