ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn GDQP các trường THPT năm 2018

2 54 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:54

...- Công văn số 1500/BGDĐT -GDQP ngày 08/03/2013 việc quy định nội dung chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học GDQPAN - Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009... chương trình THCS, THPT năm học 2009-2010 - Cơng văn số 64/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2010 Bộ GD&ĐT việc hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kỹ chương trình GDPT Tài liệu tham khảo cổng thông tin điện tử... khảo cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT: bodgdt@moet.gov.vn cổng thông tin điện tử Chính phủ: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Người đề xuất Bùi Ngọc Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn GDQP các trường THPT năm 2018 , ĐỀ cương ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục dành cho GV thi chức danh GV môn GDQP các trường THPT năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay