Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng thẻ thanh toán nội địa của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng (tt)

26 25 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:14

... khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng” để tìm nhân tố xu hướng tác động đến ý định khách hàng sử dụng thẻ, thơng qua đưa số đề xuất ngân hàng nhằm... mô hình nghiên cứu đề xuất 2.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính thơng qua kỹ thuật thảo luận vấn sâu Kết nghiên. .. hàng đến giao dịch chi nhánh nhân viên ngân hàng giới thiệu biết đến thẻ TTNĐ ngân hàng, 29.1% Số khách hàng biết đến thẻ TTNĐ ngân hàng qua người thân, bạn bè, đồng nghiệp chi m tỷ lệ cao 25.8%
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng thẻ thanh toán nội địa của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng (tt) , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng thẻ thanh toán nội địa của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay