Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội

133 32 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:59

... công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ Hệ thống hóa lại sở lý luận Công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Phân tích, làm. .. hỗ trợ việc làm PNKT Chương II Thực trạng công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Chương III Giải pháp phát triển hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện. .. HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 87 3.1 Định hướng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội, Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay