Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:25

Giáo án Đại số PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A MỤC TIÊU: - HS biết cách viết phân thức đối phân thức - HS nẵm vững qui tắc đổi dấu - HS biết cách làm tính trừ thực dãy phép trừ phân thức đại số B CHUẨN BỊ: - Bảng phụ tập 28 (trang 49 - SGK) C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Tiết1 Kiểm tra cũ: Thực phép tính sau: + HS1: x 4xy + x − 2y x − 4y2 + HS2: 4 + x + 2− x GV gọi HS lên bảng làm bài, HS lớp làm nhận xét làm bạn Bài mới: Hoạt động thày, trò Ghi bảng Phân thức đối - GV yêu cầu học sinh làm ?1 - Cả lớp làm vào vở, học sinh lên bảng làm → hai phân thức gọi phân thức đối Vởy PT đối - HS đứng chỗ trả lời ?1 Làm tính cộng: = 3x −3x + x +1 x +1 3x + (−3x) = =0 x +1 x +1 * Tổng quát: Phân thức đối A có phân thức B −A ngược lại B - GV yêu cầu học sinh làm ?2 - học sinh đứng chỗ trả lời ?2 Phân thức đối 1− x x −(1− x) x − = x x GV cho HS làm tập 28 SGK để củng cố phần qui tắc đổi dấu, HS thảo luận theo bàn để làm bài, gọi hai HS lên bảng trình bày lời giải, lớp theo Bài 28 SGK a) − x2 + x2 + x2 + = = 1− 5x −(1− 5x) 5x − b) − 4x + 4x + 4x + = = − x −(5 − x) x − dõi làm GV nhắc lạn lần qui tắc - GV yêu cầu học sinh đọc qui tắc trừ hai phân thức - học sinh đọc qui tắc Phép trừ * Qui tắc: SGK - Y/c học sinh làm ?3 - lớp làm vào - học sinh lên bảng làm A C A  C − = + − B D B  D  ?3 x+3 x +1 x+3 x +1 − = − (1) x − x − x (x − 1)(x + 1) x(x − 1) MTC = x(x + 1)(x − 1) (1) = x(x + 3) (x + 1)(x + 1) − x(x − 1)(x + 1) x(x − 1)(x + 1) x(x + 3) −(x + 1)2 = + x(x − 1)(x + 1) x(x − 1)(x + 1) x2 + 3x − x2 − 2x − x −1 = = x(x − 1)(x + 1) x(x − 1)(x + 1) = x(x + 1) ?4 Thực phép tính x+2 x−9 x−9 − − x − 1− x 1− x x+2 x−9 x−9 = + + x −1 x −1 x −1 x + + x − + x − 3x − 16 = = x −1 x −1 - Y/c học sinh làm ?4 - Cả lớp làm vào vở, học sinh lên bảng làm BÀI TẬP VỀ NHÀ Về nhà học nhớ khái niệm phân thức đối, qui tắc trừ hai phân thức bài, - Học theo SGK, ý nắm qui tắc đổi dấu, bước giải toán trừ phân thức *Làm tập 29,30, 31, 32 trang 50 SGK Tiết 2: Kiểm tra cũ: HS1: Hãy nêu khái niệm hai phân thức đối nhau? Cho VD hai phân thức đối HS 2: Nêu qui tắc trừ hai phân thức? áp dụng giải 29 b trang 50 SGK ( (b) 4x + 5 − 9x 4x + 9x − 13x − = + = ) 2x − 2x − 2x − 2x − 2x − 2.Bài mới: hoạt động thầy trò Ghi bảng Bài 29a: GV cho HS làm tập 29 a, c, d theo mhóm bàn, sau gọi HS lên bảng giải tập x − x − x − − (7 x − 1) − = + 3x y 3x y 3x y 3x y − 3x − = = x y xy Bài 29c 29c,d ta cần làm để có 11x x − 18 11x ( x − 18) − = + 2x − 3 − 2x 2x − 2x − 11x − 18 = 2x − MTC? ( qui tắc đổi dấu) Bài 29 d: 2x − 3x + 2x − 3x + − = + 10 x − 4 − 10 x 10 x − 10 x − 5x − = = 2(5 x − 2) Bài 30 Khi thực xong phép trừ ta nên rút gọn phân thức (nếu có thể) GV cho HS đọc đề bài tập 30 nêu cách giải HS làm chỗ, gọi hai HS lên bảng giải a x−6 x−6 − = − x + x + x 2( x + 3) x( x + 3) 3x x−6 3x − ( x − 6) = − = + x( x + 3) x( x + 3) x( x + 3) x( x + 3) 2x + 2( x + 3) = = = x( x + 3) x( x + 3) x b x − 3x + x + x − 3x + = − x2 −1 x2 −1 x − x − x + 3x − = − = =3 x −1 x2 −1 x −1 x2 +1− Bài 32: Ta cần nhớ: với đa thức phân thức có mẫu 1 1 + + + x( x + 1) ( x + 1)( x + 2) ( x + 2)( x + 3) 1 + + ( x + 3)( x + 4) ( x + 4)( x + 5) ( x + 5)( x + 6) x 1 1 + − + + − x +1 x +1 x + x+5 x+6 x x+6 = − = − GV cho HS làm tập 32 SGK Gợi ý để HS làm bài: tính nhanh tổng sau: A= 1 1 + + + + =? 1.2 2.3 3.4 99.100 Ta làm dể tính nhanh biểu thức trên? 1 = − 1.2 1 = − 2.3 1 = − …… 3.4 1 ⇒ A= − 100 Vậy ta áp dụng vào toán nào? 1 ( a.(a + 1) = a − a + ) HS suy nghĩ tiếp tục làm bài, GV gọi HS nêu cách tính ghi bảng BÀI TẬP VỀ NHÀ ôn tập kiến thức học phép cộng phép trừ phân thức, làm tập 33,34 SGK, Bài tập 21, 23, 26 trang 20,21 SBT LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ thực phép trừ phân thức đại số - Biết sử dụng qui tắc đổi dấu trình biến đổi phân thức, qui đồng phân thức - Áp dụng vào giải toán thực tế B CHUẨN BỊ: - GV: bảng phụ ghi nội dung tập 34, 35 (tr50 - SGK), phiếu học tập ghi nội dung tập 36 (trang 51 - SGK) - HS: bảng nhóm, bút C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Kiểm tra cũ: Làm phép tính sau + HS1: 4xy − 6y2 − − 10x3y 10x3y + HS2: 7x + 3x + − 2x(x + 7) 2x + 14x GV gọi hai HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến Bài mới: Hoạt động thày, trò - GV đưa đầu lên bảng phụ - HS ý theo dõi làm lên bảng nhóm - GV thu làm số nhóm đưa lên bảng - Lớp nhận xét làm bạn Ghi bảng BT 34 (trang 50 - SGK) a) 4x + 13 x − 48 5x − 35 + = = 5x(x − 7) 5x(x − 7) 5x(x − 7) x b) 25x − 15 − x − 5x 25x2 − = 5(5x − 3) + (1) x(1− 5x) (1− 5x)(1+ 5x) - GV sửa lỗi cho học sinh cách trình bày 4x + 13 x − 48 − 5x(x − 7) 5x(7 − x) MTC : x(1− 5x)(1+ 5x) (1) = 1+ 5x 5x(x − 3) + x(1− 5x)(1+ 5x) x(1− 5x)(1+ 5x) 1+ 5x + 25x2 − 15x (1− 5x)2 = = x(1− 5x)(1+ 5x) x(1− 5x)(1+ 5x) 1− 5x = x(1+ 5x) BT 35 (trang 50 - SGK) Thực phép tính a) x + 1− x 2x(1− x) − − x−3 x+3 − x2 = x + 1− x 2x(1− x) − + (2) x − x + (x − 3)(x + 3) MTC = (x − 3)(x + 3) - GV đưa đề lên bảng phụ (2) = - học sinh đọc đề ? Nêu cách làm = - Cả lớp suy nghĩ, học sinh đứng chỗ nêu cách làm - HS khác bổ sung (nếu chưa đầy đủ) - GV yêu cầu học sinh làm - Cả lớp làm vào vở, học sinh lên bảng trình bày b) = (x + 1)(x + 3) − (1− x)(x − 3) + 2x(1− x) (x − 3)(x + 3) 2(x + 3) = (x − 3)(x + 3) x − 3x + 1 x+3 − + (x − 1) x + 1− x2 3x + 1 x+3 − − (3) (x − 1) x + (1+ x)(x − 1) MTC = (x − 1)2(x + 1) (3x + 1)(x + 1) − (x − 1)2 − (x + 3)(x − 1) (3) = (x − 1)2(x + 1) x2 + 4x + (x + 1)(x + 3) x+3 = = = (x − 1)2 (x + 1) (x − 1)2 (x + 1) (x − 1)2 BT 36 (trang 51 - SGK) a) Số sản phẩm sản xuất ngày theo kế hoạch 10000 (sản phẩm) x - Số sản phẩm thực tế làm ngày 10080 (sản phẩm) x −1 - Số sản phẩm làm thêm ngày - Cả lớp nhận xét làm bạn - GV chốt lại cách giải toán - GV đưa đề lên bảng phụ - Cả lớp ý theo dõi - học sinh đọc đề - GV cho học sinh tìm hiểu đề hướng dẫn học sinh làm - GV phát phiếu học tập cho học sinh - Cả lớp thảo luận theo nhóm hồn thành phiếu học tập - Đại diện nhóm lên điền vào phiếu học tập - GV cho học sinh nhận xét trao đổi phiếu nhóm để chấm điểm là: 10080 10000 (sản phẩm) x −1 x - Cả lớp nhận xét làm nhóm khác BÀI TẬP VỀ NHÀ - Làm lại tập trên, ôn lại qui tắc đổi dấu - Làm tập 36b (trang51 - SGK); tập 27, 28 (trang 21 - SBT) - Ôn lại phép nhân phân số ... cách tính ghi bảng BÀI TẬP VỀ NHÀ ôn tập kiến thức học phép cộng phép trừ phân thức, làm tập 33,34 SGK, Bài tập 21 , 23 , 26 trang 20 ,21 SBT LUYỆN TẬP A MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ thực phép trừ phân. .. 3x y − 3x − = = x y xy Bài 29 c 29 c,d ta cần làm để có 11x x − 18 11x ( x − 18) − = + 2x − 3 − 2x 2x − 2x − 11x − 18 = 2x − MTC? ( qui tắc đổi dấu) Bài 29 d: 2x − 3x + 2x − 3x + − = + 10 x − 4... bảng làm BÀI TẬP VỀ NHÀ Về nhà học nhớ khái niệm phân thức đối, qui tắc trừ hai phân thức bài, - Học theo SGK, ý nắm qui tắc đổi dấu, bước giải toán trừ phân thức *Làm tập 29 ,30, 31, 32 trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay