Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:40

Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học:“Chuyên đề: Oxi – Oxit – Môn: Hóa học lớp 8 học kỳ 2” 1. Tên chyên đề: Oxi Oxit2. Cơ sở xây dựng chuyên đề: a. Nội dung trong chương trình hiện hành: Học kỳ II Lớp 8 b. Lí do xác định chuyên đề: Trong quá trình trực tiếp giảng dạy tôi thấy học sinh đang còn lúng túng trong việc viết PTHH của oxi với các đơn chất và hợp chất. Nhận biết oxit, phân loại oxit và cách gọi tên oxit. Đặc biệt là vận dụng tính chất hóa học này vào làm bài tập.3. Nội dung của chuyên đề: Nhớ lại tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi Nhớ lại khái niệm oxit, phân loại oxit, cách gọi tên oxit Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm bài tập4. Mục tiêu: Giúp học sinh a. Kiến thức: Học sinh biết được tính chất vật lý của oxi, phân tích cơ sở của các tính chất đó và lấy ví dụ chứng minh các tính chất trên được vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. Học sinh biết được các tính chất hóa học của oxi và lấy PTHH minh họa cho các tính chất hóa học đó. Học sinh nhận biết được oxit, lập được công thức chung của oxit, phân loại oxit và hiểu được cơ sở phân loại oxit là dựa vào phần phần hóa học của chúng. Học sinh biết cách gọi tên oxit, dựa vào cách phân loại để gọi tên oxit một cách chính xác.b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận biết hiện tượng, rút ra kết luận Rèn kỹ năng viết PTHH Rèn kỹ năng tính toán theo PTHH Rèn kỹ năng lập công thức của oxit, phân loại và gọi tên HS biết được những hiểu biết về tính chất vật lý và tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống thực tế và sản xuất. Biết vận dụng tính chất của oxi, oxit để làm các bài tậpc. Thái độ: Giáo dục thái độ yêu thích môn học và có ý thức tìm tòi nghiên cứu bộ môn.d. Các năng lực hướng tới Năng lực chung: Nâng cao kĩ năng nhận biết tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi và viết PTHH minh họa cho từng tính chất; nhận biết được đâu là oxit, phân loại, gọi tên và tự lập được công thức của oxit. Năng lực chuyên biệt: Những tính chất vật lý, tính chất hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra trong thực tế; Vận dụng tính chất hóa học, PTHH, công thức của oxit để làm một số dạng bài tập có liên quan. Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chun đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Tên chyên đề: Oxi - Oxit Cơ sở xây dựng chuyên đề: a Nội dung chương trình hành: Học kỳ II - Lớp b Lí xác định chuyên đề: Trong trình trực tiếp giảng dạy tơi thấy học sinh lúng túng việc viết PTHH oxi với đơn chất hợp chất Nhận biết oxit, phân loại oxit cách gọi tên oxit Đặc biệt vận dụng tính chất hóa học vào làm tập Nội dung chuyên đề: - Nhớ lại tính chất vật lý, tính chất hóa học oxi - Nhớ lại khái niệm oxit, phân loại oxit, cách gọi tên oxit - Học sinh biết vận dụng kiến thức để làm tập Mục tiêu: Giúp học sinh a Kiến thức: - Học sinh biết tính chất vật lý oxi, phân tích sở tính chất lấy ví dụ chứng minh tính chất vận dụng thực tiễn sống - Học sinh biết tính chất hóa học oxi lấy PTHH minh họa cho tính chất hóa học - Học sinh nhận biết oxit, lập công thức chung oxit, phân loại oxit hiểu sở phân loại oxit dựa vào phần phần hóa học chúng - Học sinh biết cách gọi tên oxit, dựa vào cách phân loại để gọi tên oxit cách xác b Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, nhận biết tượng, rút kết luận - Rèn kỹ viết PTHH - Rèn kỹ tính tốn theo PTHH - Rèn kỹ lập công thức oxit, phân loại gọi tên - HS biết hiểu biết tính chất vật lý tính chất hóa học để giải thích số tượng thường gặp đời sống thực tế sản xuất - Biết vận dụng tính chất oxi, oxit để làm tập c Thái độ: Giáo dục thái độ u thích mơn học có ý thức tìm tòi nghiên cứu môn d Các lực hướng tới Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - - Năng lực chung: Nâng cao kĩ nhận biết tính chất vật lý, tính chất hóa học oxi viết PTHH minh họa cho tính chất; nhận biết đâu oxit, phân loại, gọi tên tự lập công thức oxit - Năng lực chuyên biệt: Những tính chất vật lý, tính chất hóa học để giải thích tượng xảy thực tế; Vận dụng tính chất hóa học, PTHH, cơng thức oxit để làm số dạng tập có liên quan 5.Bảng mô tả câu hỏi, tập đánh giá lực học sinh qua chuyên đề: MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp HS nắm tính chất vật lý, tính chất hóa học oxi Oxi Viết CTPT oxi, tính phân tử khối Oxit HS nắm khái HS nhận niệm diện oxit, phân oxit loại oxit, cách gọi tên oxit Lấy PTHH minh họa cho tính chất hóa học oxi Vận dụng cao Các lực hướng tới chủ đề - Giải thích tượng xảy thực tế - Vận dụng Nhận biết, PTHH phân tích, giải bước thích tốn tính theo PTHH để làm tập xác định chất chất dư sau phản ứng - Giải thích HS tự lấy ví dụ Nhận biết, tượng oxit, phân phân tích xảy loại gọi tên thực tế Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Biên soạn câu hỏi, tập theo mức độ nhận thức (đã mô tả mục 5) A Mức nhận biết Câu 1: Hãy khoanh tròn chữ Đ (nếu em cho đúng) chữ S (nếu em cho sai) a Trong hợp chất nguyên tố oxihóa trị II Đ S b Khí oxi đơn chất phi kim hoạt động Đ S c Khí oxi đơn chất kim loại, hoạt động Đ S d Khí oxi đơn chất phi kim, hoạt động Đ S Câu 2: Hãy khoanh tròn vào đáp án câu sau" a- Trong dãy chất sau chất toàn oxit ? A CaCO3 , CuO, SO2, BaO B Na2S, CO2, P2O5, CuO C CaO, P2O5 , Na2O, CO2 D NaOH, Na2S, BaO, SO3 b- Trong dãy chất sau chất toàn oxit axit ? A SO2 , SO3 , P2O5 , N2O5 B Na2O, SiO2 , NO2 , P2O5 C SO3 , BaCO3 , N2O , SiO2 D , CO, N2O5 , SO2 , NaCl c- Oxit hợp chất oxi với: A kim loại C nhiều nguyên tố khác Đáp án: a - C b-A c- D B phi kim D nguyên tố khác B Thông hiểu Câu 1: Hãy chọn từ cụm từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: Mãnh liệt hơn, lâu, khí oxi, đặc biệt, giảm a Khí lên cao tỉ lệ thể tích khí oxi khơng khí b Phản ứng cháy chất bình chứa oxi khơng khí c Bệnh nhân khó thở, người thợ lặn làm việc nước sâu phải thở nén bình Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chun đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Câu 2: Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp: a A B CO gọi a Đi phôt pentaoxit CO2 gọi b Cacbon oxit SO2 gọi c Cacbonđioxit P2O5 gọi d Lưu huỳnh đioxit b A B Na2O tương ứng với bazo a H3PO4 P2O5 tương ứng với axit b NaOH Fe2O3 tương ứng với bazo c Fe(OH)3 SO3 tương ứng với axit d H2SO4 Câu 3: Nêu tính chất vật lý oxi ? Đáp án: - Là chất khí khơng màu khơng mùi - Nhẹ khơng khí d O2/ kk = 32/ 29 - Tan nước - Hóa lỏng - 183 0C, oxi lỏng có màu xanh nhạt Câu 4: Nêu tính chất hóa học oxi, tính chất lấy PTHH minh họa ? Đáp án : Tác dụng với kim loại t 3Fe + 2O2  → Fe3O4 Tác dụng với phi kim t S + O2  → SO2 Tác dụng với hợp chất t CH4 (k) + 2O2(k)  CO2(k) + 2H2O(l) → 0 C Vận dụng thấp Câu 1: Hãy gọi tên oxit có cơng thức hoá học sau: a SO3 b PbO d Fe2O3 e.SiO2 Những chất thuộc loại oxit bazơ, chất thuộc loại oxit axit? Đáp án: a SO3 - oxit axit - Lưu huỳnh trioxit b PbO - Oxit bazo - Chì (II) oxit c Fe2O3 - Oxit bazo - Sắt (III) oxit d SiO2 - Oxit axit - Silic đioxit Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Câu : Viết PTHH biểu diễn cháy oxi chất sau : Cacbon, nhôm, kẽm, hidro, Etilen ( C2H2) , photpho Hãy gọi tên chất sản phẩm tạo thành Đáp án: t C + O2  → CO2 ( Cacbon đioxit) t 4Al + 3O2  → 2Al2O3 ( nhôm oxit) t 2Zn + O2  → 2ZnO ( Kẽm oxit) 0 t H2 + O2  ( Nước) → H2O t 2C2H2 + O2  → 4CO2 + 2H2O 0 t 4P + 5O2  → 2P2O5 (điphotpho pentaoxit) Câu 3: Khi đốt cháy hoàn toàn 16 g metan( CH4) cần dùng lượng khí oxi ? A 16 g B 32g C 64g D 128g Đáp án : C Câu 4: Hỗ hợp khí gồm 16 g CH4 16 g Oxi chiếm thể tích ( ĐKTC) : A 16 lit B 33,4 lit C 44,8 lit D 67,2 lit Đáp án : B Câu : Thể tích khí oxi ( đo đktc) cần để dốt cháy hoàn toàn 12,4 g P A 22,4 lit B 11,2 lit C 5,6 lit D 33,6 lit Đáp án : B D Vận dụng cao Câu 1: Hãy xếp dãy oxit sau theo thứ tự tăng dần % khối lượng Fe A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 Đáp án: C Fe2O3 -> A Fe3O4 -> FeO HS: Có thể tính phần % sắt oxit sau so sánh Hoặc chi tỷ lệ số Fe với O sau ta thấy tỷ lệ Fe oxit tương ứng C : 1: 1,5 ; A 1: 1,33 ; B 1: Câu 2: Đốt cháy 0,3 mol C bình chứa 3,36 lít O2 đktc Sau phản ứng chất dư khối lượng ? t Đáp án: C + O2  → CO2 3,36 Theo số mol O2 : 22,4 = 0,15mol Mặt khác số mol C 0,3 mol Vậy số mol C dư 0,3 > 0,15 Theo PTHH ta có nO2 =n = 0,15 (mol) C > số mol C dư : 0,3 – 0,15 = 0,15 mol Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Môn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Vậy khối lượng C dư : 0,15 x 12 = 1,8 g Câu 3: Tỉ lệ khối lượng Nito oxi oxit Nito 7: 20 Hãy xác định công thức oxit : Đáp án : Gọi cơng thức cần tìm NxOy Theo ta có : mN 20 14.x 20 x = = = Hay giải ta mO 16 y y Vậy CT N2O5 Câu 4: Có số cơng thức sau KO; Mg2O ; Al2O3 ; ZnO a) Những công thức ? Những công thức sai ? Sửa lại cho b) Viết công thức bazơ tương ứng Đáp án: - Công thức sai KO - sửa lại K2O - Bazo tương ứng KOH Mg2O - Sửa lại MgO - Bazo tương ứng Mg(OH)2 - Công thức Al2O3 - bazo tương ứng Al(OH)3 ZnO - Bazo tương ứng Zn(OH)2 E Bài tập thực hành/Thí nghiệm/Gắn tượng thực tiễn Câu 1: Hãy giải thích ? a) Những người thợ lặn làm việc lâu đáy biển, nhà du hành vũ trụ phải dùng bình khí oxi để thở b) Người ta phải bơm sục khơng khí vào bể ni cá cảnh chậu bể chứa cá sống Đáp án: a) Vì nơi lượng khí oxi thấp: oxi hòa tan nước lên cao lượng oxi lỗng oxi nặng khơng khí b) Để tăng cường oxi nước cho cá tăng khả hòa tan oxi nước Câu 2: Hãy giải thích miếng sắt, nhơm để lâu ngày khơng khí bị gỉ Đáp án Vì Fe, Al tác dụng với oxi có khơng khí Sản phẩm sinh hoạt chun mơn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - 7.Thiết kế tiến trình dạy học: 7.1 Kiểm tra cũ: Câu 1: Nêu tính chất vật lý oxi ? Đáp án: - Là chất khí khơng màu khơng mùi - Nhẹ khơng khí d O2/ kk = 32/ 29 - Tan nước - Hóa lỏng - 183 0C, oxi lỏng có màu xanh nhạt Câu 2: Nêu tính chất hóa học oxi, tính chất lấy PTHH minh họa ? Đáp án : Tác dụng với kim loại t 3Fe + 2O2  → Fe3O4 Tác dụng với phi kim t S + O2  → SO2 Tác dụng với hợp chất t CH4 (k) + 2O2(k)  CO2(k) + 2H2O(l) → Câu 3: Đốt cháy 6,2g P bình kín có chứa 6,72 l khí oxi ĐKTC a Viết PTHH b Sau phản ứng P hay oxi dư c Tính khối lượng hợp chất tạo thành Đáp án: a PTHH: 4P (r) + 5O2 (k) 2P2O5 (r) b nP = 6,2 : 31 = 0,2 mol 0 nO = 6,72: 22,4 = 0,3 mol theo PT oxi dư P phản ứng hết 0,2.5 nO sau phản ứng = = 0,25 mol nO = 0,3 - 0,25 = 0,05 mol c Theo PT n P2O5 = 1/2 n P = 0,2 : = 0,1 mol mP2O5 = 0,1 142 = 14,2g 7.2 Bài mới: Oxit Hoạt động 1: Định nghĩa Hoạt động thầy Hoạt động trò GV: Đưa số oxit : HS: Ví dụ: CaO, Fe2O3, SO3 , Đều có nguyên tố có N2O5 , CO2 , K2O , BaO, nguyên tố oxi CuO Nội dung - Định nghĩa: Oxit hợp chất hai nguyên tố có nguyên tố oxi Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - ? Em nêu nhận xét thành phần oxit? ? Hãy nêu định nghĩa oxit? HS: GV: Phát phiếu học tập a- C HS hoạt động theo nhóm b- D a- Trong dãy chất sau chất toàn oxit ? A CaCO3, CuO, SO2, BaO B CaO, P2O5, Na2O, CO2 C Na2S, CO2, P2O5, CuO D NaOH, Na2S, BaO, SO3 B - Oxit hợp chất oxi với: A kim loại C nhiều nguyên tố khác B phi kim D nguyên tố khác Hoạt động 2: Công thức: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV: Yêu cầu học sinh nhắc HS: Nhớ lại quy tắc Công thức chung: MxOy lại HS: Lên viết Trong đó: M : - Qui tắc hóa trị áp dụng NTHH với hợp chất nguyên tố x, y số - Nhắc lại thành phần oxit? ? Em viết công thức HS: lên làm chung oxit? b Công thức sai GV: Yêu cầu HS làm KO - sửa lại K 2O tập: Bazo tương ứng KOH Có số cơng thức sau Mg2O - Sửa lại MgO KO; Mg2O ; Al2O3 ; Bazo tương ứng Mg(OH)2 ZnO Công thức Những công thức Al2O3 - bazo tương ứng ? Những công thức Al(OH)3 Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chun đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - sai ? Sửa lại cho ZnO - Bazo tương ứng Zn(OH)2 Hoạt động 3: Phân loại: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung GV: Thơng báo có loại oxit a.Oxit axit: Thường ? Em cho biết hiệu HS: SO2 , CO2 , P2O5 oxit phi kim số phi kim thường gặp? tương ứng với mộy ? Em lấy ví dụ oxit axit axit ? b.Oxit bazơ: oxit GV: Giới thiệu bảng phụ kim loại tương oxit axit axit tương ứng ứng với bazơ ? Hãy kể tên kim loại HS: K2O, CaO, Al2O3 thường gặp? ? Em lấy ví dụ oxit bazơ? GV: Giới thiệu bazơ tương ứng với oxit bazơ HS: Câu 1: Cho oxit có cơng a SO3 - oxit axit thức hoá học sau: - Lưu huỳnh trioxit a SO3 b PbO b PbO - Oxit bazo d Fe2O3 e.SiO2 - Chì (II) oxit Những chất thuộc loại oxit c Fe2O3 - Oxit bazo bazơ, chất thuộc loại - Sắt (III) oxit oxit axit? d SiO2 - Oxit axit - Silic đioxit Hoạt động 4: Cách gọi tên: Hoạt động thầy GV: Đưa cách gọi tên oxit ? Hãy gọi tên oxit sau: K2O, ,CaO, MgO, PbO, Na2O ? Vậy với FeO Fe2O3 gọi nào? Hoạt động trò HS: Theo dõi đọc tên Nội dung Tên oxit = ten nguyên tố + oxit + Oxit bazơ ( Kim loại nhiều hóa trị) Tên oxit = tên kim loại (kèm hóa trị) + oxit Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chuyên đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - GV: Đưa qui tắc gọi tên oxit + Oxit axit: ( Nhiều kim loại có nhiều hóa trị hóa trị) GV: Giới thiệu tiền tố Tên oxit = tên phi ? Hãy đọc tên oxit: SO3, kim( tiền tố số SO2, CO, CO2, N2O5, P2O5 nguyên tử phi kim) + GV: đưa lại tập phần oxit( có tiền tố nguyên tử oxi) Bài tập 1: Cho oxit có HS: cơng thức hố học sau: a SO3 - Lưu huỳnh a SO3 b PbO trioxit d Fe2O3 e.SiO2 b PbO - Chì (II) oxit Hãy gọi tên oxit c Fe2O3 - Sắt (III) oxit d SiO2 - Silic đioxit Bài tập 2: Trong oxit sau oxit oxit axit, oxit bazơ? Na2O, CuO, Ag2O, CO2, N2O5, SiO2 Gọi tên oxit HS làm tập vào 7.3 Củng cố Câu 1: Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp: a A B CO gọi a Đi phôt pentaoxit CO2 gọi b Cacbon oxit SO2 gọi c Cacbonđioxit P2O5 gọi d Lưu huỳnh đioxit b A B Na2O tương ứng với bazo a H3PO4 P2O5 tương ứng với axit b NaOH Fe2O3 tương ứng với bazo c Fe(OH)3 SO3 tương ứng với axit d H2SO4 Câu 2: Tên gọi Magie oxit CTHH Phân loại Tên gọi Bạc oxit 10 CTHH Phân loại Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: “Chun đề: OxiOxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2” - Sắt II oxit Nhôm oxit Sắt III oxit Lưu huỳnh oxit Natri oxit Điphotpho pentatoxit Bari oxit Cacbonđi oxit Kali oxit Silicđioxit Đồng II Nitơ oxit oxit Canxi oxit Chì oxit 7.4 Hướng dẫn học nhà: - Về nhà học + BT 4,5 trang 91 - Chuẩn bị trước 27 Điều chế khí oxi - phản ứng phân hủy Rút kinh nghiệm sau dạy: 11 ... huỳnh trioxit b PbO - Oxit bazo - Chì (II) oxit c Fe2O3 - Oxit bazo - Sắt (III) oxit d SiO2 - Oxit axit - Silic đioxit Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: Oxi – Oxit –... oxit 10 CTHH Phân loại Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chuyên đề: Oxi – Oxit – Mơn: Hóa học lớp học kỳ 2 - Sắt II oxit Nhôm oxit Sắt III oxit. .. học sau: a SO3 - Lưu huỳnh a SO3 b PbO trioxit d Fe2O3 e.SiO2 b PbO - Chì (II) oxit Hãy gọi tên oxit c Fe2O3 - Sắt (III) oxit d SiO2 - Silic đioxit Bài tập 2: Trong oxit sau oxit oxit axit, oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit, Sản phẩm sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn hóa học lớp 8 học kỳ 2 chuyên đề oxi oxit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay