Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 4

29 36 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:37

... $790 .43 P4 -41 LG 6: Creating a Retirement Fund Intermediate (a) PMT = FVA42 ÷ (FVIFA8% ,42 ) PMT = $220,000 ÷ (3 04. 244 ) PMT = $723.10 (b) FVA42 = PMT × (FVIFA8% ,42 ) FVA42 = $600 × (3 04. 244 ) FVA42... $4, 235 .49 Calculator solution: $4, 235.22 (b) End of Year Loan Payment Beginning of Year Principal $4, 235 .49 $10,000.00 $1,300.00 $2,935 .49 $7,0 64. 51 4, 235 .49 7,0 64. 51 918.39 3,317.10 3, 747 .41 ... Calculator solution: $4, 057.59 FVAdue = $500 ×( 8.115 × 1.12) FVAdue = $4, 544 .40 Calculator solution: $4, 544 .51 C FVA20%,5 = $30,000 × 7 .44 2 FVA20%,5 = $223,260 Calculator solution: $223, 248 FVAdue
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 4 , Solution manual principles of managerial finance by gitman 10th chapter 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay