1cambridge english prepare 2 workbook

90 89 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (38,000₫)
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:43

... wonderful! 12 Great sounds 16 A true story 20 Fantastic facts 24 What a great job! 28 Going places 32 Special places 36 Clothes and fashion 40 10 Buying things 44 11 Eating out 48 12 The latest... c d e f I quite like learning English I hate learning English I like learning English I really love learning English I don’t like learning English I love learning English Write complete sentences... and Online Workbook ISBN 978-0- 521 -18049-8 Workbook with Audio ISBN 978-0- 521 -18050-4 Teacher’s Book with DVD and Teacher’s Resources Online ISBN 978-0- 521 -180 52- 8 Class Audio CDs ISBN 978-1-107-49718-4
- Xem thêm -

Xem thêm: 1cambridge english prepare 2 workbook, 1cambridge english prepare 2 workbook

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay