Solution manual management advisory services by agamata chapter 8

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

... 1,720,000 680 ,000 200,000 P 480 ,000 P 2,600,000 1,200,000 3 ,80 0,000 1,400,000 500,000 900,000 P2 ,80 0,000 2,400,000 P5,200,000 (2) If East Division sells 1,000 more units to West Division by reducing... 500,000 120,000 60,000 180 ,000 180 ,000 140,000 320,000 90,000 90,000 30,000 110,000 Grand Total 1,200,000 480 ,000 720,000 120,000 200,000 320,000 400,000 30,000 170,000 80 ,000 320,000 [Problem... P4 ,80 0,000 15% P1,920,000 P24,000,000 8% Asset turnover P6,000,000 P3,000,000 P4 ,80 0,000 P6,000,000 Return on investment P1,200,000 P3,000.000 P1,920,000 P8,000,000 0 .8 40% 24% [Problem 3] Advantages
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 8 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay