Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 23

3 30 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:39

... Answer: A Answer: B 10 Answer: Basic tax Additional community tax: Salary ( 352,225/1,000 = 352 x P1) Business: Dormitory 100,500 Jeepney 150,650 Total 251,150 (251,150/1,000 = 251 x P1) 352 251 Total... Total community tax payable 11 60 60 Answer: D Basic tax Additional community tax: Gross receipts, Manila Gross receipts, Quezon City Total (7,319,995.80/1,000 = 7,319 x P1) Limit Total tax payable
- Xem thêm -

Xem thêm: Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 23 , Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 23

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay