Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

Giáo án Đại số BÀI 6: PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Biết tìm phân thức đối phân thức cho trước Nắm chắcvà biết sử dụng quy tắc phép trừ phân thức để giải số tập đơn giản 2.Kỹ năng: 3.Thái độ: Rèn kỉ cộng phân thức trừ phân thức Rèn thai độ nghiêm túc II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ ghi đề tập Học sinh: Đọc trước học, quy tắc trừ phân số III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: (1 phút) 2.Kiểm tra cũ: Nắm sỉ số (7 phút) Thực phép tính: b) a) 3x  3x  x 1 x 1 A  A  B B GV: Yêu cầu HS lên bảng thực HS: Làm xong nêu nhận xét “Tổng hai phân thức 0” Bài a.Đặt vấn đề:(2ph) Những phân thức người ta gọi nhau, tiết trước ta đa học quy tắc cộng phân thức Vậy muốn trừ hai phân thức ta làm nào? Đó nội dung học hơm b.Tiến trình bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Phân thức đối (7 Phân thức đối phút) Hai phân thức gọi đối GV:Như đầu đề em biết, tổng chúng hai phân thức gọi đối Ví dụ: 3x  3x phân thức đối , x 1 x 1 HS:Phát biết khái niệm hai phân thức ngược lại  3x phân thức đối 3x x 1 x 1 đối *Ký hiệu: GV: Giới thiệu ký hiệu hai phân thức Phân thức đối đối tính chất tổng quát  A B Như vậy:  HS: Làm [?2] trang 29 Sgk Tìm phân thức đối 1 x x A ký hiệu là: B  A  A A A =  = B B B B [?2] Phân thức đối x x 2.Phép trừ: 1 x 1 x  = x x Hoạt động 2: Phép trừ (10 phút) GV: Quay lại phần củ giới thiệu phép trừ hai phân thức Vậy muốn trừ phân thức A cho phân thức B C ta làm nào? D HS: Phát biểu quy tắc GV:Đưa đề sau lên bảng Trừ hai phân thức : 1 y ( x  y ) x( x  y ) HS: Dựa vào quy tắc nêu cách làm lên bảng trình bày *Quy tắc : SGK A C A C  =  ( ) B D B D Ví dụ: Trừ hai phân thức : 1 y ( x  y ) x( x  y ) 1 Giải: y ( x  y ) - x( x  y ) = y ( x  y ) + 1 x( x  y ) x  y x y = xy( x  y ) + xy( x  y ) = xy( x  y ) = xy [?3] Làm tính trừ phân thức : x 3 x 1 x 3 x 1   = ( x  1)( x  1) x( x  1) x2  x2  x x ( x  3) Hoạt động 3: Bài tập cố (15 phút) [?3] Làm tính trừ phân thức : x 3 x 1  x2  x2  x HS: Làm giấy trong, em xung phong lên bảng GV: Nhận xét  ( x  1)( x  1) = x( x  1)( x  1)  x( x  1)( x  1) = = x x  x  ( x  x  1) = x( x  1)( x  1) = x( x  1)( x  2) x( x  1) [?4] x2 x x  x x x     = = x  1 x 1 x 1 x 1 x 1 x  3x  16 16  x  1 x x [?4] Thực phép tính x2 x x   x  1 x 1 x HS: Nêu phương pháp giải lên bảng trình bày GV: Yêu cầu HS làm tập 28 trang 49 GV:Nhận xét chốt lại quy tắc trừ phân thức 4.Cũng cố:(2ph) Nhắc lại quy tắc trừ phân thức đại số Dặn dò(1ph) -Học kỉ nắm quy tắc -Làm tập 29,30,31,32 SGK V Rút kinh nghiệm : LUYỆN TẬP (PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Học sinh cố, nắm quy tắc phép trừ hai phân thức -Biết cách viết phân thức đối thích hợp -Biết cách làm tính trừ làm tính trừ 2.Kỹ năng: Rèn kỷ trình bày 3.Thái độ: II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ ghi đề tập, đáp án phấn màu Học sinh: Làm tập nhà III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: (1 phút) -Nắm sỉ số 2.Kiểm tra cũ: (5ph) Phát biẻu quy tắc trừ hai phân thức áp dụng: Tính x  3x   10 x  4  10 x Bài a.Đặt vấn đề: Ở tiết trước ta biết quy tắc trừ phân thức hôm ta làm số tập để khắc sâu quy tắc b.Tiến trình bài:(33ph) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRÒ Hoạt động 1: Bài tập 33(SGK) 1.Bài 33b(SGK, trang 50) Làm phép tính: Làm phép tính: 7x  3x   x( x  7) x  14 x 7x  3x  7x  3x    = = 2 x( x  7) x  14 x x ( x  7) x ( x  7) GV: Yêu cầu học sinh nhận dạng tập yêu cầu giải = x   (3 x  6) x   3x  = = x ( x  7) x ( x  7) 4x HS: Lên bảng thực hiện, lớp = = x ( x  7) x7 làm vào GV: Cùng HS nhận xét Hoạt động 2: Bài 34b(SGK, trang 50) Dùng quy tắc đổi dấu thực phép tính: 25 x  15  x  5x 25 x  HS: Lên bảng làm GV: Nhận xét, sửa sai chốt lại cách giải 2.Bài 34b(SGK, trang 50) Dùng quy tắc đổi dấu thực phép tính: 25 x  15 25 x  15  = x(1  x)  (5 x  1)(5 x  1) 2 x  5x 25 x  1 25 x  15 = x(1  x)  (1  x)(5 x  1) 1(5 x  1) x(25 x  15) = x(1  x)(1  x)  x(1  x)(5 x  1) = 1(5 x  1)  x (25 x  15) x   25 x  15 x = x(1  x )(1  x) x (1  x )(1  x) 25 x  10 x  (5 x  1) = = x(1  x)(1  x) x(1  x)(1  x)  (5 x  1)  5x (5 x  1) = = x(1  x) x(1  x)  x(5 x  1)(1  x ) 3.Bài 35b(Sgk, trang 50) Thực phép tính: Hoạt động 3: Bài 35b(Sgk, trang 3x  1 x 3   = x 1  x ( x  1) 50) Thực phép tính: 3x  1 x 3   x 1  x ( x  1) GV: Cho HS nhận xét tập thực bước giải HS: Cả lớp theo dỏi nhận xét làm bạn bảng 3x  1 x 3   == x  (1  x)(1  x) (1  x) (3x  1)(1  x) (1  x) ( x  3)(1  x)   2 (1  x) (1  x ) (1  x ) ( x  1) (1  x) (1  x) (3x  1)(1  x)  (1  x )  ( x  3)(1  x) = (1  x) (1  x ) x 3 = (1  x) 4.Bài tập 36(Sgk) - Số sản phẩm phải sản xuất ngày theo kế hoạch là: 10000 x - Số sản phẩm thực tế làm ngày : Hoạt động 4:Bài tập 36(SGK) GV:? Theo kế hoạch sản xuất 10080 x - Số sản phẩm làm thêm ngày là: 10000 sản phẩm x ngày 10080 10000 x x Vậy ngày sản xuất sản phẩm? HS: Trả lời Tương tự làm câu lại 4.Củng cố:( ph ) Nhắc lại phương pháp giải tập Dặn dò(1ph) Học theo vở, làm tập 33a,34a,35a, 37 SGK V Rút kinh nghiệm : ... TẬP (PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ) I MỤC TIÊU 1.Kiến thức : Học sinh cố, nắm quy tắc phép trừ hai phân thức -Biết cách viết phân thức đối thích hợp -Biết cách làm tính trừ làm tính trừ 2. Kỹ... B B B B [ ?2] Phân thức đối x x 2. Phép trừ: 1 x 1 x  = x x Hoạt động 2: Phép trừ (10 phút) GV: Quay lại phần củ giới thiệu phép trừ hai phân thức Vậy muốn trừ phân thức A cho phân thức B C... cầu HS làm tập 28 trang 49 GV:Nhận xét chốt lại quy tắc trừ phân thức 4.Cũng cố:(2ph) Nhắc lại quy tắc trừ phân thức đại số Dặn dò(1ph) -Học kỉ nắm quy tắc -Làm tập 29 ,30,31, 32 SGK V Rút kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay