TEST BANK fundamentals of financial management 13e by brigham ch08

14 31 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:43

... find the number of shares of stock: Option range/Stock range = $5/$10 = shares of stock = 0.5 Step The payoff from 0.5 shares of stock will be either: $13.50 or $ 8.50 The payoff from the option... cost of the option Strike price: $25.00 Final price: $45.00 No of options: 100 Option cost: $310.25 Profit per share = Final price – Strike price = $45 – $25 or zero: $20.00 Total profit = Profit/option... cost of the option Strike price: $85.00 Final price: $60.00 No of options: 100 Option cost: $510.25 Profit per share = Strike price – Final price = $85 – $60 or zero: $25.00 Total profit = Profit/option
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST BANK fundamentals of financial management 13e by brigham ch08 , TEST BANK fundamentals of financial management 13e by brigham ch08

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay