Income taxation by valencia chapter 10 (basic tax patterns)

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:29

... ANSWERS Chapter 10: Basic Income Tax Patterns Problem 10 – 14 Gross income 40% of sale Operating exp (40% of gross income) Net taxable income Multiplied by normal corporate tax rate Income tax still...66 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 10: Basic Income Tax Patterns Problem 10 – D Gross profit Less: Operating expenses Net taxable income P1,000,000... Net taxable income P740,000 50,000 P690,000 Income tax on P500,000 Income tax on excess (P190,000 x 32%) Total income tax per ITR Add: Final withholding tax on interest income Annual income tax
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 10 (basic tax patterns) , Income taxation by valencia chapter 10 (basic tax patterns)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay