Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:32

... giải phương trình bậc ẩn - GV: giới thiệu phần thừa nhận yêu cầu hai HS - Hai HS đọc lại phần thừa nhận SGK đọc lại -1 HS lên bảng 3x - 12 = 0 3x = 12 -GV yêu cầu HS thực giải phương trình 3x... vỊ (SGK) phương trình" b/ Quy tắc nhân số (SGK) - GV: "Hãy thư phát biểu quy tắc nhân dạng khác" - HS trao đổi nhóm trả lời GV yêu cầu HS làm ?2 Hoạt động 3: "Cách giải phương trình bậc ẩn" Cách... "Củng cố” - Gọi HS đứng chỗ trả lời BT7 BT7 BT8a, 8c: Giải PT: a) 4x - 20 = - HS làm việc cá nhân, trình bày tập 8a, 8c b) 2x + x +12 = b) 2x + x +12 =  3x = -12 a) 4x - 20 =  4x = 20  x = − 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay