Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh

115 5 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG LỆ CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG LỆ CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN NGỌC TOẢN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu tơi Các tài liệu trích dẫn, kết nêu đề tài có nguồn gốc rõ ràng trung thực, trích nguồn cách đầy đủ Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với cam đoan Hà Nội, ngày tháng Học viên Lương Lệ Chi năm 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu để hồn thành luận văn, tơi nhận giúp đỡ chân thành hướng dẫn nhiệt tình từ Quý thầy, cô, đồng nghiệp, bạn bè gia đình hỗ trợ suốt trình thực đề tài Đầu tiên, xin cảm ơn TS Nguyễn Ngọc Toản người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn thực đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn thầy cô Khoa Công tác xã hội trường Đại học Lao động - Xã hội… Cuối cùng, xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp quan bạn bè động viên, tạo động lực cho tâm vượt qua trở ngại để học tập, nghiên cứu thời gian vừa qua Dù cố gắng nỗ lực hạn chế khả kinh nghiệm, kiến thức thân lĩnh vực nghiên cứu chưa thật chun sâu nên khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp q báu từ thầy để luận văn hồn chỉnh có chất lượng Hà Nội, ngày tháng Học viên Lương Lệ Chi năm 2017 I MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VI MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 15 1.1 Khái niệm công cụ 15 1.1.1 Khái niệm người khuyết tật 15 1.1.2 Khái niệm dạng khuyết tật 15 1.1.3 Khái niệm mức độ khuyết tật 16 1.1.4 Khái niệm việc làm 17 1.1.5 Khái niệm lao động khuyết tật 17 1.1.6 Khái niệm sinh kế 18 1.1.7 Khái niệm vốn sinh kế 18 1.1.8 Khái niệm sinh kế NKT hỗ trợ sinh kế với NKT 19 1.1.9 Khái niệm Công tác xã hội hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế người khuyết tật 20 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 21 1.2.1 Lý thuyết nhu cầu 21 1.2.2 Lý thuyết trao quyền 24 1.2.3 Lý thuyết hệ thống sinh thái 24 1.2.4 Lý thuyết trị liệu nhận thức – thay đổi hành vi 27 1.3 Mục đích, nội dung quy trình CTXH hỗ trợ sinh kế NKT 27 1.3.1 Mục đích CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT 27 1.3.2 Hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế NKT 28 II 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật 32 1.4.1 Điều kiện vốn người 32 1.4.2 Điều kiện sở vật chất, điều kiện tiếp cận NKT 34 1.4.3 Nguồn lực tài cho hoạt động Cơng tác xã hội với người khuyết tật: 36 1.4.4 Cán quản lý, nhân viên làm công tác xã hội 37 1.4.5 Hệ thống sở sản xuất kinh doanh 38 1.5 Cơ sở pháp lý hỗ trợ sinh kế với Người khuyết tật 39 1.5.1 Cơ sở pháp lý khuyết tật Người khuyết tật 39 1.5.2 Cơ sở pháp lý công tác xã hội người khuyết tật 39 Kết luận chương 40 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH 41 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41 2.2 Thực trạng Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh 42 2.3 Thực trạng công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh 46 2.3.1 Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức quyền cho người khuyết tật cộng đồng 47 2.3.2 Hoạt động tư vấn, tham vấn nâng cao nhận thức hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật 49 2.3.3 Hoạt động kết nối nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh 50 2.3.4 Hoạt động hỗ trợ giáo dục, đào tạo 52 III 2.3.5 Hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm, tăng thu nhập cho Người khuyết tật 53 2.3.6 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh phục hồi chức 55 2.3.7 Hỗ trợ nhà cho Người khuyết tật 56 2.3.8 Các hoạt động hỗ trợ khác cho Người khuyết tật 57 2.4 Đánh giá nhân tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT Thành phố Bắc Ninh 58 2.4.1 Điều kiện vốn người – đặc điểm Người khuyết tật 59 2.4.2 Điều kiện sở vật chất, môi trường làm việc 60 2.4.3 Nguồn lực tài cho CTXH hoạt động hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật 60 2.4.4 Thực trạng đội ngũ cán làm công tác Người khuyết tật 61 Kết luận chương 62 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH KẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH 63 3.1 Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh qua nghiên cứu số trường hợp 63 3.1.1 Trường hợp – Hồ sơ thân chủ Người khuyết tật nặng chưa hỗ trợ hoạt động sinh kế 63 3.1.2 Trường hợp - hồ sơ thân chủ Người khuyết tật nặng có hoạt động cơng tác xã hội hỗ trợ sinh kế 69 3.1.3 Trường hợp - hồ sơ thân chủ Người khuyết tật thụ hưởng sách Nhà nước hoạt động cơng tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho Người khuyết tật 74 IV 3.2 Các giải pháp thực công tác xã hội hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT thành phố Bắc Ninh 80 3.2.1 Đổi quan điểm tiếp cận công tác xã hội với NKT 80 3.2.2 Giải pháp xây dựng sách 81 3.2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 81 3.2.4 Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng Người khuyết tật 82 3.3 Các giải pháp hoàn thiện yếu tố ảnh hưởng đến nguồn sinh kế Người khuyết tật 83 3.3.1 Nhóm giải pháp yếu tố vốn người 83 3.3.2 Nhóm giải pháp yếu tố điều kiện sở vật chất, điều kiện tiếp cận Người khuyết tật 84 3.3.3 Nhóm giải pháp yếu tố nguồn lực tài cho CTXH cơng tác Người khuyết tật 85 3.3.4 Nhóm giải pháp yếu tố cán quản lý, nhân viên làm CTXH 86 3.3.5 Nhóm giải pháp yếu tố hệ thống sở sản xuất kinh doanh 87 Kết luận chương 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC V DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Nghĩa CTXH Cơng tác xã hội NKT Người khuyết tật BHYT Bảo hiểm y tế VI DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Nội dung Trang Bảng 1: Số lượng mẫu tham gia vấn sâu 14 Hình 1.1 Mơ hình hố bậc thang nhu cầu A Maslow 23 Hình 1.2 Các hệ thống sinh thái cơng tác xã hội 28 Hình 1.3 Cơ cấu tuổi lao động khuyết tật không khuyết tật 37 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ NKT cấu theo giới tính 47 Biểu đồ 2.2 Độ tuổi NKT phân theo giới tính 47 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ NKT phân theo mức độ khuyết tật 48 Bảng 2.1 Tỷ lệ NKT phân theo mức độ khuyết tật theo giới 48 Bảng 2.2 NKT chia theo nhóm tuổi mức độ khuyết tật 49 Bảng 2.4 Một số yếu tố thuộc thân người khuyết tật 63 91 26 Mai Thị Phương (2014), đề tài “Vấn đề Công tác xã hội với Người khuyết tật” 27 Quốc hội (2012), Bộ Luật Lao động 28 Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh (2015), Báo cáo kết thực đề án 32 đề án 2015 giai đoạn 2011-2015 xây dựng kế hoạch 2016-2020 29 Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Ninh (2016), Báo cáo kết thực sách bảo trợ xã hội năm 2016 30 Synnove Karvinen – Niinikoski, tác phẩm “Nhân quyền, quyền xã hội công dân phương pháp cá nhân tham gia công tác xã hội với người khuyết tật” 31 Hà Thị Thư (2010), Công tác xã hội với Người khuyết tật, Nhà xuất Lao động Xã hội 32 Nguyễn Ngọc Toản (2011), Xây dựng hoàn thiện sách trợ giúp xã hội thường xuyên Việt Nam, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 33 Tổ chức tư vấn hỗ trợ người nghèo - CGAP 34 Tổ chức lao động quốc tế ILO (2006), Báo cáo “Hướng tới hội việc làm bình đẳng cho NKT qua hệ thống pháp luật - trẻ em tàn tật quyền trẻ em” 35 Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH), Tổ chức giải pháp phát triển (DAI) (2013), đưa báo cáo ban đầu “Dự án hỗ trợ tổng thể tích hợp cho NKT Việt Nam” 36 Tổ chức APHEDA (2014), Báo cáo kỳ dự án “Việc làm bền vững tăng cường vị cho NKT cộng đồng” 37 UNDP (2012), Sáng kiến quản lý giới sách kinh tế châu Á – Thái Bình Dương: Việc làm thị trường lao động 92 38 USAID VNAH (2015), Tài liệu tập huấn sách trợ giúp NKT, quyền quy trình thực thi quyền NKT, Nhà xuất Dân trí 39 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2016), Bắc Ninh sắc lớn mạnh, Nhà xuất trị Quốc gia Sự thật 40 Viện nghiên cứu phát triển xã hội, Tổ chức Oxfam Novib, Trường Đại học Lao động Xã hội (2012), Giảm phân kỳ thị phân biệt đối xử với NKTngười nhiễm HIV- người nghiện ma tuý- người mại dâm Việt Nam, Nhà xuất Lao động Xã hội 41 Bradford W Sheafor/Charles R Horejsi (2008), Techniques and Guidelines for Social Work Practice, University of Montana, p.396 42 Payne Malcolm, Moderm social work theory (2005), Lyceum Books, INC5758 S blackstone Aventure, Chicago PHỤ LỤC BẢNG HỎI DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT Xin chào anh/chị Tôi tên Lương Lệ Chi, học ngành Công tác xã hội trường Đại học Lao động Xã hội Hiện thực luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu:“Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh” Để tìm hiểu vấn đề việc làm, nhu cầu hỗ trợ việc làm, nhu cầu dạy nghề, chăm sóc sức khỏe y tế giáo dục anh/chị vai trò Cơng tác xã hội việc hỗ trợ sinh kế cho anh/chị Xin anh/chị vui lòng cho biết số thơng tin Tơi xin cam đoan thông tin đưa đảm bảo giữ bí mật khơng nêu danh tính Rất mong hợp tác anh/chị A Thông tin cá nhân: Họ tên: Tuổi anh/chị? Nghề nghiệp tại: Giới tính Nam Nữ Trình độ học vấn anh/chị? Không biêt đọc, biết viêt Biết đọc, biết viết Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Trung cấp, trung học dạy nghề Cao đẳng, đại học Trên đại học Hiện anh/chị sống cùng: Một Bố mẹ Anh chị/em Vợ/chồng Người khác (bạn bè, họ hàng) Mức sống anh/chị so với mặt chung xã hội là: Giàu có Bình thường Nghèo Cận nghèo Khó khăn mà anh/chị gặp phải là: Thiếu vốn làm ăn Khó khăn sinh hoạt cá nhân Khó khăn vấn đề tìm việc làm Khó khăn việc học nghề phù hợp Khó khăn việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế Các mối quan hệ với cá nhân cộng đồng bị hạn chế Khó khăn việc tiếp cận với dịch vụ trợ giúp pháp lý Khó khăn tham gia chương trình giáo dục Khó khăn khác (đề nghị cho biết cụ thể) Trong nhu cầu đây, nhu cầu anh/chị cần hỗ trợ? Nhu cầu học văn hóa Nhu cầu học nghề Nhu cầu tìm việc làm phù hợp Nhu cầu chữa bệnh/phẫu thuật chỉnh hình/phục hồi chức Nhu cầu khác 10 Anh chị có nhận trợ giúp từ thành viên gia đình sống hàng ngày khơng? Có Khơng 11 Nghề nghiệp anh/chị đào tạo gì? May dân dụng Thêu ren Đan quạt Điện Nghề khác Chưa đào tạo nghề 12 Thời gian học nghề anh/chị bao lâu? Dưới tháng Từ tháng đến 1,5 tháng Từ 1,5 tháng đến tháng Từ tháng đến tháng Từ tháng đến tháng Từ tháng đến 12 tháng Từ năm trở lên 13 Anh/chị làm việc tiếng ngày? Ít 12 tiếng/ngày Nhiều 12 tiếng/ngày 14 Mức độ ổn định công việc anh/chị tháng nào? 30 ngày đặn Từ 15 đến 30 ngày Dưới 15 ngày có việc 15 Công việc phù hợp với khả lao động anh/chị nào? Rất phù hợp Tương đối phù hợp Bình thường Chưa phù hợp 16 Mức độ hài lòng với môi trường làm việc anh/chị nào? Rất hài lòng Tương đối hài lòng Bình thường Chưa hài lòng 17 Thu nhập hàng tháng anh/chị bao nhiêu? Trên 3.000.000 đồng Từ 1.500.000 đến 3.000.000 đồng Từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng Từ 500.000 đến 1.000.000 đồng Dưới 500.000 đồng 18 Thu nhập hàng tháng, anh/chị sử dụng vào mục đích gì? Tự phục vụ thân Trang trải cho gia đình Đầu tư cho sản xuất Gửi tiết kiệm Chẳng biết làm 19 Anh/chị thấy hoạt động kết nối công tác xã hội hỗ trợ học nghề cho anh/chị nào? Không tốt Tốt Bình thường Kém B Thơng tin hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT Trong thời gian vừa qua, anh/chị có nhận hỗ trợ nguồn lực không? Có Khơng Nguồn lực mà anh/chị hỗ trợ gì? Tiếp cận tín dụng Đất đai Nhà Công cụ sản xuất Giáo dục phổ thông Hỗ trợ đào tạo nghề Hỗ trợ tìm việc làm Chăm sóc sức khỏe PHCN Hỗ trợ khác Anh/chị nhận nguồn hỗ trợ từ đâu? Ngân hàng sách Ủy ban nhân dân cấp Các doanh nghiệp đóng địa bàn Các đồn thể địa phương Nguồn hỗ trợ khác Anh/chị tiếp cận nguồn lực thơng qua? Nhân viên cơng tác xã hội Cán sách Hội nông dân Hội liên hiệp phụ nữ Khác Các anh/chị sử dụng nguồn lực nào? Anh/chị đánh mức độ hiệu hỗ trợ đó? Rất hiệu Hiệu Bình thường Khơng hiệu Anh/chị có nhu cầu hỗ trợ sinh kế hoạt động nào? Mức độ sao? Rất cần thiết; Cần thiết; Bình thường; Ít cần thiết; Khơng cần Nội dung Vốn, tín dụng Hỗ trợ đào tạo nghề Giáo dục phổ thông Mức độ Hỗ trợ y tế, bảo hiểm xã hội Hỗ trợ giải việc làm Dịch vụ hỗ trợ pháp lý Dịch vụ hỗ trợ sản xuất Hỗ trợ nhà Hỗ trợ tiếp cận thông tin Khác Anh/chị cần được tư vấn, tham vấn gì? Mức độ sao? Rất cần thiết; Cần thiết; Bình thường; Ít cần thiết; Khơng cần Nội dung Mức độ Tư vấn, tham vấn vay vốn, tín dụng Tư vấn, tham vấn học nghề, giải việc làm Tư vấn, tham vấn giáo dục Tư vấn, tham vấn y tế, bảo hiểm y tế Tư vấn, tham vấn phát triển sản xuất Khác Anh/chị có nhu cầu để chăm sóc sức khỏe thân/ Mức độ sao? Rất cần thiết; Cần thiết; Bình thường; Ít cần thiết; Không cần Nội dung Được tiếp cận với dịch vụ y tế Mức độ Tư vấn để tự chăm sóc sức khỏe Tư vấn để phục hồi chức Tư vấn làm thủ tục miễn giảm bảo hiểm y tế Khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! NỘI DUNG PHỎNG VẤN NGƯỜI KHUYẾT TẬT 1.Những hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT anh/chị biết? Anh/chị biết đến hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT từ nguồn thông tin nào? Anh/chị hỗ trợ hoạt động sinh kế gì? Xét từ thân, nhu cầu hoạt động hỗ trợ sinh kế anh/chị gì? Những hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế đáp ứng nhu cầu anh/chị chưa nào? Anh/chị có thuận lợi khó khăn tiếp cận hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cộng đồng? Việc tìm kiếm hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế anh/chị mang tính chủ động hay xuất phát từ tác động khác từ cộng đồng? Nếu có tác động từ đâu? Gia đình, cộng đồng, quyền có hỗ trợ anh/chị hoạt động hỗ trợ sinh kế? 9.Anh/chị nghĩ việc ổn định đời sống sinh kế có lợi sống anh/chị? 10 Theo anh/chị cần có thay đổi để hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT đạt hiệu thời gian tới? NỘI DUNG PHỎNG VẤN LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG 1.Vai trò cộng đồng hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT? Một số chủ trương sách bật dành cho đối tượng NKT để hỗ trợ hoạt động sinh kế? Chính quyền địa phương phối hợp với ngành liên quan hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT Từ góc độ lãnh đạo địa phương, đánh hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT? Những khó khăn mà địa phương gặp phải triển khai hoạt động công tác xã hội hỗ trợ sinh kế cho NKT? Nguồn lực từ quyền địa phương hỗ trợ triển khai hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT? Trong thời gian tới, quyền địa phương có định hướng cho việc phát triển hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT? NỘI DUNG PHỎNG VẤN GIA ĐÌNH NKT 1.Gia đình có ủng hộ hỗ trợ cho NKT hoạt động tạo sinh kế? Gia đình thấy có thuận lợi khó khăn cho NKT tham gia vào hoạt động tìm kiếm sinh kế? CTXH cung cấp cho gia đình thơng tin, nguồn lực hoạt động việc hỗ trợ sinh kế cho NKT? Nhu cầu cần hỗ trợ hoạt động sinh kế NKT gia đình nhu cầu gì? Gia đình có mong muốn để hoạt động CTXH hỗ trợ sinh kế cho NKT tốt thời gian tới? NỘI DUNG PHỎNG VẤN CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT? Những sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT mà anh/chị biết? NKT tham gia vào hoạt động hỗ trợ sinh kế doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh? Mong muốn hỗ trợ từ quyền cho hoạt động hỗ trợ sinh kế cho NKT thời gian tới phát triển tốt hơn? ... trạng công tác xã hội hỗ trợ sinh kế NKT thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Chương Giải pháp nâng cao hiệu công tác xã hội hỗ trợ sinh kế với người khuyết tật thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. .. THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI LƯƠNG LỆ CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG HỖ TRỢ SINH KẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01... thị thành phố Bắc Ninh Từ lý trên, tác giả thực nghiên cứu đề tài Công tác xã hội hỗ trợ sinh kế Người khuyết tật Thành phố Bắc Ninh nhằm mang đến góc nhìn việc hỗ trợ sinh kế cho người khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh , Công tác xã hội trong hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật tại thành phố bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay