TEST BANK managerial accounting 13e by garrison grid 10

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:30

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E E E E E M H E M M E E M M E M M M H E E H H M M H E E E E M H Professional Exam Adapted LO7: (Appendix) Journal entries LO6: Performance measures LO5: Balanced scorecard LO4: Variable overhead variances LO3: Direct labor variances Question Type T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C Conceptual M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C LO2: Materials variances Difficulty LO1: Setting standards Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x x x x x x x x x x x x x x CPA x x x x x x x x x x x x x x x CPA x x x x x x x x Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition CMA CPA 10-1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 10-2 H M M M E E H M H H E E E E H E M E E H H M M H M E E H E E E E x x x x x x x x x x Professional Exam Adapted LO7: (Appendix) Journal entries LO6: Performance measures LO5: Balanced scorecard LO4: Variable overhead variances LO3: Direct labor variances Question Type M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C LO2: Materials variances Difficulty LO1: Setting standards Chapter 10 Testbank Topic Grid CPA CPA CPA CIMA x x x x x x x x x x x x x x x x x x CPA CMA CPA CPA CIMA x x x x x x x x Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74-75 76-77 78-79 80-84 85-90 91-95 96-99 100-102 103-106 107-110 111-113 114-117 118-121 122-123 124-125 126-128 129-131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-142 143-145 E E H E E E E E E M E E M-H E E M M M E E-M M M E H M M E E M M E E Professional Exam Adapted LO7: (Appendix) Journal entries LO6: Performance measures LO5: Balanced scorecard LO4: Variable overhead variances LO3: Direct labor variances LO2: Materials variances Question Type M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C Multipart M/C LO1: Setting standards Difficulty Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition x x x x CMA 10-3 146-147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 10-4 M E E E E E E M M M H M M M E E M E E E M M E E E E E E E E M E Professional Exam Adapted LO7: (Appendix) Journal entries LO6: Performance measures LO5: Balanced scorecard LO4: Variable overhead variances LO3: Direct labor variances Question Type Multipart M/C Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem Problem LO2: Materials variances Difficulty LO1: Setting standards Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition 179 180 181 Question Type Problem Problem Problem M H E Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition Professional Exam Adapted LO7: (Appendix) Journal entries LO6: Performance measures LO5: Balanced scorecard LO4: Variable overhead variances LO3: Direct labor variances LO2: Materials variances LO1: Setting standards Difficulty Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x 10-5 Chapter 10 Testbank Topic Grid 10-6 Garrison/Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition ... variances LO1: Setting standards Difficulty Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x 10- 5 Chapter 10 Testbank Topic Grid 10- 6 Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition ... 10 Testbank Topic Grid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth Edition x x x x CMA 10- 3... standards Chapter 10 Testbank Topic Grid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Garrison/ Noreen/Brewer, Managerial Accounting, Twelfth
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST BANK managerial accounting 13e by garrison grid 10 , TEST BANK managerial accounting 13e by garrison grid 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay