Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

... 5x)  2x 3(1 5x )2 ?3 * 3x  x2  2x 3x  x(x  2)   x2 6x  (x  2) (x  2) 2( 3x  2)  - GV treo bảng phụ có nội dung ?3 lên (3x  2) .x.(x  2) x  (x  2) (x  2) .2( 3x  2) x 2 x2  6x... 1) (2  5x) x 1 Luyện tập lớp Bài tập 38 (trang 52 - SGK) 15x 2y2 15x.2y2 30xy2 30   a)  7y x 7x y 7x y 7xy ? Trong phép nhân phân số có tính 4y2  3x2  4y 2. 3x2 3y    b)   11x  8y... 11x 8y 22 x2 chất - học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi giáo viên c - GV treo bảng phụ ghi tính chất phép nhân phân thức để HS theo x3  x2  4x (x  2) (x2  2x  4) x(x  4)  5x  20 x  2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay