Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 6

14 70 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:37

... Calculator solution: B 1–∞ C D E 1–5 6 ÷ 0.15 $300 0 0 $35,000 $10,871. 36 $2,000 0.4 76 $ 16, 660 .00 Calculator solution: $ 16, 663 . 96 3 .60 5 0.507 $5,407.50 4,309.50 $9,717.00 Calculator solution: ... $60 = $1,531.98 Interest income of B = 18 .66 194 bonds × $140 = $2 ,61 2 .67 (d) At the end of the years both bonds mature and will sell for par of $1,000 FVA = $60 (FVIFA10%,5) + $1,000 FVA = $60 (6. 105)... $60 (PVIFA12%,5) + $1,000(PVIF12%,5) BA = $60 (3 .60 5) + $1,000(0. 567 ) BA = $2 16. 30 + 567 BA = $783.30 BB = $140(PVIFA12%,5) + $1,000(PVIF12%,5) BB = $140(3 .60 5) + $1,000(0. 567 ) BB = $504.70 + 567
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 6 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay