Solution manual management advisory services by agamata chapter 4

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:31

... 8a + b 44, 000] - 5,500 1, 345 ,000,000 = 44 ,000a + b2 84, 000,000 - 1,199,000,000 = -44 ,000a – b 242 ,000,000 146 ,000,000 = b = b = To solve for “a”: 218,000 218,000 8a a = = = = 8a + (3 .48 ) 44 ,000... 153,120 64. 880 8.110 Therefore: Y = 8.110 + 3 .48 x [Problem 13] 49 ,000,000 25,000,000 4, 000,000 9,000,000 36,000,000 64, 000,000 81,000,000 2 84, 000,000 + b 42 ,000,000 146 ,000,000 42 ,000,000 3 .48 This... 840 ,000) ( 640 ,000) ( 105,000) ( 560,000) P( 45 ,000) AC VC Ending inventory (5,000 x P40) (5,000 x P 24) P200,000 P120,000 Difference in net income [P35,000 - (P45,000)] Change in inventory (40 ,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Solution manual management advisory services by agamata chapter 4 , Solution manual management advisory services by agamata chapter 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay