SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016

74 61 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:27

Con người là thành tố quan trọng của mọi tổ chức, cơ quan nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản cho mọi thành tựu y tế 35.Tuy vậy, hiện đang có một sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực y tế ở quy mô toàn cầu 35, cũng như ở các quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương 27. Việt Nam cũng đang đương đầu với những vấn đề về nguồn nhân lực, đặc biệt là sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cũng như mất cân đối giữa các chuyên ngành và phân bố giữa các vùng miền 30 và đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế ảnh hưởng rất lớn đến sự thiếu hụt này.Sự hài lòng đối với công việc đề cập đến suy nghĩ và cảm nhận của nhân viên về môi trường và điều kiên làm việc của mình 33. Sự hài lòng đối với công việc là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu suất công việc 26, đặc biệt đối với công việc của nhân viên y tế vì đây là công việc nhạy cảm chăm sóc sức khỏe liên quan đến tính mạng con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa sự hài lòng và chất lượng chăm sóc sức khỏe, khi nhân viên y tế hài lòng với công việc, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nâng lên một cách đáng kể 19, 23. Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao về cả dịch vụ lẫn chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu đó, phát triển nguồn nhân lực y tế đầy đủ cả về số lượng và có chất lượng là rất cần thiết. Những nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ đảm bảo duy trì đủ nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế tại các cơ sở 18, 24.Từ trước đến nay cũng đã có một số điều tra, nghiên cứu về lực lượng lao động này, nhưng phần lớn vẫn tập trung vào đối tượng làm việc tại các bệnh viện hoặc từng đối tượng nhân viên y tế cụ thể như cán bộ lâm sàng, điều dưỡng…, chỉ một số ít nghiên cứu về các đối tượng làm việc ở tuyến cơ sở 5, với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ chuyên môn, nâng cao tay nghề, kỹ thuật, tuân thủ quy trình, quy phạm, hoặc đánh giá về công việc của nhân viên y tế thông qua ý kiến chủ quan của người bệnh hoặc qua cán bộ y tế khác. Qua tham khảo tài liệu, chúng tôi nhận thấy còn thiếu những nghiên cứu về thái độ, suy nghĩ, sự hài lòng của nhân viên y tế đối với nghề nghiệp, đối với điều kiện môi trường làm việc, đối với các chế độ chính sách dành cho nhân viên y tế. Điều này dễ dẫn đến việc nhìn nhận vấn đề thiếu khách quan, không toàn diện và chúng ta thường không thực sự hiểu rõ vấn đề mà nhân viên y tế gặp phải trong công việc, không hiểu rõ nhân viên y tế đã hoặc chưa hài lòng về vấn đề gì, yếu tố nào giúp họ gắn bó với công việc, yếu tố nào giúp họ hăng say làm việc hết mình cho đơn vị mình công tácVì các lí do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu Sự hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế xã tại huyên Thanh Chương, Nghệ An năm 2016 với các mục tiêu sau:1.Mô tả mức độ hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế xãthị trấn tại huyện Thanh Chương, Nghệ An năm 2016.2.Xác định và phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng đối với công việc của cán bộ y tế nêu trên SỞ Y TẾ NGHỆ AN TRUNG TÂM TẾ THANH CHƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỰ HÀI LỊNG ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃ/THỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016 NGƯỜI THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ DUNG TTYT THANH CHƯƠNG THANH CHƯƠNG – 2016 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMI Body mass index (chỉ số khối thể) BVĐK Bệnh viện đa khoa CBYT Cán y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe ĐD-HS Điều dưỡng - hộ sinh ĐLC Độ lệch chuẩn ĐTB Điểm trung bình ĐTNC Đối tượng nghiên cứu HL Hài lòng JDI Job Descriptive Index JSS Job Satisfaction Severey Max Giá trị lớn MĐHL Mức độ hài lòng Min Giá trị bé MSQ Minnesota Satisfaction Questionnaire NV Nhân viên NVYT Nhân viên y tế OR Odd ratio (tỷ suất chênh) UBND Ủy ban nhân dân TB Trung bình TG Thời gian TLGDH Bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc TN Thu nhập TS Tiến sỹ TYT Trạm y tế TW Trung ương YHDP Y học dự phòng WHO World Health Organization - Tổ chức Y tế giới ĐẶT VẤN ĐỀ Con người thành tố quan trọng tổ chức, quan nhằm đạt mục tiêu đề Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguồn nhân lực yếu tố cho thành tựu y tế [34] Tuy vậy, có thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực y tế quy mơ tồn cầu [34], quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương [24] Việt Nam đương đầu với vấn đề nguồn nhân lực, đặc biệt thiếu hụt nguồn nhân lực y tế cân đối chuyên ngành phân bố vùng miền [26] có nhiều nghiên cứu giới hài lòng cơng việc nhân viên y tế ảnh hưởng lớn đến thiếu hụt Sự hài lòng cơng việc đề cập đến "suy nghĩ cảm nhận nhân viên môi trường điều kiên làm việc mình" [29] Sự hài lòng cơng việc yếu tố quan trọng có ảnh hưởng tới chất lượng hiệu suất công việc [23], đặc biệt công việc nhân viên y tế cơng việc nhạy cảm chăm sóc sức khỏe liên quan đến tính mạng người Nhiều nghiên cứu mối liên quan hài lòng chất lượng chăm sóc sức khỏe, nhân viên y tế hài lòng với cơng việc, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người bệnh nâng lên cách đáng kể [16], [19] Ngày nay, với phát triển kinh tế, xã hội nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày cao dịch vụ lẫn chất lượng Để đáp ứng nhu cầu đó, phát triển nguồn nhân lực y tế đầy đủ số lượng có chất lượng cần thiết Những nghiên cứu giới hài lòng công việc nhân viên y tế đảm bảo trì đủ nguồn nhân lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế sở [14], [21] Từ trước đến có số điều tra, nghiên cứu lực lượng lao động này, phần lớn tập trung vào đối tượng làm việc bệnh viện đối tượng nhân viên y tế cụ thể cán lâm sàng, điều dưỡng…, số nghiên cứu đối tượng làm việc tuyến sở [3], với mục đích nâng cao chất lượng phục vụ chuyên môn, nâng cao tay nghề, kỹ thuật, tuân thủ quy trình, quy phạm, đánh giá công việc nhân viên y tế thông qua ý kiến chủ quan người bệnh qua cán y tế khác Qua tham khảo tài liệu, chúng tơi nhận thấy thiếu nghiên cứu thái độ, suy nghĩ, hài lòng nhân viên y tế nghề nghiệp, điều kiện môi trường làm việc, chế độ sách dành cho nhân viên y tế Điều dễ dẫn đến việc nhìn nhận vấn đề thiếu khách quan, khơng tồn diện thường khơng thực hiểu rõ vấn đề mà nhân viên y tế gặp phải công việc, không hiểu rõ nhân viên y tế chưa hài lòng vấn đề gì, yếu tố giúp họ gắn với cơng việc, yếu tố giúp họ hăng say làm việc cho đơn vị cơng tác Vì lí chúng tơi tiến hành nghiên cứu "Sự hài lòng công việc cán y tếhuyên Thanh Chương, Nghệ An năm 2016" với mục tiêu sau: Mơ tả mức độ hài lòng công việc cán y tếhuyện Thanh Chương, Nghệ An năm 2016 Xác định phân tích số yếu tố liên quan đến hài lòng cơng việc cán y tế nêu Chương TỔNG QUAN 1.1 Tổ chức nhiệm vụ trạm y tế 1.1.1 Trạm y tế xã/ phường/ thị trấn TYT đơn vị kỹ thuật y tế tiếp xúc với nhân dân nằm hệ thống y tế nhà nước, có nhiệm vụ thực kỹ thuật chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát dịch sớm phòng chống dịch bệnh, CSSK ban đầu đỡ đẻ thông thường, cung ứng thuốc thiết yếu, vận động nhân dân thực biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tăng cường sức khỏe Trạm y tế (TYT) xã, phường chịu quản lý ủy ban nhân dân xã, phường công tác xây dụng kế hoạch tổ chức thực kế hoạch phát triển công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân (TYT bao gồm TYT xã/phường /thị trấn) [1] 1.1.2 Nhiệm vụ TYT xã TYT xã có 11 nhiệm vụ [4], cụ thể sau: Lập kế hoạch hoạt động lựa chọn chương trình ưu tiên chun mơn y tế UBND xã, phường, thị trấn duyệt, báo cáo Phòng Y tế, quận, thị xã tổ chức triển khai thực sau kế hoạch phê duyệt Phát báo cáo kịp thời bệnh dịch lên tuyến giúp quyền địa phương thực biện pháp công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch, giữ vệ sinh nơi công cộng đường làng, xã, tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe cho đối tượng cộng đồng Tuyên truyền vận động, triển khai thực biện pháp chuyên môn bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo việc quản lý thai, khám thai đỡ đẻ thường cho sản phụ 4 Tổ chức sơ cứu ban đầu, khám, chữa bệnh thông thường cho nhân dân trạm y tế mở rộng dần việc quản lý sức khỏe hộ gia đình Tổ chức khám sức khỏe quản lý sức khoẻ cho đối tượng khu vực phụ trách, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân Xây dựng vốn tủ thuốc, hướng dẫn sử dụng thuốc an tồn hợp lý, có kế hoạch quản lý nguồn thuốc Xây dựng phát triển thuốc Nam, kết hợp ứng dụng y học dân tộc phòng chữa bệnh Quản lý số sức khỏe tổng hợp báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời, xác lên tuyến theo quy định thuộc đơn vị phụ trách Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho cán y tế thôn, làng, ấp, nhân viên y tế cộng đồng Tham mưu cho quyền, xã, phường, thị trấn phòng y tế đạo thực nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu tổ chức thực nội dung chuyên môn thuộc chương trình trọng điểm y tế địa phương 10 Phát hiện, báo cáo UBND xã quan y tế cấp hành vi hoạt động y tế phạm pháp địa bàn để kịp thời ngăn chặn xử lý 11 Kết hợp chặt chẽ với đoàn thể quần chúng, ngành xã để tuyên truyền tổ chức thực nội dung chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 1.1.3 Những bất cập thách thức tuyến y tế sở Trong hệ thống CSSK công lập, trạm y tế tuyến sở y tế tiếp xúc với người dân bị ốm đau, vai trò y tế sở vô quan trọng Mặc dù có số sách y tế việc đưa bác sỹ hỗ trợ tuyến y tế sở theo đề án 1816 [1], xây dựng hồn thiện mạng lưới y tế thơn bản, tăng cường trang bị, thuốc men cho trạm y tế nhiên số vấn đề tồn tại: Còn thiếu số lượng cán phân bổ hợp lí Số lượng cán y tế chưa đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống y tế Số cán y tế/10.000 dân 15 năm qua tăng chậm (tăng thêm xấp xỉ CBYT/10.000 dân) Năm 1986, đạt bình quân 42,8 CBYT/10.000 dân, đến năm 2008 34,7 CBYT/10.000 dân Trong đó, có 6,5 bác sỹ, 10,4 điều dưỡng hộ sinh, 1,2 dược sỹ đại học trở lên có 5,7 y sỹ/10.000 dân tuyến xã Một số số thấp so với mức bình quân khu vực Tây Thái Bình Dương [12] Tình trạng thiếu CBYT xảy nặng nề khu vực YTDP, tuyến y tế sở, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa Sự chênh lệch số lượng chất lượng trung ương địa phương thành thị nông thôn [9] Thành thị chiếm 27,4% dân số nước chiếm đến 82% dược sỹ đại học, 59% bác sỹ, 55% điều dưỡng Ngoài ra, phân bổ bác sỹ TYT khác tùy vùng: Tỷ lệ xã có bác sỹ tăng Trung du miền núi phía Bắc, dù Tây Bắc có tỷ lệ thấp so với vùng khác [4] Công tác đào tạo cán y tế chưa quan tâm mức Với việc đào tạo thiếu kế hoạch (không thống cung ứng nhu cầu cán thực sự); thiếu tiêu chuẩn, chế giám sát chất lượng đào tạo (các chương trình đào tạo chuẩn, cấp chứng nhận đủ tiêu chuẩn đào tạo), thiếu chế trao đổi thông tin phối hợp sở đào tạo quan sử dụng nhân lực, chế sách đào tạo liên tục bắt buộc, tạo hài hòa nhu cầu nhân lực khả đáp ứng đào tạo sở đào tạo [2] Các tiêu quy trình tuyển dụng, sử dụng cán chưa đáp ứng tình hình yêu cầu nhiệm vụ Tuy có sách, tiêu chuẩn tuyển dụng cán làm việc vùng nơng thơn, thiếu điều kiện cần thiết để thu hút khuyến khích cán (mơi trường làm việc, chế độ lương/phụ cấp, chế độ đãi ngộ khác theo đạo nghị 46-TW Bộ trị) [2] Ngân sách dành cho phát triển nguồn nhân lực thấp Nguồn kinh phí dành cho nhân lực thấp giới nước khu vực ngân sách dành cho phát triển nguồn nhân lực tối thiểu phải từ 50% tổng chi cho y tế [12] Năng lực quản lý, sử dụng nhân lực yếu thiếu điều kiện cần thiết Công tác lập quy hoạch, kế hoạch quản lý nhân lực hạn chế Cơng tác theo dõi, quản lý nhân lực chưa chuẩn hóa Việc đánh giá kết công việc NVYT chưa sử dụng công cụ quản lý nhân lực hữa hiệu, làm sở để khen thưởng hay xử phạt Thiếu thơng tin đầy đủ, xác nguồn nhân lực [12] 1.2 Sự hài lòng với cơng việc nhân viên y tế 1.2.1 Khái niệm hài lòng Dựa định nghĩa Trường Đại học Oxford hài lòng cơng việc, người ta cho “hài lòng với cơng việc cảm giác hay đáp ứng cảm xúc mà người trải qua thực cơng việc” Chúng ta có cảm xúc tiêu cực khía cạnh cơng việc (như tiền lương) cảm xúc tích cực mặt khác (như đồng nghiệp) Sự hài lòng với cơng việc cần xem xét hai mặt nguyên nhân ảnh hưởng thay đổi tổ chức [28] Hoppock định nghĩa hài lòng cơng việc kết hợp tâm lý, sinh lý môi trường làm việc người lao động công việc Theo cách tiếp cận hài lòng cơng việc chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên ngồi, từ người lao động [18] Theo Paul S.Ppector, hài lòng công việc đề cập đến "suy nghĩ cảm nhận nhân viên môi trường điều kiện làm việc mình" Sự hài lòng thái độ tích cực tiêu cực cơng việc [29] Sự hài lòng với cơng việc có liên quan chặt chẽ đến tính chất cơng việc, cơng tác quản lý mơi trường làm việc Khi nói đến giá trị hài lòng khơng ảnh hưởng đến hiệu suất, chất lượng dịch vụ đem lại mà trì sức khỏe tuổi thọ khách hàng [31], [4] Khách hàng đối tượng cần đến sản phẩm y tế dịch vụ y tế, khách hàng đối tượng mà nỗ lực cải thiện chất lượng cần tập trung vào Khách hàng người hưởng dịch vụ y tế gọi khách hàng bên ngồi mà người sở y tế gọi khách hàng bên Mục tiêu cốt lõi việc cải thiện chất lượng dịch vụ hướng tới hài lòng khách hàng (người hưởng dịch vụ y tế người cung cấp thực dịch vụ đó) [34] 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng Tại sở cung cấp dịch vụ, nói đến chất lượng thường ý đến người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên Nhưng thực ra, chất lượng dịch vụ lại sản phẩm cuối quy trình làm việc phức tạp, có đóng góp cơng sức tất thành 57 58 Chương KHUYẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu hài lòng cơng việc cán y tếhuyên Thanh Chương, Nghệ An năm 2016, chúng tơi có số khuyến nghị nhằm làm tăng mức độ hài lòng công việc cán trạm y tế qua nâng cao hiệu chất lượng dịch vụ CSSK cho người dân sau:  Đối với trung tâm y tế huyện Thanh Chương - Nghệ An: - Tạo điều kiện cho NVYT hưởng chế độ, đãi ngộ công bằng, hợp lý phận nhân viên biên chế hợp đồng - Quan tâm nhiều đến nữ nhân viên làm việc huyện - Mở khóa đào tạo/tập huấn chun mơn/nghiệp vụ cho cán y tế xã - Tiến hành rà soát bổ sung quy chế trạm y tế xã, thủ tục hành cho phù hợp tạo điều kiện tốt cho cán y tế làm việcĐối với nhà nghiên cứu: Tiếp tục có nghiên cứu rộng với cỡ mẫu lớn thời gian dành nhiều khu vực địa lý có đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội khác thời điểm khác năm nhằm phát triển công cụ đánh giá hài lòng khối lượng cơng việc NVYT sở phù hợp cho vùng miền TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Y tế (2006), Tổ chức, quản lý sách y tế, Nhà xuất y học, Hà Nội Bộ Y tế (2009), Nhân lực y tế Việt Nam, Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Đỗ Thị Phúc (2009), Sự hài lòng cơng việc nhân viên trạm y tế quận Hà Đông Huyện Thanh oai, Hà Nội-năm 2009, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y tế công cộng, Đại học y Hà Nội Lê Thanh Nhuận Lê Cự Linh (2009), Phát triển cơng cụ đo lường hài lòng nhân viên công việc y tế tuyến sở, Tạp chí Y tế cơng cộng, 11 Lưu Ngọc Hoạt (2010), Khảo sát mức độ hài lòng điều dưỡng viên, kỹ thuật viên làm việc bệnh viện Đại Học Y Hà Nội năm 2010, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ, Đại học y Hà Nội, Hà Nội Ma Doãn Quý (2010), Thực trạng nhân lực hài lòng nhân viên y tế công việc bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội năm 2010, Luận văn thạc sỹ Đại học Y tế công cộng, Hà Nội Nguyễn Thu Linh (2008), Để quản lý phát triển công chức hiệu hơn, truy cập ngày 13-102016, trang web http://lanhdao.net/vn/chuyende/123682/index.aspx Quốc hội (2006), Nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006-2010, số 56/2006/NQ-QH11, ngày 29 tháng năm 2006, truy cập ngày 20-9-2009, trang web http://www.srem.com.vn/images/upload/temp_image/2008/2/20/NQ562006-QH11.doc Tiến Hưng (2009), “Chảy máu” chất xám y tế, truy cập ngày 27-102016, trang web http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx? ArticleID=47305&ChannelID=5 10 Trang Lâm (2008), Bạn làm sếp?, truy cập ngày 3-7- 2016, trang web http://lanhdao.net/default.aspx? tabid=440&ID=123575&CateID=0 11 Vũ Hoàng Việt (2010), Đánh giá hài lòng cơng việc nhân viên bệnh viện huyện Tuy An bệnh viện huyện Đồng Hòa tỉnh Phú Yên năm 2010, Luận văn thạc sỹ y tế công cộng, Đại học y tế công cộng 12 Vũ Khắc Lương (2006), Bước đầu nghiên cứu mơ hình tổ chức y tế tuyến sở theo nghị định 172 Chính phủ, Tạp chí nghiên cứu y học, 45 (5), tr 78-82 13 Diêm Sơn (2010), Xác định khối lượng công việc hài lòng bác sĩ lâm sàng bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái năm 2010, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng Tiếng Anh 14 Aiken Linda H, Sean P Clarke Douglas M Sloane (2002), "Hospital staffing, organization, and quality of care: cross-national findings", International Journal for Quality in Health Care 2002 14(1), tr 5–13 15 B.G.S University (2009), "The Job Descriptive Index" 16 Bruce E L James R & David B (2003), "Changes in Career Satisfaction Among Primary Care and Specialist Physicians 19972001", JAMA 289(4), tr 442-449 17 David Grembowski cộng (2005), "Managed Care, Physician Job Satisfaction, and the Quality of Primary Care", J Gen Intern Med 20(3), tr 271-277 18 Hoppock (1935) 19 Hornby P Sidney E (1988), Motivation and Health Service Performance, WHO/EDUC/88-196, World Health Organization 20 Jonh R.Shermerhorn cộng (2000), " Organization Behavior", S Edition 21 Kate Anne Walker Marie Pirotta (2007), "What keeps Melbourne GPs satisfied in their jobs?", Australian Family Physician 36(10), tr 877-880 22 Kebriaei A Moteghedi M.S (2005), Job satisfaction among community health workers in Zahedan District and Republic of Iran, truy cập ngày 12-11- 2016, trang http://www.emro.who.int/emhj/1505/15_5_2009_1156_1163.pd 23 web Lamarche Kimberley Susan Tullai-McGuinness (2009), Canada Nurse Practitioner Job Satisfaction, truy cập ngày 5-11- 2016, trang web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19521160 24 Lyn N.Henderson Jim Tulloch (2008), "Incentives for retaining and motivating health workers in Pacific and Asian countries", Human Resources for Health 2008 6(18) 25 Mohammad Ali Mosadeghrad, Evan Ferlie Duska Rosenberg (2005), A study of the relationship between job satisfaction, organizational commiment and turnover intention among hospital employees, truy cập ngày 15-112016, trang web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18957399 26 Nguyen Bach Ngoc, Nguyen Bich Lien Nguyen Lan Huong (2005), "Human Resource for Health In Viet Nam and mobilization of medical doctors to commune health centers", Asia Pacific Action Allance on Human Resource for Health 27 Nguyen Huu Thang ( 2012), Workforce satisfaction in Tan Lac general district hospital, Hoa Binh province, Viet Nam, Mahidol University 28 Oxford University Press Principles of Organizational Behaviour 4e: Glossary, truy cập ngày 08-10- 2016, trang web http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199253975/01student/glossary/glo ssary.htm 29 Paul E Ppector (1997), "Job satisfaction: Application, assessment, cause and consequences", Sage Publications 30 Phan Thi Luyen (2009), Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam, Mahidol Unviersity 31 Simoens S, Scott A Sibbald B, "Job satisfaction, world-related stress and intentions to quit of Scottish GP", Scott Med J 2002 47(4), tr 8086 32 Spector, truy cập ngày 12-6- 2016, http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jssscore.html trang web 33 Spector P.E (1994), "Job satisfaction sevey" 34 WHO (2006), The World health report 2006: working together for health, WHO press, Geneva, truy cập ngày 16-10- 2016, trang web http:// www who.int/whr/2006/en Phụ lục MÃ SỐ BỘ CÂU HỎI TỰ ĐIỀN SỰ HÀI LỊNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ TRONG CƠNG VIỆC (DÀNH CHO CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ) Xin chào Anh/chị, cám ơn anh/chị nhận lời tham gia nghiên cứu Chúng em sinh viên năm thứ - Đại học Y Hà Nội, khuôn khổ mơn học Thực tế cộng đồng, chúng em có nghiên cứu Hài lòng cơng việc dành cho tất nhân viên làm việc trạm y tế thuộc huyện Thanh Chương Kim Bảng, tỉnh Nghệ An Mục đích nghiên cứu dựa ý kiến anh/chị cơng việc để phân tích mức độ hài lòng nhân viên y tế công việc Trạm Y tế xã Tất câu trả lời cho câu hỏi hồn tồn giữ bí mật khơng biết tên anh/chị Việc anh chị trả lời câu hỏi sở vô quý giá cho việc thực nghiên cứu Xin anh/chị vui lòng giúp đỡ chúng em để tự điền câu câu hỏi hài lòng cơng việc Những câu hỏi bao gồm bốn phần: Phần A Thông tin chung; Phần B Mức độ hài lòng cơng việc; Phần C Ý kiến đề xuất Để hoàn thiện Anh/chị khoảng 20-30 phút Kính mong anh/chị điền hết vào câu trả lời vui lòng kiểm tra lại lần trước gửi lại cho chúng em Chúng em xin trân trọng cám ơn giúp đỡ Anh/chị PHẦN A - THÔNG TIN CHUNG (Xin Anh/chị vui lòng cung cấp thơng tin cá nhân cách khoanh tròn điền thơng tin vào câu trả lời tương ứng) ST T Câu hỏi TYT xã Anh/chị thuộc huyện? Anh/chị người xã sở tại? Trình độ chun mơn cao anh/chị gì? Câu trả lời Thanh Chương Kim Bảng Đúng 2 Sai Bác sĩ Y sĩ Dược sĩ/dược tá Nữ hộ sinh Điều dưỡng Kỹ thuật viên Khác (ghi rõ):………… Anh/ chị công tác TYT xã lâu rồi? _ năm Anh /chị làm hợp đồng Biên chế Hợp đồng hay biên chế? Anh/ chị đảm nhiệm vị trí Trạm trưởng/phó Nhân viên TYT xã? Thời gian anh /chị làm từ ………………… (Phút) nhà đến TYT xã bao lâu? Trong năm trở lại đây, Có Anh/chị có tham dự (bao lần/năm lần) nhiêu ST T TYT xã Anh/chị thuộc Thanh Chương khóa đào tạo/tập huấn chuyên huyện? Không (chuyển sang câu 10 ) mơn/nghiệp vụ khơng? Nếu có, tổng số ước 10 11 12 13 Câu trả lời Câu hỏi tính _ năm? Anh /chị _tuổi tuổi? Tình trạng nhân anh /chị hiên tại? Anh/chị có người sống phụ thuộc (trẻ em độ tuổi 18 Giới tính anh / chị? Nam Nữ Có gia đình Chưa có gia đình Ly hơn/ly dị Có Khơng cha mẹ già…) Tổng thu nhập trung bình anh/chị hàng tháng từ TYT xã …………………Nghìn đồng/tháng? 14 bao nhiêu, bao gồm lương, thưởng, 15 phụ cấp từ chương trình…? Anh/chị dự định làm việc năm _tháng Khơng rõ TYT xã vòng Đến hưu nữa? PHẦN B - MỨC ĐỘ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC Xin Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý, không đồng ý câu hỏi cách khoanh tròn số từ đến tương ứng: = Hoàn toàn không đồng ý = Không đồng ý = Đồng ý Tôi cảm thấy trả cơng xứng Đồng ý Hồn tồn đồng ý Khơng đồng ý TT Câu hỏi Hồn tồn khơng đồng ý = Hoàn toàn đồng ý 4 khoản phúc lợi mà nhận 4 4 4 đáng làm việc TYT xã Thật có q hội thăng tiến công việc TYT xã Cấp tơi có lực cơng việc Tơi khơng cảm thấy hài lòng với TYT xã Khi làm việc tốt, 10 người thừa nhân mà nghĩ nên hưởng Nhiều nội quy thủ tục TYT xã khiến công việc trở nên phức tạp Tơi thích người làm việc tơi Đơi tơi cảm thấy cơng việc thật vô vị Việc truyển đạt thông tin nội quan tốt Việc tăng lương chậm mức tăng q Những người có lực tốt 11 12 13 14 15 công việc có hội thăng tiến Hồn tồn đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý TT Câu hỏi 4 tốt hầu hết 4 việc gặp trở ngại thói quan 4 4 đánh giá cao nghĩ đến khoản tiền 4 Cấp đối xử không công với Những phúc lợi mà nhân TYT xã khác Tôi không cảm thấy công việc làm đánh giá cao Những nỗ lực để làm tốt công liêu (hành chính) Tơi cho phải làm việc cật 16 17 18 19 lực đồng nghiệp tơi khơng có đủ lực Tơi thích cơng việc mà tơi làm TYT xã Những mục tiêu quan khơng rõ ràng Tôi cảm thấy không TYT xã lương mà nhận Ở TYT xã người thăng tiến 20 nhanh họ làm việc quan khác Cấp tơi khơng quan tâm đến 21 Hồn tồn 4 cho người làm việc TYT 4 25 xã Tơi thích đồng nghiệp tơi Tơi thường cảm thấy khơng 26 biết diễn TYT 4 mà chúng tơi cần phải có Tơi thích cấp tơi Tơi phải làm q nhiều cơng việc hành giấy tờ Tơi không cảm thấy nỗ lực 4 32 khen thưởng theo cách 33 mà đáng hưởng Tơi hài lòng với hội thăng tiến 22 23 24 27 28 29 30 31 suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Hồn tồn không đồng ý TT Câu hỏi nhân viên Những phúc lợi mà nhận hợp lý Có q khen thưởng khích lệ xã Tơi có q nhiều việc để làm TYT xã Tơi cảm thấy tự hào làm cơng việc Tơi cảm thấy hài lòng với hội tăng lương Chúng tơi khơng có phúc lợi dành cho tơi Có q nhiều chuyện tranh cãi Hồn tồn Đồng ý Khơng đồng ý đồng ý 34 Hồn tồn không đồng ý TT Câu hỏi 35 xích mích xảy TYT xã Cơng việc tơi thú vị Những cơng việc phân cơng 36 khơng giải thích cách rõ ràng, đầy đủ PHẦN C - Ý KIẾN VÀ ĐỀ XUẤT Theo Anh/Chị, yếu tố quan trọng yếu tố (tiền lương, thăng tiến, người quản lý, phúc lợi lương, khen thưởng đột xuất, quy chế quan, đồng nghiệp, quy chế công việc vấn đề thông tin nội bộ) ảnh hưởng đến mức độ hài lòng nhân viên TYT xã? Tại sao? Anh/ chị có đề xuất nhằm cải thiện mức độ hài lòng cơng việc cho nhân viên TYT xã nói chung? - Xin chân thành cảm ơn Anh/chị dành thời gian trả lời câu hỏi trên! ... Chi, Thanh Thuỷ, Thanh Khê, Thanh Hà, Võ Liệt, Thanh Tùng, Thanh Long, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Xuân, Thanh Hưng, Thanh Lâm ,Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Đồng, Thanh Phong, Thanh Ngọc, Đồng... cứu hài lòng cơng việc cán y tế xã thực tất 40 trạm y tế xã/thị trấn huyện Thanh Chương 2.3 Đối tượng nghiên cứu Toàn nhân viên y tế công tác trạm y tế xã huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, năm 2016, ... trấn thị trấn Dùng 39 xã gồm: Phong Thịnh, Cát Văn, Thanh Nho, Thanh Hoà, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Đức, Thanh Thịnh, Thanh Liên, Thanh An, Thanh Hương, Thanh Chi, Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016, SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃTHỊ TRẤN TẠI HUYỆN THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN NĂM 2016, Sơ đồ 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc, Huyện Thanh Chương có 39 trạm y tế xã và 1 trạm tế thị trấn, với tổng số 230 cán bộ y tế, trung bình khoảng 6 cán bộ y tế/trạm y tế. Hiện có 31 trạm y tế có bác sĩ chiếm 77,5%., Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, 1 Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế cơ sở tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phan Thi Luyen (2009), Factors affecting job satisfaction of the staff in Can Tho University of Medicine and Pharmacy Viet Nam, Mahidol Unviersity.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay