Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 17

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:39

... 36,960 3,480 28,560 a VAT Business Purchases Cash 50,000 50,000 Non-VAT Business Purchases Cash 20,000 20,000 b VAT Business Purchases Input tax (89,600 x 3/28) Cash Non-VAT Business Purchases 80,000... 3,864 36,064 d VAT Business (exclusive of tax) Cash Output tax Sales 448,000 48,000 400,000 Non-VAT Business Cash Sales 100,000 100,000 e Sales – VAT Business Sales – Non-VAT Business Total sales... returns and allowances Sales discounts Taxable base Multiply by Output tax Less: Input tax VAT payable 513,000 2,273,000 P 16,500 16,500 33,000 2,240,000 3/28 240,000 230,000 10,000 a The seller and
- Xem thêm -

Xem thêm: Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 17 , Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man 17

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay