Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ §6 PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ MỤC TIÊU : - HS biết cách viết phân thức đối phân thức; HS nắm vững qui tắc đối dấu; biết cách làm tính trừ thực dãy phép tính - Thực phép trừ phân thức đại số II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng phụ (đề kiểm tra, cơng thức) - HS : Ơn phép trừ hai phân số; xem trước học; làm tập nhà - Phương pháp : Đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV Hoạt động : Kiểm tra cũ ( 5’) 1/ Phát biểu qui tắc cộng hai - Treo bảng phụ ghi - HS đọc đề phân thức mẫu ? (4đ) đề 2/ Thực phép tính : (6đ) - Gọi HS lên bảng a) 3x  3x  x 1 x 1 A  A b)  B B làm - Kiểm tập - HS lên bảng làm 1/ Phát biểu SGK trang 44 2/ a) 3x  3x x  ( 3x)  = =0 x 1 x 1 x 1 - Cả lớp làm b) A  A A  ( A)  = =0 B B B vào nháp - Nhận xét bảng, sửa sai nhà HS - HS sửa vào tập - Cho HS nhận xét câu trả lời - Nhận xét ,đánh giá cho điểm Hoạt động : Giới thiệu (1’) - GV giới thiệu : Ta - HS nghe giới thiệu ghi tựa §6 PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ biết muốn trừ số hữu tỉ a cho số hữu tỉ b ta cộng a với số đối b Đối với phân thức đại số ta có khái niệm phân thức đối qui tắc Phân thức đối : trừ tương tự Hoạt động : Phân thức đối (7’) - Nhận xét - HS nêu nhận xét: Tổng hai Hai phân thức gọi kết vừa tính? đối tổng chúng - Ta gọi chúng Phân thức đối phân A thức kí hiệu – B A B phân thức - HS trả lời: hai phân thức đối cặp phân thức tổng chúng đối Vậy hai phân thức - HS tự cho ví dụ đối nhau? - Cho ví dụ hai phân thức đối nhau? - HS ghi - HS suy nghĩ, trả lời: - GV chốt lại ghi bảng ví dụ Từ Ta có : A  A  = có B B thể kết luận (suy ra) phân thức đối Trả lời:   A B A ngược lại B  A A A  A   ; B B B B   A A A  A    B B B B điều ? Phân thức đối Ví dụ: Phân thức đối phân thức 1 x – x 1 x x   x x - HS thực ?2 1 x x - Từ viết phân  x  x  x x thức phân thức x Phân thức đối x A  A – ;– ? B B x x  - Cho HS thực ?  x   x  2 : Tìm phân thức Phân thức đối đối phân thức : 1 x x  3  x ; ; x x  2x  Phép trư : a) Qui tắc : (sgk)  3 x 2x  3 x x  2x  2x  Hoạt động : Phép trừ (15’) - Phát biểu qui tắc - HS nhắc lại qui tắc trừ hai trừ hai phân số ? phân số - Tương tự phép trừ - HS phát biểu lời qui tắc b) Ví dụ : Trừ hai phân thức phân số, thử phát trừ hai phân thức x  ( x  6) biểu qui tắc phép trừ    x  x  x 2( x  3) x( x  3) hai phân thức? - Tóm tắt công thức 3x 6 x 3x   x    A x( x  3) x( x  3) x( x  3) - Kết phép trừ B 2x  2( x  3)    x( x  3) x( x  3) x C cho gọi hiệu D - HS nghe hiểu A C B D - Ghi bảng ví dụ - Hướng dẫn HS thực phần (xem - HS thực theo hướng dẫn GV tiếp tục thực bước sau giải mẫu) Hoạt động : Ap dụng (10’) - HS thực ?3 theo nhóm : ?3 Làm tính trừ phân thức: - Nêu ?3 cho HS x 3 x 1  2 x 1 x  x thực (Chú ý HS tìm mẫu x 3 x 1  2 x 1 x  x x (x  1)  (x  1)(x  1) x(x  1) thức chung nháp)  - Cho nhóm trình x(x  3)  (x  1)2   x(x  1)(x  1) bày x2  3x  x2  2x  x 1  x(x  1)(x  1) x(x  1)(x  1)  x(x  1) - HS nhận xét làm - HS làm việc cá nhân : x2 x x   x  1 x 1 x ?4 Thực phép tính: x2 x x   x  1 x 1 x - Cho HS nhận xét, sửa sai x x x   x1 x1 x 1 x   x  9 x  3x  16   x 1 x1  - Nêu ?4 cho HS - HS nhận xét làm bạn thực - HS sửa vào tập - GV yêu cầu HS nhận xét tốn trình bày hướng giải - Cho HS tự giải, sau em trình bày lên bảng - Cho HS khác nhận xét - GV hoàn chỉnh Bài 28 SGK trang 49 Theo qui tắc đổi dấu ta có A A  ta có B B  A A  Chẳng hạn phân B B thức đối 5 x làm Hoạt động : Củng cố (5’) Bài 28 SGK trang 49 - HS đọc đề - Yêu cầu HS đọc đề - Hai HS lên bảng làm bài - Cho HS lên bảng làm - Cả lớp làm a)  x2  x2  x2    1 5x (1 5x) 5x  4x  4x  4x  b)  5 x  (5 x)  x  - Cho HS khác nhận xét - HS sửa vào tập 4    Áp 5 x (5 x) x  dụng điều - Cho HS khác nhận điền phân thức thích xét hợp vào tróng - GV hồn chỉnh : làm a)  x2    1 5x b)  4x    5 x Hoạt động : Dặn dò (2’) - Học : nắm vững - HS nghe dặn ghi vào phân thức đối, qui Bài 29 SGK trang 50 tắc phép trừ Bài 29 SGK trang Bài 30 SGK trang 50 50 - Xem lại qui tắc đổi dấu * Trừ hai phân thức Bài 31 SGK trang 50 mẫu , áp dụng qui tắc đổi dấu - Xem lại cách phân tích đa c,d thức thành nhân tử Bài 30 SGK trang 50 * Qui đồng phân thức làm toán trừ Áp dụng đặt nhân tử chung đẳng thức số Bài 31 SGK trang 50 * Làm tương tự 30 LUYỆN TẬP §6 I/ MỤC TIÊU : - HS nắm vững phép trừ phân thức đại số - Rèn luyện kỹ thực phép trừ phân thức đại số; củng cố kỹ đổi dấu phân thức II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng phụ (đề kiểm tra, tập 34) - HS : Ôn “Phép trừ phân thức đại số”; làm tập nhà - Phương pháp : Vấn đáp – Hợp tác nhóm III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HS CỦA GV Hoạt động : Kiểm tra cũ (5’) 1/ Phát biểu qui tắc viết - Treo bảng phụ - HS đọc đề công thức phép trừ phân ghi đề kiểm tra thức (4đ) - Gọi HS lên 1/ Phát biểu SGK trang 49 2/ Tính: (6đ) bảng 2x  3x   10 x  4  10 x - Một HS giải bảng 2/ - Kiểm 2x  3x   10 x  4  10 x 2x  3x  2x  7 3x    10x  10x  10x  5x  - Cả lớp theo dõi,   2(5x  2) tập nhà HS  làm vào nháp - HS khác nhận xét - HS sửa vào tập - Cho HS nhận xét câu trả lời - Nhận xét , đánh Bài 33 trang 50 SGK Làm phép tính sau : giá cho điểm Hoạt động : Luyện tập (38’) Bài 33 trang 50 SGK - Nhận xét: Trừ phân thức - Nêu đề 33ab mẫu (bài a: 10x3y; b: 2x(x+7)) (sgk) gọi HS nhận a) xy  y   10 x y 10 x y xét MT phân - Tất HS làm bài, hai HS làm thức , nêu cách bảng: thực làm a)  vào - Gọi hai HS lên bảng 7x  3x  b) x( x  7)  2 x  14 x Bài tập tương tự Làm phép tính sau : 3x  7x  a)  2xy 2xy b) x x  5x  10x  10 c) x  2 x  x  3x  xy   y  xy   y    10 x y 10 x y 10 x y xy  y 2 y (2 x  y ) x  y   10 x y 10 x y 5x đỡ HS yếu làm 7x   3x    x( x  7) x( x  7) x   3x  4x   x ( x  7) x ( x  7) x  - HS khác nhận xét bạn - Kiểm tra, nhận - HS sửa vào tập - Theo dõi, giúp xét làm vài HS - Cho HS khác b)  nhận xét - Nhận xét, sửa sai Bài 34 trang 50 SGK bảng Bài 34 trang 50 Dùng qui tắc đổi dấu SGK thực phép tính - Nêu tập 34 - HS suy nghĩ cá nhân sau thảo sgk luận theo nhóm (mỗi nhóm giải - Cho HS làm bài) theo nhóm - Lần lượt trình bày giải lên bảng Cả lớp nhận xét (nhóm làm nhận xét chéo nhau) x  13 x  48 a) x( x  7)  x(7  x) - Gọi nhóm lên bảng trình bày, nhóm lại nhận xét x  13 x  48 a) x( x  7)  x(7  x) 4x  13 x  48 4x  13 x  48   5x(x  7) 5x(x  7) 5x(x  7) 5x  35 5(x  7)    5x(x  7) 5x(x  7) x  25 x  15   x(1  x)  25 x 1.(1  x) (25 x  15).x  x(1  x)(1  x) x(1  x)(1  x) b)  b) 25 x  15  x  5x 25 x  1  x  25 x  15 x  10 x  25 x   x(1  x)(1  x) x(1  x)(1  x) Bài tập tương tự (1  x)  5x  x(1  x)(1  x) x(1  x) Dùng qui tắc đổi dấu  thực phép tính - HS nhóm khác nhận xét a) xy x2  x2  y2 y2  x2 b) 1 3x    3x  3x   9x2 - HS sửa vào tập - Cho HS khác nhận xét - GV sửa sai cho Bài 35 trang 50 SGK HS (nếu có) Bài 35 trang 50 Thực phép tính SGK - Ghi bảng tập - Bài a, b đẳng thức số 35 - Cho HS nhận xét a) x  1 x 2x(1 x)   x  x   x2 mẫu, chọn - Hai HS giải bảng, lớp làm MTC (lưu ý đổi vào dấu phân thức cuối) - Gọi hai HS giải bảng - GV theo dõi, giúp đỡ HS có x  1 x 2x(1 x)   x  x   x2 a) x  1 x 2x(1 x)   x  x  x2  (x  1)(x  3)  (1 x)(x  3)  2x(1 x)  (x  3)(x  3)  x2  3x  x  3 (x  3 x2  3x)  2x  2x2 ) (x  3)(x  3) 2 khó khăn, theo dõi  x  4x  3 4x  3 x  2x  2x (x  3)(x  3) giúp đỡ HS yếu…  2x  2(x  3)   (x  3)(x  3) (x  3)(x  3) x  b)  3x 1 x 3   b) ( x  1) x  1  x Bài tập tương tự 3x  1 x 3   ( x  1) x  1  x 3x  1 (x  3)    (x  1) x  (1 x)2 (3x  1)(x  1)  (x  1)2  (x  3)(x  1)  (x  1)2 (x  1) Thực phép tính a) 3x2  5x  1 x   x 1 x  x1 x1 b) x2    x2  x  x3  x 36 c)   x x  x  6x x2  4x  x2  x  3x    (x  1)2(x  1) (x  1)2(x  1) x(x  1)  3(x  1) (x  1)(x  3)   (x  1)2(x  1) (x  1)2(x  1)  - HS nhận xét làm - HS sửa vào tập - Cho lớp nhận xét làm bảng (sau xong) - GV hồn chỉnh (hoặc trình bày lại Bài 36 trang 51 SGK cách làm) Hoạt động : Dặn dò (2’) Bài 36 trang 51 SGK Bài 37 trang 51 SGK * Làm theo hướng dẫn - HS tìm phân thức đối phân Bài 37 trang 51 thức ban đầu sau làm theo SGK hướng dẫn * Lấy phân thức - HS nghe dặn ghi vào đối phân thức ban đầu trừ cho phân thức ban đầu - Xem lại giải - Ôn lại phép nhân phân số - Xem trước §7 PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ - Tiết sau học ... thức đại số - Rèn luyện kỹ thực phép trừ phân thức đại số; củng cố kỹ đổi dấu phân thức II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng phụ (đề kiểm tra, tập 34) - HS : Ôn Phép trừ phân thức đại số ;... hướng dẫn * Lấy phân thức - HS nghe dặn ghi vào đối phân thức ban đầu trừ cho phân thức ban đầu - Xem lại giải - Ôn lại phép nhân phân số - Xem trước §7 PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ - Tiết sau... viết phân  x  x  x x thức phân thức x Phân thức đối x A  A – ;– ? B B x x  - Cho HS thực ?  x   x  2 : Tìm phân thức Phân thức đối đối phân thức : 1 x x  3  x ; ; x x  2x  Phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay