Test bank auditing and assurance principles 5th by richiutte CH10

10 16 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:32

... ledger and to the year-end bank reconciliations prepared by the client Verify mathematical accuracy of recorded cash balances by testing cash on hand as necessary Test cutoff by obtaining cutoff bank. .. directly from banks and:  Verifying accuracy of cutoff bank statements  Examining information on cutoff bank statements and trace to reconciling items in year-end bank reconciliation and to entries... necessity of preparing a proof of cash Test cutoff by reconciling recorded cash balances with returned bank confirmations Test cutoff by examining intercompany and interbank transfers near year-end Review
- Xem thêm -

Xem thêm: Test bank auditing and assurance principles 5th by richiutte CH10 , Test bank auditing and assurance principles 5th by richiutte CH10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay