Mot so bien phap giup HS hoat dong tich cuc trong gio hoc tin hoc 11 o truong THPT

19 37 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:27

... trò chơi cho học sinh học sinh h o hứng học * Ví dụ Trong “Câu hỏi và bài tập”- Tiết 10 theo PPCT Tin 11 gia o viên có thể thể cho học sinh chơi trò chơi sau: Chọn đội lên bảng (khoảng... then write(‘cho=’ ,cho: 4, ‘ga=’,36- cho); End Chương trình 3: 9 Var cho: byte; Begin For cho: = to 24 If cho*4 +(36-cho)* 2= 100 then write(‘cho=’ ,cho: 4, ‘ga=’,36-cho); End Gi o viên yêu cầu... 1: Var cho, ga : byte; Begin Cho:= to 36 Ga := to 36 If cho* + ga*2 =100 then write(‘cho=’, cho :3, ‘ga=’, ga); End Chương trình 2: Var cho: byte; Begin Cho:= to 36 If cho*4 + (36 – cho) *2 =100
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bien phap giup HS hoat dong tich cuc trong gio hoc tin hoc 11 o truong THPT, Mot so bien phap giup HS hoat dong tich cuc trong gio hoc tin hoc 11 o truong THPT, Thực trạng của vấn đề, Các biện pháp để giải quyết vấn đề, Hiệu quả của SKKN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay