Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 9 học kỳ 1 chuyên đề hợp chất vô cơ o xit a xit

14 30 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:47

Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Môn Hóa học lớp 9 học kỳ 1” 1. Tên chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT AXIT2. Cơ sở xây dựng chuyên đề: a. Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kì 1 – lớp 9 b. Lí do xác định chuyên đề: Trong quá trình trực tiêp giảng dạy tôi thây học sinh đang còn lúng tung trong việc nhận biết axit và oxit.Đặc biệt là vận dụng tính chất hóa học của hai loại hợp chất này để làm bài tập.3. Nội dung của chuyên đề: Nhớ lại khái niệm về oxit và axit Tính chất hóa học của oxit,axit Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm bài tập4. Mục tiêu: Giúp học sinh a. Kiến thức HS biết được những tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, và dẫn ra dược những tính chất hóa học tương ứngvới mỗi tính chất. Học sinh hiểu được cơ sở phân loại các hợp chất oxit axit và oxit bazơ, là dựa vào tính chất hóa học của chúng. Học sinh biết được những tính chất hóa học của axit dẫn ra được những PTHH minh họa cho mỗi tính chất.b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết PTHH Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH HS biết được những hiểu biết về tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất Biết vận dụng những tính chất hóa học của oxit, axit để làm các bài tập hóa học c. Thái độ: Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn hóa họcd. Các năng lực hướng tới Năng lực chung: Nâng cao kĩ năng nhận biết oxit,axit và viêt PTHH minh họa cho từng tính chất Năng lực chuyên biệt: Vận dụng những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit và axit, để làm một số dạng bài tập có liên quan.1. Tên chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT AXIT2. Cơ sở xây dựng chuyên đề: a. Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kì 1 – lớp 9 b. Lí do xác định chuyên đề: Trong quá trình trực tiêp giảng dạy tôi thây học sinh đang còn lúng tung trong việc nhận biết axit và oxit.Đặc biệt là vận dụng tính chất hóa học của hai loại hợp chất này để làm bài tập.3. Nội dung của chuyên đề: Nhớ lại khái niệm về oxit và axit Tính chất hóa học của oxit,axit Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm bài tập4. Mục tiêu: Giúp học sinh a. Kiến thức HS biết được những tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, và dẫn ra dược những tính chất hóa học tương ứngvới mỗi tính chất. Học sinh hiểu được cơ sở phân loại các hợp chất oxit axit và oxit bazơ, là dựa vào tính chất hóa học của chúng. Học sinh biết được những tính chất hóa học của axit dẫn ra được những PTHH minh họa cho mỗi tính chất.b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết PTHH Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH HS biết được những hiểu biết về tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất Biết vận dụng những tính chất hóa học của oxit, axit để làm các bài tập hóa học c. Thái độ: Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn hóa họcd. Các năng lực hướng tới Năng lực chung: Nâng cao kĩ năng nhận biết oxit,axit và viêt PTHH minh họa cho từng tính chất Năng lực chuyên biệt: Vận dụng những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit và axit, để làm một số dạng bài tập có liên quan. Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - Tên chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT- AXIT sở xây dựng chuyên đề: a Nội dung chương trình hành: Học kì – lớp b Lí xác định chuyên đề: Trong q trình trực tiêp giảng dạy tơi thây học sinh lúng tung việc nhận biết axit oxit.Đặc biệt vận dụng tính chất hóa học hai loại hợp chất để làm tập Nội dung chuyên đề: - Nhớ lại khái niệm oxit axit - Tính chất hóa học oxit,axit - Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm tập Mục tiêu: Giúp học sinh a Kiến thức - HS biết tính chất hóa học oxit axit, oxit bazơ, dẫn dược tính chất hóa học tương ứngvới tính chất - Học sinh hiểu sở phân loại hợp chất oxit axit oxit bazơ, dựa vào tính chất hóa học chúng - Học sinh biết tính chất hóa học axit dẫn PTHH minh họa cho tính chất b Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ viết PTHH - Rèn luyện kỹ tính tốn theo PTHH - HS biết hiểu biết tính chất hóa học để giải thích số tượng thường gặp đời sống sản xuất - Biết vận dụng tính chất hóa học oxit, axit để làm tập hóa học c Thái độ: - Rèn luyện lòng u thích say mê mơn hóa học Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - d Các lực hướng tới - Năng lực chung: Nâng cao kĩ nhận biết oxit,axit viêt PTHH minh họa cho tính chất - Năng lực chuyên biệt: Vận dụng hiểu biết tính chất hố học oxit axit, để làm số dạng tập liên quan Bảng mô tả câu hỏi, tập đánh giá lực học sinh qua chuyên đề MỨC ĐỘ NHẬN THỨC (Sử dụng động từ hành động để mô tả) Nội dung Oxit Axit Vận dụng cao Các lực hướng tới chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp HS nhận diện oxit HS nắm khái niệm oxit Lấy ví dụ oxit Nhận biết, phân tích HS nhận diện axit HS nắm khái niệm axit HS phân loại axit lấy VD Nhận biết, phân tích Biên soạn câu hỏi, tập theo mức độ nhận thức (đã mô tả mục 5) Câu 1:u cầu nhóm thảo luận để hồn thành : a) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống để hồn thành phương trình hố học sau : Na2O + → NaOH CuO + .→ CuCl2 + H2O + H2O → H2SO4 CO2 + → Ca(HCO3)2 SO3 + → Na2SO4 + H2O Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - b) Trong cặp chất sau cặp chất phản ứng hố học xảy ra, cặp chất ko xảy (nếu có) Fe2O3 + H2O -> SiO2 + H2O -> CuO + NaOH -> ZnO + HCl CO2 + H2SO4 -> SO2 + KOH -> -> Al2O3 + NaOH -> Cho nhóm thảo luận, gọi h/s lên bảng Câu 2: Treo bảng phụ ghi sẵn tập số lên bảng, cho h/s thảo luận nhóm làm btập + Yêu cầu h/s lên bảng trình bày; lớp thảo luận theo bàn a) H2SO4(l) + -> ZnSO4 + CaO + + NaOH -> Na2SO4 + + HCl -> CaCl2 -> + MgCl2 + Q tím + H2SO4 -> CaCO3 + -> CaCl2 + + H2O H2SO4(đn) + . -> CuSO4 + .+ H2O Gọi h/s lên nhận xét sau giáo viên bổ sung Câu : Những chất sau tác dụng với HCl, NaOH, H2O SO2, CO2, CaO, Na2O, MgO, CuO Câu + Treo bảng phụ lên bảng cho học sinh làm cá nhân Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - Axit sunfuric lỗng tác dụng với chất sau a) b) c) d) Câu Fe, Al, Zn, Mg Cu, Ag, Hg, NaCl CuO, Al2O3, CaCO3, Na2O Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 Hoà tan hoàn toàn 32,8 g hỗn hợp bột Fe bột Fe 2O3 vào dung dịch H2SO4 3M Sau phản ứng kết thúc thu 6,72 lít H2 (ở đktc) a/ Tìm khối lượng chất hỗn hợp đầu b/ Tìm thể tích dung dịch H2SO4 dùng Câu Hoà tan 9,2 g hỗn hợp gồm Mg, MgO ta cần vừa đủ m g dung dịch HCl 14,6% Sau phản ứng ta thu 1,12 (l) khí ĐKTC a) Viết PTPƯ xảy ? b) Tìm mdd dùng ? c) Tính % khối lượng chất hhợp ? d) Tính C% dung dịch thu sau phản ứng ? Câu ống ngghiệm, ống thứ đựng đồng II ôxit, ống thứ hai đựng sắt III ôxit, ống thứ ba đựng sắt Thêm vào ống nghiệm 2ml dd HCl lắc nhẹ Câu 8: Đánh dấu X vào ô vuông  câu sau mà em cho đúng: a/ Đồng II ôxit sắt III ôxit tác dụng với Axit HCl, sắt khơng tác dụng với Axit HCl b/ Sắt tác dụng với Axit HCl, Đồng II ơxit sắt III ơxit khơng tác dụng với Axit HCl c/ Đồng II ôxit, sắt III ôxit sắt tác dụng với Axit HCl d/ sắt III ôxit sắt tác dụng với Axit HCl, Đồng II ơxit khơng tác dụng với Axit HCl Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - Câu 9: chất sau Al, Cu, CuO, CO2, CuSO4, BaCl2, CaCO3 cho dung dịch Axit H2SO4 loãng vào chất nói trên, Hãy khoanh tròn vào chữ đầu đáp án a Dung dịch H2SO4 tác dụng với: Cu, CuO, CO2, CuSO4, CaCO3 b Dd H2SO4 tác dụng với:Al, CuO, BaCl2, CaCO3 c Dd H2SO4 tác dụng với:Al, Cu, CO2, CaCO3 d Dd H2SO4 tác dụng với:Al, Cu,CO2,CuSO4, BaCl2 Thiết kế tiến trình dạy học: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung ghi Yêu cầu nhóm thảo luận để hồn thành: I/ Ơn lại kiến thức bản: a) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống a) Na2O + H2O → 2NaOH để hồn thành phương trình hố học sau : CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Na2O + → NaOH SO3 + H2O → H2SO4 CuO + .→ CuCl2 + H2O 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 + H2O → H2SO4 SO3 + NaOH → Na2SO4 + H2O CO2 + → Ca(HCO3)2 SO3 + → Na2SO4 + H2O b) Trong cặp chất sau cặp chất phản ứng hố học xảy ra, cặp chất ko xảy (nếu có) b) Fe2O3 + H2O -> Không SiO2 + H2O -> Không Fe2O3 + H2O -> CuO + NaOH -> Không SiO2 + H2O -> ZnO + 2HCl CuO + NaOH -> CO2 ZnO + HCl SO2 H2O -> -> ZnCl2 + H2O + H2SO4 -> Không + 2KOH -> K2SO3 + Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - CO2 + H2SO4 -> SO2 + KOH -> Al2O3 + NaOH -> Al2O3 + NaOH -> GV: Cho nhóm thảo luận, gọi h/s lên bảng + Gọi h/s nhận xét làm => gv bổ sung H : Qua tập em nhận xét tính chất hố học chất ? + Kết luận : + GV treo bảng phụ ghi sơ đồ tính chất hoá học oxit Oxit bazơ : H : Dựa vào sơ đồ bảng phụ em rút kết luận tính chất oxit + T/d với H2O  dd bazơ + T/d với axit  Muối + H2O + T/d với oxit bazơ  Muối GV : Nhắc học sinh ý vấn đề sau : Oxit Axit : * Không phải tất oxit axit tác + T/d với H2O  dd axit dụng với H2O (SiO2 không pư) + T/d với bazơ  Muối + H2O * Chỉ số oxit bazơ tan tác dụng với H2O oxit lại khơng + T/d với oxit axit  Muối tác dụng với H2O nhiệt độ thường * Oxit axit tác dụng với kiềm không tạo muối trung hồ mà tạo muối axit tuỳ thuộc vào tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng * Đối với oxit lưỡng tính Al 2O3, ZnO, chúng tác dụng với axit tác dụng với bazơ + GV : Treo bảng phụ ghi sẵn tập số lên bảng, cho h/s thảo luận nhóm Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - làm btập + Yêu cầu h/s lên bảng trình bày; lớp thảo luận theo bàn a) H2SO4(l) + CaO + -> ZnSO4 + -> CaCl2 + + NaOH -> Na2SO4 + + HCl -> MgCl2 + Q tím + H2SO4 -> CaCO3 + -> CaCl2 + + H2O H2SO4(đn) + -> CuSO4 + + H2O Gọi h/s lên nhận xét sau giáo viên bổ sung H : Qua tập em rút nhận xét tính chất hố học axit ? + GV ; Treo bảng phụ lên bảng yêu cầu h/s dựa vào sơ đồ, nêu tính chất hố học axit + GV : Thơng báo điểm cần lưu ý đ/v axit : * Đây sơ đồ chưa hồn thiện sơ đồ thiếu t/c hố học axit t/d với muối * Sơ đồ với HCl , H2SO4(l) axit khác : HNO3, H2SO4(đn) khơng * H2SO4 đặc t/c tính háo nước, hút ẩm mạnh Vận dụng kiến thức học để làm II) Ơn lại tính chất hố học axit Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - tập sau : II Bài tập: GV : Ghi nhanh đề tập lên bảng yêu cầu h/s lên bảng làm Bài 1: Những chất sau tác dụng với HCl, NaOH, H2O Bài tập 1: a) T/d với H2O : SO2 + H2O  H2SO3 SO2, CO2, CaO, Na2O, MgO, CuO CO2 + H2O  H2CO3 Na2O + H2O  NaOH GV : Cho học sinh làm tập, yêu cầu học sinh lớp nhận xét bổ sung CaO + H2O  Ca(OH)2 b) T/d với NaOH : MgO + HCl  MgCl2 + H2O CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O Na2O + HCl  NaCl + H2O CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O c) NaOH : CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O CO2 + NaOH  NaHCO3 SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O SO2 + NaOH  NaHSO3 Bài : + Treo bảng phụ lên bảng cho học sinh Bài tập : Đáp án a,b,c làm cá nhân Axit sunfuric lỗng tác dụng với chất sau a) Fe, Al, Zn, Mg Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - b) Cu, Ag, Hg, NaCl c) CuO, Al2O3, CaCO3, Na2O d) Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)3 Bài tập Bài tập : Hoà tan hoàn toàn 32,8 g hỗn hợp bột Fe Giải : a/ bột Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 3M 6,72 Sau phản ứng kết thúc thu 6,72 nH  0,3(mol) 22,4 lít H2 (ở đktc) a/ Tìm khối lượng chất hỗn hợp đầu b/ Tìm thể tích dung dịch H2SO4 dùng + Yêu cầu h/s thảo luận nhóm hồn thành Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 1mol 1mol 1mol 0,3mol 0,3mol 1mol 0,3mol m Fe 56 0,3 16,8(g) + Yêu cầu h/s lên bảng tóm tắt đề m Fe O 32,8  16,8 16(g ) tập 16 0,1(mol) + GV : Gợi ý cho h/s bước giải tập n Fe O  160 Fe2O3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3H2O - Đây dạng toán hỗn hợp, toán thể chỗ cho dd H 2SO4 1mol 3mol vào chất tác dụng 0,1mol 0,3mol - Do để làm dạng tập ta phải n H SO 0,3  0,3 0,6(mol) viết phương trình hố học xảy 2 n 0,6 - Cách giải tập khơng liên quan VH SO  C  0,2(l) 200(ml) M đến giải hệ phương trình chất phản ứng Fe tác dụng với axit tạo khí hiđro  m Fe 16,8(g ) - Dựa vào thể tích H2 ta tìm Đáp số  m Fe O 16(g) số mol Fe, tính khối lượng Fe Từ ta tính khối lượng Fe 2O3 ( Bằng cách lấy khối lượng hỗn hợp trừ khối lượng Fe) VH SO 200(ml) Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - - Dựa vào số mol Fe Fe2O3 ta tính số mol H2SO4 phản ứng Từ vận tính thể tích H2SO4 + HS : thảo luận nhóm hồn thành tập theo gợi ý giáo viên + GV : Theo em để giải toán ta cần vận dụng cơng thức để tính ? + u cầu học sinh lên bảng chữa HS lớp thảo luận làm chấm chéo đáp án cho Bài tập Hoà tan 9,2 g hỗn hợp gồm Mg, MgO ta cần vừa đủ m g dung dịch HCl 14,6% Sau phản ứng ta thu 1,12 (l) khí ĐKTC a) Viết PTPƯ xảy ? b) Tìm mdd dùng ? c) Tính % khối lượng chất hhợp ? d) Tính C% dung dịch thu sau phản ứng ? GV: Hãy tóm tắt đề tập Bài : Tóm tắt : Cho biết m(M g +M g O) =9,2(g) C% (dd HCl)= 14,6% Vkhí = 1,12 (l) a/ Viết pthh b/Tìm mdd HCl ? GV : Thơng báo cho HS biết tập c/ Tính % khối lượng hỗn hợp ? tương tự tập d./Tính C% dd thu sau phản GV: Treo bảng phụ ghi sẵn bước lên ứng? bảng để làm tập Giải : a)- Viết PTPƯ xảy ? - Tìm nH ? a/ n H  V 1,12  0,05(mol) 22,4 22,4 - Dựa vào nH để tìm mM g ? Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (1) 2 10 Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - -  mM g => mMgO = ? 0,5mol 0,1mol 0,05mol 0,05mol  Tính % khối lượng chất ? mM g = 0,05 x 24 = 1,2 (g) b) Dựa vào phương trình ta tìm n HCl  %Mg 1,2x100% 13(%) 9,2 dựa vào phương trình MgO + 0,2mol 2HCl  MgCl2 + H2O (2) 0,4mol 0,2mol c) Dựa vào phương trình tìm khối lượng c/  % MgO = 100%-13% = 87% MgCl2 sinh  tính C% dung  mMgO = 9,2-1,2 = (g) dịch ?  nM g O = 40 = 0,2 (mol) GV:Yêu cầu HS nêu phương hướng để b/  nHCl = 0,1+0,4 = 0,5 (mol) giải câu C  mHCl = 0,5+36,5 = 18,25 (g) m dd HCl 18,25x100%  125(g) 14,6% d/ Dựa vào PTH H để tìm mMgCl tạo  C% dd HCl nMgCl = 0,05 + 0,2 = 0,25 (mol) mMgCl = 0,25 x 95 = 23,75 (g) mdd sau PƯ = mhh + mdd HCl - mH = Luyện tập phần oxit, axit = 9,2 + 125 - 0,05x2 = 134,1 (g) GV : Cho HS làm kiểm tra lấy điểm 23,75x100% C% M Cl  17,7(%) vào sổ g Bài tập 134,1% I/ Phần trắc nghiệm khách quan: 11 Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - ống ngghiệm, ống thứ đựng đồng II ôxit, ống thứ hai đựng sắt III ôxit, ống thứ ba đựng sắt Thêm vào ống nghiệm 2ml dd HCl lắc nhẹ Bµi tËp1 Đ:c Đánh dấu X vào ô vuông  câu sau mà em cho : a/ Đồng II ôxit sắt III ôxit tác dụng với Axit HCl, sắt khơng tác dụng với Axit HCl b/ Sắt tác dụng với Axit HCl, Đồng II ơxit sắt III ơxit khơng tác dụng với Axit HCl c/ Đồng II ôxit, sắt III ôxit sắt tác dụng với Axit HCl d/ sắt III ôxit sắt tác dụng với Axit HCl, Đồng II ôxit không tác dụng với Axit HCl Bài tập chất sau Al, Cu, CuO, CO 2, Bài tập CuSO4, BaCl2, CaCO3 cho dung Đ: b, dịch Axit H2SO4 lỗng vào chất nói trên, Hãy khoanh tròn vào chữ đầu đáp án a Dung dịch H2SO4 tác dụng với: Cu, CuO, CO2, CuSO4, CaCO3 b Dd H2SO4 tác dụng với:Al, CuO, BaCl2, CaCO3 c Dd H2SO4 tác dụng với:Al, Cu, CO2, CaCO3 d Dd H2SO4 tác dụng với:Al, 12 Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - - Cu,CO2,CuSO4, BaCl2 II/ Phần tự luận Câu 1: 1) CaO + H2O  Ca(OH)2 2) Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 3) CaCO3 + H2SO4  CaSO4 + H2O + CO2 4) CaSO4 + BaCl2  BaSO4 + CaCl2 5) Ca(OH)2 + CO2  Ca(HCO3)2 6) Ca(HCO3)2 CO2 Giải BT2: to  CaCO3 + H2O + nH2 = 2,24/ 22,4 = 0,1 (mol) 1) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑ 0,1mol mZn = 0,1.65 = 6,5 (g) Chất rắn ko tan Cu : m = 3,2 g b/ mhh = mZn + mCu = 6,5 + 3,2 = 9,7 g II/ Phần tự luận: Câu :Viết PTHH thực dãy biến hoá sau : (2) ( )( ) CuSO4  CaCl2 13 ( 3) CaCO3  Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: HỢP CHẤT CƠ: OXIT – AXIT – Mơn Hóa học lớp học kỳ 1” - (1) CaO  Ca(OH)2 (4) (5) ( )( ) Ca(HCO3)2  CaCO3 Luyện tập Câu 1:Có hỗn hợp gồm hai kim loại Zn Cu tác dụng Axít H2SO4 lg dư Sau phản ứng thu 3,2gam chát rắn khơng tan 2,24 lít khí H2 (ở ĐKTC) 1) Viết PTPƯ xảy ? 2) Tìm khối lượng hỗn hợp kim loại Câu Hoà tan 2,8g CaO vào nước ta dung dịch A a/ Cho 1,68 lit khí CO2 hấp thụ hồn tồn vào dung dịch A Hỏi gam kết tủa tạo thành b/ Nếu cho khí CO2 sục qua dung dịch A sau kết thúc thí nghiệm thấy 1g kết tủa lít CO2 tham gia phản ứng ( thể tích khí đo đktc ) Đáp số: a/ mCaCO3 = 2,5g b/ TH1: CO2 hết Ca(OH)2 dư -> VCO = 0,224 lit TH2: CO2 dư Ca(OH)2 hết > VCO = 2,016 lit Câu 3: Dẫn V lit CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu 10g kết tủa Tính v Đáp số: TH1: CO2 hết Ca(OH)2 dư -> VCO = 2,24 lit TH2: CO2 dư Ca(OH)2 hết > VCO = 6,72 lit Hướng dẫn học nhà Rút kinh nghiệm sau dạy: 14 ... phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: HỢP CHẤT VƠ CƠ: OXIT – AXIT – Mơn H a học lớp học kỳ 1 - - CO2 + H2SO4 -> SO2 + KOH -> Al 2O3 + NaOH... → Na2SO4 + H 2O Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Mơn H a học lớp học kỳ 1 - - b) Trong cặp chất sau... biến hoá sau : (2) ( )( ) CuSO4  CaCl2 13 ( 3) CaCO3  Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: HỢP CHẤT VÔ CƠ: OXIT – AXIT – Mơn H a học lớp học kỳ 1 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 9 học kỳ 1 chuyên đề hợp chất vô cơ o xit a xit, Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 9 học kỳ 1 chuyên đề hợp chất vô cơ o xit a xit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay