Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

Giáo án Đại số lớp Chương III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I MỤC TIÊU - Kiến thức: - HS hiểu khái niệm phương trình bậc ẩn số + Hiểu sử dụng qui tắc chuyển vế qui tắc nhân - Kỹ năng: áp dụng qui tắc để giải phương trình bậc ẩn số - Thái độ: Tư lơ gíc - Phương pháp trình bày II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ ghi định nghĩa, nội dung hai quy tắc bài, tập ? , phấn màu, máy tính bỏ túi - HS: Ôn tập kiến thức hai phương trình tương đương, máy tính bỏ túi III PHƯƠNG PHÁP - vấn đáp, thuyết trình, nêu giải vấn đề IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định lớp:KTSS (1 phút) Kiểm tra cũ: (5 phút) HS1: Hãy xét xem t=1, t=2 có nghiệm phương trình t-2 = 2t-3 khơng? HS2: Hãy xét xem x=1, x = -1 có nghiệm phương trình (x+2)2 = 3x+4 không? Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu định 1/ Định nghĩa phương trình nghĩa phương trình bậc bậc ẩn ẩn (7 phút) Đ/n: sgk -Giới thiệu định nghĩa phương -Nhắc lại định nghĩa từ bảng VD: 2x+3=0 trình bậc ẩn phụ ghi vào tập -Nếu a=0 a.x=? -Nếu a=0 a.x=0 -Do a=0 phương trình Nếu a=0 phương trình ax+b=0 có gọi phương trình ax+b=0 khơng gọi phương bậc ẩn hay khơng? trình bậc ẩn Hoạt động 2: Hai quy tắc biến 2/ Hai quy tắc biến đổi đổi phương trình (12 phút) phương trình -Ở lớp em biến -Nếu chuyển số hạng từ vế chuyển số hạng từ vế này sang vế ta phải đổi a) Quy tắc chuyển vế sgk sang vế ta phải làm gì? dấu số hạng Ví dụ: sgk -Ví dụ x+2=0, chuyển +2 x = - sang vế phải ta gì? -Lúc ta nói ta giải phương trình x+2=0 -Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế -Trong phương trình, ta có -Treo bảng phụ tốn ?1 thể chuyển hạng tử từ vế -Hãy nêu kiến thức vận dụng vào sang vế đổi dấu giải tốn -Hãy hồn thành lời giải tốn -Ta biết đẳng thức số, ta nhân hai vế với số -Phân tích ví dụ SGK cho học sinh phát biểu quy tắc -Nhân hai vế phương trình với nghĩa ta chia hai vế phương trình cho số nào? -Phân tích ví dụ SGK cho học sinh phát biểu quy tắc thứ hai -Treo bảng phụ toán ?2 -Hãy vận dụng quy tắc vừa học vào giải tập theo nhóm -Sửa hồn chỉnh lời giải tốn Hoạt động 3: Cách giải phương trình bậc ẩn (10 phút) -Từ phương trình ta dùng quy tắc chuyển vế, hai quy tắc nhân chia ta ln phương trình với phương trình cho? hạng tử -Đọc u cầu toán ?1 -Vận dụng quy tắc chuyển vế ?1 a) x − = ⇔ x = -Thực bảng 3 b) + x = ⇔ x = − 4 c ) 0,5 − x = ⇔ x = 0,5 -Lắng nghe nhớ lại kiến thức b) Quy tắc nhân với số sgk cũ -Trong phương trình, ta nhân hai vế với số khác -Nhân hai vế phương trình với nghĩa ta chia hai vế phương trình cho số -Trong phương trình, ta chia hai vế cho số khác ?2 -Đọc yêu cầu toán ?2 -Vận dụng, thực trình a ) x = −1 ⇔ x = −2 bày bảng b) 0,1x = 1,5 ⇔ x = 15 -Lắng nghe, ghi c ) − 2,5 x = 10 ⇔ x = −4 3/ Cách giải phương trình bậc ẩn -Từ phương trình ta dùng quy tắc chuyển vế, hai Ví dụ 1: (SGK) quy tắc nhân chia ta ln phương trình Ví dụ 2: (SGK) tương đương với phương trình cho Tổng quát: -Quan sát, lắng nghe Phương trình ax + b = (a ≠ -Treo bảng phụ nội dung ví dụ ví dụ phân tích để học sinh nắm cách giải -Phương trình ax+b=0 ⇔ ax = ? ⇔ x=? -Vậy phương trình ax+b=0 có 0) giải sau: nghiệm? ax + b = -Treo bảng phụ toán ?3 ⇔ ax = −b -Gọi học sinh thực b ⇔x=− bảng a Hoạt động 4: Luyện tập lớp -Phương trình ax+b=0 ⇔ ax = −b (4 phút) b -Treo bảng phụ tập trang 10 ⇔x=− SGK a -Hãy vận dụng định nghĩa phương -Vậy phương trình ax+b=0 có ?3 trình bậc ẩn để giải nghiệm −0,5 x + 2, = −2, ⇔x= = 4,8 −0,5 Bài tập trang 10 SGK Các phương trình bậc -Đọc u cầu tốn -Thực trình bày ẩn là: a) 1+x=0; bảng c) 1-2t=0 d) 3y=0 -Đọc yêu cầu toán ?3 -Học sinh thực bảng Củng cố: (4 phút) Hãy phát biểu hai quy tắc biến đổi phương trình Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Định nghĩa phương trình bậc ẩn Hai quy tắc biến đổi phương trình -Vận dụng vào giải tập 8, trang 10 SGK; tập 11, 14 trang 4, SBT -Xem trước 3: “Phương trình đưa dạng ax + b = 0” (đọc kĩ phần áp dụng bài) V RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………… ……………………………………… ... tắc nhân với số sgk cũ -Trong phương trình, ta nhân hai vế với số khác -Nhân hai vế phương trình với nghĩa ta chia hai vế phương trình cho số -Trong phương trình, ta chia hai vế cho số khác ?2... đổi phương trình Hướng dẫn học nhà: (2 phút) -Định nghĩa phương trình bậc ẩn Hai quy tắc biến đổi phương trình -Vận dụng vào giải tập 8, trang 10 SGK; tập 11, 14 trang 4, SBT -Xem trước 3: Phương. .. trình ax+b=0 ⇔ ax = −b (4 phút) b -Treo bảng phụ tập trang 10 ⇔x=− SGK a -Hãy vận dụng định nghĩa phương -Vậy phương trình ax+b=0 có ?3 trình bậc ẩn để giải nghiệm −0,5 x + 2, = −2, ⇔x= = 4,8
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay