Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

Giáo án Đại số lớp Tuần: Tiết: 42 Ngày soạn: / /2013 §2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua tiết học HS cần đạt: * Kiến thức: Nắm khái niệm phương trình bậc (một ẩn) Quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân vận dụng thành thạo chúng để giải phương trình bậc * Kỹ năng: Thực tốt qui tắc chuyển vế qui tắc nhân để giải PT bậc II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: GV: Thước kẻ, phấn màu, SGK, SBT, phiếu học tập, bảng phụ HS: Thực hướng dẫn tiết trước bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Điểm danh Lớp 8A1 8A2 8A3 Ngày dạy Tiết HS vắng mặt Ghi / / 2013 / / 2013 / / 2013 Kiểm tra cũ: (7’) HS1:  Tập hợp nghiệm phương trình gì? Cho biết ký hiệu?  Giải tập tr SGK Đáp án: Thử trực tiếp ta thấy x = –1 nghiệm PT (a) (c) HS2:  Thế hai phương trình tương đương? Và cho biết ký hiệu?  Hai phương trình y = y (y  1) = có tương đương khơng sao? Đáp án: y = thỏa mãn PT y (y  1) = không thỏa mãn PT y = hai PT khơng tương đương Bài mới: Tg Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Nội dung 4’ HĐ1: Định nghĩa phương Định nghĩa phương trình bậc trình bậc ẩn ẩn H: Hãy nhận xét dạng HS: Quan sát đề bảng a/ Định nghĩa PT sau: phụ; lớp suy nghĩ Phương trình dạng ax + b = 0, HS trả lời: có dạng ax + b với a b hai số cho a  a/ 2x  = 0; b/ x   = 0; a, b số thực, a 0, gọi phương trình bậc 0 ẩn c/ x  = 0; d/ 0,4x  = b/ Ví dụ HS nghe GV giới thiệu GV giới thiệu: PT PT bậc ẩn H: Thế PT bậc ẩn? Yêu cầu HS khác nhắc lại định nghĩa PT bậc ẩn 10’ HĐ 2: Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại hai tính chất quan trọng đẳng thức số Nếu a = b a + c = b + c Ngược lại, a + c = b + c a = b Nếu a = b ac = bc Ngược lại, ac = bc a = b (c  0) GV cho HS làm bài?1 : a/ x  = ; b/ +x=0 c) 0,5  x = GV gọi 1HS lên bảng giải PT H: Các em vận dụng tính chất để tìm x? GV giới thiệu quy tắc chuyển vế GV cho HS làm bài?2 x a/ =  ; b/ 0,1x = 1,5 c)  2,5x = 10 GV gọi 1HS lên bảng giải cách nhân hai vế với số khác GV giới thiệu quy tắc nhân với số GV gọi HS giải câu (a) cách khác 2x  = PT bậc ẩn 1HS Trả lời định nghĩa x SGK tr  5y = PT bậc ẩn Một vài HS nhắc lại định y nghĩa Hai quy tắc biến đổi phương trình HS: Nghe GV nhắc lại a) Quy tắc chuyển vế Trong phương trình, ta chuyển hạng tử từ vế 1HS nêu lại hai tính chất sang vế đổi dấu hạng tử quan trọng đẳng thức số Ví dụ a) x  =  x = + (chuyển vế)  x = 3 4 HS đọc đề b) + x =  x =  1HS lên bảng giải vế)  x =  HS: vận dụng tính chất chuyển vế HS nghe giới thiệu nhắc lại HS đọc đề 1HS lên bảng giải theo yêu cầu GV HS: nghe giới thiệu nhắc lại HS lên bảng giải câu (a) x x cách khác: =   2 1 : =  1:  x =  2 HS: Phát biểu quy tắc (chuyển b) Quy tắc nhân với số: Trong phương trình, ta nhân hai vế với số khác Ví dụ x x a) =   =   x 2 =2 b) 0,1x = 1,5  0,1x 10 = 1,5.10  x = 15 Quy tắc nhân phát biểu: Trong PT ta chia hai vế cho số khác H: Hãy thử phát biểu quy tắc nhân dạng khác 12’ HĐ 3: Cách giải phương trình bậc ẩn GV giới thiệu phần thừa nhận tr SGK yêu cầu 2HS đọc lại GV cho HS lớp đọc ví dụ ví dụ tr SGK 2phút Sau gọi HS1 lên bảng trình bày ví dụ 1, HS trình bày ví dụ GV gọi HS nhận xét H: PT 3x  = có nghiệm nhân dạng khác tr SGK HS đọc lại phần thừa nhận SGK HS: lớp đọc ví dụ ví dụ phút HS: lên bảng HS1: trình bày ví dụ HS2: trình bày ví dụ Một vài HS nhận xét Trả lời: PT có nghiệm x = GV giới thiệu ví dụ cách HS: nghe GV giới thiệu ghi nhớ cách làm trình bày thực hành GV yêu cầu HS nêu cách giải PT: ax + b = (a  0) H: PT bậc ax + b = có nghiệm? GV cho HS làm bài?3 Giải PT:  0,5x + 2,4 = HS nêu cách giải tổng quát SGK tr Trả lời: Có nghiệm b x =  a HS đọc đề HS lên bảng giải  0,5x + 2,4 =   0,5x = 2,4  x = 2,4: (0,5) Vậy x = 4,8 10’ HĐ 4: luyện tập, củng cố Bài tập tr 10 SGK GV treo bảng phụ tập 1HS đọc to đề trước lớp yêu cầu HS làm miệng HS làm miệng tập Các giải phương trình bậc ẩn *Từ PT, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta nhận PT tương đương với PT cho Sử dụng hai quy tắc để giải PT bậc ẩn Ví dụ Giải PT 3x  = Giải: 3x  =  3x = (chuyển  sang vế phải đổi dấu)  x = (chia vế cho 3) Vậy phương trình có nghiệm x = Ví dụ Giải PT  x = 7 Giải: 1 x =   x = 1  x 3 = (1): ( )  x =  3 Vậy: S =    7 Tổng quát, PT ax + b = (với a  0) giải sau: ax + b = b  ax =  b  x =  a Vậy PT bậc ax + b = ln b có nghiệm x =  a Bài tập tr 10 SGK Có PT bậc là: a) + x = c)  2t = Bài tập (a, c) tr 10 SGK GV phát phiếu học tập tập (a, c) cho HS GV cho HS hoạt động theo nhóm GV gọi đại diện nhóm trình bày làm 2’ Mỗi HS nhận phiếu học tập HS làm việc cá nhân, trao đổi nhóm kết Đại diện nhóm trình bày làm d) 3y = Bài tập (a, c)tr 10 SGK a) 4x  20 =  4x = 20  x = Vậy: S = 5 c) x  =  x  2x = +  2x =  x = Vậy: S = 4 Hướng dẫn học nhà:  HS nắm vững hai quy tắc biến đổi PT cách giải PT bậc ẩn  Làm tập: ; (b, d) , tr  10 SGK  Bài tập 11 ; 12 ; 17 SBT  Nhận xét học  Soạn trước bài: Phương trình đưa dạng ax + b = IV RÚT KINH NGHIỆM ... giới thiệu: PT PT bậc ẩn H: Thế PT bậc ẩn? Yêu cầu HS khác nhắc lại định nghĩa PT bậc ẩn 10’ HĐ 2: Hai quy tắc biến đổi phương trình GV nhắc lại hai tính chất quan trọng đẳng thức số Nếu a = b a... giải PT bậc ẩn Ví dụ Giải PT 3x  = Giải: 3x  =  3x = (chuyển  sang vế phải đổi dấu)  x = (chia vế cho 3) Vậy phương trình có nghiệm x = Ví dụ Giải PT  x = 7 Giải: 1 x =   x = 1  x 3 =... khác 12’ HĐ 3: Cách giải phương trình bậc ẩn GV giới thiệu phần thừa nhận tr SGK yêu cầu 2HS đọc lại GV cho HS lớp đọc ví dụ ví dụ tr SGK 2phút Sau gọi HS1 lên bảng trình bày ví dụ 1, HS trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn, Giáo án Đại số 8 chương 3 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay