Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội

133 10 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ ÁNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI NGUYỄN THỊ ÁNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Công Tác Xã Hội Mã số : 60900101 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS BÙI TÔN HIẾN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội với đề tài: “Công tác xã hội hỗ trợ việc làm phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hiến hướng dẫn khoa học TS Bùi Tôn Hiến Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, trích nguồn trích dẫn đầy đủ Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ thày cơ, gia đình bạn bè - Lời cảm ơn sâu sắc nhất, xin gửi tới TS Bùi Tôn Hiến- người thày, chuyên gia hàng đầu CTXH Tôi học thày nhiều, từ phương pháp, tư nghiên cứu đến thái độ làm việc đam mê cống hiến cho ngành Giáo dục - Tôi vô biết ơn Bà Đinh Thị Quỳnh Nga, Thư ký Hội NKT huyện Sóc Sơn, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, giám đốc HTX Trái tim hồng Thời gian làm việc với bà giúp có nhiều kiến thức trưởng thành nhiều - Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thày cô, cán Khoa sau đại học Khoa Công tác xã hội trường Đại học Lao động xã hội, người cho hành trang tri thức, kỹ thái độ nghề nghiệp - Tôi xin trân trọng cảm ơn tới sở, ban, ngành, đòan thể, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để chúng tơi hồn thành việc thu thập số liệu phục vụ luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới anh chị, bạn tình nguyện viên tham gia vào trình khảo sát nghiên cứu - Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè quan tâm, giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi mong nhận ý kiến đóng góp Qúy thày cô, nhà khoa học, anh chị đồng nghiệp để tơi hồn thiện thiếu sót luận văn I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT IV DANH MỤC BẢNG V DANH MỤC BIỂU ĐỒ VI PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 11 Phương pháp nghiên cứu 12 Nội dung đề tài 13 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT 14 1.1 Các khái niệm, thuật ngữ liên quan 14 1.1.1 Khái niệm công tác xã hội 14 1.1.2 Khái niệm người khuyết tật 14 1.1.3 Khái niệm phụ nữ khuyết tật 16 1.1.4 Khái niệm công tác xã hội với người khuyết tật 16 1.1.5 Khái niệm việc làm 17 1.1.6 Khái niệm hỗ trợ việc làm 18 1.1.7 Khái niệm công tác xã hội hỗ trợ việc làm 19 1.2 Đặc điểm phụ nữ khuyết tật việc làm 20 1.2.1 Các đặc điểm phụ nữ khuyết tật 20 1.2.2 Các đặc điểm việc làm phụ nữ khuyết tật 25 1.3 Các hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT 27 1.3.1 Hỗ trợ nâng cao lực cá nhân hướng tới việc làm phụ nữ khuyết tật28 1.3.2 Hỗ trợ tiếp cận giáo dục nghề nghiệp 31 II 1.3.3 Tiếp cận trì, phát triển việc làm 33 1.3.4 Hỗ trợ tự tạo việc làm 35 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm phụ nữ khuyết tật 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 44 2.1 Khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu 44 2.1.1.Khái quát địa bàn 44 2.1.2.Khái quát phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn 46 2.1.3 Lao động việc làm vấn đề việc làm phụ nữ khuyết tật 50 2.2 Thực trạng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 66 2.2.1 Hỗ trợ nâng cao lực cá nhân hướng tới việc làm PNKT 66 2.2.2 Hỗ trợ tiếp cận giáo dục dạy nghề 76 2.2.3 Tiếp cận trì, phát triển việc làm 78 2.2.4 Hỗ trợ tự tạo việc làm 80 2.3 THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 87 3.1 Định hướng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 87 3.1.1 Bối cảnh định hướng phát triển huyện Sóc Sơn 87 III 3.1.2 Định hướng công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 88 3.2 Các giải pháp phát triển công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 88 3.2.1 Các giải pháp chế, sách 88 3.2.2 Giải pháp phát triển giáo dục, dạy nghề cho phụ nữ khuyết tật 93 3.2.3 Phát triển công tác xã hội hỗ trợ PNKT tiếp cận, tự tạo việc làm trì, phát triển việc làm 97 3.2.4 Tăng cường hoạt động công tác xã hội gia đình, cộng đồng 99 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội 100 KẾT LUẬN CHƯƠNG 103 KẾT LUẬN CHUNG 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTXH Công tác xã hội ILO Tổ chức lao động quốc tế IDEA Ban hành động phát triển hòa nhập người khuyết tật KT Khuyết tật KS Khảo sát LĐTBXH Lao động thương binh xã hội NKT Người khuyết tật NVCTXH Nhân viên công tác xã hội PNKT Phụ nữ khuyết tật TP Thành phố VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam V DANH MỤC BẢNG Bảng 2.2 Trình độ học vấn người khuyết tật huyện Sóc Sơn năm 2016 49 Bảng 2.3 Dạng khuyết tật PNKT huyện Sóc Sơn 50 Bảng 2.4 Lý chưa tham gia đào tạo nghề PNKT huyện Sóc Sơn 54 Bảng 2.5 Tình trạng việc làm PNKT huyện Sóc Sơn năm 2017 55 Bảng 2.6 Nghề nghiệp PNKT huyện Sóc Sơn năm 2017 56 Bảng 2.7 Khó khăn PNKT làm huyện Sóc Sơn 57 Bảng 2.8 Biện pháp khắc phục khó khăn vấn đề việc làm PNKT huyện Sóc Sơn 64 VI DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu giới tính NKT huyện Sóc Sơn năm 2016 46 Biểu đồ 2.2: Mức độ khuyết tật PNKT huyện Sóc Sơn năm 2016 48 Biểu đồ 2.3: Tình trạng nhân PNKT huyện Sóc Sơn năm 2017 51 Biểu đồ 2.4: Trình độ văn hóa PNKT huyện Sóc Sơn năm 2017 52 Biều đồ 2.5: Trình độ chun mơn PNKT huyện Sóc Sơn 53 Biểu đồ 2.6 Mức độ hợp lý việc thực sách cho lao động nữ KT sở cung cấp việc làm huyện Sóc Sơn 58 Biểu đồ 2.7: Mức độ hài lòng với cơng việc PNKT huyện Sóc Sơn 59 Biều đồ 2.8 Mức độ hài lòng với điều kiện làm việc công việc PNKT huyện Sóc Sơn 60 Biểu đồ 2.9 Nhu cầu hỗ trợ khắc phục khó khăn vấn đề việc làm PNKT huyện Sóc Sơn 65 Biểu đồ 2.10 Biểu đồ mức độ sử dụng dịch tư vấn, tham vấn PNKT 74 huyện Sóc Sơn 74 109 6.Khác: ………… Dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động Khuyết tật nghe, nói; Khuyết tật nhìn; Khuyết tật thần kinh, tâm thần; Khuyết tật trí tuệ; Khác: ……… …………………………………………………………………… Nếu phụ nữ khuyết tật người khuyết tật trí tuệ khuyết tật thần kinh không nhận thức không học tập, lao động dừng vấn phụ nữ khuyết tật, chuyển sang vấn người thân phụ nữ khuyết tật vấn đề sau Các hỗ trợ mức độ hỗ trợ … nhận? a Được b Mức độ nhận hỗ trợ nhận không? Các hỗ trợ 1.Tiền/các loại vật chất khác 2.Tinh thần(động viên, an ủi ) 3.Giúp đỡ chăm sóc 4.Khám, chữa bệnh 5.Dụng cụ phục hồi chức Có 1.Thường 2.Một 3.Hàng 4.Hàng 5.Khác xuyên vài lần quý năm (ghi rõ) c.Cá nhân, tổ chức hỗ trợ 110 6.Đào tạo nghề 7.Giới thiệu việc làm 8.Khác: 111 B VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT đào tạo nghề chưa? Chưa đào tạo (trả lời tiếp câu 2, bỏ qua câu 3, 5) Đã đào tạo (chuyển câu 3) Nếu chưa đào tạo nghề, xin cho biết lý do: Không thông báo; Không có khả tiếp thu; Khơng phải đối tượng học; Học phải đóng tiền; Học khơng để làm gì; Khơng có lớp học phù hợp Khơng thích tham gia; Khác: Nếu đào tạo nghề, nghề đào tạo có làm nghề khơng? Loại nghề a.Nấu ăn b.Thêu, đan, dệt, may c.D/vụ c/sóc sắc đẹp, sức khỏe d.Nghề thủ công e.Tin học g Giáo viên h.Khác:……………… Cơ Thời quan tổ gian chức học thực Hiện Hỗ có làm nghề trợ khơng nhận (1 Có Khơng) Lý không làm nghề (chọn nhiều lý ) 112 Mã câu 3.1: 1) < tháng; 2) - < tháng; 3) - 12 tháng; 4) > 12 tháng Mã câu 3.2: 1) Nhà nước; 2) Tổ chức phi phủ nước; 3) Tổ chức phi phủ nước ngồi; 4) Tự học nhà; 5) Tổ chức tư nhân; 6) Khác: Mã câu 3.3: 1) Hỗ trợ tiền học; 2) Hỗ trợ tiền ăn, ở; 3) Sách, vở; 4) Tạo việc làm sau học; 5) Khác: Mã câu 3.5: 1) Nghề đào tạo khơng phù hợp với địa phương; 2, Địa phương có nhiều người làm nghề này; 3) Không xin việc từ nghề đào tạo ; 4) Gia đình không đồng ý làm nghề này; 5) Đã học nghề chưa đủ kiến thức, kỹ hành nghề; 6) Khơng có vốn, mặt để mở nghề; 7) Làm nghề khác thu nhập tốt hơn; 8) Bản thân không muốn làm nghề này; 9) Không đủ sức khỏe để làm; 10) Môi trường, điều kiện làm việc không phù hợp; 11) Khác (ghi rõ): Những khó khăn gặp phải tham gia đào tạo nghề? Khơng gặp khó khăn (chuyển câu 6) Đi lại khó khăn, thiếu phương tiện phù hợp Giao tiếp với giáo viên/bạn lớp Bản thân mặc cảm, tự ti Tham gia vào hoạt động chung trường Cơ sở vật chất nơi đào tạo không phù hợp với điều kiện cá nhân Giáo viên thiếu kỹ dạy người khuyết tật Bạn học chế nhạo, trêu chọc coi thường Giáo viên phân biệt đối xử 10 Gia đình khơng khuyến khích/ủng hộ 11 Khác: …………………………………………………………………… 113 Cần có biện pháp để khắc phục khó khăn mà … gặp phải tham gia đào tạo nghề? ………………….……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… C VIỆC LÀM CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT Tình trạng việc làm …? Hiện làm (bao gồm có việc làm thu nhập hàng tháng, tham gia vào hoạt động có thu nhập) Đã làm (chuyển câu 9) Chưa làm (chuyển câu 12) DÀNH CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT HIỆN ĐANG CÓ VIỆC LÀM (Tại địa phương anh/chị ngành nghề phù hợp với anh chị để có thu nhập thường xuyên?) Nếu làm, … làm nghề gì? (nghề chiếm nhiều thời gian nhất): ………………………………………………………………………………… Hiện … làm việc đâu? Tự làm nhà 4.Tại sở sản xuất, kinh doanh nhà nước Làm thuê cho hộ khác Tại sở sản xuất, kinh doanh tư nhân Tại Hội người khuyết tật Khác: ……………………………… 114 Các tiêu chí sau sở cung cấp việc làm cho lao động nữ khuyết tật thực nào? Các tiêu chí a Mức độ hợp lý b 1.Hợp Hợp lý lý phần Lý Không hợp lý a.Chế độ thai sản theo quy định pháp luật b.Trả đủ lương theo hợp đồng/ thỏa thuận c.Các hỗ trợ khác (cụ thể): hài lòng với cơng việc nào? Hài lòng Hài lòng phần Khơng hài lòng 5.1 Nếu anh chị chọn Hài lòng, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… 5.2 Nếu chọn Hài lòng phần, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… 115 5.3 Nếu chọn Khơng hài lòng, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… Điều kiện làm việc nào? Tốt Tạm Không tốt 6.1 Nếu anh chị chọn Tốt, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… 6.2 Nếu chọn Tạm được, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… 6.3 Nếu chọn Không tốt, xin cho biết lý do: ………………………………………………………………………………… Thời gian dành cho nghề (việc làm) tạo thu nhập: giờ/tuần gặp khó khăn cơng việc nay? (có thể chọn nhiều phương án trả lời) Khơng có khó khăn 10 Công việc không phù hợp với Không có tay nghề sức khỏe Trình độ, kinh nghiệm chưa đáp ứng 11 Bị trả lương thấp người 116 yêu cầu công việc khỏe mạnh Trang thiết bị nơi làm việc không phù 12 hợp với người khuyết tật Công việc mang lại thu nhập thấp Điều kiện làm việc không đảm bảo sức 13 Đi làm xa, vất vả khỏe, an toàn lao động 14 Môi trường làm việc không thoải Thời gian làm việc kéo dài, bó buộc mái Ngoại hình khơng thuận lợi giao 15 Công việc nặng nhọc 16 Công việc buồn chán, đơn điệu tiếp Công việc khơng phù hợp với sở thích 17 Cơng việc căng thẳng Công việc không phù hợp chuyên môn 18 Các cơng trình cơng cộng đảm bảo cho lao động khuyết tật tiếp cận 19 Khác (ghi rõ) Chuyển câu 14 DÀNH CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT ĐÃ TỪNG ĐI LÀM 10 Trước kia, làm nghề (ghi cụ thể cơng việc làm gần nhất): ………………………………………………………………………………… …… 11 bỏ việc hay việc? Bỏ việc Mất việc 12 Lý bỏ việc việc? Mặc cảm Hiệu công việc thấp Công việc không phù hợp kiến thức, tay nghề Lương thấp Kỳ thị/phân biệt đối xử Bị chủ lao động sa thải, cho thơi việc Đi lại khó khăn Nghỉ theo chế độ Công không phù hợp với sức khỏe 10 Khác: việc 117 DÀNH CHO PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT CHƯA BAO GIỜ ĐI LÀM 13 Lý chưa làm? (có thể chọn nhiều phương án trả lời) Sức khỏe không đảm bảo Bị đối xử kỳ thị, xa lánh Bị chủ lao động từ chối Khơng tìm việc làm phù hợp Thiếu phương tiện lại phù hợp Bản thân mặc cảm, tự ty Tay nghề khơng đáp ứng đòi hỏi/u cầu cơng việc Gia đình khơng muốn cho làm Khác: DÀNH CHO TẤT CẢ PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT: 14 Các biện pháp giúp khắc phục khó khăn tìm kiếm việc làm? Được hỗ trợ giới thiệu/tạo việc làm Cần đào tạo thêm, nâng cao tay nghề Được vay vốn ưu đãi Cố gắng thể giá trị thân Tìm phương tiện hỗ trợ Tìm cơng việc phù hợp khác Chia sẻ kinh nghiệm với người bị khuyết tật tương tự Khác (ghi rõ) Khơng làm 15 Nhu cầu … hỗ trợ việc làm? Học nghề Cung cấp thông tin việc làm Giới thiệu/tạo việc làm Không kỳ thị phân biệt đối xử Được vay vốn ưu đãi Khác: D VẤN ĐỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT (Dành cho phụ nữ khuyết tật làm có việc làm) Sức khỏe có đáp ứng u cầu cơng việc tại? 118 Hồn tồn Một phần Khơng đáp ứng Tại nơi làm việc có tủ thuốc sơ cứu khơng? Có Khơng Tại nơi làm việc có nhân viên y tế khơng? Có Khơng Tại nơi làm việc … gặp khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế? Không có khó khăn Nhân viên y tế khơng tận tình Kỳ thị phân biệt đối xử Trang thiết bị y tế thiếu thốn 5.Khác: 119 E DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI Các loại hình dịch vụ cơng tác xã hội vấn đề việc làm phụ nữ khuyết tật sử dụng? Các mức độ sử dụng 1.Thường 2.Thỉnh 3.Hiếm 4.Không 5.Không Đơn vị xuyên thoảng Các loại hình thích Cung cấp hợp dịch vụ Tư vấn học nghề Tư vấn việc làm Tư vấn, trợ giúp pháp lý Vay vốn Hỗ trợ nơi Khác Theo anh chị, dịch vụ ctxh mà anh chị sử dụng có ưu điểm gì? Đánh giá 1.Ưu điểm 2.Nhược điểm Các loại hình Tư vấn học nghề Tư vấn việc làm Tư vấn, trợ giúp pháp lý Vay vốn Hỗ trợ nơi Khác Theo anh chị lĩnh vực công tác xã hội với phụ nữ khuyết tật cần cải thiện chất lượng? Và, cải thiện theo hướng nào? Tư vấn học nghề 120 Tư vấn việc làm Tư vấn, trợ giúp pháp lý Vay vốn Hỗ trợ nơi 121 G NGUYỆN VỌNG, ĐỀ XUẤT muốn Nhà nước giúp đỡ vấn đề đây? a) Vấn đề đào tạo nghề: Vấn đề việc làm: Vấn đề chăm sóc sức khỏe nơi làm việc: b) Lĩnh vực khác : muốn địa phương giúp đỡ vấn đề đây? 122 Vấn đề đào tạo nghề: c) Vấn đề việc làm: d) Vấn đề chăm sóc sức khỏe nơi làm việc: e) Lĩnh vực khác Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 123 HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN Cán thực CTXH: - Đặc điểm công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT địa bàn huyện Sóc Sơn nào? - Tình hình, thực trạng công tác thực công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT? - Có hoạt động, dịch vụ nào? - Cách thức thực hiện, quy trình cung cấp dịch vụ CTXH cho PNKT nào? - Trình độ, chất lượng, số lượng cán chuyên môn CTXH: Kiến thức, kỹ - Công tác tổ chức, thực hiện, quản lý dịch vụ CTXH - Hiệu sao? - Đã chất lượng hay chưa? - Thuận lợi, khó khăn gì? - Tồn gì? - Định hướng, giải pháp gì? - Kiến nghị gì? Doanh nghiệp - Các hoạt động cung cấp dịch vụ CTXH hướng đến việc làm PNKT huyện Sóc Sơn gì? - Cách thực sao? - Thuận lợi, khó khăn, tồn gì? - Hướng cải thiện, hỗ trợ: thân người KT, doanh nghiệp, đơn vị ban ngành đoàn thể - Đánh giá tổng thể - Đề xuất, kiến nghị? ... công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ Hệ thống hóa lại sở lý luận Công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Phân tích, làm. .. hỗ trợ việc làm PNKT Chương II Thực trạng công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Chương III Giải pháp phát triển hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm PNKT huyện. .. HỖ TRỢ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 87 3.1 Định hướng hoạt động công tác xã hội hỗ trợ việc làm phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội, Công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ khuyết tật tại huyện sóc sơn, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay