Income taxation by valencia chapter 2 (tax administration)

5 42 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2018, 14:28

... Advertising cost P 2, 666,667 1,111,111 P 1,555,556 30% 466,667 P 500 4,500 15,000 P20,000 P20,000 5,000 2, 000 P27,000 P100,000 25 ,000 20 ,000 5,000 INCOME TAXATION 5TH Edition (BY: VALENCIA & ROXAS)... to 2nd request for reconsideration – March 30, 20 09 nd denial of the BIR – April 12, 20 09 to May 4, 20 09 to complete the 30 day period Total days as of May 4, 20 09 22 30 Situation – June 25 , 20 09... fee – January 31, 20 10 Total annual registration fee – January 31, 20 10 Surcharges (20 ,000 x 25 %) Interest (P20,000 x 20 % x 6/ 12) Total amount due – July 30, 20 05 Problem – 24 Amount of tax liability
- Xem thêm -

Xem thêm: Income taxation by valencia chapter 2 (tax administration) , Income taxation by valencia chapter 2 (tax administration)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay