Solution manual management advisory services by agamata chapter 7

16 45 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

... 68,400 67, 500 900 UF 67, 500 68 ,75 0 (1,250)F P (75 0) F P68,000 68,400 P (400) F 68,400 70 ,400 (2,000) F 70 ,400 68 ,75 0 1,650 UF P (75 0) F P68,000 68,400 P(400) F 68,400 67, 500 900 UF 68,400 70 ,400... P6) 38,400 Variable efficiency variance: 67, 500 P 500 UF P 67, 500 68 ,75 0 P(1,250) F P68,000 68,400 P(400) F This Accounting Materials are brought to you by www.everything.freelahat.com BAAH Less:... 3 .75 P5.95 4.50 P6 .70 Standard hours = [7, 000 units x (24,000/8,000)] Normal capacity 24,000 hrs Less: Standard hours 21,000 Volume variance in hours 3,000 UF X Fixed overhead rate / hour P 3 .75
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 7 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay