Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ §7 PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I/ MỤC TIÊU : - HS nắm vững qui tắc tính chất phép nhân phân thức đại số - Biết thực phép nhân phân thức đại số, áp dụng linh hoạt tính chất phép nhân để tính nhanh, hợp lí - Rèn luyện tính cẩn thận, xác kỹ trình bày lời giải II/ CHUẨN BỊ : - GV : Thước thẳng, bảng phụ (đề kiểm tra, minh hoạ qui tắc dấu phép nhân) - HS : Ôn phép nhân hai phân số; xem trước học; làm tập nhà - Phương pháp : Đàm thoại gợi mở , hoạt động nhóm III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA HS CỦA GV Hoạt động : Kiểm tra cũ (8’) - Treo bảng phụ - HS đọc đề Thực phép tính: a) 1 − x x +1 1 b) xy − y − x − xy ghi đề tra - Gọi hai HS - Hai HS lên bảng a) - Cả lớp làm vào nháp - Kiểm tập nhà HS = 1 − x x +1 −1 x + 1− x + = = x x + x(x + 1) x(x + 1) 1 b) xy − y − x − xy = −1 x− y + = = y(x − y) x(x − y) xy(x − y) xy - HS khác nhận xét bảng - HS sửa vào tập - Cho HS nhận xét câu trả lời - Nhận xét, đánh giá cho điểm Hoạt động : Giới thiệu (1’) §7 PHÉP NHÂN CÁC - GV giới thiệu : - HS nghe giới thiệu ghi tựa PHÂN THỨC ĐẠI SỐ Ta biết qui tắc +, - phân thức đại số - Làm để thực phép nhân PTĐS? Qui tắc nhân hai phân thức có giống nhân hai phân số hay không để biết điều ta vào học hơm Qui tắc : Muốn nhân hai phân thức, Hoạt động : Qui tắc (12’) - Gọi HS phát - HS phát biểu qui tắc nhân hai biểu qui tắc nhân phân số ta nhân tử thức với hai phân số nhau, mẫu thức với - Ghi góc bảng A C A.C = B D B.D a c a.c = b d b.d - Cho HS thực ? - Gọi HS trình bày chỗ, GV ghi bảng - Thực ? 1: HS thảo luận theo nhóm bàn, làm vào giấy : 3x2 x2 − 25 3x2(x2 − 25) = x + 6x3 (x + 5)6x3 3x2 (x + 5)(x − 5) x − = = 3x2 (x + 5)2x 2x - HS phát biểu qui tắc - HS lặp lại qui tắc, ghi - HS đứng chỗ nêu buớc thực : - HS1: Nhân tử , nhân mẫu… - HS2 : Rút gọn tích tìm được… - HS ghi vào - Ta vừa thực phép nhân hai phân thức Ví dụ: Thực phép nhân Vậy muốn nhân x3 − x2 + 4x (x3 − 8)(x2 + 4x) hai phân thức ta = 5x + 20 x2 + 2x + (5x + 20)(x2 + 4x + 4) làm nào? (x − 2)(x2 + 2x + 4)x(x + 4) x(x − 2) = = 5(x + 4)(x2 + 4x + 4) - Kết phép nhân gọi tích, ta thường viết tích dạng rút gọn - Nêu ví dụ, cho HS thực bước, GV ghi bảng (bổ sung thiếu sót) Hoạt động : Ap dụng (15’) ?2 Làm tính nhân phân thức: - Nêu ?2 cho HS - HS suy nghĩ cá nhân sau thực ( x − 13)  x    − a) x  x − 13  thực hiện ?2 theo nhóm (4nhóm, + Lưu ý HS : 2nhóm làm 1bài) - Nhân phân ( x −13) a) 2x thức khác dấu - Đổi dấu phân thức để làm dấu “-” kết b) 4x  2x + 1  −  3x  (2 x + 1)  (nếu được) - Cho nhóm trình bày - Cùng HS nhận xét, sửa sai cho nhóm ?3 Thực phép tính: a) x + x + ( x − 1) 1− x 2( x + 3)  3x   − x −13     (x −13)2.3x2 3(x −13) =− 2x (x −13) 2x3 3(13− x) = 1x3 =− b) 4x  x +1  −   3x  ( x +1)  =− 4x.(2x +1) =− (2x +1) 3x 3(2x +1)2 - HS suy nghĩ cá nhân sau thực ?3 theo nhóm (như trên) x + x + ( x −1) a) 1−x 2( x + 3) (x + 3)2.(x − 1)3 (x − 1)3 = =− (1− x).2(x + 3)3 (x − 1)2(x + 3) (x − 1)2 =− 2(x + 3) - Nêu ?3 cho HS 5x − x x + x + − 5x b) thực 5x − x x + b) x + − 5x - Theo dõi, giúp đỡ nhóm yếu làm = x(5x − 2).(x + 1) x(5x − 2) =− = −x (x + 1)(2 − 5x) 5x − - HS nhận xét chéo nhóm - Kiểm vài cá nhân, nhận xét, cho điểm (nếu thấy được) - Cho nhóm trình bày, nhận xét chéo nhóm Hoạt động : Tính chất (7’) Chú ý : Phép nhân phân - Yêu cầu HS - HS nhắc lại tính chất phép thức có tính chất : nhắc lại phép nhân phân số a)Giao hốn : (SGK trang nhân phân số 52) có tính chất - HS đọc tính chất phép b)Kết hợp : (SGK trang ? nhân phân thức 52) - Treo bảng phụ, c)Phân phối phép giới thiệu tính cộng : ( SGK trang 52) chất phép - Phân thức thứ phân thức ?4 Tính nhanh : nhân phân thứ ba có tích 3x + x + x x4 − 7x2 + x − x + 2 x + 3x + 5x + thức - Cả lớp thực ?4 (một HS làm - Ghi bảng ? bảng) cho HS thực 3x + x + * Gợi ý: Có nhận xèt x x4 − 7x2 + x − x + 2 x + 3x + 5x + tốn ? - Ta áp dụng tính  3x5 + 5x3 + x4 − 7x2 +  x = ÷  x − 7x + 3x + 5x + 1 2x + x x = = 2x + 2x + chất phép - HS khác nhận xét nhân - HS sửa vào tập nào? - Cho HS khác nhận xét - GV chốt lại Bài 38 trang 52 SGK cách làm Hoạt động : Dặn dò (2’) Bài 38 trang 52 SGK - HS xem lại nhân đơn thức với * Nhân đơn thức đơn thức Bài 39 trang 52 SGK Bài 40 trang 52 SGK với đơn thức sau rút gọn - HS xem lại cách đặt nhân tử Bài 39 trang 52 chung dùng đẳng thức SGK * Đặt nhân tử - Xem lại qui tắc qui đồng mẫu chung dùng - HS nghe dặn ghi vào đẳng thức Bài 40 trang 52 SGK * Qui đồng mẫu ngoặc - Ôn lại phép cộng, trừ, nhân phân thức đại số - Chuẩn bị làm kiểm tra 15’ - Xem trước §8 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ - Ôn lại phép chia phân số ... (2 ) Bài 38 trang 52 SGK - HS xem lại nhân đơn thức với * Nhân đơn thức đơn thức Bài 39 trang 52 SGK Bài 40 trang 52 SGK với đơn thức sau rút gọn - HS xem lại cách đặt nhân tử Bài 39 trang 52. .. HS2 : Rút gọn tích tìm được… - HS ghi vào - Ta vừa thực phép nhân hai phân thức Ví dụ: Thực phép nhân Vậy muốn nhân x3 − x2 + 4x (x3 − 8) (x2 + 4x) hai phân thức ta = 5x + 20 x2 + 2x + (5x + 20 )(x2... ? nhân phân thức 52) - Treo bảng phụ, c )Phân phối phép giới thiệu tính cộng : ( SGK trang 52) chất phép - Phân thức thứ phân thức ?4 Tính nhanh : nhân phân thứ ba có tích 3x + x + x x4 − 7x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay