Business relationship management and marketing

342 228 0
  • Loading ...
1/342 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 16:06

... competition of a supplier Marketing in business relationships (synonymous with business relationship management, relationship marketing, relationship Phenomenon and Challenge to Management Customer... of Business Relationship Management Phenomenon and Challenge to Management Michael Kleinaltenkamp, Wulff Plinke, and Albrecht Soăllner 1.1 Business Relationships as the Foundation of Business Relationship. .. provides tools and instruments to put business relationship management and marketing into practice: a chapter on the use of the classical marketing instruments within business relationships is
- Xem thêm -

Xem thêm: Business relationship management and marketing , Business relationship management and marketing , 3 Social Psychological Scheme of Explanation: The Approach of Thibaut and Kelley, 4 Economic Indicators: Switching Costs and Relationship Value

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay