Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương

61 19 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:47

1 Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT BẢO TỒN ĐIỆN TÍCH 1.1 Phát biểu sau SAI? a) Trong tự nhiên tồn hai loại điện tích: dương âm b) Điện tích ngun tố điện tích có giá trị nhỏ c) Một chất điểm tích điện gọi điện tích điểm d) Hai vật kim loại mang điện dương âm mà chạm trở thành hai vật trung hòa điện 1.2 Phát biểu sau SAI? a) Hai điện tích dấu đẩy nhau, trái dấu hút b) Điện tích hệ lập ln khơng đổi c) Điện tích electron điện tích nguyên tố d) Tương tác điện tích điểm tuân theo định luật Faraday 1.3 Hai cầu kim loại tích điện trái dấu, treo hai sợi mảnh Cho chúng chạm lại tách xa hai cầu sẽ: a) hút nhau, chúng tích điện trái dấu b) đẩy nhau, chúng tích điện dấu c) khơng tương tác với nhau, chúng trung hòa điện d) đẩy nhau, khơng tương tác với 1.4 Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, cầu B tích điện âm -2C Cho chúng chạm tách xa điện tích lúc sau A, B nhận giá trị trường hợp sau đây? a) +5C, +5C b) +2C, + 4C c) -3C, +9C d) Chúng trung hòa điện 1.5 Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q = 2C; q2 = -4C, đặt cách khoảng r khơng khí hút lực F = 16N Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng: a) khơng tương tác với b) hút lực F2 = 2N c) đẩy lực F2 = 2N d) tương tác với lực F2  2N 1.6 Lực tương tác điện tích điểm thay đổi ta cho độ lớn điện tích điểm tăng gấp đơi, đồng thời khoảng cách gữa chúng tăng gấp đôi? a) Tăng gấp đôi b) Giảm nửa c) Không đổi d) Tăng gấp lần 1.7 Có điện tích điểm q1, q2 trái dấu, đặt đường thẳng xy hình 1.1 Đặt thêm điện tích điểm Q < đường thẳng xy lực tác dụng lên Q có chiều: q1 q2 a) phía x, Q đặt đoạn x – q1 y x b) phiá y, Q đặt đoạn q2 - y c) phiá q1 , Q đặt đoạn q1 – Hình 1.1 q2 d) a, b, c 1.8 Có điện tích điểm q1, q2 trái dấu, đặt đường thẳng xy hình 1.1 Đặt thêm điện tích điểm Q > đường thẳng xy lực tác dụng lên Q có chiều: a) phía x, Q đặt đoạn x – q1 b) phiá y, Q đặt đoạn q2 -y c) phiá q2 , Q đặt đoạn q1 – q2 d) a, b, c sai 1.9 Hai điện tích điểm q1 = 3C q2 = 12C đặt khoảng 30cm khơng khí tương tác lực niutơn? a) 0,36N b) 3,6N c) 0,036N d) 36N 1.10 Cho vật A nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm điện tách B nhiễm điện +q Kết luận sau đúng? a) Một số điện tích (+) chạy từ A sang B b) Điện tích A lại –q c) Một số điện tích âm chạy từ B sang A d) Có điện tích (+) chạy từ A sang B điện tích âm chạy từ B sang A 1.11 Vật nhiễm điện tích +3,2 C Vậy thừa hay thiếu electron? 14 14 a) Thiếu 5.10 electron b) Thừa 5.10 electron 13 13 c) Thiếu 2.10 electron d) Thừa 2.10 electron 1.12 Đặt cố định hai điện tích điểm cách 30cm khơng khí chúng hút lực 1,2N Biết q1 = +4,0 C Điện tích q2 là: A +3,0 C B +9,0 C C –3,0 C D – 6,0 C 1.13 Lực tương tác hai viên bi nhỏ nhiễm điện thay đổi ta tăng điện tích viên gấp đơi giảm khoảng cách chúng nửa? A Tăng lần B Không đổi C Giảm lần D Tăng 16 lần 1.14 Lực tương tác hai điện tích điểm thay đổi đưa chúng từ khơng khí vào dầu có hệ số điện môi  = đồng thời, giảm khoảng cách chúng nửa? A Tăng 16 lần B Khơng đổi C Còn nửa D Tăng 64 lần -19 -31 1.15 Giả sử nguyên tử hyđrô, electron (e = –1,6.10 C; m = 9,1.10 kg) chuyển động -10 quanh hạt nhân theo đường tròn bán kính 0,53.10 m Gia tốc hướng tâm là: 22 -22 12 22 A 9.10 m/s C 8,1.10 m/s B 5,13.10 m/s D 5,13.10 m/s -19 -31 1.16 Tốc độ dài v electron (e = –1,6.10 C; m = 9,1.10 kg) chuyển động quanh hạt nhân -10 nguyên tử hyđrô theo đường tròn bán kính 0,53.10 m là: -6 A 9,12.10 m/s C 2,19.10 m/s B 2,19.10 m/s D 6,25.10 m/s 1.17 * Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q 1, q2, đặt cách khoảng r khơng khí hút lực F1 Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng đẩy lực F2 = 9F1/16 Tính tỉ số điện tích q1/q2 hai cầu a) –1/4 b) – c) –1/4, – d) a, b, c sai 1.18 * Hai cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện dấu q  q2 , đặt cách khoảng r khơng khí đẩy lực F1 Nếu cho chúng chạm đưa vị trí cũ chúng: a) hút lực F2 > F1 b) đẩy lực F2 < F1 c) đẩy lực F2 > F1 d) không tương tác với 1.19 * Hai điện tích điểm dấu q q2 (q1 = 4q2) đặt A B cách khoảng 3a khơng khí Đặt điện tích điểm Q đoạn AB, cách B khoảng a Lực tổng hợp q q2 tác dụng lên Q có đặc điểm gì? a) Luôn hướng A b) Luôn hướng B c) Luôn không d) Hướng A Q trái dấu với q1 1.20 * Hai điện tích điểm trái dấu q1 q2 (q1 = - 4q2), đặt A B cách khoảng 3a khơng khí Đặt điện tích điểm Q đoạn AB, cách B khoảng a Lực tổng hợp q q2 tác dụng lên Q có đặc điểm gì? a) Ln hướng A c) Ln khơng b) Luôn hướng B d) Hướng A, Q trái dấu với q1 1.21 * Hai qủa cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện Q = + 2C, Q2 = - 6C, đặt cách khoảng r khơng khí hút lực F = 12N Cho chúng chạm đưa vị trí cũ Phát biểu sau đúng? a) Điện tích chúng là: Q1’ = Q2’ = - 2C b) Chúng hút lực F2 = 4N c) Khoảng cách r = 3.10 m d) a, b, c 1.22 * Đặt điện tích điểm q 4q A B cách 30cm Hỏi phải đặt điện tích thử điểm M đoạn AB, cách A để đứng yên? a) 7,5cm b) 10cm c) 20cm d) 22,5cm 1.6 * Lực tĩnh điện lực hấp dẫn hai hạt alpha có điểm tương đồng gì? A Cùng tỷ lệ nghịch với khoảng cách chúng B Cùng phụ thuộc môi trường ngăn cách chúng C Cùng lực hút D Cả đáp án sai 1.10* Đồ thị biểu diễn độ lớn F lực Coulomb phụ thuộc khoảng cách r hai điện tích điểm? F F O Hình a F O r O r Hình b F Hình c r O Hình d r 1.15 * Đặt cố định hai điện tích điểm dầu có số điện mơi , cách khoảng r lực tương tác chúng F Khi đưa không khí muốn lực trước phải dịch chúng xa thêm đoạn x bằng: A r (  1) B r r C  r( D  1)  1.16 * Đặt cố định hai điện tích điểm khơng khí cách khoảng r lực tương tác chúng F Khi nhúng vào dầu có số điện mơi  muốn lực trước phải dịch chúng lại gần thêm đoạn x bằng: A r  1  B r(  1)  C r    r( D  1) 2.13 * Trên bàn có hai điện tích q1 = –4q, q2 = –q lăn tự Khi đặt thêm điện tích Q ba nằm yên Gọi vị trí q1, q2, Q A, B, C Điểm C ở: A đoạn thẳng AB, CA = 2.CB C đoạn thẳng AB, CA = CB B đoạn thẳng AB, CA = 2.CB D đoạn thẳng AB, CB = 2.CA 2.14 * Hai cầu nhỏ giống hệt nhau, khối lượng 0,1 g treo hai dây, dây dài 10 cm khơng khí, song song, hai cầu tiếp xúc Cho chúng tích điện q hai dây hợp với góc 2 = 10 14’ Lấy g = 10 m/s Bán kính chúng nhỏ so với chiều dài dây Trị số q là: -9 -9 -8 -9 A 1,8.10 C B 3,6.10 C C.1,8.10 C D 0,9.10 C 2.15* Treo hai cầu nhỏ khối lượng hai dây nhẹ, không dãn, cách điện, dài nhau, cho chúng không tiếp xúc nhau, độ cao Sau tích điện dương q1 > q2 cho chúng chúng đẩy khiến hai dây lệch góc 1, 2 so với phương thẳng đứng Vậy: A 1 > 2 B 1 < 2 C 1 = 2 D Không so sánh 2.8 * Đặt lên mặt bàn trơn nhẵn ba viên bi nhỏ tích điện, khối lượng khơng đáng kể chúng nằm n Ba viên bi phải có đặc điểm là: A tích điện dấu, ba đỉnh tam giác B tích điện dấu, nằm đường thẳng C tích điện khơng dấu, nằm ba đỉnh tam giác D tích điện khơng dấu, nằm đường thẳng 1.23 ** Ba điện tích điểm q đặt ba đỉnh tam giác ABC cạnh a Phải hặt thêm điện tích thứ tư Q bao nhiêu, vị trí để cân bằng? a) Q = q, trọng tâm ABC b) Q = - q, tọng tâm ABC c) Q =  q , trọng tâm ABC d) Q tuỳ ý, trọng tâm ABC –8 –8 –8 1.24 ** Đặt điện tích qA = - 5.10 C, qB = 16.10 C qC = 10 C đỉnh A, B, C tam giác ABC (AB = cm, AC = cm, BC = 10 cm) Hỏi lực tĩnh điện tác dụng lên q A có hướng tạo với cạnh AB góc bao nhiêu? 0 0 a) 15 b) 30 c) 45 d) 60 1.17 ** Gắn cố định bi nhỏ tích điện +Q, đặt viên bi khác tích điện +q lên mặt bàn bng chuyển động Bỏ qua ma sát sức cản khơng khí Gia tốc nó: A khơng đổi B Giảm dần C Tăng dần D Không xác định 2.10 ** Đặt viên bi tích điện lên mặt bàn có hai điện tích q1 = +nq; q2 = +mq gắn cố định, cách đoạn d bi nằm yên Khoảng cách từ viên bi đến q1 là: d n A n  m d m B n  m d n C n  2m n D d( n  m) 2.11** Gắn cố định hai điện tích dấu, độ lớn |q1| > |q2| đặt điện tích Q đoạn thẳng nối q1, q2 Q nằm cân bền Dấu độ lớn Q phải thoả mãn: A Q trái dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý |q q2| B Q dấu với q1, q2 có độ lớn |Q| = C Q có dấu độ lớn tùy ý D Q dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý 2.12 ** Gắn cố định hai điện tích dấu, độ lớn |q1| < |q2|, đặt điện tích điểm Q đoạn thẳng nối q1, q2 Q nằm cân không bền Vậy dấu độ lớn điện tích Q phải thoả mãn: A dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý | q  q2 | B dấu với q1, q2 có độ lớn: Q = C trái dấu với q1, q2 có độ lớn: Q = | q2 |  | q1 | D trái dấu với q1, q2 có độ lớn tùy ý 2.16** Vành tròn cách điện nằm cố định mặt bàn ngang Đặt viên bi tích điện (+) vào vành tròn, để chúng lăn tự do, sát mặt vành tròn Bỏ qua ma sát Khi cân bằng, chúng tạo thành tam giác cân, góc đỉnh 30 Điện tích viên q hai viên Q Tỷ số q / Q là: A 7,25 B 4,16 C 12,48 D 6,24 2.18 ** Đặt viên bi nhỏ lên mặt bàn trơn nhẵn bng viên bi nằm yên iết viên tích điện q < nằm đỉnh hình vng Viên lại nằm giao điểm hai đường chéo và: A mang dấu dương, độ lớn tuỳ ý B mang dấu âm, độ lớn tuỳ ý C mang dấu dương, độ lớn: | q |  D có giá trị tùy ý Chủ đề 2: VECTƠ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG GÂY BỞI CÁC ĐIỆN TÍCH 2.1 Phát biểu sau nói cường độ điện trường điểm M, điện tích điểm Q gây ra? a) Tỉ lệ nghịch với khoảng từ Q đến M b) Phụ thuộc vào giá trị điện tích thử q đặt vào M c) Hướng xa Q Q > d) a, b, c 2.2 lực Phát biểu sau đúng? a) Vectơ cường độ điện trường đại lượng đặc trưng cho điện trường phương diện tác dụng b) Trong môi trường điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường giảm  lần so với chân không c) Đơn vị đo cường độ điện trường vôn mét (V/m) d) a, b, c 2.3 Khi nói đặc điểm vectơ cường độ điện trường điện tích điểm Q gây điểm M, phát biểu sau SAI? a) Có phương đường thẳng QM b) Có chiều hướng xa Q Q > 0; hướng gần Q Q < c) Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách Q M d) Có điểm đặt M 2.4 Điện tích Q = - 5C đặt khơng khí Độ lớn vectơ cường độ điện trường điện tích Q gây điểm M cách 30cm có giá trị sau đây? a) 1500 kV/m b) 500 kV/m c) 1500 V/m d) 500 V/m 2.5 Hai điểm A B cách khoảng r khơng khí Người ta đặt A điện tích trái dấu q1 q2 thấy cường độ điện trường B E1 = 100 kV/m E2 = 80 kV/m Nếu đặt đồng thời A hai điện tích cường độ điện trường B là: a) 20 kV/m b) 90 kV/m c) 180 kV/m d) V/m 2.6 Hai điểm A B cách khoảng r khơng khí Người ta đặt A điện tích dấu q1 q2 thấy cường độ điện trường B E1 = 100 kV/m E2 = 80 kV/m Nếu đặt đồng thời A hai điện tích cường độ điện trường B là: a) 20 kV/m b) 90 kV/m c) 180 kV/m d) 10 kV/m 2.7 Hai điện tích điểm Q1 = 8C, Q2 = - 6C đặt hai điểm A, B cách 10cm khơng khí Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường hai điện tích gây điểm M, biết MA = 20cm, MB = 10cm 6 a) 3,6.10 V/m b) 7,2.10 V/m c) 5,85.10 V/m d) V/m 2.8 Hai điện tích điểm Q1 = 8C, Q2 = - 6C đặt hai điểm A, B cách 10cm không khí Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường hai điện tích gây điểm M, biết MA = 10cm, MB = 20cm 6 a) 3,6.10 V/m b) 7,2.10 V/m c) 5,85.10 V/m d) V/m 2.9 Hai điện tích điểm Q1 = 8C, Q2 = - 6C đặt hai điểm A, B cách 10cm khơng khí Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường hai điện tích gây điểm M, biết MA = 5cm, MB = 5cm 6 a) 50,4.10 V/m b) 7,2.10 V/m c) 5,85.10 V/m d) V/m 2.10 Hai điện tích điểm Q1 = 8C, Q2 = - 6C đặt hai điểm A, B cách 10cm không khí Tính độ lớn vectơ cường độ điện trường hai điện tích gây điểm M, biết MA = 8cm, MB = 6cm 6 a) 19.10 V/m b) 7,2.10 V/m c) 5,85.10 V/m d) V/m   2.11 Hai điện tích điểm Q1, Q2 gây M vectơ cường độ điện trường E2 Phát E1 biểu sau đúng, nói vectơ cường độ điện trường tổng hợp M?       Q1, Q2 trái dấu a) E = E1 + E2 Q1, Q2 dấu b) E = E1 E2    d) E = E1 + E2 c) Ln tính cơng thức: E = E1 + E2 dq 2.12 Khi nói mật độ điện tích khối  , phát biểu sau đúng? dV a) Là điện tích chứa đơn vị thể tích điểm khảo sát b) Có thể âm dương thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát c) Đơn vị đo hệ SI culông mét khối (C/m ) d) a, b, c dq 2.13 Khi nói mật độ điện tích mặt   , phát biểu sau đúng? dS a) Là điện tích chứa đơn vị diện tích bề mặt điểm khảo sát b) Có thể âm dương thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát c) Đơn vị đo hệ SI culông mét vuông (C/m ) d) a, b, c dq 2.14 Khi nói mật độ điện tích dài   , phát biểu sau SAI? dA a) Là điện tích chứa đơn vị chiều dài vật nhiễm điện b) Có thể âm dương thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát c) Đơn vị đo hệ SI culông mét vng (C/m ) d) Nếu điện tích vật phân bố theo chiều dài  = const 2.15 Một vòng dây tròn, bán kính R tích điện với điện tích tổng cộng Q, đặt khơng khí Cường độ điện trường tâm vòng dây tính theo biểu thức sau đây? k| Q k| Q a) k| Q d) E = b) E c) E E | | |   2.R2 2.R2 R 3.1 Vectơ cường độ điện trường E điểm có đặc điểm: A Độ lớn tỷ lệ nghịch với trị số điện tích thử đặt điểm điện là: A V1’ = V2’ = 190 V B V1’ = V2’ = 760 V C V1’ = V2’ = 380 V D V1’ = V2’ = 400 V 11.9* Ba tụ điện điện dung C0, ghép thành Cách ghép sau điện dung tương đương lớn C0 ? A Hai mắc nối tiếp mắc song song với thứ B Hai mắc song song mắc nối tiếp với thứ C Ba mắc song song D Có đáp án 11.15* Tụ điện có điện dung C1 = C0 mắc vào U = 20V ngắt ra, ghép song song với tụ điện có điện dung C2 = 3C0 chưa tích điện Hiệu điện U1 tụ điện C1 sau ghép là: A 3V B 4V C 5V D 6V 11.23* Tụ điện phẳng khơng khí, lập, diện tích S, khoảng cách hai d Tích điện tích Q cho tụ Dời hai đoạn x (điện tích khơng bị đi), độ biến thiên lượng tụ điện là: Q x Q x Q x   Q 2x     C E  D E A E B E 0 0 20S 20 S S S 11.13 ** Ghép nào, tụ điện loại 22V–10F để thay tụ điện loại 220V–5F? A dãy // , dãy 12 B dãy // , dãy 10 C dãy // , dãy D dãy //, dãy 10 5.12 ** Tụ điện phẳng khơng khí, diện tích S, khoảng cách d Người ta đưa vào điện mơi có hệ số điện môi , bề dày a < d, đồng dạng diện tích với Điện dung tụ bây giờ:   S oS a) C  b) C  o c) C  d) C  o oS d  (1  Sd da )a a d Chủ đề 6: DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI 13.1 Điện trở R đoạn dây dẫn đồng chất tiết diện có đặc điểm: A Tỷ lệ thuận với điện trở suất vật liệu C Tỷ lệ nghịch với nhiệt độ dây B Tỷ lệ thuận với đường kính tiết diện dây D Tỷ lệ nghịch với chiều dài dây -8 13.2 Cuộn dây kim loại dài 314 m có điện trở suất  = 1,6.10 A/m , đường kính tiết diện  = 2,0 mm Điện trở R là: A 0,4  B 16  C  D 1,6  -8 13.3 Điện trở suất đồng: 1,69.10 m Điện trở đoạn dây đồng dài 4,0 cm; đường kính tiết diện 5,2 mm là: –4 –4 –4 –4 A 0,16.10  B 3,2 10  C 0,16 10  D 0,32 10  13.4 Dây dẫn đồng chất, tiết diện 10 mm có dòng điện khơng đổi 32 A qua Trị trung bình mật độ dòng điện j là: 2 A 1,6.10 A/m C 3,2 MA/m B 6,4 kA/m D 8,0.10 A/cm 13.5 Dòng điện khơng đổi 5,0 A chạy qua đoạn dây dẫn Điện lượng q chuyển qua tiết diện dây 4,0 phút là: A 600 C B 1200 C C 2400 C D 3600 C 13.6 Dòng điện khơng đổi 5,0 A chạy qua đoạn dây kim loại Số electron tự qua tiết diện dây 4,0 phút là: 21 20 23 21 A 7,5.10 B 7,2.10 C 1,5.10 D 3,5.10 14 13.7 Mỗi giây có 3,75.10 electron đến đập vào hình tivi Cường độ dòng điện đèn hình tivi là: A 6,0 A D 60 A 22 13.8 Khi dòng điện khơng đổi 16 A chạy qua dây kim loại tiết diện 20 mm , mật độ electron tự do: 10 -3 cm tốc độ trơi (định hướng) electron là: A mm/s B 0,5 mm/s C 2,0 mm/s D 5,0 km/s 18 18 13.9 Mỗi giây có 2,1.10 ion dương hóa trị 1,7.10 electron chạy qua tiết diện đèn ống Cường độ dòng điện I qua đèn là: A 0,4 A B 0,94 A C 0,672 A D 0,336 A 18 18 13.10 Mỗi giây có 2,1.10 ion dương hóa trị 1,7.10 electron chạy qua đèn ống có đường kính tiết diện  = 2,0 cm Trị số trung bình mật độ dòng điện j qua đèn là: 3 2 A 750 A/m B 1,5.10 A/m C 3,0.10 A/m D 3,0 A/m B 0,6 mA C 0,3 mA 14.1 Đặt hiệu điện 1,0 V vào hai đầu đoạn dây dẫn có điện trở 10  thời gian 20 s Lượng điện tích (điện lượng) q chuyển qua đoạn dây là: A 200 C B 20 C C C D 0,005 C 14.2 Con chim đậu dây điện mà không bị điện giật, vì: A Chân chim có lớp vảy cách điện tốt B Điện trở thể chim lớn điện trở đoạn dây hai chân C Điện trở thể chim xấp xỉ điện trở đoạn dây hai chân D Điện trở thể chim nhỏ điện trở đoạn dây hai chân 14.5 Người ta bị điện giật chết có dòng điện 50 mA chạy qua gần tim Anh thợ điện trẻ, đẹp trai với hai bàn tay đầy mồ hôi tiếp xúc tốt với hai vật dẫn Anh ta làm việc với hiệu điện tối đa bao nhiêu? Cho biết, điện trở thể ngường khoảng 1000  A 100 V B 75 V C 50 V D 25 V 14.6 Mạch điện hình 6.1: R0 = 60 , AB = 80 cm – dây điện trở đồng chất, tiết diện Khi chạy C điện kế số Tính Rx , biết AC = 60 cm A 20  C 80  B 40  Ro Rx G B A D 60  C 14.7 Mạch điện hình 6.1: R0 = 60 , = 20, AB = 100 cm – dây dẫn Rx đồng chất, tiết diện Khi chạy C, điện kế số Độ dài AC là: A 60 cm B 75 cm C 25 cm D 30 cm 14.8 Mạch điện hình 6.2: nguồn U = 24 V, cực âm nối đất Điện P là: A 5,0 V B 9,6 V C 7,5 V D 1,5 V 14.9 Mạch điện hình 6.2: nguồn U = 24V, cực âm nối đất Điện P1 sau cắt đứt mạch P là: E ,r Hình 6.1 + 24V 1 P1 9 P P - 6 A 9,6 V B 4,8 V C 5,0 V D 7,5 V 14.10 Mạch điện hình 6.3: E1 = V, E2 = 24 V, r1 = r2 = , R1 = , R2 =  Chọn phát biểu đúng: A E1 nguồn phát; E2 máy thu B Dòng điện I = 1,5 A chiều kim đồng hồ C Hiệu điện UXY = – 12 V D Dòng điện I = 0,5 A ngược chiều kim đồng hồ 2 Hình 6.2 R1 X* 3 P E1, r1 * Y* E 2, r R E , r2 14.11 Mạch điện hình 6.3: E1 = V, E2 = 24 V, r1 = r2 = , R1 = , R2 Hình 6.3 = 7 Chọn phát biểu đúng: E , r1 A Dòng điện I = 1,75 A chiều kim đồng hồ B Hiệu điện UXY = +5 V C E1 máy thu, E2 nguồn phát V R2 R1 D E1 nguồn phát, E2 máy thu 14.12 Mạch điện hình 6.4: E1 = V, E2 = 26 V, r1 = r2 = 1, R1 = , R2 = , RV =  Kết luận sau đúng? Hình 6.4 A Cường độ dòng điện qua nguồn 1,0 A B Dòng điện nguồn khơng, vơn kế có điện trở lớn C Vôn kế 1,8 V D Dòng điện qua E1 từ trái qua phải 14.13 Mạch điện hình 6.4: E1 = V, E2 = 26 V, r1 = r2 = , R1 = , R2 = , RV =  Tính số vôn kế A 26 V B V C 18V D 34 V 14.14 Suất điện động nguồn điện đại lượng đặc trưng cho: A Khả tạo điện tích (+) giây B Khả tạo điện tích giây C Khả nguồn thực công giây D Khả thực công nguồn dịch chuyển đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên nguồn điện 14.15 Công lực lạ dịch chuyển điện lượng +2 C từ cực âm đến cực dương lòng viên pin có suất điện động 1,5 V là: A +3 J C B –3 J D +6 J 14.16 Một ắc quy có suất điện động V thắp sáng bóng đèn Điện lượng dịch chuyển hai cực ắcquy lực lạ thực công mJ là: A mC B C C mC D 14.17 Mạch điện hình 6.4: E1 = 16 V, E2 = V, r1 = r2 = , R1 = R2 =  RV lớn, bỏ qua RA điện trở dây nối Tính số ampe kế A 0,5 A B 0,75 A C 1,91 A D A 14.18 Mạch điện hình 6.4: E1 = 16 V, E2 = V, r1 = r2 = , R1 = R2 =  RV lớn, bỏ qua RA điện trở dây nối Tính số vơn kế A 11,5 V B V C 12 V D V 15.1 Cho mạch điện hình 6.6 Chọn chiều thuận cho vòng kín chiều kim đồng hồ Phương trình sau thể định luật Kirchhoff ? A Vòng ME2NE3RM: I2r2 + I3(r3 + R) = –E2 –E3 B Vòng ME1NE2M: I1r1 + I2r2 = – E1 + E2 C Vòng ME1NE3RM: E1 + E3 = I1r1 + I3(r3 +R) D Nút M: I1 – I2 = I3 Hình 6.5 R E1, r1 M E2, r2 15.3 Mạch điện hình 6.7 Biết E1 = 12V; E2 = 6V; r1 = r2 = 1; RA = 0; R1 = 2; R2 = 5 Xác định chiều độ lớn dòng điện qua ampe kế R2 = 5 Tính cường độ dòng điện qua R1 A 1A B 4A C 5A D 2/3A 15.3 Mạch điện hình 6.7 Biết E1 = 12V; E2 = 6V; r1 = r2 = 1; RA = 0; R1 = 2; R2 = 5 Tính cường độ dòng điện qua R2 A 1A B 4A C 5A D 2/3A I2 N I3 Hình 6.6 M E , r2 A Từ M đến N; 3A B Từ N đến M; 3A C Từ M đến N; 5A D Từ N đến M; 5A 15.3 Mạch điện hình 6.7 Biết E1 = 12V; E2 = 6V; r1 = r2 = 1; RA = 0; R1 = 2; I1E , r E1 , r1 R1 A R2 Hình 6.7 N Chủ đề 7: VECTO CẢM ỨNG TỪ, CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG CỦA CÁC DÒNG ĐIỆN 7.1 Phát biểu sau SAI? Từ trường có xung quanh: a) dòng điện b) nam châm c) điện tích đứng yên d) vật nhiễm từ 7.2 Một sợi dây dẫn gấp thành hình vng, cạnh a = 4cm, đặt chân khơng Cho dòng điện I = 10A chạy qua sợi dây Tính cảm ứng từ tâm hình vng a) T b) 10 – T c) 7,1.10 – T d) 2,8.10 – T 7.3 Cho dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng, dài, gồm hai đoạn vng góc hình 9.2 Biết BM = 5cm, I = 10A Cảm ứng từ dòng điện I gây M có giá trị: a) T b) 15,9 T c) 4.10 – T d) 2.10 – T A I B Hình 9.2 M Chủ đề 8: CÁC ĐỊNH VỀ TỪ TRƯỜNG – LỰC TỪ AMPE 8.1 Có dây dẫn thẳng song song, có dòng điện I1, I2, I3 chạy qua hình 9.8 Dòng I1 I2 giữ chặt Dòng I3 sẽ: a) chuyển động lên b) chuyển động xuống c) chuyển động sang phải d) chuyển động sang trái I3 I1  có vai trò giống vectơ điện 8.2 Vectơ cảm ứng từ B trường? I2 + Hình 9.8  a) Vectơ cảm ứng điện D  b) Vectơ cường độ điện trường E  c) Vectơ phân cực P  d) Vectơ cường độ từ trường H 8.3 Đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm mặt phẳng tờ giấy, đặt từ trường có đường cảm ứng vng góc với mặt giấy Cho biết chiều dòng I chiều lực từ mơ tả hình 9.11 Hình sau mơ tả chiều vectơ cảm ứng từ? I I I  F  a) B vào 8.4  F  F c) ñi  b) B ñi B I  F d) đi vào B Hình 9.11 Xét mặt kín (S) bất kì, nằm khơng gian có từ trường Phát biểu sau đúng? a) Nếu có đường cảm ứng từ chui vào (S) chui khỏi (S) b) Nếu mặt kín có nam châm đường cảm ứng từ chui khỏi (S) xa mà không chui vào (S) c) Từ thông gởi qua (S) khác khơng mặt kín có nam châm d) Từ thơng gởi qua mặt kín tổng dòng điện xun qua mặt kín Chủ đề 9: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG TỪ TRƯỜNG – LỰC LORENTZ 9.1 Một electron bay vào từ trường theo hướng vng góc với đường cảm ứng từ Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực, phát biểu sau đúng? a) Qũi đạo electron đường tròn b) Qũi đạo electron đường xoắn ốc c) Động electron tăng dần d) Vận tốc electron tăng dần    9.2 Trong vectơ: vận tốc hạt mang điện v , cảm ứng từ B lực Lorentz F     a) F v hợp với góc tuỳ ý b) v B ln vng góc với     c) B F ln vng góc với d) F , v B đôi vng góc   9.3 Bắn điện tích q vào từ trường Biết v B vng góc nằm mặt phẳng tờ giấy (hình 9.17) Hình mơ tả chiều lực Lorentz tác dụng lên điện tích q?  B  B  -q  a) F vào  v v  v +q  b) F  B  c) F -q  B  v +q  d) F vào Hình 9.17 9.4 Bắn electron vào từ trường đều, có đường sức từ hướng thẳng đứng từ xuống dưới, với vận tốc  v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực quay tròn mặt phẳng nằm ngang theo chiều kim đồng hồ (KĐH), hay ngược chiều KĐH? a) Electron quay chiều KĐH,  v hướng từ phải qua trái  v hướng từ trái qua phải b) Electron quay chiều KĐH,  c) Electron quay ngược chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái  d) Electron quay chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái 9.5 Bắn proton vào từ trường đều, có đường sức từ hướng thẳng đứng từ xuống dưới, với vận tốc  v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực quay tròn mặt phẳng nằm ngang theo chiều kim đồng hồ (KĐH), hay ngược chiều KĐH? a) Proton quay chiều KĐH,  v hướng từ phải qua trái  v hướng từ trái qua phải b) Proton quay chiều KĐH,  c) Proton quay ngược chiều KĐH, cho dù v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái d) Proton quay chiều KĐH, cho dù  v hướng từ trái sang phải hay từ phải qua trái 9.6 Bắn đồng thời hạt proton hạt electron vào từ trường đều, theo hướng vng góc với đường sức từ, với vectơ vận tốc đầu Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Kết luận sau đúng? a) Lực Loren tác dụng lên chúng có độ lớn c) Chu kỳ chuyển động chúng b) Quĩ đạo chúng đường tròn có bán kính d) Động chúng  9.7 Ở thời điểm khảo sát, proton bay theo phương ngang chân không với vận tốc v Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau đúng? a) Nếu khơng có từ trường điện trường đặt vào vùng khơng gian qũi đạo đường thẳng b) Nếu đặt vào vùng khơng gian từ trường mà đường cảm ứng từ hướng thẳng đứng qũi đạo đường tròn, nằm mặt phẳng nằm ngang c) Nếu đặt vào vùng khơng gian từ trường mà đường sức từ hướng nằm ngang phương  với vectơ vận tốc v , thẳng d) A, B, C  9.8 Một chùm electron bay theo phương ngang chân khơng với vận v vào vùng có tốc trường Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau từ đúng?  a) Nếu đường cảm ứng từ song song v chùm electron thẳng  với v chùm electron quay tròn mặt phẳng b) Nếu đường cảm ứng từ vng góc nằm với ngang  v góc nhọn qũi đạo electron đường c) Nếu đường cảm ứng từ hợp với elíp vectơ d) A, B, C 9.9 Bắn electron vào từ trường theo hướng vng góc với đường sức từ với vận tốc đầu v1 > v2 Bỏ qua ảnh hưởng trọng lực Phát biểu sau đúng? a) Chu kỳ chuyển động chúng b) Bán kính qũi đạo chúng c) Động chúng d) A, B, C  9.10 * Bắn điện tích q vào từ trường với vận tốc đầu v theo hướng vng góc với đường cảm ứng từ qũi đạo đường tròn Hình sau mơ tả quĩ đạo q? -q +q  a) B vào   v v -q +q  v  v  b) B  c) B Hình 10.8 9.11  d) B vào * Bắn điện tích q vào từ trường với vận tốc đầu  v theo hướng vng góc với đường cảm ứng từ qũi đạo đường tròn Hình sau mơ tả quĩ đạo q? -q  v +q  v    a) B b) B vào c) B vào Hình 10.9  v 9.12 * Khối bán dẫn loại n (hạt dẫn electron, mang điện âm) khối bán dẫn loại p (hạt dẫn lỗ trống, mang điện duơng) đặt từ trường đều, có vectơ cảm ứng từ song song với mặt giấy Cho  dòng điện chạy qua chúng Do hiệu ứng Hall, hai mặt đối xuất điện tích trái dấu Gọi v vận tốc định hướng hạt dẫn Hình sau mô tả hiệu ứng Hall?  B +++++  v - - - - a) bán dẫn p  B  B  B +++++ - - - - - +++++  v - - - - d) bán dẫn n   điv vào - - - - b) bán dẫn n v +++++ c) bán dẫn p 9.13 * Khối bán dẫn loại n (hạt dẫn electron, mang điện âm) khối bán dẫn loại p (hạt dẫn lỗ trống, mang điện dương) đặt từ trường đều, có vectơ cảm ứng từ song song với mặt giấy Cho  dòng điện chạy qua chúng Do hiệu ứng Hall, hai mặt đối xuất điện tích trái dấu Gọi v vận tốc định hướng hạt dẫn Hình sau mơ tả hiệu ứng Hall?  B  B  B  B +++++  v - - - - a) bán dẫn n  +++++  v - - - - b) bán dẫn p - - - - - +++++   v vào v +++++ c) bán dẫn n - - - - d) bán dẫn p  9.14 * Từ trường B vng góc với mặt phẳng hình vẽ Ta kéo kim loại chuyển động với vận tốc đầu kim loại xuất điện tích trái dấu Xác định hình đúng: - +  v +   vào B  vào  v -  b) B - +  v  c) B v  v  + d) B  9.15 * Từ trường B vng góc với mặt phẳng hình vẽ Ta kéo kim loại chuyển động với vận tốc đầu kim loại xuất điện tích trái dấu Xác định hình đúng: - +  v +   B - +  v  v  b) B  c) B vào +  v  - d) B vào v Chủ đề 10: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 10.1 Đoạn dây AB chuyển động cắt ngang đường cảm ứng từ Ta thấy hai đầu A, B xuất điện tích trái dấu Nguyên nhân do: a) hiệu ứng Hall b) tác dụng lực Loren lên electron tự kim loại c) tượng cảm ứng điện từ d) hiệu ứng bề mặt 10.2 Chọn phát biểu đúng: a) Khi từ thơng qua đoạn mạch biến thiên mạch xuất dòng điện cảm ứng b) Nếu số lượng đường cảm ứng từ xuyên qua mạch kín cho trước thay đổi, mạch xuất dòng điện cảm ứng c) Nếu mạch kín có dòng điện cảm ứng chắn mạch kín phải đặt từ trường biến thiên d) Bản chất dòng điện cảm ứng khơng phải dòng chuyển động có hướng điện tích mạch mà biến thiên từ thông 10.3 Lõi thép máy biến gồm nhiều thép mỏng ghép cách điện với nhằm mục đích gì? a) dẫn từ tốt b) hạn chế nóng lên máy biến hoạt động c) tăng từ thông qua mạch d) chống lại biến thiên dòng điện cảm ứng cuộn dây 10.4 Phát biểu sau đúng? a) Đường sức điện trường tĩnh đường khép kín b) Lực từ lực Trường lực từ trường c) Các đường cảm ứng từ đường cong khép kín d) Đường sức điện trường xoáy xuất phát từ điện tích (+) kết thúc điện tích (-) ...2 a) 0,36N b) 3,6N c) 0,036N d) 36N 1.10 Cho vật A nhiễm điện (+) tiếp xúc với vật B chưa nhiễm điện tách B nhiễm điện +q Kết luận sau đúng? a) Một số điện tích... điện tích chứa đơn vị chiều dài vật nhiễm điện b) Có thể âm dương thay đổi tùy theo vị trí điểm khảo sát c) Đơn vị đo hệ SI culông mét vng (C/m ) d) Nếu điện tích vật phân bố theo chiều dài  =... đường thẳng AB khoảng x Cường độ điện trường M đạt cực đại khi: a a) x = b) x = a c) x = 2 d) x = a Chủ đề 3: ĐƯỜNG SỨC – ĐIỆN THÔNG – ĐỊNH LÝ O – G VÀ CÁC ỨNG DỤNG 3.1 Phát biểu sau SAI nói đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương, Ngan hang cau hoi trac nghiem vật lý đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay