Income taxation by valencia chapter 9 (losses)

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:29

... – 19 OSD (P2,000,000 x 40%) P800,000 OSD (P2,000,000 – P500,000) x 40% P600,000 64 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 9: Losses Problem – 20 Gross income. ..63 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS) SUGGESTED ANSWERS Chapter 9: Losses Problem – 10 Book value (P1,200,000) x10/20 Less:... ANSWERS Chapter 9: Losses Problem – 20 Gross income (P2,000,000 – P1,000,000) Multiplied by MCIT rate Income tax due – MCIT NOLCO for year 200E P1,000,000 2% P 20,000 P - - Note: The year reglamentary
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 9 (losses) , Income taxation by valencia chapter 9 (losses)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay