Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 4 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

Giáo án Đại số lớp Tiết 42 Phương trình bậc ẩn cách giải I Mục tiêu: - HS nắm khái niệm phương trình bậc ẩn - Hiểu vận dụng thành thạo hai qui tắc chuyển vỊ, qui tắc nhân để giải PT bậc ẩn II Chuẩn bị: HS: đọc trước học GV: Phiếu học tập, bảng phụ III Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: "Hình thành khái niệm phương trình bậc ẩn" Định nghĩa phương trình bậc GV: "Hãy nhận xét dạng phương trình sau" ẩn x +5 =0 c/x- = d/ 0,4x =0 a/ 2x - =0 b/ - HS trao đổi nhóm trả lời HS khác bổ sung: "Có dạng ax + b =0; a, b số; a  0" - GV:thỊ phương trình bậc ẩn? - GV: Nêu định nghĩa - GV: PT phương trình bậc ẩn x+3 =0 c/ =0 x +1 a/ b/ x2 - x + = d/ 3x - =0 - HS làm việc cá nhân trả lời - HS làm việc cá nhân, trao đổi nhóm em bàn trả lời Các phương trình a/ x2 - x + = b/ =0 x +1 phương trình bậc ẩn Hoạt động 2: "Hai quy tắc biến đổi phương trình" a) Qui tắc chuyển vỊ HS đọc qui tắc ?1 : "Hãy giải phương trình sau" GV yêu cầu HS suy nghĩ trả lời (không cần HS đứng chỗ trả lời trình bày) a/ x - = c/ b/ x =-1 +x=0 d/ 0,1x = 1,5 HS đọc qui tắc b) Qui tắc nhân với số (tr8-sgk) - GV: giới thiệu lúc quy tắc biến đổi a/ Quy tắc chuyển vỊ (SGK) phương trình" b/ Quy tắc nhân số (SGK) - GV: "Hãy thư phát biểu quy tắc nhân dạng khác" - HS trao đổi nhóm trả lời GV yêu cầu HS làm ?2 Hoạt động 3: "Cách giải phương trình bậc ẩn" Cách giải phương trình bậc ẩn - GV: giới thiệu phần thừa nhận yêu cầu hai HS - Hai HS đọc lại phần thừa nhận SGK đọc lại -1 HS lên bảng 3x - 12 = 0 3x = 12 -GV yêu cầu HS thực giải phương trình 3x - 12 = 12  x= x=4 GV: Phương trình có nghiệm x = HS nhận xét hay viết tập nghiệm S = { 4} - HS thực ?3 GV kết luận - HS làm việc cá nhân, trao đổi nhóm trả lời Hoạt động 4: "Củng cố” - Gọi HS đứng chỗ trả lời BT7 BT7 BT8a, 8c: Giải PT: a) 4x - 20 = - HS làm việc cá nhân, trình bày tập 8a, 8c b) 2x + x +12 = b) 2x + x +12 =  3x = -12 a) 4x - 20 =  4x = 20  x = − 12 x=-4 HS làm việc theo nhóm tập x= c/ BT6 * Bài tập trắc nghiệm : Giá trị x thoả mãn pt 2x+x=-12 : A ; B -4 ; C 10 ; D Cả A,B,C sai HS chọn đáp án giải thích IV Hướng dẫn nhà: - Xem lại ví dụ học - Bài tập 8b, 8d, (SGK) Bài 10, 11, 12, 17 (SBT) * Hướng dẫn 9-SGK: 11 => x = 3,6666666 Làm tròn đến hàng phần trăm ta x ≈ 3,67 3x - 11 = => 3x = 11 => x = 20 x=5 ... giải phương trình bậc ẩn - GV: giới thiệu phần thừa nhận yêu cầu hai HS - Hai HS đọc lại phần thừa nhận SGK đọc lại -1 HS lên bảng 3x - 12 = 0 3x = 12 -GV yêu cầu HS thực giải phương trình 3x... vỊ (SGK) phương trình" b/ Quy tắc nhân số (SGK) - GV: "Hãy thư phát biểu quy tắc nhân dạng khác" - HS trao đổi nhóm trả lời GV yêu cầu HS làm ?2 Hoạt động 3: "Cách giải phương trình bậc ẩn" Cách... "Củng cố” - Gọi HS đứng chỗ trả lời BT7 BT7 BT8a, 8c: Giải PT: a) 4x - 20 = - HS làm việc cá nhân, trình bày tập 8a, 8c b) 2x + x +12 = b) 2x + x +12 =  3x = -12 a) 4x - 20 =  4x = 20  x = − 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay