Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

Giáo án Đại số PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ A MỤC TIÊU: - HS nắm vững thực vận duụng tốt qui tắc nhân phân thức - Nắm tính chất giao hốn, kết hợp, phép nhân coys thức nhận xét tốn cụ thể để vận dụng - Rèn tính cẩn thận, xác khoa học việc giải tốn B CHUẨN BỊ: - GV: bảng phụ ghi tính chất số tập thay cho ?2, ?3 SGK Nội dung bảng phụ: ?2 Thực phép tính  3x   (x  2)2    x2  3x  ;   4x  2x  1  ;  (2x  1)  3x  x4  1 5x    3x3  (1 5x)2   ?3 Thưc phép tính sau: 3x  x2  2x ;  x2 6x  x2  6x  3x  ; 1 3x 2x(x  3) 5x2  2x x x   5x C TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Kiểm tra cũ: Bài mới: Hoạt động thày, trò Ghi bảng ? Nêu qui tắc nhân phân số - học sinh đứng chỗ trả lời: a c a.c  b d b.d - Y/c học sinh làm ?1 ?1 Ta có: - Cả lớp làm - học sinh lên bảng làm 3x2 x2  25 3x2 (x  5)(x  5)  x  6x3 (x  5).6x3 x  2x * Qui tắc (SGK trang 51) ? Vậy để nhân phân thức đại số ta làm nào? A C A.C  B D B.D - học sinh đứng chỗ trả lời - VD: SGK - HS nghiên cứu ví dụ SGK ?2 * - GV treo bảng phụ nội dung ?2 - Chia lớp làm nhóm, nhóm làm câu - Đại diện nhóm lên trình bày 3x  (x  2)2  3x   (x  2)2     x2  3x  (x  2)(x  2) 3x    (3x  2)(x  2)2 x2  (x  2)(x  2)(3x  2) x  * - GV lớp nhận xét 4x 4x.(2x  1)  2x  1     (2x  1)  3x  (2x  1)3.3x  3(2x  1)2 (1 5x).2x4  1 5x  2x4   *  3x3 (1 5x)2  3x  (1 5x)  2x 3(1 5x)2 ?3 * 3x  x2  2x 3x  x(x  2)   x2 6x  (x  2)(x  2) 2(3x  2)  - GV treo bảng phụ có nội dung ?3 lên (3x  2).x.(x  2) x  (x  2)(x  2).2(3x  2) x 2 x2  6x  3x  * 1 3x 2x(x  3) bảng - Tiến hành bước ?2 (x  3)2 3x   3x  2x(x  3)  * (x  3)2.(3x  1) x 3  (3x  1).2x(x  3) 2x 5x2  2x x x(2  x) x  x   5x x   5x  x(2  5x).x x2  (x  1)(2  5x) x 1 Luyện tập lớp Bài tập 38 (trang 52 - SGK) 15x 2y2 15x.2y2 30xy2 30   a)  7y x 7x y 7x y 7xy ? Trong phép nhân phân số có tính 4y2  3x2  4y 2.3x2 3y    b)   11x  8y  11x 8y 22x2 chất - học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi giáo viên c - GV treo bảng phụ ghi tính chất phép nhân phân thức để HS theo x3  x2  4x (x  2)(x2  2x  4) x(x  4)  5x  20 x  2x  5(x  4) x  2x  dõi ghi nhớ t/c phép nhân phân thức  - Y/c học sinh làm ?4 (x  2)(x2  2x  4).x(x  4) x(x  2)  5(x  4)(x2  2x  4) - Cả lớp làm GV gọi HS lên làm ?4 ĐS: x 2x  BÀI TẬP VỀ NHÀ - Học theo SGK, nắm tính chất phép nhân phân thức - Làm tập 39, 40, 41 (trang 53 - SGK) - Làm tập 32  35 (trang 22 - SBT) ... 5x)  2x 3(1 5x )2 ?3 * 3x  x2  2x 3x  x(x  2)   x2 6x  (x  2) (x  2) 2( 3x  2)  - GV treo bảng phụ có nội dung ?3 lên (3x  2) .x.(x  2) x  (x  2) (x  2) .2( 3x  2) x 2 x2  6x... 1) (2  5x) x 1 Luyện tập lớp Bài tập 38 (trang 52 - SGK) 15x 2y2 15x.2y2 30xy2 30   a)  7y x 7x y 7x y 7xy ? Trong phép nhân phân số có tính 4y2  3x2  4y 2. 3x2 3y    b)   11x  8y... 11x 8y 22 x2 chất - học sinh đứng chỗ trả lời câu hỏi giáo viên c - GV treo bảng phụ ghi tính chất phép nhân phân thức để HS theo x3  x2  4x (x  2) (x2  2x  4) x(x  4)  5x  20 x  2x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay