Các nghi lễ trong thiền viện

190 3 0
  • Loading ...
1/190 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 15:19

Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện Các nghi lễ trong thiền viện CÁC NGHI LỄ TRONG THIỀN VIỆN ĐĐ Thích Tỉnh Thiền Gần nhiều phật tử phát tâm hướng thiền viện Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng hướng dẫn, đệ tử, đệ tơn Ngài tâm nguyện độ sinh nên khắp nơi hoằng truyền chánh pháp, Phật tử tu tập ngày đông đảo Phần nghi lễ thiền mơn Hòa thượng soạn dành cho chư tăng, ni tụng niệm khóa lễ thiền viện, cho phật tử đọc tụng hành trì theo tư gia, đến dự khóa lễ thiền viện Các nghi thức khác Phật tử chưa biết, nên lúc hữu khơng thỉnh chư tăng, ni phật tử cảm thấy lo lắng, phải thực pháp cho phù hợp Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, mạo muội soạn lại nghi thức tụng niệm bổ sung thêm nghi lễ mà Hòa thượng tơn sư chưa soạn như: Lễ An Vị Phật, lễ Phóng Sinh, lễ Hộ Niệm người mất, lễ Cúng Giỗ gia tiên - cúng Tuần Thất, lễ Động Thổ… Chúng tơi thấy việc làm cần thiết cho phật tử khơng có chư tăng, ni, phật tử nương vào mà làm được, cố gắng tra lục phần tụng niệm bậc tôn đức làm sẵn, gom lại bổ sung phần lễ kể cho quý phật tử dễ đọc tụng tự hành trì dễ dàng Trong q trình biên soạn, cảm xét thấy tài trí q thơ thiển, sách có điều chi lầm lỗi, kính mong chư vị cao minh điểm cho, để lần tái sau hoàn hảo Xin thành tâm cảm niệm tri ân! MỤC LỤC Nghi thức sám hối sáu tam qui ngũ giới Nghi thức sám hối Ba Nghiệp Đón Giao Thừa lễ Vía Phật Di Lặc Cúng Rằm Thượng Nguyên Lễ vía Phật Đản Sanh - Phật thành đạo Lễ vu lan Nghi thức cúng ngọ (cúng Phật) Nghi thức cúng trai đường Thỉnh tăng an vị Phật 10 Nghi thức an vị Phật 11 Cảm tạ sau buổi an vị 12 Nghi thức cúng thí thực 13 Nghi thức phóng sinh 14 Nghi thức tọa thiền 15 Nghi thức hộ niệm người chết - Lễ Nhập Liệm Khai thị vong linh - Lễ Thành Thục, Tiến Linh (cúng linh), Phát Tang - Lễ Động Quan - Lễ An Táng - Lễ An vị ảnh vong linh cúng linh 16 Khấn nguyện trước bàn thờ gia tiên 17 Cúng gia tiên (tuần thất cúng giỗ) 18 Nghi lễ động thổ 19 Thỉnh chư tăng tác lễ cầu siêu 20 Lời cảm tạ sau lễ cầu siêu 21 Tác bạch cúng dường 22 Tác bạch cúng trai tăng cầu siêu cho mẹ 23 Tác bạch cúng trai tăng (cho cha - ơng) 23 Thỉnh tăng lên pháp tòa 24 Thỉnh chư tăng tác lễ tụng kinh 25 Mười điều tâm niệm 26 Các ngày lễ vía Phật giáo 27 Những ngày trai (ăn chay) LỜI ĐẦU Gần nhiều phật tử phát tâm hướng thiền viện Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Phụng Hồng hướng dẫn, đệ tử, đệ tơn Ngài tâm nguyện độ sinh nên khắp nơi hoằng truyền chánh pháp, phật tử tu tập ngày đông đảo Phần nghi lễ thiền mơn Hòa thượng soạn dành cho chư tăng, ni tụng niệm khóa lễ thiền viện, cho phật tử đọc tụng hành trì theo tư gia, đến dự khóa lễ thiền viện Các nghi thức khác phật tử chưa biết, nên lúc hữu không thỉnh chư tăng, ni phật tử cảm thấy lo lắng, phải thực pháp cho phù hợp Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, mạo muội soạn lại nghi thức tụng niệm bổ sung thêm nghi lễ mà Hòa thượng tôn sư chưa soạn như: Lễ An Vị Phật, lễ Phóng Sinh, lễ Hộ Niệm người mất, lễ Cúng Giỗ gia tiên - cúng Tuần Thất, lễ Động Thổ… Chúng tơi thấy việc làm cần thiết cho phật tử khơng có chư tăng, ni, phật tử nương vào mà làm được, cố gắng tra lục phần tụng niệm bậc tôn đức làm sẵn, gom lại bổ sung phần lễ kể cho quý phật tử dễ đọc tụng tự hành trì dễ dàng Trong trình biên soạn, cảm xét thấy tài trí q thơ thiển, sách có điều chi lầm lỗi, kính mong chư vị cao minh điểm cho, để lần tái sau hoàn hảo Xin thành tâm cảm niệm tri ân! Kính ghi NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ TAM QUY NGŨ GIỚI (Quỳ nguyện hương) Trầm thủy rừng Thiền hương sực nức, Chiên đàn vườn tuệ vun trồng Đao giới vót thành hình non thẳm, Nguyện đốt lò tâm cúng dâng Nam Mơ Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần) Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời Hùng Sư rũ lòng thương xót chúng quần sinh Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm, Thả thuyền từ biển khổ Phóng sáng ngọc soi cõi, Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh Hôm ngày (là ngày tu tập phật tử , tồn thể thiện nam tín nữ phật tử gần xa câu hội thiền viện - chùa… tu học.) đoạn chữ nghiêng nguyện chùa - Đệ tử chúng thành tâm tác lễ tụng kinh sám hối tam quy ngũ giới Chúng nguyện cầu từ lực tam bảo thường khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ cho chúng sám hối tội diệt phước sanh, lành thêm lớn, thân tâm thái, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất ác duyên thảy tiêu diệt Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường ý Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ sáng suốt, giác ngộ giải - Cúi mong vơ lượng chư Phật thường khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng minh gia hộ.(xá xá) - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Tăng bậc Thánh Hiền thường khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng chứng giám gia bị (xá xá) - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường khắp 10 phương thương xót quang giáng đạo tràng thùy từ ủng hộ (xá xá) TÁN PHẬT Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm Chúng chí tâm thành đảnh lễ - Chí tâm đảnh lễ tất chư Phật ba đời hư không khắp pháp giới (1 lễ) - Chí tâm đảnh lễ tất Chánh pháp ba đời hư không khắp pháp giới.(1 lễ) - Chí tâm đảnh lễ tất Tăng bậc Hiền Thánh ba đời hư không khắp pháp giới.(1 lễ) TÁN PHÁP Pháp Phật sâu mầu chẳng hơn, Trăm ngàn mn kiếp khó gặp Nay nghe thấy gìn giữ, Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tơn Qui kính Phật, Bồ Tát hội Bát Nhã(3 lần) TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn không, liền qua khổ ách Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức không, không tức sắc Thọ, tưởng, hành, thức, lại Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm khơng bớt Cho nên tướng “Khơng” khơng có sắc, khơng có thọ, tưởng, hành, thức; khơng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; khơng có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; khơng có nhãn giới; khơng có ý thức giới; khơng có vơ minh khơng có hết vơ minh, khơng có già chết khơng có hết già chết; khơng có khổ, tập, diệt, đạo, khơng có trí tuệ khơng có chứng đắc Vì khơng có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại Vì khơng ngăn ngại nên khơng sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn Chư Phật ba đời nương Bát Nhã Ba La Mật Đa đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa đại thần chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ khổ, chơn thật khơng dối Vì nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói : “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần) LỄ PHẬT TỔ (đọc câu lễ lễ) - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi - Chí tâm đảnh lễ: Hiện Phật Thích Ca Mâu Ni - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tơn - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Đại Ca Diếp - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư A Nan - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Khả - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Năng - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Pháp Loa - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huyền Quang - Chí tâm đảnh lễ: Tất chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam (quỳ tụng) Chí tâm sám hối Chúng từ vô thủy kiếp đến nay; Bỏ tâm, khơng biết đạo Rơi ba đường khổ, sáu lầm; Khơng sám lỗi trước, khó tránh hối sau NGHIỆP CĂN MẮT LÀ: Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh; Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật Yêu ghét dậy, đẹp xấu tranh giành Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai Nhìn lệch thứ, khác kẻ mù Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang; Lòa mắt chưa sanh, Bản Lai Diện Mục Thấy giàu có, giương mắt nhìn Gặp kẻ bần cùng, lờ chẳng đối Người dưng chết chóc, nước mắt khơ; Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu Hoặc đến Tam Bảo, vào chùa chiền; Gần tượng thấy kinh, mắt khơng thèm ngó Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai; Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần; Trố mắt ham vui, đầu chưa cúi Những tội thế, vô lượng vô biên; Đều từ mắt sanh, phải sa địa ngục Trải sa kiếp, làm người; Dù làm người, lại bị mù chột NGHIỆP CĂN TAI LÀ: Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà; Mê gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc long ngâm; Văng vẳng mỏ chng, coi ếch nhái Câu ví vè, nhiên để dạ; Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi mong cầu; Biết rõ lời lành đâu ưng nhận Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi; Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh; Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặt Hoặc nghe tiếng xuyến, nẩy lòng dâm; Nghe nửa câu kinh, dường tai ngựa Những tội thế, vô lượng vô biên; Đầy ắp bụi trần, kể cho xiết Sau mạng chung, rơi ba đường ác; Hết nghiệp thọ sanh lại làm người điếc (lễ lễ, sau q xuống đọc tiếp) Kính Bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tơn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Chúng nhiều đời kiếp có duyên với phật pháp đời gặp ngơi tam bảo Với lòng thành kính tam bảo công ơn sanh thành dưỡng dục mẹ, nên hôm ngày… tháng năm vào ngày tuần thất thứ … mẹ chúng con, toàn thể tang gia hiếu quyen chúng đến thiền viện… (chùa….) cung thỉnh chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu cho mẹ - bà chúng Buổi lễ hoàn mãn, tang gia hiếu quyến chúng sắm sửa trai diên đối trước trai đường trang nghiêm tịnh, kính mong chư tơn đức cho phép chúng tưởng nhớ đến người mẹ hiền sanh thành dưỡng dục Kính Bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tơn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Nói đến mẹ nói đến niềm hạnh phúc quí giá gian Mẹ! Khơng tình thương ln quan tâm lo lắng chăm sóc chúng từ thai nghén mà đến lúc chúng trưởng thành để tự tìm kế sinh nhai Lạy mẹ! Đấng sinh thành tạo nên hình hài chúng nỗi đau độ Thân phận người phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ bao lần buồn khổ khóc trước cảnh cơm khơng lành, canh khơng với chồng, đau đớn tủi hổ không nghe lời dạy bảo Đời mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cực khổ gian nan để nuôi ăn học đạt thành nhân, tạo dựng gia đình cho ấm êm hạnh phúc Ơi ! Công lao quên cho Hỡi mẹ ơi! Còn đâu hình bóng mẹ thức thâu đêm chăm sóc ốm đau Mẹ quán xuyến việc nhà - mẹ đảm việc đồng án - mẹ thay cha dạy dỗ Mẹ thấp không yên khung cửa đợi chờ chúng học - làm hay đâu muộn Đã bao lần mẹ nuốt dòng lệ mặn, đau đớn nhìn đàn bên mâm bát cơm hẩm canh rau, phần lại mẹ mẫu cơm thừa canh cặn chúng no ấm lòng Lòng mẹ quặn đau áo quần chúng phải miếng chằm miếng vá… Đôi để có tiền ni ăn học, mẹ phải tạo nghiệp bất thiện để chơn tội lỗi Ôi! suốt đời mẹ hy sinh tất lo cho đàn mà quên sắc diện hình hài Chúng biết lấy ngơn từ mà nói cho hết cơng ơn trời biển mẹ dã dành cho Vậy mà, mê cho học hành dành khoa bảng, bận lòng cho nghiệp công danh hạnh phúc riêng tư với chồng (vợ con) mà chúng quên bổn phận đáp đền công ơn mẹ Để hôm nay, hồi tưởng lại ấm tình nồng lúc chúng vòng tay mẹ, muốn trở lại với người, đâu bóng mẹ già tựa cửa chờ con… Giờ đây, chúng phủ phục ăn lỗi lầm mà chúng gây tạo, dù lần làm cho mẹ buồn khổ, chúng nhớ câu: “Ai mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe khơng! ” Kính bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Cơng lao đấng sanh thành thế, mà biết chúng mồ côi Để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục mn một, chúng biết theo lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh đức Mục Kiền Liên, nhân tuần thất thứ hương linh mẹ, bà chúng danh thọ tam quy pháp danh… (nếu có) từ trần ngày trụ năm, an táng tại… Chúng thành tâm sắm sửa trai nghi, tịnh tài, tịnh vật (nếu có) cúng dường mười phương Tam Bảo, tiền chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tơn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Phẩm vật đơn sơ gói trọn lòng chí thành chí kính chúng Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lân mẫn nạp thọ để chúng trọn niềm hiếu đạo Thân quyến thuộc chúng nguyện với lòng ln hòa thuận, thương mến giúp đỡ cha vui lòng làm việc thiện tu tập, nguyện đem công đức lành hồi hướng cho cha, mong cha chúng sớm siêu thoát nơi lạc cảnh Chúng tin với oai lực Tam Bảo sức nguyện chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng mà hương linh mẹ chúng cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên pháp giới chúng sanh hàm triêm lợi lạc Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (Chờ quí thầy đáp từ xong, đọc tiếp) Nam Mơ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Trên chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại ban bố cho chúng lời dạy bảo thiết thực hữu ích, chúng nguyện y giáo phụng hành Để tỏ lòng thành thành kính tri ân, tang gia hiếu quyến chúng xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mơ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (Lễ lễ lui ra) TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG (CHO CHA – ÔNG) (Tang quyến đứng chấp tay trang nghiêm đọc ) Nam Mơ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng Toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con, hơm có dun đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (lễ lễ, sau q xuống đọc tiếp) Kính Bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tơn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Chúng nhiều đời kiếp có duyên với phật pháp, đời gặp tam bảo Với lòng thành kính tam bảo công ơn dưỡng dục giáo huấn cha – ông chúng con, hôm ngày … năm… ngày tuần thất thứ … cha - ơng chúng con, tồn thể tang gia hiếu quyến chúng đến thiền viện … (chùa ) cung thỉnh chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu cho cha - ông chúng Buổi lễ hoàn mãn, tang gia hiếu quyến chúng sắm sửa trai diên, đối trước trai đường trang nghiêm tịnh, kính mong chư tơn đức cho phép chúng phút để tưởng niệm đấng sinh thành dưỡng dục chúng vĩnh biệt trần gian hình hài vùi sâu lòng đất lạnh (thành tro bụi) Chúng biết có sanh phải có tử, có hợp có tan lẻ thường nhiên, chúng quên người cha – ông dành tình thương lo lắng cho chúng khôn lớn nên người dù suốt đời cha – ơng nhọc nhan lam lũ khó khổ bương chãi chúng ngẩng cao đầu Cha kính u ơi! Hình hài, kiến thức, nghiệp, hạnh phúc mà chúng có ngày hôm nhờ công cha nuôi dưỡng, giáo huấn Một đời cha bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gian nan để nuôi ăn học thành nhân, tạo dựng gia đình cho chúng ấm êm hạnh phúc Ơi! Cơng lao chúng quên cho Chúng tủi hổ nhớ lại lúc bướng bỉnh dại khờ không nghe lời cha dạy bảo, để cha phải khổ tâm nhọc sức Và mê cho học hành dành khoa bảng, bận lòng cho nghiệp công danh hạnh phúc riêng với chồng (vợ con) mà chúng quên bổn phận báo đáp thâm ân người cha thân u Để hơm nay, hồi tưởng lại ấm tình nồng lúc chúng vòng tay cha, muốn trở lại với người, đâu hình bóng cha già thân thương mãi không gặp Giờ đây, chúng phủ phục ăn lỗi lầm mà chúng gây tạo, dù lần làm cho cha buồn khổ Kính bạch chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng Ai có ni biết lòng cha mẹ Cơng lao đấng sanh thành thế, mà biết chúng mồ cơi Để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục muôn một, chúng biết theo lời Phật dạy, noi gương hiếu tôn giả Mục Kiền Liên, nhân tuần thất thứ hương linh cha - ông chúng danh thọ tam quy pháp danh… (nếu có) từ trần ngày trụ năm, an táng tại… Chúng thành tâm sắm sửa trai nghi, tịnh tài, tịnh vật (nếu có) cúng dường mười phương Tam Bảo, tiền chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng Phẩm vật đơn sơ gói trọn lòng chí thành chí kính chúng Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lân mẫn nạp thọ để chúng trọn niềm hiếu đạo Thân quyến thuộc chúng nguyện với lòng ln hòa thuận, thương mến giúp đỡ cha vui lòng làm việc thiện tu tập, nguyện đem công đức lành hồi hướng cho cha, mong cha chúng sớm siêu thoát nơi lạc cảnh Và chúng tin với oai lực Tam Bảo sức nguyện chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tơn thiền đức Tăng Ni) tồn thể đại chúng mà hương linh cha chúng cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên pháp giới chúng sanh hàm triêm lợi lạc Nam Mơ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (Chờ q thầy đáp từ xong, đọc tiếp) Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Trên chư tơn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) toàn thể đại chúng từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại ban bố cho chúng lời dạy bảo thiết thực hữu ích, chúng nguyện y giáo phụng hành Để tỏ lòng thành thành kính tri ân, tang gia hiếu quyến chúng xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái Nam Mơ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (Lễ lễ lui ra) THỈNH TĂNG LÊN PHÁP TÒA (Đứng xá xá đọc) NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI KÍNH BẠCH QUÝ THẦY, CHÚNG CON THAY MẶT CHO TOÀN THỂ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ HIỆN DIỆN HƠM NAY CĨ DUYÊN SỰ XIN THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TÁC BẠCH (lễ lễ quỳ xuống đọc tiếp) NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI KÍNH BẠCH QUÝ THẦY, CHÚNG CON ĐƯỢC HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH CHO NÊN HÔM NAY TỀ TỰU VỀ ĐẠO TRÀNG THIỀN VIỆN (CHÙA… địa chỉ……… ) TU HỌC MỘT NGÀY ĐỂ NOI THEO HẠNH GIẢI THOÁT CỦA CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT GIỜ NÀY ĐẠO TRÀNG ĐÃ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM CUNG THỈNH QUÝ THẦY QUANG LÂM PHÁP TÒA BAN BỐ PHÁP MẦU, ĐỂ CHÚNG CON NƯƠNG VÀO ĐẤY THỰC HÀNH TIẾN TU ĐƯỢC LỢI LẠC TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TU HỌC ĐẠO GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT CÚI MONG QUÝ THẦY TỪ BI HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC ÂN TRIÊM CƠNG ĐỨC NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI (chờ thầy hứa khả, đọc tiếp) NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI CHÚNG CON ĐÃ ĐƯỢC QUÝ THẦY HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO RỒI, CHÚNG CON XIN THÀNH TAM ĐẢNH LỄ CÚNG DƯỜNG LỄ NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ TỤNG KINH (Đứng xá xá đọc) NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI KÍNH BẠCH QUÝ THẦY CHÚNG CON THAY MẶT CHO TỒN THỂ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ CĨ MẶT TRONG BUỔI LỄ HƠM NAY CĨ DUN SỰ XIN THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TÁC BẠCH (lễ lễ quỳ xuống đọc tiếp) NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI KÍNH BẠCH QUÝ THẦY CHÚNG CON ĐƯỢC HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH, CHO NÊN HÔM NAY TỀ TỰU VỀ ĐẠO TRÀNG THIỀN VIỆN (CHÙA…….địa chỉ……… ) TU HỌC MỘT NGÀY ĐỂ NOI THEO HẠNH GIẢI THOÁT CỦA CHƯ PHẬT GIỜ NÀY ĐẠO TRÀNG ĐÃ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM CUNG THỈNH QUÝ THẦY QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN TÁC LỄ DẪN PHẬT TỬ CHÚNG CON SÁM HỐI VÀ TỤNG TAM QUY NGŨ GIỚI, HẦU MONG CHO NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ, CĂN LÀNH THÊM LỚN, CĂN ĐƯỢC THANH TỊNH, TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT CÚI MONG QUÝ THẦY TỪ BI HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC ÂN TRIÊM CÔNG ĐỨC NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI (chờ thầy hứa khả, đọc tiếp) NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI CHÚNG CON ĐÃ ĐƯỢC THẦY HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO RỒI, CHÚNG CON XIN THÀNH TAM ĐẢNH LỄ CÚNG DƯỜNG LỄ NAM MƠ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM Nghĩ đến thân chẳng cầu khơng bệnh, thân khơng bệnh tham dục dễ sanh Ở đời chẳng mong không nạn, không nạn kiêu sa khởi Tham cứu tâm chẳng cầu khơng chướng, tâm khơng chướng việc học khơng có thứ lớp Lập hạnh chẳng mong khơng ma, khơng ma thệ nguyện chẳng vững Sắp đặt việc chẳng cầu dễ thành, việc dễ thành chí khinh mạn Tình nghĩa qua lại chẳng mong lợi mình, lợi tổn đạo nghĩa Đối tiếp người chẳng cầu nng chìu, nng chìu tâm sanh kiêu căng Thi ân bố đức chẳng mong đền đáp, mong đền đáp ý mưu toan Thấy lợi, chẳng cầu được, lợi tâm si dễ động 10 Bị hàm oan, chẳng cầu minh oan, minh oan ốn hận sanh Thế nên Thánh nhân lập bày giáo hóa : Lấy bệnh khổ, làm thuốc hay Lấy hoạn nạn, làm tiêu dao Lấy chướng ngại, làm giải thoát Lấy chúng ma, làm bạn pháp Lấy khó khăn, làm thành cơng Lấy kẻ giao hữu tệ bạc, làm giúp ích Lấy người nghịch, làm vườn đẹp Lấy bố đức, làm dép rách Lấy lợi sơ sài, làm giàu sang Lấy oan ức, làm cửa hạnh Như chỗ ngại biến thành thơng, mong thơng trở thành ngại Vì thế, Như Lai chướng ngại đạo Bồ Đề Đến bọn ông Ương Quật Ma La Đề Bà Đạt Đa, đến làm hại, mà Đức Phật thọ ký cho họ sau thành Phật Đâu họ nghịch mà ta thuận, hoại mà ta lại thành Song đời nay, người tục học đạo, trước không chỗ ngại, chướng ngại đến khó bề dẹp nỗi, khiến báu Pháp Vương mà Đâu chẳng tiết ư! Đâu chẳng tiết ! Luận bảo vương tam muội CÁC NGÀY LỄ VÍA TRONG PHẬT GIÁO (Tính theo ngày Âm Lịch) THÁNG GIÊNG Ngày 01 : Vía Đức DI LẶC Ngày 06 : Vía NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT THÁNG HAI Ngày 08 : Vía PHẬT THÍCH CA Xuất gia Ngày 15 : Vía PHẬT THÍCH CA Nhập diệt Ngày 19 : Vía Đức Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM Ngày 21 : Vía Đức Bồ Tát PHỔ HIỀN THÁNG BA Ngày 16 : Vía Đức Bồ Tát CHUẨN ĐỀ THÁNG TƯ Ngày 04 : Vía Đức Bồ Tát VĂN THÙ Ngày 15 : Vía PHẬT THÍCH CA Giáng sanh Ngày 20 : Vía Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC (11/6/1963) THÁNG SÁU Ngày 19 : Vía Đức Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM THÁNG BẢY Ngày 13 : Vía Đức Bồ Tát ĐẠI THẾ CHÍ Ngày 15 : Lễ VU LAN BỒN Ngày 30 : Vía Đức Bồ Tát ĐỊA TẠNG THÁNG CHÍN Ngày 19 : Vía Đức Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM Ngày 30 : Vía PHẬT DƯỢC SƯ THÁNG MƯỜI MỘT Ngày 17 : Vía PHẬT A DI ĐÀ THÁNG MƯỜI HAI Ngày 08 : Vía PHẬT THÍCH CA Thành Đạo NHỮNG NGÀY TRAI THẬP TRAI : Mỗi tháng 10 ngày * Mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (nếu tháng thiếu kể ngày 27) LỤC TRAI : Mỗi tháng ngày * Mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30 TỨ TRAI : Mỗi tháng ngày : 1, 14, 15, 30 NHỊ TRAI : Mỗi tháng ngày : Mùng 1, 15 TAM NGOẠT TRAI : Một năm tháng * Tháng 1, Tháng 7, Tháng 10 CHÚ THÍCH: (*) Giọt nước đầy đủ tám công đức, 1/ Trừng tịnh: Lóng 2/ Thanh lãnh: Trong mát 3/ Cam mỹ: Ngon 4/ Khinh nhuyễn: Khinh an, nhẹ nhàn 5/ Nhuận trạch: Tươi nhuận, thắm ướt – nhuần nhã đem lại lợi ích cho người 6/ An hoà: An vui, hoà thuận, 7/ Trừ cẩn: Trừ đói khát, ốm bệnh 8/ Trưởng dưỡng: Thân tâm khoan khoái, định lực tăng trưởng Nước vốn thiên chơn (thanh tịnh) Trước tẩy nghiệp trần lao chúng sanh, chóng nhập vào cảnh giới Tỳ lơ Hoa tạng (Pháp Thân ) Không nơi chốn mà chẳng tẩy khắp giáp chuyển thấu suốt, song nước tẩy rửa Pháp Thân vi diệu Nhờ giọt nước nhuận thấm mà Trần lao chẳng nhiễm, phản quan xoay lại mình, vượt bỏ pháp (hữu vi) thơ tế ngoài, hướng đến đạo tràng tịnh Rưới khô trở thành tươi tốt, nhơ đồng thành tịnh, siêu nhiên Cho nên nói: Đạo ngồi khơng nhơ uế, Thánh phàm hiển mật thảy lương Bồ tát rải cam lồ lên đảnh tóc Môt giọt mà nhuận mát mười phương Thuần tận trừ bao nhơ Khắp đạo tràng - đàn tràng (nếu động thổ địa xứ, an vị phật nhà gia đường, người chết hương linh… ) tịnh ... ngày đông đảo Phần nghi lễ thiền mơn Hòa thượng soạn dành cho chư tăng, ni tụng niệm khóa lễ thiền viện, cho phật tử đọc tụng hành trì theo tư gia, đến dự khóa lễ thiền viện Các nghi thức khác phật... tăng tác lễ tụng kinh 25 Mười điều tâm niệm 26 Các ngày lễ vía Phật giáo 27 Những ngày trai (ăn chay) LỜI ĐẦU Gần nhiều phật tử phát tâm hướng thiền viện Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc... muội soạn lại nghi thức tụng niệm bổ sung thêm nghi lễ mà Hòa thượng tôn sư chưa soạn như: Lễ An Vị Phật, lễ Phóng Sinh, lễ Hộ Niệm người mất, lễ Cúng Giỗ gia tiên - cúng Tuần Thất, lễ Động Thổ…
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nghi lễ trong thiền viện, Các nghi lễ trong thiền viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay