National internal revenue code (NIRC)

172 42 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:43

... to it by this Code or other laws SEC Chief Officials of the Bureau of Internal Revenue - The Bureau of Internal Revenue shall have a chief to be known as Commissioner of Internal Revenue, hereinafter... Commissioner SEC 11 Duties of Revenue District Officers and Other Internal Revenue Officers - It shall be the duty of every Revenue District Officer or other internal revenue officers and employees... Authority of Internal Revenue Officers to Make Arrests and Seizures - The Commissioner, the Deputy Commissioners, the Revenue Regional Directors, the Revenue District Officers and other internal revenue
- Xem thêm -

Xem thêm: National internal revenue code (NIRC) , National internal revenue code (NIRC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay