Vĩ mô (có giải thích)

42 9 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:09

ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA Câu 2: Theo biểu đồ dòng chu chuyển cơng ty sử dụng tiền kiếm từ việc bán hàng hóa họ dịch vụ để trả cho: A Hàng hóa dịch vụ họ mua thị trường hàng hóA B Tài nguyên mua thị trường hàng hóa C Hàng hóa dịch vụ họ mua từ phủ D Tài nguyên họ mua thị trường yếu tố sản xuất Trả lời: Theo biểu đồ đồ dòng chu chuyển sgk trang 217, thị trường yếu tố sản xuất cung cấp yếu tố sản xuất cho doanh nghiệp, ngược lại doanh nghiệp phải dùng số tiền kiếm để chi trả tiền lương, thuế… ( Tức chi trả cho thị trường yếu tố sản xuất) Câu 3: Theo biểu đồ dòng chu chuyển, cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ nguồn nhân lực, dòng chảy ngược lại của: A Nhiều hàng hóa, dịch vụ nguồn nhân lựC B Con người từ công ty hộ gia đình C Con người từ hộ gia đình đến doanh nghiệp D Tiền Trả lời: Dòng chảy ngược lại dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, nguồn nhân lực dòng chảy tiền thể dòng chảy chi tiêu, doanh thu, tiền lương, thuế lợi nhuận, thu nhập Câu 4: Trong sản xuất áo len, người đàn ông cắt lông cừu trả nông dân $ cho cừu Các cửa hàng bán len để nhà máy dệt giá 7$ Các nhà máy dệt mua len làm cho thành sản phẩm tốt bán cho cơng ty làm áo len cho $ 13 Các công ty làm áo len bán áo len đến cửa hàng quần áo cho $ 20, cửa hàng quần áo bán áo len, gói quà tặng, cho $ 50 Sự đóng góp vào GDP giao dịch bán hàng trước gì? A 4$ B 44$ C 50$ D 94$ Trả lời: GDP tính giá hàng hóa dịch vụ cuối Hàng hóa cuối áo len bán đến tay người tiêu dùng với giá 50$ Câu 5: Susie trồng ngơ vườn sân sau để gia đình dùng Các bắp trồng khơng tính GDP A Nó khơng sản xuất cho thị trường B Nó trung gian mà Susie xử lý thêm C Ngơ khơng có giá trị D Nó làm giảm lượng ngơ mua cửa hàng Trả lời: Ngô cô trồng sản xuất tiêu dùng nhà, khơng đưa bán (không sản xuất cho thị trường) nên không tính vào GDP Câu 6: Điều sau tính vào GDP Mỹ? A Việc mua nhà lịch sử B Mua mái tóc C C Mua 1.000$ trái phiếu tiết kiệm phủ D Giá trị tạo bạn rửa xe đường lái xe bạn Trả lời: Dễ dàng nhận thấy câu A, D sai Câu C sai trái phiếu khơng phải hàng hóa, tờ giấy ghi nợ Câu B tóc bán mang lại giá trị tiền nên tính vào GDP Câu 7: Chi tiêu tiêu dùng cá nhân ngày bao gồm khoảng phần GDP? A Một phần ba B Một phần sáu C Ba phần tư A Một nửA Trả lời: Theo bảng GDP thành phần GDP Mỹ vào 2009 tiêu dùng chiếm khoảng 71% xấp xỉ ba phần tư Câu Nếu đầu tư tư nhân tăng lên $ 50 tỷ GDP nhau, mà sau xảy ra, tất yếu tố khác giống không? A Chi tiêu tiêu dùng giảm $ 50 tỷ đồng B Xuất tăng $ 50 tỷ đồng C Nhập giảm $ 50 tỷ đồng D Xuất ròng tăng $ 50 tỷ đồng Trả lời: Y=C + I + G + NX Đầu tư tăng 50$ mà Y không đổi => tiêu dùng giảm 50$, NX giảm 50$, nhập tăng 50$, xuất giảm 50$ Câu 9.Giả sử xuất ròng – 220$, tiêu dùng 5000$, doanh thu thuế 1.000$, mua sắm phủ 1500$ , GDP năm 1997, tính theo phương pháp chi phí, 8,000$ Chúng tơi kết luận A đầu tư tư nhân $ 1,940 B đầu tư công $ 310 C đầu tư tư nhân $ 320 D đầu tư tư nhân $ 1,720 Trả lời: Ta có NX = -220$, C= 5000$, G= 1500$, Y=8000$ Y= C + I + G + NX => I= 1720 $ Câu 10 Bốn loại chi phí tạo nên GDP tiêu dùng, đầu tư, A xuất khẩu, mua sắm phủ B nhập khẩu, mua sắm phủ C xuất ròng, phủ D xuất ròng, khoản chi chuyển nhượng phủ Câu 11.Điều sau tính chi phí đầu tư GDP? A Hải quân xây dựng chiến hạm B Microsoft mở rộng công suất nhà máy để sản xuất phần mềm C Một trường trung học công lập xây dựng sân vận động bóng đá D Tất điều bị tính là chi phí đầu tư Trả lời: Chỉ câu B tính vào chi phí đầu tư Các câu lại tính vào chi phí mua sắm phủ Câu 12 GDP thực GDP danh nghĩa A cộng khấu hao B điều chỉnh thay đổi mức giá C trừ khấu hao D trừ khoản thuế Trả lời: GDP thực = GDP danh nghĩa / Chỉ số giá Câu 13 GDP danh nghĩa năm 1998 là: A 402$ B 12.000$ C 200.200$ D 410.000$ Trả lời: GDP danh nghĩa = Giá * số lượng sản phẩm = 2*5000+400*1000 = 410.000$ Câu 14 GDP danh nghĩa năm 1999 là: A 18.000$ B 180.000$ C 612.000$ D 1.250.000$ Trả lời: Tương tự câu 13 Câu 15: GDP thực năm 1998 là: A 6.000$ B 240.000$ C 410.000$ D 612.000$ Trả lời: năm 1998 năm sở nên GDP thực = GDP danh nghĩa Câu 16: GDP thực năm 1999 là: A 6.000$ B 410.000$ C 612.000$ D 808.000$ Trả lời: GDP thực 1999 = 2*4.000+200*4.000= 808.000 $ Câu 17: Chỉ số giảm phát GDP năm 1999 khoảng: A .76 B .67 C .51 D 1.32 Trả lời: Chỉ số giảm phát GDP = 612.000/808.000*100= 0.76 Câu 18 Tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa năm 1999 khoảng A 10 phần trăm B 49 phần trăm C 78 phần trăm D 100 phần trăm Trả lời: Tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa năm 1999 = (612.000-410.000)/410.000*100 = 49% Câu 19 Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế năm 1999 khoảng: A 24 phần trăm B, 50 phần trăm C 97 phần trăm D 125 phần trăm Trả lời Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế năm 1999 = (808.000-410.000)/410.000 *100 = 97% Câu 20 Tỷ lệ lạm phát năm 1999 khoảng: A,-8 Phần trăm B, -24 phần trăm C 33 phần trăm D 67 phần trăm Trả lời: = (0.76-1)/1*100= -24% Câu 21 Giả sử người kết làm vườn khơng trả tiền cho cho dịch vụ làm vườn, GDP A miễn dịch vụ cung cấp B tăng kể từ dịch vụ cung cấp miễn phí C giảm kể từ khơng trao đổi thị trường D nhau, kể từ dịch vụ không bao gồm GDP Trả lời: GDP giảm tiền khơng trả tức chi tiêu giảm, tức hàng hóa khơng mang trao đổi thị trường Câu 22 Điều sau làm GDP có khả thể tăng trưởng sản lượng thực tế sản xuất năm? A tăng sản xuất kinh tế ngầm B suy giảm chất lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất c tăng sản xuất để sử dụng nhà (thị trường phi sản xuất) d, suy giảm dân số Trả lời: GDP đo lường giá hàng hóa dịch vụ, không đo lường chất lượng sản phẩm => loại B Hàng hóa sản xuất nhà khơng tính vào GDP.=> Loại C GDP khơng liên quan đến dân số => Loại D Câu 23 Giả sử dân số tăng 2%, cho mức sống tăng lên, điều sau phải xảy ra? A GDP danh nghĩa phải tăng 2% B GDP thực tế phải tăng trưởng phần trăm c GDP thực tế bình quân đầu người phải lớn phần trăm D Chi tiêu tiêu dùng phải tăng trưởng phần trăm Trả lời: GDP thực bình quân đầu người đánh giá tăng trưởng mức sống Mức sống tăng => GDP thực bình quân đầu người tăng 24 Trong thời kỳ suy thoái GDP giảm thất nghiệp gia tăng Tại sản lượng thực tế sản xuất không giảm nhiều GDP đo lường thời kì suy thối? A.Sự gia tăng sản phẩm từ nhân viên bán làm bán thời gian, sản lượng khơng tính vào GDP B Những người lao động bị thất nghiệp suy thối kinh tế sản xuất hàng hoá kinh tế ngầm C Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động bị sa thải cho phép họ mua gần nhiều trướ D Cơng nhân bị sa thải bắt đầu kinh doanh riêng họ, thu nhập lợi nhuận từ việc tự làm chủ khơng tính vào GDP Trả lời: Sản lượng tiêu thụ tính vào GDP sản phẩm bán công khai thị trường Khi lao động thất nghiệp suy thoái họ sản xuất loại hàng hóa kinh tế ngầm nên khơng tính vào GDP => sản lượng thực không giảm nhiều GDP đo lường 25 Điều sau vấn đề với việc đo lường GDP? A Không bao gồm tốn thơng qua chuyển khoản B.Kinh tế ngầm sản xuất khơng tính c Sản xuất phi thị trường khơng tính D Cả b,c Trả lời: B, C => D A vấn đề việc đo lường GDP ĐO LƯỜNG CHI PHÍ SINH HOẠT Câu 1: Cái số giá trung bình thứ mua hộ gia đình điển hình vùng? a GDP giảm phát b Chỉ số giá sản xuất c Chỉ số giá tiêu dùng d Mức lương tối thiểu Câu 2: Sản phẩm tác động nhiều đến số giá tiêu dùng? A muối B tăm C bút chì D thực phẩm Trả lời: Thực phẩm sản phầm người tieeu dùng mua nhiều với sản phẩm lại nên tác động nhiều đến số giá tiêu dùng Câu 3: Sản phẩm tác động nhiều đến số giá tiêu dùng? A Chổi B xe ô tô C TV màu D Lốp xe ôtô Trả lời: Chổi tác động nhiều đến CPI chổi sản phẩm thiết yếu mà người tiêu dùng, sản phẩm lại người tiêu dùng mua khơng Câu 4: Sản phẩm tác động lớn đến số CPI sản phẩm mà: A Người tiêu dùng mua nhiều B Đã trải qua gia tăng giá lớn C Có giá cao d Người tiêu dùng dành phần thu nhập lớn họ Câu 5: Điều sau lý giá tiêu dùng (CPI) khơng tính trung bình đơn giản tất giá? A Một số hàng hóa trải qua thay đổi lớn giá số CPI biến đổi tính số đơn giản B Sự khác tầm quan trọng hàng hóa ngân sách người tiêu dùng C Một số hàng hóa chưa trải qua thay đổi giá CPI khơng biến số đủ tính trung bình đơn giản D Nó khó để tính tốn số giá Trả lời: CPI số giá tiêu dùng hàng hóa mua người tiêu dùng điển hình người tiêu dùng điển hình nên mua sản phẩm điển hình mà nhiều người khác mua Nên khơng thể tình trung bình đơn giản cho tất giá Câu 6: Nếu giá giỏ thị trường hàng hóa năm sở 1994 20.000$ giá giỏ tăng lên 22,000$ vào năm 1998,CPI 1998 A, khơng thể tính tốn b, 12,000$ c, 200 d,là 110 Trả lời: CPI = Giá giỏ hàng hóa năm 1998/ giá giỏ hàng hóa năm 1994 *100 = 110 Câu 7: Giả sử bạn dành 30% ngân sách bạn thực phẩm, 20% chăm sóc y tế, 40% cho việc thuê mướn, 5% vào giải trí, 5% vào mặt hàng lặt vặt.Nếu giá toàn phần ngân sách bạn tăng tỉ lệ, điều mà có ảnh hưởng lớn việc gia tăng mức sống bạn (Giả sử bạn tính tốn số bạn cách tính CPI) A Thức ăn B Dịch vụ chăm sóc sức khỏe C Thuê mướn D Giải trí Trả lời: tiền th chiếm tỉ trọng lớn ngân sách chi tiêu Câu 8: Xu hướng thay a yếu tố gây số CPI để đánh giá thấp tỷ lệ lạm phát b gây chất lượng nhiều sản phẩm nhập khẩu, c nguyên nhân lạm phát d Liên quan đến hành vi tiêu dùng giúp giải thích số CPI đánh giá cao tỷ lệ lạm phát Câu 9: Cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ tiêu dùng theo thời gian: A, gây số CPI để phóng đại lạm phát thực tế B gây số CPI để bớt lạm phát thực tế C hạch toán vào số CPI D không đáng kể khơng ảnh hưởng đến CPI chiếm Trả lời: Khi cố định giỏ hàng hóa quan tâm tới giá hàng hóa thay đổi qua năm mà không đo lường chất lượng sản phẩm Câu 10: Các yếu tố tác động đến CPI để phóng đại tỷ lệ lạm phát khơng bao gồm: A xu hướng người tiêu dùng để thay hàng hóa tương đối rẻ người trở thành tương đối đắt tiền B áp lực trị từ cơng đồn người hưu vào Cục thống kê lao động để phóng đại tỷ lệ lạm phát C đời cơng nghệ mà làm cho dễ dàng để có tiêu chuẩn sống D cải tiến theo thời gian vào chất lượng sản phẩm Trả lời: câu a,d,c liên quan đến việc cải tiến chất lượng sản phẩm dẫn đến phóng đại tỉ lệ lạm phát Riêng câu B khơng liên quan đến việc phóng đại tỉ lệ lạm phát Câu 11 Trong câu Trả lời sau tả xác thiên vị số CPI thực tế giá dầu đột ngột tăng? A đánh giá thấp chi phí sinh hoạt B đánh giá cao chi phí sinh hoạt C khơng có ảnh hưởng thiên vị số CPI D đánh giá cao đánh giá thấp chi phí sinh hoạt, tùy thuộc vào số lượng dầu mua năm Trả lời: Khi giá xăng tăng đột ngột mà CPI lại tính theo giá làm đẩy giá hàng hóa tính cao so với giá bình thường trước => Thể thiên vị số CPI giá xăng đột ngột tăng Câu 12 CPI khác với số giảm phát GDP CPI bao gồm: A giá nguyên liệu số giảm phát GDP khơng B có hàng hóa số giảm phát GDP bao gồm hàng hóa dịch vụ C dịch vụ số giảm phát GDP bao gồm hàng hóa dịch vụ D mục hộ gia đình điển hình mua, số giảm phát GDP bao gồm tất hàng hóa dịch vụ sản xuất kinh tế Trả lời: Chọn d xuất phát từ định nghĩa GDP deflator CPI Câu 13 CPI khác với số giảm phát GDP số CPI A sử dụng số lượng sở năm hàng hóa để trọng lượng giá B sử dụng với số lượng năm hàng hóa để trọng lượng giá C khơng phải số giá gia quyền D luôn cho thấy tỷ lệ lạm phát cao so với số giảm phát GDP Trả lời: CPI=Giá rổ hàng hóa năm hành/Giá rổ hàng hóa năm gốc GDP deflator = GPD danh nghĩa/ GDP thựC Câu 14 Chỉ số giảm phát GDP khác với CPI số giảm phát GDP bao gồm hàng hóa, chúng tơi , CPI bao gồm hàng hóa chúng tơi A nhập khẩu; xuất B xuất khẩu; nhập C mua; bán D tiêu thụ; sản xuất Trả lời: GDP deflator không bao gồm biến động giá hàng hóa nhập khẩu, CPI giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu bao gồm giá số hàng hóa nhập Câu 15 Nếu số giá tiêu dùng có giá trị 150 ngày hơm năm sở năm 1987, sau giá tiêu dùng có A tăng 50 phần trăm kể từ năm 1987 B tăng gấp đôi kể từ năm 1987 C tăng gấp đôi kể từ năm 1987 D giảm 50 phần trăm kể từ năm 1987 Trả lời: CPI = Giá rổ hàng hóa tại/ Giá rổ hàng hóa năm 1987 = 1,5 => CPI tăng 50% so với năm 1987 Câu 16 Nếu số giá tiêu dùng có giá trị 150 ngày hôm năm sở năm 1987, sau chi phí A $ 100 ngày hơm để mua có giá $ 150 năm sở B $ ngày hôm để mua có giá $ 150 năm sở C $ 150 ngày hôm để mua có giá $ 100 năm sở D $ ngày hơm để mua có giá $ năm sở Trả lời: dựa vào câu 17, giá rổ hàng hóa = 1,5 lần giá rổ hàng hóa năm 1987 Câu 17 Sử dụng bảng để tìm mức lương thực vào năm 2002 A $ 8,06 B $ 8,13 C $ 13,00 D $ 20,80 Trả lời: Tiền năm thực = Tiền năm 2002 /CPI (2002)= 13/1.6= 8.13 Câu 18 Nếu tăng CPI 100 lên 200 tăng lương danh nghĩa từ $ 100 đến $ 400, thay đổi mức lương thực tế điều kiện mức giá đô la đầu năm đến không đổi gì? A 200 $ B 400 $ C 100 $ D – 200$ Trả lời: Tiền thực = tiền danh nghĩa / CPI Tiền thực (1) = 100/100%= 100$ Tiền thực (2) = 400/200%= 200$ Sự thay đổi tiền lương thực = Tiền thực (2) – Tiền thực (1) = 100$ Câu 19 Tỉ lệ lãi suất thực tế khoản vay A số tiền mà người tiêu dùng đồng ý trả B luôn giống lãi suất danh nghĩA C tỉ lệ gia tăng sức mua người cho vay mà kết từ việc cho vay D giảm tăng tỷ lệ lạm phát Trả lời: Lãi suất thực lãi suất điều chỉnh theo tác động lạm phát => Sự gia tăng tiền lãi thực cho thấy tỉ lệ gia tăng sức mua số tiền tài khoản Câu 20 Nếu người cho vay muốn lãi suất thực % bà hy vọng lạm phát 4%, lãi suất danh nghĩa sau tính tất chi phí là: A % B % C % D 10 % Trả lời: Lãi suất danh nghĩa = lãi suất thực + tỉ lệ lạm phát = 6% + 4% = 10% Câu 21 Giả sử nhà lãnh đạo cơng đồn lao động cố gắng thương lượng để tăng tiền lương thực tế công nhân thêm 5% Nếu cô dự kiến mức giá tăng với tỷ lệ phần trăm năm nay, tiền lương danh nghĩa cần phải tăng để cô để thực mục tiêu mình? A 2% B 3% C 5% D 8% Trả lời: % gia tăng tiền lương danh nghĩa = % kì vọng tăng lãi suất thực + tỉ lệ lạm phát = 8% Câu 22 Khi vay tiền để mua tơ, Wei có lựa chọn lãi suất danh nghĩa cố định điều chỉnh cho vay lãi suất danh nghĩA Thông thường khoản vay lãi suất điều chỉnh bắt đầu với tỷ lệ thấp so với khoản vay lãi suất cố định Cho rằng, Wei muốn vay tiền với lãi suất danh nghĩa cố định cô hy vọng: A tỷ lệ lạm phát tăng cao B tỷ lệ lạm phát giảm C tỷ lệ lạm phát khơng thay đổi D phủ phải có hành động để hạ thấp tỷ lệ lạm phát tương lai gần Trả lời: Nếu vay theo hình thức điều chỉnh lãi suất vay danh nghĩa, lạm phát tăng cao lượng tiền lãi danh nghĩa phải trả tăng lên nhiều nên cô chọn lãi suất cho cố định cô kì vọng lãi suất danh nghĩa tăng cao Câu 23 Nếu bạn vay tiền với lãi suất danh nghĩa phần trăm tỷ lệ lạm phát 10 phần trăm, lãi suất thực tế phải trả là: A -5% B 0,5 % C % D 10 % Trả lời: Lãi suất danh nghĩa = lãi suất thực + Tỉ lệ lạm phát Lãi suất thực phải trả = Lãi suất danh nghĩa – Tỉ lệ lạm phát = 5% - 10% = -5% Câu 24 Khi tỷ lệ lạm phát tăng lên thấp so với dự kiến: A tất người hưởng lợi tiền rẻ B tất người hưởng lợi giá không tăng C cho vay chấp lãi suất cố định thường hưởng lợi họ làm cho lợi nhuận cao so với họ tính tốn D vay với khoản vay lãi suất cố định hưởng lợi sức mua họ khơng suy giảm nhiều Trả lời: Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + Tỉ lệ lạm phát Khi tỉ lệ lạm phát thấp dự kiến, vay với lãi suất cố định(lãi suất danh nghĩa) => Lãi suât thực tăng Phần tiền thực mà người vay phải trả nhiều => Người cho vay lợi Câu 25 Nhìn chung, tỷ lệ lạm phát cao dự kiến A giúp tất người B đau tất người C giúp chủ nợ nợ hại D giúp người mắc nợ tác hại chủ nợ Trả lời: Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + Tỉ lệ lạm phát Khi tỉ lệ lạm phát cao dự kiến mà lãi suất danh nghĩa không đổi = > Giảm lãi suất thực mà người bán nhận đượC Người mắc nợ lợi chủ nợ chịu thiệt 19 Nếu ngân hàng nhận khoản tiền gửi 10,000 đô-la, yêu cầu dự trữ bắt buộc 20 phần trăm, ngân hàng cho vay a) 2,000 đơ-la b) 10,000 đô-la c) 40,000 đô-la d) 8,000 đô-la Trả lời: Số nhân tiền: R= 0.2 => Tiền ngân hàng cho vay là: 10.000*(1-0.2) = 8.000 20 Nếu yêu cầu dự trữ bắt buộc hợp pháp giảm a) Số nhân tiền tăng b) Số nhân tiền giảm c) Lượng dự trữ dư thừa ngân hàng giảm d) Không ảnh hưởng đến số nhân tiền Trả lời: số nhân tiền tỉ lệ nghịch với tỉ lệ dự trữ, tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng làm tỉ lệ dự trữ tăng theo, số nhân tiền = 1/R với R tỉ lệ dự trữ 21 Với thông tin cho bảng, yêu cầu dự trữ bắt buộc hợp pháp 20 phần trăm, ngân hàng có dự trữ dư thừa a) 80,000 đơ-la b) 60,00 đô-la c) 40,000 đô-la d) 20,000 đô-la Tài sản Nợ Dự trữ 80,000 đô-la Tiền gửi 100,000 đô-la Cho vay 20,000 đơ-la Trả lời: ta có lượng dự trữ= lượng dự trữ bắt buộc+ lượng dự trữ dư thừa hay 80,000 (đô-la)=0,2*100,000 ( đô-la ) + lượng dự trữ dư thừa Suy lượng dự trữ dư thừa 22 Với thông tin cho bảng, yêu cầu dự trữ bắt buộc hợp pháp 20 phần trăm, ngân hàng mở rộng khoản vay nhiều tốt a) 80,000 đơ-la b) 60,000 đô-la c) 40,000 đô-la d) 20,000 đô-la Trả lời: ngân hàng khơng cần dự trữ dư thừa nên dùng toàn số tiền gửi trừ phần dự trữ bắt buộc vay 23 Nếu ngân hàng có số dự trữ dư thừa số nhân tiền thực tế a) Tăng b) Vẫn cũ c) Tiến tới d) Giảm Trả lời: dự trữ dư thừa tăng làm tăng tỉ lệ dự trữ chung tăng, dẫn đến số nhân tiền thực giảm 24 Nếu FED định bán 10 triệu đơ-la chứng khốn Ngân hàng trung ương Paris viết séc trị giá 10 triệu đô-la để mua số chứng khốn đó, a) Ngân hàng Quốc gia Paris có 10 triệu đơ-la dự trữ dư thừa FED b) Ngân hàng Quốc gia Paris có 10 triệu đơ-la dự trữ FED c) Tài sản FED tăng lên 20 triệu đô-la d) Cung tiền tăng lên 25 Nếu FED giảm lãi suất chiết khấu, điều tạo dễ dàng cho ngân hàng a) Giảm dự trữ cách vay từ FED, làm cho cung tiền bị thu nhỏ lại b) Tăng dự trữ cách vay từ FED, làm cho cung tiền phát triển c) Bảo vệ chống lại gia tăng kèm tránh khỏi dự trữ bắt buộc d) Chuyển đổi khoản vay vào khoản tiền gửi Trả lời: Giảm lãi suất chiết khấu => tăng vay dự trữ => tăng cung tiền 26 Nếu FED giảm cung tiền, ngân hàng thường a) Dự trữ nhiều so với họ yêu cầu phải giữ b) Dự trữ dư thừa c) Tăng tiền gửi d) Dự trữ thiếu hụt Trả lời: để có tiền cho vay tương lai 27 FED kiểm soát lãi suất nhắm vào lượng cung tiền a) Lãi suất không dịch chuyển theo hướng theo sách tiền tệ FED b) Lãi suất thường thường dịch chuyển theo hướng ngược lại với mục tiêu FED c) Nhưng FED áp mức lãi suất d) Đánh kiểm soát thị trường mở- có liên quan tới lãi suất 28 Nếu có suy thối, khả xảy FED a) Khuyến khích ngân hàng cho vay cách hạ lãi suất chiết khấu b) Khuyến khích ngân hàng cho vay cách tăng lãi suất chiết khấu c) Hạn chế cho vay ngân hàng cách tăng lãi suất chiết khấu d) Hạn chế cho vay ngân hàng cách giảm lãi suất chiết khấu Trả lời: Khi suy thoái, cung tiền giảm => để tăng cung tiền, Feb phải hạ lãi suất chiết khấu TĂNG TRƯỞNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT Mức giá tương ứng số lượng tiền cầu với số lượng tiền cung gọi a) mức giá cân b) mức giá tự nhiên c) mức giá tương đối d) mức giá hàng hóa Trả lời: Là mức giá cung = cầu Các biến kinh tế thực đo lường a) giá trị giá số năm sở định b) giá trị giá năm c) giá trị danh nghĩa điều chỉnh theo lãi suất hành d) giá trị danh nghĩa điều chỉnh cung tiền Theo phương trình trao đổi, số vòng quay tiền có liên quan với a) GDP danh nghĩa b) GDP thực c) tổng sản lượng điều chỉnh lạm phát kinh tế d) số lần đơn vị tiền chi cho hàng hóa dịch vụ Trả lời: M*V = P*Y, lượng tiền danh nghĩa = sản lượng danh nghĩa Nếu sản lượng thực tế kinh tế 1000 hàng hóa năm, cung tiền 300 đơ-la , đô la chi tiêu lần năm, giá trung bình hàng hóa a) 0.90 đô-la b) 1.11 đô-la c) 1.50 đô-la d) 1.33 đơ-la Trả lời: giá trị trung bình hàng hóa = (3*300)/1000=0.9 Trong phạm vi phương trình trao đổi, cao mức giá cân a) cao cung tiền danh nghĩa b) thấp lãi suất danh nghĩa c) cao GDP thực tế d) thấp vòng quay tiền Trả lời: mức giá cao nguồn cung tiền nhiều Nếu GDP thực giảm xuống lãi suất danh nghĩa tăng, mức giá cân a) phải giảm b) phải tăng c) giảm tác động suy giảm GDP chiếm ưu d) giảm tác động việc tăng lãi suất danh nghĩa chi phối Trả lời: mức giá cân (của tiền) tăng làm nguồn cung vốn vay tăng, cung tiền tăng làm đầu tư tăng, tạo nhiều cải cho kinh tế, giúp GDP thực tăng trở lại Nếu lượng tiền cung ứng lớn số tiền người ta muốn giữ, a) chi tiêu tăng mức giá giảm b) chi tiêu tăng mức giá tăng c) chi tiêu tăng lãi suất tăng lên d) Khơng có câu xác.Lượng tiền cung ứng không lớn số lượng tiền người ta muốn giữ Trả lời: người ta không muốn giữ tiền người ta sử dụng số tiền vào chi tiêu( cho vay), lượng cung tiền kinh tế lớn làm mức giá hàng hóa dịch vụ tăng lên Theo nhà kinh tế học cổ điển a) giá không linh động b) tốc độ lưu thông sản lượng thực biến c) thay đổi lượng tiền cung ứng gây thay đổi tốc độ lưu thông d) tốc độ lưu thông tiền không đổi 9.Kể từ nhà kinh tế cổ điển tin hai tốc độ sản lượng thực tế số, phương trình trao đổi trở thành lý thuyết a) số lượng tiền giải thích giá b) số lượng tiền giải thích GDP thực c) thay đổi lượng tiền cung ứng gây thay đổi tốc độ lưu thông d) giá cố định Trả lời: M*V = P*Y 10 Theo quan điểm cổ điển, để ngăn ngừa mức thay đổi giá sản lượng thực tế tăng thêm phần trăm năm, lượng tiền cung ứng phải a) giảm phần trăm năm b) tăng phần trăm năm c) tăng phần trăm năm d) không đổi Trả lời: sản lượng hàng hóa thực tế khơng tăng lượng tiền tăng 3% làm mức giá tăng lên, để làm mức giá không thay đổi, cần phải có thêm hàng hóa dịch vụ khác 11 Sự khơng tương thích thay đổi tiền tệ biến thực gọi a) phân đơi cổ điển b) phương trình trao đổi c) trung lập tiền tệ d) siêu lạm phát Trả lời:Sự gia tăng tốc độ tăng trưởng tiền, làm tăng tỉ lệ lạm phát không tác động đến biến thực 12 Điều sau nguyên nhân lạm phát Hoa Kỳ? a) tốc độ tăng trưởng nhanh lượng tiền cung ứng so với tăng trưởng GDP b) sức mạnh độc quyền c) suất thấp d) Chính phủ quy định 13 Nếu phủ cung cấp nhiều tiền so với số lượng người muốn giữ a) chi tiêu giảm mức giá giảm b) chi tiêu tăng mức giá tăng c) chi tiêu không đổi mức giá tăng d) khơng có thay đổi mức độ hoạt động kinh tế giá; tiền trung tính Trả lời: Khi tiền nhiều số lượng người muốn giữ, người có nhiều tiền để mua hàng hóa dịch vụ, mức giá theo mà tăng theo 14 Siêu lạm phát xảy phủ muốn chi tiêu họ bỏ qua thực tế việc tăng cung tiền a) giảm, yêu cầu chi tiêu phủ lớn b) tăng, làm tăng mức giá c) tăng, gây áp lực lên lãi suất d) giảm, gây áp lực lãi suất Trả lời: phủ không lường trước hậu tăng chi tiêu sản lượng không tăng dẫn đến lạm phát, tiếp tục tình trạng bơm thêm tiền dẫn tới siêu lạm phát 15 Thuế lạm phát a) thuế đánh vào lợi nhuận may rủi b) loại thuế đặc biệt chủ sở hữu cổ phần cổ phiếu c) loại thuế đặc biệt lợi nhuận lạm phát 10% năm d) số lỗ lạm phát làm giảm sức mua tài sản Trả lời: Thuế lạm phát loại thuế đánh vào người nắm giữ tiền => Giảm sức mua chủ sở hữu tài sản 16 Các đối tượng hưởng thuế lạm phát a) người vay tiền b) tất tổ chức c) tất tập đoàn đa quốc gia chuyển tài sản sang loại tiền tệ khác d) xuất hàng hóa dịch vụ Trả lời: Chí phủ tăng nguồn thu cách in tiền => Vốn tăng, cầu giảm => Lãi suất giảm => Người vay tiền lợi 17 Nếu lãi suất danh nghĩa 10%, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng 7%, tỷ lệ tăng trưởng lượng tiền cung ứng 6%, lãi suất thực tế a) -4% b) -3% c) 3% d) 4% Trả lời:LS thực = LS danh nghĩa- Tỷ lệ lạm phát=10-7=3 (phần trăm) 18 Các nghiên cứu nhu cầu tiền bạc nhu cầu tiền danh nghĩa a) không phụ thuộc vào lãi suất b) không phụ thuộc vào mức giá c) tỷ lệ thuận với mức giá d) tỷ lệ thuận với mức lãi suất danh nghĩa Trả lời:Khi giá tăng, để mua hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng cần nắm giữ lượng tiền danh nghĩa nhiều => cầu tiền danh nghĩa tỉ lệ thuận với mức giá 19 Năm 1985, phủ Mỹ lập mục hệ thống thuế thu nhập cá nhân Liên bang Với số, hộ gia đình bị đẩy vào khung thuế cao thu nhập danh nghĩa họ a) tăng nhanh ngang với tỷ lệ lạm phát b) tăng chậm so với tỷ lệ lạm phát c) tăng nhanh so với tỷ lệ lạm phát d) giảm số lượng lạm phát Trả lời:Khi thu nhập danh nghĩa họ tăng chậm tỉ lệ lạm phát mà hệ thống thuế thu nhập tăng tương đương tỉ lệ lạm phát => thu nhập thực họ giảm 20 Nhà đầu tư trích hệ thống thuế thu nhập Liên bang họ phải nộp thuế a) lợi nhuận mà đơn phản ánh tác động lạm phát b) lợi nhuận vượt ảnh hưởng lạm phát c) thiệt hại lợi nhuận d) thiệt hại đà tăng 21.Lạm phát không lường trước khiến cho a) nhà đầu tư trả chi phí thêm cho người gửi tiết kiệm b) doanh nghiệp tư nhân trả chi phí thêm cho đối tác c) người vay trả chi phí thêm cho người cho vay d) người nộp thuế trả chi phí thêm cho phủ 22 Một số nhà kinh tế cảm thấy lạm phát xấu a) làm giảm GDP thực tế nhiều b) ổn định c) phân phối lại thu nhập ngẫu nhiên d) dự đốn 23 Betty dành tuần trước mua sắm Giáng sinh Tuy nhiên, lạm phát cao cộng đồng khiến phải ba chuyến đến ngân hàng ngày để khơng làm sức mua q nhiều Các chi phí lạm phát gọi a) chi phí thực đơn b) chi phí mòn giày c) sai lầm lạm phát d) chi phí phân phối lại 24 Khi báo chí đổ lỗi lạm phát người bán hàng độc quyền, tham lam, họ a) phân biệt cách xác giá tương đối mức giá b) Khó hiểu mức giá với tỷ lệ thay đổi giá c) xác định nguyên nhân lạm phát Hoa Kỳ d) khơng có câu xác Trả lời: họ mức giá thay đổi lạm phát mà nhìn thấy mức người bán hàng độc quyền đưa ra, họ đổ lỗi cho người bán hàng độc quyền 25 Người bán hàng độc quyền a) bán lại với giá cao so với công ty cạnh tranh gây lạm phát b) đạt quy kinh tế khơng có sẵn cho cơng ty cạnh tranh bán lại với giá thấp hơn, gây tình trạng giảm phát c) bán lại với giá cao so với công ty cạnh tranh hơn, không gây lạm phát d) tham lam nhiều so với người bán hàng thị trường cạnh tranh Trả lời:Lạm phát gia tăng mức giá chung nên kinh tế Người bán hàng độc quyền bán lại vs cao công ty độc quyền xu hướng tất yếu => k gây lạm phát KINH TẾ HỌC CỦA NỀN KINH TẾ MỞ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Cân quốc gia thương mại quốc tế tích cực a) kim ngạch xuất lớn nhập b) xuất đầu tư lớn nhập cộng với tiết kiệm nước c) nhập lớn xuất d) nhập cộng với tiết kiệm nước lớn xuất cộng với đầu tư Điều sau ghi nhận xuất hàng hóa Mỹ ? a) Một du khách người Mỹ dành 10,000 đô-la nghỉ miền Nam nước Pháp b) Một cửa hàng máy móc Ohio mua máy xay làm Ý c) Một người Mỹ nhận chi phiếu 50 đô-la cổ tức cổ phần sở hữu doanh nghiệp Đức d) Pháp mua máy bay tiêm kích phản lực từ Cơng ty Boeing Hoa Kỳ Trả lời: Hoa kì bán sản phẩm cho Pháp mang lại tiền cho hoa kì => cuất Mỹ Điều sau tương đương với thâm hụt thương mại? a) nhập / xuất b) dòng vốn ròng c) xuất + nhập d) xuất ròng - nhập Trả lời: Giá trị xuất - Giá trị nhập (Thâm hụt thương mại) NCO = S- I =-250 Nếu lãi suất Canada vượt lên lãi suất nước lại giới, sau a) nhu cầu đơ-la Canada giảm b) xuất từ Canada sang nước khác tăng c) nhập vào Canada từ nước khác giảm d) làm tăng tỷ giá hối đoái Canada điều dẫn đến thâm hụt tài khoản hành Canada 10 Đầu tư trực tiếp nước khác đầu tư gián tiếp nước a) đầu tư trực tiếp liên quan đến cổ phiếu trái phiếu b) đầu tư trực tiếp thực Quỹ Tiền tệ Quốc tế c) đầu tư trực tiếp liên quan đến nguồn vốn vật chất; đầu tư gián tiếp liên quan đến vốn tài d) phủ phải tham gia vào đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp liên quan đến cơng ty tư nhân 11 Điều sau phân loại đầu tư trực tiếp nước ngoài? a) mua 100 cổ phiếu cổ phần British Petroleum b) khoản vay triệu đơ-la cho cơng ty tiện ích Brazil c) Một khoản vay triệu đô-la từ Ngân hàng Thế giới cho Surinam d) xây dựng Pizza Hut St Petersburg, Nga Trả lời: đầu tư trực tiếp liên quan đến nguồn vốn vật chất 12 Dòng vốn ròng đo lường a) dòng chảy hàng hóa dịch vụ quốc gia b) dòng chảy tài sản quốc gia c) thặng dư ngân sách phủ thâm hụt tương đối so với người có kinh nghiệm nước khác d) lượng vốn vật chất xây dựng nước Trả lời: NCO đo lường cân số lượng tài sản nước người nước mua số tài sản nước người nước mua 13 Thâm hụt thương mại Mỹ dấu hiệu a) giảm tiết kiệm quốc gia b) giảm sản lượng hàng hóa sản xuất c) phụ thuộc vào kinh tế dịch vụ d) tỷ lệ thất nghiệp cao kinh tế Mỹ Trả lời: Thâm hụt thương mại: Giá trị xuất < Giá trị nhập => NX NCO S giảm 14 Tỷ giá hối đoái a) giá trị tiền bạc b) số lượng đô la, yên, vv giao dịch thị trường tiền tệ c) lượng ngoại tệ sử dụng để mua hàng hoá sản xuất nước d) số đơn vị tiền nước ngồi mua với đơn vị tiền tệ nước 15 Nếu bạn nói tỷ giá 1,5 đơ-la Mỹ cho la Canada (CDN), điều có nghĩa người dân Canada tiêu cho đồng hồ 12 đô-la thành phố New York a) 18 đô-la CDN b) 15 đô-la CDN c) 1,5 đô-la CDN d) 12 đô-la CDN Trả lời: ta có 1.5 đồng đơ-la CDN đổi đồng đơ-la Mỹ Vậy 12 đơ-la Mỹ tương đương với 12*1.5=18 đô-la CDN 16 Đồng tiền giá đánh giá cao tất thời gian Ai đồng Peso Mexico giá? a) Mỹ giữ Peso Mexico tăng, du khách Mỹ đến Mexico b) Xuất Mỹ sang Mexico tăng, người Mỹ giữ Peso c) Xuất Mexico đạt được, nhà nhập Mexico d) Nhập Mexico đạt được, nhà xuất Mexico Trả lời: Khi đồng tiền giá, giá hàng hóa nước rẻ hơn, cơng ty nước ngồi thích sản phẩm nước => Xuất tăng Nhà nhập tốn nhiều tiền để nhập sản phẩm nước 17 Khi Italia giảm giá trị đồng tiền a) đô-la lira Ý tăng lên b) rãnh dự trữ Mỹ đồng lira Ý giảm c) kim ngạch xuất Mỹ sang Ý tăng lên d) giá dầu olive Ýnhập Hoa Kỳ giảm Trả lời: Khi đồng tiền giảm giá trị, giá dầu olive giảm xuất tăng, giá nhập mỹ giảm 18 Khi cần la Mỹ để mua đơn vị đồng yên Nhật, đồng đô-la Mỹ a) giảm giá b) bơm căng c) đánh giá cao d) giảm giá 19 Nếu quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp so với nước khác, a) tiền tệ có xu hướng đánh giá cao b) tiền tệ có xu hướng giảm giá c) lãi suất thực tế cao so với nước khác d) lãi suất danh nghĩa cao so với nước khác 20 Về lâu dài, tỷ giá hối đoái a) xác định biến động chu kỳ kinh doanh b) xác định chuyển động Eurodollars c) điều chỉnh giá giỏ hàng hóa nước d) phản ánh biến động kinh tế hai nước 21 Điều sau tuyên bố lý thuyết sức mua ngang giá xác định tỷ giá? Tỷ giá hối đoái điều chỉnh a) lâu dài lãi suất gần hai nước b) lâu dài GDP thực tế gần hai nước c) lâu dài giá trung bình hàng hóa gần hai nước d) ngắn hạn giá trung bình hàng hóa gần hai nước 22 Giả sử giỏ hàng hóa có giá 100 đơ-la Mỹ 50 bảng Anh Theo PPP, giá không thay đổi, tỷ giá là? a) đô la / bảng Anh b) đô la / bảng Anh c) đô la / bảng Anh d) 0,5 USD / bảng Anh Trả lời: e = 100/50 = 23 Điều sau lý tỷ giá chệch khỏi giá trị ngang sức mua chúng nhiều năm? a) Một số hàng hoá giao dịch b) Trong số trường hợp, hàng hóa nước ngồi sản xuất khơng phải thay hồn hảo cho hàng hóa tương tự sản xuất nước c) Trong số thị trường, hạn ngạch nhập hạn chế khả doanh nghiệp để thoả thuận giá hối đoái d) Cả a b 24 Nếu mức giá Mỹ tăng phần trăm năm mức giá Thụy Sĩ tăng phần trăm năm, phần trăm giá đô la đồng Franc cần phải thay đổi theo sức mua tương đương giá đô la ? a) giá phần trăm b) đánh giá cao phần trăm c) đánh giá cao phần trăm d) giá phần trăm Trả lời: %mất giá đồng đôla đồng Franc = 5% - 3% = 2% 25 Kinh doanh dựa vào chênh lệch tỷ giá đề cập đến a) mua bán loại tiền tệ để lợi nhuận từ khác biệt tỷ giá hối đoái b) mua bán đồng tiền để thay đổi tỷ giá hối đoái c) mua đồng tiền giá cao bán giá thấp d) trao đổi đồng nội tệ với loại ngoại tệ Trả lời: Tỉ giá hối đốn thay đổi theo ngày giờ, nên thu dc lợi nhuận ỷ giá loại tiền thay đổi 10: MỘT LÝ THUYẾT KINH TẾ CỦA NỀN KINH TẾ MỞ Hộ gia đình dùng tiền tiết kiệm họ cho người khác vay thông qua a thị trường tài nguyên b thị trường vốn vay c thị trường lao động d loại thuế Trả lời: Thị trường vốn vay hiểu nơi mà tất người tiết kiệm đến thị trường để kí gửi số tiền họ, tất người vay đến thị trường để vay nợ Việc cung vốn dốc lên gia tăng lãi suất a giảm chi phí hội chi tiêu đầu tư doanh nghiệp b làm tăng chi phí hội chi tiêu đầu tư doanh nghiệp c giảm chi phí hội cho tiêu dùng hộ gia đình d làm tăng chi phí hội cho tiêu dùng hộ gia đình Trả lời: Khi lãi suất tăng, hộ gia đình muốn tiết kiệm nhiều hơn, làm tăng chi phí hội việc tiết kiệm hay tiêu dùng Điểm cân thị trường thị trường vốn cho vay a đảm bảo tổng chi tiêu đủ để mua sản lượng sản xuất b có nghĩa lãi suất không thay đổi c đảm bảo tổng chi tiêu tương đương với số lượng vốn vay yêu cầu d yêu cầu phủ chạy thâm hụt ngân sách Trả lời: Tại điểm cân thị trường, cung = cầu lãi suất khơng thay đổi Thay đổi sau gây di chuyển dọc đường cầu cho ngoại tệ Hoa Kì? a gia tăng GDP thực tế Mỹ b giảm GDP thực Mỹ c gia tăng tỷ lệ lãi suất Mỹ d thay đổi tỷ giá hối đoái thực Trả lời: Tỉ giá hối đoái thực giá tương đối hàng hóa nước hàng hóa nước ngồi Khi có thay đổi giá hàng hóa nước hàng hóa nước ngồi ảnh hưởng đến đường cầu Mỹ ngoại tệ Khi lãi suất Mỹ giảm tương đối so với lãi suất Anh, a đường cầu Hoa Kỳ cho đồng bảng anh không thay đổi b đường cầu Mỹ cho đồng bảng anh chuyển sang bên trái c đường cầu Mỹ cho đồng bảng anh chuyển sang bên phải d có động thái xuống đường cong Mỹ có nhu cầu cho đồng bảng anh Trả lời: Khi lãi suất Mỹ giảm, hàng hóa Mỹ có giá thấp tương đối so với hàng hóa Anh, cầu nội tệ để mua hàng hóa dịch vụ nước tăng.= > đường cầu bảng Anh dịch chuyển sang phải Các nguồn cung ngoại tệ a xác định tỷ giá thực tế b độc lập tỷ giá hối đoái thực c xác định ngân hàng trung ương d xác định Tổng thống Điều sau làm tăng cung ngoại tệ thị trường ngoại hối? a Lạm phát nước thấp Hoa Kỳ b nước ngồi có lãi suất thấp Hoa Kỳ c giá cao Hoa Kỳ d giá đồng tiền khác Điều sau làm giảm cung ngoại tệ thị trường ngoại hối? a tỷ lệ lạm phát cao nước b lãi suất thấp nước c giá thấp Mỹ d đánh giá đồng tiền khác cân kinh tế mở đặc trưng a xuất ròng = dòng vốn ròng b xuất ròng+ vốn ròng = tiết kiệm c đầu tư nước + vốn ròng chảy = tiết kiệm d Cả a c Trả lời: Ở thị trường vốn vay S =I+NCO NCO = NX 10 Các liên kết thị trường vốn vay thị trường ngoại hối a phủ nước liên quan b Quỹ Tiền tệ Quốc tế c Dòng vốn ròng d sức mua tương đương Trả lời: Thị trường vốn vay có S=I+NCO , Thị trường ngoại hối NCO = NX => Liên kết giữ thị trường vốn vay với thị trường ngoại hối NCO 11 Sau đất nước thống nhất, Đức trải qua gia tăng lớn nhu cầu vốn vay nhiều dự án xây dựng bắt đầu xây dựng Kết là, lãi suất a tăng, có giảm dòng vốn ròng, có sụt giảm việc cung cấp nhãn hiệu, tỷ giá hối đoái thực giảm b tăng, có giảm dòng vốn ròng, có sụt giảm việc cung cấp nhãn hiệu, tỷ giá hối đối thực tăng c giảm, có gia tăng vốn ròng chảy ra, có sụt giảm việc cung cấp nhãn hiệu, tỷ giá hối đối thực tế tăng d giảm, có gia tăng vốn ròng chảy ra, có gia tăng việc cung cấp nhãn hiệu, tỷ giá hối đoái thực giảm Trả lời: Cầu vốn tăng => Lãi suất tăng Nhiều dự án tiến hành => Nhiều nhãn hiệu xuất Do bắt đầu xây dựng lại phí hàng hóa xản xuất cao giá bình thường => Tỉ giá hối đối thực tăng 12 Trong lịch sử Nhật Bản có tỷ lệ tiết kiệm cao so với nước khác Điều có nghĩa a cung cấp vốn vay lớn, lãi suất thấp, dòng vốn ròng cao b cung cấp vốn vay nhỏ hơn, lãi suất thấp, dòng vốn ròng cao c nhu cầu vốn vay lớn, lãi suất thấp, dòng vốn ròng cao d Chính phủ phải trợ cấp cho sản xuất để khuyến khích thương mại quốc tế Trả lời: Nhật có tỉ lệ tiết kiệm cao nên nguồi cung vốn vay lớn => Lãi suất thấp S= I + NCO mà S lớn => I, NCO lớn 13 Đầu tư nước Mỹ gây a số dư tài khoản tốt b tổng nguồn vốn tài khoản tốt c cán cân thương mại trở nên tiêu cực d giá trị đồng đô la tăng lên Trả lời: Khi doanh nghiệp nước đầu tư vào Mỹ làm cung ngoại tệ tăng lên => Tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng => giá đồng đola tăng lên 14 "thâm hụt kép" đề cập đến a thâm hụt thương mại Mỹ Canada b thâm hụt thương mại Mỹ thâm hụt ngân sách phủ liên bang Hoa Kỳ c tài khoản tài khoản vốn thiếu hụt d thâm hụt thương mại phù hợp với hai nước giao Trả lời: Đầu tư nhiều tiết kiệm vừa dẫn đến thâm hụt ngân sách vừa dẫn đến thâm hụt thương mại, thâm hụt kép 15 Nếu phủ Hoa Kỳ muốn loại bỏ thâm hụt thương mại, làm cho a giảm thuế quan b khuyến khích nhập c giảm hạn ngạch nhập d giá đồng USD Trả lời: Tức phủ yêu cầu FED tăng lượng tiền cách in thêm tiền, làm cho đồng đô-la giảm giá trị 16 Điều sau phản ứng thích hợp để thâm hụt thương mại Hoa Kỳ? a tăng thuế b đánh giá cao đồng đô la c trợ cấp xuất d áp đặt hạn ngạch nhập 17 Hiện nay, phủ Mỹ bị thâm hụt ngân sách Điều có nghĩa a cung vốn vay tăng lên b cung vốn vay giảm c lãi suất thực giảm d tỷ giá thực giảm Trả lời: phủ để dành tiền để bù đắp vào khoản thâm hụt ngân sách làm cho cung vốn vay giảm 18 lấn át thâm hụt ngân sách phủ dẫn đến a tăng tỷ giá thực tế b giảm tỷ giá thực tế c khơng có thay đổi tỷ giá hối đoái thực tế d phá giá tiền tệ quốc gia Trả lời: Thâm hụt ngân sách làm giảm cung nội tệ đổi lấy ngoại tệ => đồng nội tệ tăng giá => tỉ giá thực tăng 19 Đáng ngạc nhiên, sách thương mại phủ a loại bỏ cân thương mại b thường làm tăng thâm hụt thương mại c khơng có thực ảnh hưởng đến cán cân thương mại d làm giảm mức thâm hụt tài khoản vãng lai tài khoản vốn Trả lời: NX = NCO = S-I 20 Thuế suất a thuế hàng hóa sản xuất nước b thuế hàng hóa xuất c thuế hàng hóa nhập d giới hạn đặt số lượng hàng hố mà quốc gia nhập Trả lời : Thuế suất mức thuế phải nộp đơn vị khối lượng chịu thuế Định mức thu thuế (tỉ lệ %) tính khối lượng thu nhập giá trị tài sản chịu thuế 21 Một hạn ngạch nhập a thuế hàng hóa sản xuất nước b thuế hàng hóa xuất c thuế hàng hóa nhập d giới hạn đặt số lượng hàng hố mà quốc gia nhập 22 Hãy xem xét sơ đồ thị trường ngoại hối Nếu phủ Hoa Kỳ định tăng thuế nhập thép nhập khẩu, mong đợi a) cầu đô la chuyển từ D1 đến D2 b) cầu đô la chuyển từ D2 đến D1 c) cung ngoại tệ tăng lên d) cung ngoại tệ giảm Trả lời: phủ tăng thuế thép nhập làm cho giá thép tăng lên, với số lượng thép nhu cũ, công ty nhập thép cần nhiều tiền hơn, cầu đô-la chuyển sang phải từ D1 sang D2 23 Để đối phó với hạn ngạch nhập a kim ngạch xuất tăng so với nhập b nhập tăng so với xuất c nhập xuất khơng bị ảnh hưởng, phủ thu khoản thu d nhập xuất giảm xuất ròng khơng thay đổi 24 Một sụt giảm lớn bất ngờ vốn khỏi quốc gia gọi a dòng vốn b tháo chạy vốn c thâm hụt thương mại d thặng dư thương mại 25 Bước để phân tích tháo chạy vốn mong đợi a tăng dòng vốn ròng nước trải qua tháo chạy vốn b giảm dòng vốn ròng nước trải qua tháo chạy vốn c giảm việc cung cấp nội tệ nước trải qua tháo chạy vốn d giảm nhu cầu vốn vay nước trải qua tháo chạy vốn Trả lời: sụt giảm lượng vốn lớn khỏi quốc gia mong đợi NCO>0 NCO > 0, tháo chạy vốn không xấu kinh tế 26 Sự tháo chạy vốn thường gây a ổn định trị b chuyển từ ngành công nghiệp khu vực dịch vụ c bất ổn trị d sách Quỹ Tiền tệ Quốc tế Trả lời: Khi trị quốc gia bất ổn, doanh nghiệp nước ngồi thấy khơng an tồn đầu tư vốn vào nước => tháo chạy vốn nhanh chóng ... tiến kỹ thuật làm tăng suất vĩnh viễn sau A lãi suất cân tăng lên B tiết kiệm cân tăng lên C GDP thực tế tăng lên D Tất điều xáC Trả lời: Khi tiến khoa học làm tăng suất vĩnh viễn => sản lượng hàng... chọn theo hướng bất lợi vấn đề rắc rối a) người mua thường xuyên người bán giải với b) người mua thường xuyên người bán giải với c) đảm lãnh khơng có hiệu lực d) có có nhiều rủi ro đạo đức HỆ... sản lượng thực tế số, phương trình trao đổi trở thành lý thuyết a) số lượng tiền giải thích giá b) số lượng tiền giải thích GDP thực c) thay đổi lượng tiền cung ứng gây thay đổi tốc độ lưu thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Vĩ mô (có giải thích), Vĩ mô (có giải thích)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay