Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc ptx

5 42 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:38

... Percentage tax 13 Answer: A 14 Answer: A P 67,800 3% 2,034 Gross receipts (P371,250 / 99%) Multiply by Value-added tax 15 P 375,000 3/28 40,179 Answer: B Jeepney No Jeepney No Jeepney No Jeepney No Gross... Gross receipts Rate of tax Percentage tax P 125,000 3% 3,750 Answer: C Gross receipts Multiply by Value-added tax 19 P125,000 12% 15,000 Answer: D December Rate of tax Franchise tax 20 430,000 2%... overseas calls Bill on overseas calls Divide by Overseas communication tax P 164,199 3% 4925.97 A P 4,000 25% 1,000 11 90.91 91 Operation Sale of food and softdrinks Sale of liquor Gross receipts
- Xem thêm -

Xem thêm: Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc ptx , Transfer and business taxes by ampongan 6th sol man mc ptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay