nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính)

57 39 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:22

nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính) ... cho động binh B/ Thanh triều hăm dọa động binh Nguyễn Huệ hay biết tin nên sai quan trấn thủ Văn Uyên ( 淵) Hoàng Đình Cầu ( 廷球) Nguyễn Đình Liễn ( 廷璉) đem lễ vật lên tiến cống, từ biểu ký tên Nguyễn. .. điều động nhanh chóng đến Qua đất Trung Hoa, tất bọn tòng vong nhà Lê 62 người, có thái hậu mẹ Lê Duy Kỳ Nguyễn (thò) Ngọc Tố ( 玉素) vương phi Nguyễn (thò) Ngọc Đoan ( 玉端)35, vương tử Lê Duy Thuyên... cậu vợ vua Lê Nguyễn Quốc Đống ( 國 棟) Mai Trung Hầu Nguyễn Đình Mai ( 忠侯阮廷枚) theo bảo hộ.30 Các phiên mục Cao Bằng Bế Nguyễn Trù ( 阮儔), Bế Nguyễn Só ( 阮仕) tướng Tây Sơn Cúc Hoán31 ( 渙) đem quân
- Xem thêm -

Xem thêm: nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính), nguyên nhân thanh triều động binh( nguyễn duy chính)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay