Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

20 5 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:35

Giáo án Đại số §9 BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh có khái niệm biểu thức hữu tỉ, biết phân thức đa thức biểu thức hữu tỉ, thực phép tốn biểu thức để biến thành biểu thức đại số Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép tốn phân thức đại số II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập ? , phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập quy tắc nhân, chia phân thức, máy tính bỏ túi - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh III Các bước lên lớp: Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (6 phút) Thực phép tính sau: x+5 2− x HS1: x−2 x+2 x − 36 : HS2: x+5 6− x Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Biểu thức hữu Hoạt động học sinh Ghi bảng 1/ Biểu thức hữu tỉ tỉ có dạng nào? (6 (SGK) phút) -Ở lớp em biết biểu thức hữu tỉ 0; x 3x + ; 7; x − x + biểu thức gì? 0; x 3x + ; 7; x − x + biểu thức hữu tỉ -Biểu thức hữu tỉ thực -Vậy biểu thức hữu tỉ phép tốn: thực phép tốn cộng, trừ, nhân, chia nào? 2/ Biến đổi biểu Hoạt động 2: Biến đổi thức hữu tỉ thành biểu thức hữu tỉ thành phân thức phân thức (10 phút) -Nhờ quy tắc Ví dụ 1: (SGK) phép tốn cộng, trừ, nhân, chia phân thức ta biến đổi biểu thức hữu tỉ -Khi nói phân thức A chia cho thành phân thức -Khi nói phân thức A chia cho phân thức B ta có cách viết? Đó cách viết nào? phân thức B ta có hai cách viết A B A : B hay A = A: B B -Lắng nghe quan sát ví dụ -Treo bảng phụ ví dụ SGK bảng phụ phân tích lại cho học sinh -Đọc yêu cầu tốn ?1 thấy -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Biểu thức B viết lại nào? -Mỗi dấu ngoặc phép cộng hai phân thức có mẫu nào? -Để cộng hai phân thức   2x   B = 1 + ÷:  + ÷  x −1   x +1  ?1 x −1 B= 2x 1+ x +1   2x   = 1 + ÷: 1 + ÷  x −1   x +1  x + x2 + 2x + = : x −1 x2 + 1+ x + x2 + x2 + B= = x − ( x + 1) x − -Mỗi dấu ngoặc phép cộng hai phân thức có mẫu khác 3/ Giá trị phân thức -Để cộng hai phân thức Khi giải tốn khơng mẫu ta phải liên quan đến giá trị không mẫu ta làm quy đồng phân thức trước hết nào? phải tìm điều kiện -Thực bảng -Hãy giải hồn thành tốn biến để giá trị tương ứng theo hướng dẫn mẫu thức khác Đó Hoạt động 3: Giá trị điều kiện để giá trị phân thức tính -Đọc thông tin SGK trang 56 phân thức xác định nào? (13 phút) Ví dụ 2: (SGK) -Lắng nghe quan sát -Hãy đọc thông tin SGK -Chốt lại: Muốn tìm giá trị ?2 biểu thức hữu tỉ ta cần a) x + x ≠ phải tìm điều kiện biến để x ( x + 1) ≠ x≠0 x + ≠ ⇒ x ≠ −1 giá trị mẫu thức khác Tức ta phải cho mẫu thức -Lắng nghe quan sát ví dụ khác giải tìm x bảng phụ -Treo bảng phụ ví dụ SGK -Đọc yêu cầu tốn ?2 phân tích lại cho học sinh -Để tìm điều kiện x Vậy x ≠ x ≠ −1 phân thức xác định b) x +1 x +1 = = x + x x ( x + 1) x cần phải cho biểu thức x2 + x -Với x = 000 000 thỏa -Treo bảng phụ nội dung ?2 khác mãn điều kiện biến -Để tìm điều kiện x x + x = x(x + 1) nên giá trị biểu thức cần phải cho biểu thức khác 0? thấy 1000000 -Hãy phân tích x2 + x thành -Do x ≠ x + ≠ -Với x = -1 không thỏa nhân tử? mãn điều kiện biến -Vậy x(x + 1) ≠ -Với x = 000 000 thỏa mãn Bài tập 46a trang 57 -Do x với điều kiện biến x+1 với 0? -Còn x = -1 khơng thỏa mãn -Với x = 000 000 có thỏa điều kiện biến SGK mãn điều kiện biến -Thực theo hướng dẫn khơng? -Còn x = -1 có thỏa mãn điều kiện biến không? -Ta rút gọn phân thức sau thay giá trị vào tính -Đọc yêu cầu tốn x = 1 +  : 1 −  a)  ÷  x ÷   x 1− x x +1 x −1 x +1 x = : = x x x x −1 x +1 = x −1 Hoạt động 3: Luyện tập -Vận dụng thực lớp (5 phút) -Treo bảng phụ tập 46a -Lắng nghe ghi trang 57 SGK -Hãy vận dụng tập ?1 vào giải tập -Sửa hồn chỉnh lời giải Củng cố: (2 phút) Muốn tìm giá trị biểu thức hữu tỉ trước tiên ta phải làm gì? Hướng dẫn học nhà, dặn dò: (2 phút) -Xem lại ví dụ tập giải (nội dung, phương pháp) -Vận dụng vào giải tiếp tập 50, 51, 53 trang 58 SGK -Tiết sau luyện tập (mang theo máy tính bỏ túi) 1+ LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh củng cố lại kiến thức biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo phép tốn phân thức đại số II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập 50, 51, 53 trang 58 SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ơn tập kiến thức biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức, máy tính bỏ túi - Phương pháp bản: Nêu giải vấn đề, hỏi đáp, so sánh III Các bước lên lớp: Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (7 phút) x HS1: Biến đổi biểu thức sau thành phân thức: 1+ x 1− HS2: Cho phân thức x −1 Tìm điều kiện x để phân thức xác định rút x2 −1 gọn phân thức Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Bài tập 50 Hoạt động học sinh trang 58 SGK (11 phút) SGK -Treo bảng phụ nội dung -Đọc yêu cầu tốn tốn Ghi bảng Bài tập 50 trang 58 -Trước tiên phải thực -Câu a) trước tiên ta phải làm phép tính dấu ngoặc gì? -Để cộng, trừ hai phân thức 3x   x   a)  + 1÷: 1 − ÷  x +1   1− x  không mẫu ta phải quy = -Để cộng, trừ hai phân thức đồng không mẫu ta phải làm gì? -Mẫu thức chung x x +1 x + x + x + 1 − x − 3x : x +1 − x2 x + 1 − x2 = : x + 1 − x2 2x +1 ( 1+ x) ( 1− x) = x +1 ( 1+ 2x) ( 1− 2x) = x -Mẫu thức chung -Mẫu thức chung x +1 bao nhiêu? -Mẫu thức chung 3x bao nhiêu? − x2 3x – x2 − x2 Muốn chia phân thức A cho B 1− x x −1 = − 2x x −1   b) ( x − 1)  − − 1÷ =  x −1 x +1  (x  x + − x + − ( x − 1) ( x + 1) − 1)  ( x − 1) ( x + 1)  -Muốn chia hai phân thức phân thức C khác 0, ta nhân = − ( x − 1) = − x D ta làm nào?  ÷ ÷  A với phân thức nghịch đảo B -Câu b) làm tương tự câu a) C D -Treo bảng phụ nội dung tốn -Câu a) mẫu thức chung SGK -Thực hồn thành lời giải  x2 y   x 1  a )  + ÷:  − + ÷ x y y x y Hoạt động 2: Bài tập 51 trang 58 SGK (11 phút) Bài tập 51 trang 58 -Đọc yêu cầu tốn x2 -Mẫu thức chung y y xy2 x = = x + y x − xy + y : xy xy ( x + y ) ( x − xy + y ) = x+ y x − xy + y x2 y bao nhiêu? y x x x -Mẫu thức chung y ; y bao nhiêu? x -Mẫu thức chung y ; y xy2 x 1   b)  − ÷:  x + 4x + x − 4x +    : + ÷  x+2 x−2 =− ( x + 2) ( x − 2) Bài tập 53 trang 58 SGK -Câu b) giải tương tự câu a) 1+ -Sau áp dụng phương pháp x +1 = x x phân tích đa thức thành nhân tử hợp lí để rút gọn phân tích -Thực theo gợi ý vừa tìm -Hãy hồn thành lời giải tốn -Đọc yêu cầu tốn 1 x +1 1+ x x x +1 x +1+ x 2x +1 = 1+ = = x x +1 x +1 1+ = 1+ 1 = 1+ Hoạt động 3: Bài tập 53 -Biến đổi biểu thức thành + 2x +1 1+ x +1 trang 58 SGK (11 phút) 1+ phân thức đại số -Treo bảng phụ nội dung tốn -Đề yêu cầu gì? 1+ 1+ =? x 1 1+ x 1+ 1+ x x + 3x + = 1+ = 2x +1 2x + 1 x +1 = x x 1 1+ x x +1 x = 1+ 1: x +1 x 1: x +1 x = x x +1 =? -Thảo luận trình bày lời x + hay viết theo cách giải bảng x nữa? 1: x +1 =? x -Hãy thảo luận nhóm để giải tốn Củng cố: (2 phút) Khi rút gọn phân thức ta phải làm gì? Hướng dẫn học nhà, dặn dò: (2 phút) -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập kiến thức học chuẩn bị thi học kì I ÔN TẬP CHƯƠNG II A Mục tiêu: -Kiến thức: Củng cố lại kiến thức về: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức; chia đa thức cho đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử -Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo dạng tập theo kiến thức B Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập theo dạng, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức về: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức; chia đa thức cho đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử, máy tính bỏ túi C Các bước lên lớp: I Ổn định lớp:KTSS (1 phút) II Kiểm tra cũ: (5 phút) Thực phép tính : (x 1  − 4x + 4)  x − ÷ 4  III Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Thực Hoạt động học sinh Nội dung Thực phép tính phép tính (7 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Đọc yêu cầu tốn a) 5x ( 3x − x + ) tập = 15 x − 35 x + 10 x -Nhắc lại quy tắc học -Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm -Nhắc lại quy tắc học b) ( x − x ) ( x − x + 1) nào? = 10 x − x3 + x − 15 x + -Muốn nhân đa thức với -Tích hai số dấu +6 x − 3x đa thức ta làm kết dấu ‘‘ + ‘‘ = 10 x − 19 x + x − x nào? -Tích hai số khác dấu -Tích hai số dấu kết dấu ‘‘ - ‘‘ kết dấu gì? -Với xm xn = xm + n -Tích hai số khác dấu -Hai học sinh thực Làm tính chia kết dấu gì? bảng -Với xm xn = ? -Lắng nghe ghi -Hãy hồn thành lời giải a ) ( −2 x + x − x ) : x = − x3 − x + tốn b) ( 3x y + x y − 12 xy ) : 3xy -Sửa hồn chỉnh lời giải -Đọc yêu cầu tốn = xy + xy − Hoạt động 2: Làm tính chia -Phát biểu quy tắc chia (5 phút) đa thức cho đơn thức nhân tử -Treo bảng phụ nội dung học tập -Với ym yn = ym – n ; m ≥ n a ) 3x − xy + x − y -Muốn chia đa thức cho đơn thức ta làm -Hai học sinh thực nào? Phân tích đa thức thành bảng -Với ym yn = ? cần điều -Lắng nghe ghi = ( x − xy ) + ( x − y ) = 3x ( x − y ) + ( x − y ) = ( x − y ) ( 3x + ) kiện gì? b) x + x + − y -Hãy hồn thành lời giải = ( x + x + 1) − y tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải -Đọc yêu cầu tốn -Có ba phương pháp phân Hoạt động 3: Phân tích đa tích đa thức thành nhân tử: thức thành nhân tử (9 Đặt phút) = ( x + 1) − y nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng -Treo bảng phụ nội dung tử = ( x +1+ y ) ( x +1− y ) Tìm x, biết: tập -Câu a) ta sử dụng phương a) x + x = -Có phương pháp pháp nhóm hạng tử đặt ⇔ x ( x + ) = phân tích đa thức thành nhân nhân tử chung để phân tích tử? Đó phương pháp nào? ⇔ x = x = −4 -Câu b) ta sử dụng phương pháp nhóm hạng tử dùng b) x − x + = -Câu a) ta sử dụng phương đẳng thức để phân tích pháp để phân tích? -Hai học sinh thực bảng -Câu b) ta sử dụng phương -Lắng nghe ghi pháp để phân tích? -Hãy hồn thành lời giải -Đọc yêu cầu tốn tốn -Đối với dạng tập ta -Sửa hồn chỉnh lời giải cần phân tích vế trái thành nhân tử cho thừa số Hoạt động 4: Tìm x (10 sau giải tìm x phút) -Câu a) ta sử dụng phương -Treo bảng phụ nội dung pháp đặt nhân tử chung để tập phân tích -Đối với dạng tập ta -Câu b) ta sử dụng phương cần thực nào? pháp dùng đẳng thức để phân tích -Thảo luận trình bày lời -Câu a) ta áp dụng phương giải bảng pháp để phân tích? -Câu b) ta áp dụng phương pháp để phân tích? -Lắng nghe ghi ⇔ ( x − 3) = ⇔ x−3= ⇔ x=3 -Hãy thảo luận nhóm để hồn thành lời giải tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải IV Củng cố: (6 phút) -Hãy phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức -Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức -Hãy nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử -Nếu a b = a = ? b = ? V Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) ÔN TẬP HỌC KÌ I A Mục tiêu: -Kiến thức: Củng cố lại kiến thức về: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức; chia đa thức cho đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử -Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo dạng tập theo kiến thức B Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập theo dạng, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức về: Nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức; chia đa thức cho đơn thức, phân tích đa thức thành nhân tử, máy tính bỏ túi C Các bước lên lớp: I Ổn định lớp:KTSS (1 phút) II Kiểm tra cũ: (5 phút) Thực phép tính : (x 1  − 4x + 4)  x − ÷ 4  III Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Thực Hoạt động học sinh Nội dung Thực phép tính phép tính (7 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Đọc yêu cầu tốn a) 5x ( 3x − x + ) tập = 15 x − 35 x + 10 x -Nhắc lại quy tắc học -Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm -Nhắc lại quy tắc học b) ( x − x ) ( x − x + 1) nào? = 10 x − x3 + x − 15 x + -Muốn nhân đa thức với -Tích hai số dấu +6 x − 3x đa thức ta làm kết dấu ‘‘ + ‘‘ = 10 x − 19 x + x − x nào? -Tích hai số khác dấu -Tích hai số dấu kết dấu ‘‘ - ‘‘ kết dấu gì? -Với xm xn = xm + n -Tích hai số khác dấu -Hai học sinh thực Làm tính chia kết dấu gì? bảng -Với xm xn = ? -Lắng nghe ghi -Hãy hồn thành lời giải a ) ( −2 x + x − x ) : x = − x3 − x + tốn b) ( 3x y + x y − 12 xy ) : 3xy -Sửa hồn chỉnh lời giải -Đọc yêu cầu tốn = xy + xy − Hoạt động 2: Làm tính chia -Phát biểu quy tắc chia (5 phút) đa thức cho đơn thức nhân tử -Treo bảng phụ nội dung học tập -Với ym yn = ym – n ; m ≥ n a ) 3x − xy + x − y -Muốn chia đa thức cho đơn thức ta làm -Hai học sinh thực nào? Phân tích đa thức thành bảng -Với ym yn = ? cần điều -Lắng nghe ghi = ( x − xy ) + ( x − y ) = 3x ( x − y ) + ( x − y ) = ( x − y ) ( 3x + ) kiện gì? b) x + x + − y -Hãy hồn thành lời giải = ( x + x + 1) − y tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải -Đọc yêu cầu tốn -Có ba phương pháp phân Hoạt động 3: Phân tích đa tích đa thức thành nhân tử: thức thành nhân tử (9 Đặt phút) = ( x + 1) − y nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng -Treo bảng phụ nội dung tử = ( x +1+ y ) ( x +1− y ) Tìm x, biết: tập -Câu a) ta sử dụng phương a) x + x = -Có phương pháp pháp nhóm hạng tử đặt ⇔ x ( x + ) = phân tích đa thức thành nhân nhân tử chung để phân tích tử? Đó phương pháp nào? ⇔ x = x = −4 -Câu b) ta sử dụng phương pháp nhóm hạng tử dùng b) x − x + = -Câu a) ta sử dụng phương đẳng thức để phân tích pháp để phân tích? -Hai học sinh thực bảng -Câu b) ta sử dụng phương -Lắng nghe ghi pháp để phân tích? -Hãy hồn thành lời giải -Đọc yêu cầu tốn tốn -Đối với dạng tập ta -Sửa hồn chỉnh lời giải cần phân tích vế trái thành nhân tử cho thừa số Hoạt động 4: Tìm x (10 sau giải tìm x phút) -Câu a) ta sử dụng phương -Treo bảng phụ nội dung pháp đặt nhân tử chung để tập phân tích -Đối với dạng tập ta -Câu b) ta sử dụng phương cần thực nào? pháp dùng đẳng thức để phân tích -Thảo luận trình bày lời -Câu a) ta áp dụng phương giải bảng pháp để phân tích? -Câu b) ta áp dụng phương pháp để phân tích? -Lắng nghe ghi ⇔ ( x − 3) = ⇔ x−3= ⇔ x=3 -Hãy thảo luận nhóm để hồn thành lời giải tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải IV Củng cố: (6 phút) -Hãy phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức -Hãy phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức -Hãy nêu phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử -Nếu a b = a = ? b = ? V Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập kiến thức rút gọn phân thức, quy đồng mẫu phân thức; cộng, trừ phân thức -Tiết sau ôn tập học kì I (tt) ƠN TẬP HỌC KÌ I (tt) A Mục tiêu: -Kiến thức: Củng cố lại kiến thức về: Rút gọn phân thức, quy đồng mẫu phân thức; cộng, trừ phân thức -Kĩ năng: Có kĩ thực thành thạo dạng tập theo kiến thức B Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập theo dạng, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức rút gọn phân thức, quy đồng mẫu phân thức; cộng, trừ phân thức, máy tính bỏ túi C Các bước lên lớp: I Ổn định lớp:KTSS (1 phút) II Kiểm tra cũ: (5 phút) Thực phép tính : HS1: ( x + ) ( x − x + ) 2 HS2: ( x y − 10 x y + 15 xy ) : xy III Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Rút gọn phân Hoạt động học sinh thức (10 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Đọc yêu cầu tốn tập a) -Muốn rút gọn phân thức = -Muốn rút gọn phân thức ta có thể: ta làm nào? Nội dung Rút gọn phân thức +Phân tích tử mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung; +Chia tử mẫu cho nhân tử chung 10 xy ( x + y ) 15 xy ( x + y ) 2y 3( x + y) -Có ba phương pháp phân -Có phương pháp tích đa thức thành nhân tử: phân tích đa thức thành nhân Đặt tử? Đó phương pháp nào? nhân tử chung, dùng đẳng thức, nhóm hạng tử x + 14 x + b) 3x + 3x ( x + x + 1) = 3x ( x + 1) ( x + 1) = 3x ( x + 1) -Hãy hồn thành lời giải -Hai học sinh thực = ( x + 1) tốn bảng -Sửa hồn chỉnh lời giải -Lắng nghe ghi Quy đồng mẫu phân thức Hoạt động 2: Quy đồng a) mẫu phân thức (12 phút) 3x -Đọc yêu cầu tốn 3x x+3 ; 2x + x − Ta có: -Treo bảng phụ nội dung -Muốn quy đồng mẫu thức x + = ( x + ) tập nhiều phân thức ta làm x − = ( x + ) ( x − ) -Muốn quy đồng mẫu sau: phân thức ta làm nào? +Phân tích mẫu thức thành nhân tử tìm mẫu thức chung; +Tìm nhân tử phụ mẫu thức; +Nhân tử mẫu phân thức với nhân tử phụ MTC = ( x + ) ( x − ) 3x 3x = x + ( x + 2) = x+3 x+3 = x − ( x + 2) ( x − 2) = tương ứng -Câu a) ta sử dụng phương 3x ( x − ) ( x + 2) ( x − 2) b) ( x + 3) ( x + 2) ( x − 2) x+5 x ; x + x + 3x + -Câu a) ta áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung Ta có: pháp để phân tích? dùng đẳng thức để phân tích -Câu b) ta áp dụng phương -Câu b) ta sử dụng phương x + x + = ( x + ) pháp để phân tích? pháp dùng đẳng thức 3x + = ( x + ) đặt nhân tử chung để phân MTC = ( x + ) -Muốn tìm nhân tử phụ ta tích x+5 x+5 = x + 4x + ( x + 2) 2 làm nào? -Muốn tìm nhân tử phụ ta chia MTC cho mẫu = -Hãy thảo luận nhóm để hồn phân thức thành lời giải tốn -Sửa hồn chỉnh lời giải ( x + 5) 3( x + 2) x x x ( x + 2) -Thảo luận trình bày lời 3x + = ( x + ) = ( x + ) giải bảng Thực phép tính -Lắng nghe ghi x +1 2x + + 2 x + x + 3x x +1 2x + = + ( x + ) x ( x + 3) a) phép tính (10 phút) = x2 + 5x + x ( x + 3) ( x + ) ( x + 3) x ( x + 3) x−6 − 2x + 2x + 6x = x b) -Treo bảng phụ nội dung tập -Để cộng hai phân thức -Đọc yêu cầu tốn mẫu (không mẫu) ta làm -Phát biểu quy tắc cộng hai phân thức mẫu (không -Muốn trừ hai phân thức ta mẫu) học làm nào? x ( x + 1) + ( x + 3) x ( x + 3) = Hoạt động 3: Thực nào? = -Phát biểu quy tắc trừ hai A C A  C − = + − -Hãy thảo luận nhóm để hồn phân thức: B D B  D ÷ thành lời giải tốn -Thảo luận trình bày lời -Sửa hồn chỉnh lời giải giải bảng -Lắng nghe ghi IV Củng cố: (5 phút) Hãy nhắc lại quy tắc cộng (trừ) phân thức; rút gọn phân thức V Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Xem lại tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập kiến thức chương I chương II -Tiết sau trả kiểm tra học kì I (phần Đại số) ... chia phân thức ta biến đổi biểu thức hữu tỉ -Khi nói phân thức A chia cho thành phân thức -Khi nói phân thức A chia cho phân thức B ta có cách viết? Đó cách viết nào? phân thức B ta có hai cách...-Vậy biểu thức hữu tỉ phép tốn: thực phép tốn cộng, trừ, nhân, chia nào? 2/ Biến đổi biểu Hoạt động 2: Biến đổi thức hữu tỉ thành biểu thức hữu tỉ thành phân thức phân thức (10 phút)... thạo phép tốn phân thức đại số II Chuẩn bị GV HS: - GV: Bảng phụ ghi tập 50, 51, 53 trang 58 SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức biến đổi biểu thức hữu tỉ thành phân thức, máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức, Giáo án Đại số 8 chương 2 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay