Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

5 7 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

Giáo án Đại số lớp Tiết 42: Phương trình bậc ẩn cách giải AB- Mục tiêu - HS nắm khái niệm p/t bậc (một ẩn) - Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vận dụng thành thạo chúng để giải p/t bậc C- Chuẩn bị GV HS * GV: Đèn chiếu phim giấy (hoặc bảng phụ) ghi quy tắc biến đổi p/t số đề * HS: Ôn tập quy tắc chuyển vế quy tắc nhân đẳng thức số Bảng phụ nhóm, bút D- Tiến trình dạy – học Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Kiểm tra (7 phút) GV nêu yêu cầu kiểm tra HS lên bảng kiểm tra HS1: Chữa số tr.6 SGK HS1: Thay giá trị t vào vế Trong giá trị t=-1; t=0 t=1 giá trị p/t nghiệm p/t *Với t=-1 (t+2) =3t+4 VT=(t+2)2=(-1+2)2=1 VP=3t+4=3(-1)+4=1 VT=VP  t=-1 nghiệm p/t *Với t=0 VT=(t+2)2=(0+2)2=4 VP=3t+4=3.0+4=4 VT=VP  t=0 nghiệm p/t *Với t=1 VT=(t+2)2=(1+2)2=9 VP=3t+4=3.1+4=7 VTVP  t=1 nghiệm p/t HS2: -Nêu định nghĩa p/t tương đương HS2: Thế p/t tương đương? Cho ví cho ví dụ minh họa dụ -2p/t x-2=0 p/t x(x-2)=0 -Cho phương trình: Khơng tương đương vói x=0 thỏa mãn x-2=0 x(x-2)=0 p/t x(x-2)=0 khơng thỏa mãn p/t x-2=0 Hỏi p/t có tương đương hay khơng?Vì sao? GV nhận xét, cho điểm HS lớp nhận xét bạn Hoạt động Định nghĩa phương trình bậc ẩn (8 phút) GV giới thiệu: P/t có dạng ax+b=0, với a b hai số cho a0 gọi p/t bậc ẩn Ví dụ:2x-1=0 x0 2  y  5 GV yêu cầu HS xác định hệ số a b HS:+ p/t 2x-1=0 có a=2, b=-1 p/t +p/t  x  có a=-1/4, b=5 + p/t -2+y=0 có a=1, b=-2 GV yêu cầu HS làm tập số tr.10 SGK Hãy p/t bậc ẩn p/t sau: a) 1+x=0 b) x+x2=0 c) 1-2t=0 d) 3y=0 e) 0x-3=0 GV giải thích p/t b) e) p/t bậc ẩn HS trả lời: p/t bậc ẩn p/t a), c), d) HS: - P/t x+x2=0 khơng có dạng ax+b=0 - P/t 0x-3=0 có dạng ax+b=0 a=0 không thỏa mãn đ/k a0 Để giải p/t này, ta thường dùng quy tắc chuyển vế quy tắc nhân Hoạt động Hai quy tắc biến đổi phương trình (10 phút) GV đưa tốn: Tìm x biết 2x-6=0 yêu cầu HS làm HS nêu cách làm: 2x-6=0 2x=6 x=6:2 x=3 GV: Chúng ta vừa tìm x từ đẳng thức HS: Trong trình tìm x trên, ta thực số Em cho biết trình tìm x quy tắc: ta thực quy tắc nào? -Quy tắc chuyển vế -Quy tắc chia -GV: Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế Với p/t ta làm tương tự HS: Trong đẳng thức số, chuyển a)Quy tắc chuyển vế Ví dụ: Từ p/t: x+2=0 Ta chuyển hạng tử +2 từ vế trái sang vế phải đổi dấu thành -2 x=-2 -Hãy phát biểu quy tắc chuyển vế biến đổi p/t -GV yêu cầu HS nhắc lại GV cho HS làm ?1 b)Quy tắc nhân với số -GV:ở tốn tìm x trên, từ đẳng thức 2x=6 ta có x=6:2 hay x  � x  Vậy đẳng thức số ta nhân vế với số, chia vế cho số khác Đối với p/t ta làm tương tự Ví dụ: Giải p/t: số hạng từ vế sang vế ta phải đổi dấu số hạng HS: Trong p/t ta chuyển hạng tử từ vế sang vế đổi dấu hạng tử HS làm ?1 trả lời miệng kết a)x-4=0  x=4 b)  x  � x   c)0,5-x=0  -x=-0,5  x=0,5 x  1 Ta nhân vế p/t với ta x=-2 -GV cho HS phát biểu quy tắc nhân với số (bằng cách: Nhân chia vế p/t với số khác 0) -GV yêu cầu HS làm ? -HS nhắc lại vài lần quy tắc nhân với số HS làm ? HS lên bảng trình bày b)0,1x=1,5 x=1,5:0,1 x=1,5.10 x=15 c)-2,5x=10 x=10:(-2,5) x=-4 Hoạt động Cách giải phương trình bậc ẩn (10 phút) GV: Ta thừa nhận rằng: Từ p/t, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta nhận p/t tương đương với p/t cho -GV cho HS đọc hai ví dụ SGK -HS đọc ví dụ tr.9 SGK VD1: Nhằm hướng dẫn HS cách làm giải thích việc vận dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân VD2: hướng dẫn HS cách trình bày giải p/t cụ thể -GV hướng dẫn HS giải p/t bậc ẩn -HS làm với hướng dẫn GV: dạng tổng quát ax+b=0 (a0)  ax=-b  x   b a -GV: Phương trình bậc ẩn có bao -HS: p/t bậc ẩn ln có nghiệm b nhiêu nghiệm? x   a -HS làm ?3 Giải p/t: -0,5x+2,4=0 Kết quả: S={4,8} Hoạt động luyện tập (7 phút) Bài số tr.10 SGK (Đề đưa lên bảng phụ hình) HS giải tập theo nhóm nửa lớp làm câu a, b Nửa lớp làm câu c, d Kết quả: a) S={5} b) S={-4} GV kiểm tra thêm làm số nhóm c) S={4} d) S={-1} -GV nêu câu hỏi củng cố Đại diện nhóm lên trình bày HS lớp nhận xét a)Định nghĩa p/t bậc ẩn Phương trình bậc ẩn có nghiệm? HS trả lời câu hỏi b)Phát biểu quy tắc biến đổi p/t Hoạt động Hướng dẫn nhà (3 phút) Nắm vững định nghĩa, số nghiệm p/t bậc ẩn, quy tắc biến đổi p/t B C Bài tập số 6, tr.9 SGK Số 10, 13, 14, 15 tr.4, SBT x Hướng dẫn tr.9 SGK x A D H K ( x  x   4).x 7.x 4x  x2  Cách 2: S  2 Cách 1: S  Thay S=20 ta p/t tương đương Xét xem 2p/t đó, có p/t p/t bậc không? ... Hoạt động Định nghĩa phương trình bậc ẩn (8 phút) GV giới thiệu: P/t có dạng ax+b=0, với a b hai số cho a0 gọi p/t bậc ẩn Ví dụ:2x-1=0 x0 2  y  5 GV yêu cầu HS xác định hệ số a b HS:+ p/t 2x-1=0... b=-2 GV yêu cầu HS làm tập số tr.10 SGK Hãy p/t bậc ẩn p/t sau: a) 1+x=0 b) x+x2=0 c) 1-2t=0 d) 3y=0 e) 0x -3= 0 GV giải thích p/t b) e) p/t bậc ẩn HS trả lời: p/t bậc ẩn p/t a), c), d) HS: - P/t... S={-4} GV kiểm tra thêm làm số nhóm c) S={4} d) S={-1} -GV nêu câu hỏi củng cố Đại diện nhóm lên trình bày HS lớp nhận xét a)Định nghĩa p/t bậc ẩn Phương trình bậc ẩn có nghiệm? HS trả lời câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay