Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:20

... Bài mới: Đặt vấn đề Phép nhân phân thức thực ? Tương tự phép nhân phân số ta thực phép nhân phân thức Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Phép nhân nhiều phân thức đại số - GV : Ta biết cách nhân. .. Khi nhân phân thức với đa * Ví dụ : thức, ta coi đa thức phân thức có mẫu thức x2 x (3x + 6) (3x + 6) = 2x + 8x + 2x + 8x + 3x (x + 2) 3x (x + 2) 3x = = = 2( x + 4x + 4) 2( x + 2) 2( x + 2) ? - GV... 2( x + 3)3 (1 − x)(x + 3)3 (x + 3) (x − 1)3 (x + 3) (x − 1) −(x − 1) = = = 2( x − 1)(x + 3)3 2( x + 3)3 2( x + 3) Tính chất phép nhân phân thức + GV : ( Phép nhân phân thức tương tự phép nhân phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay